saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament de l'establiment i funcionament de la seu electrònica de la URV

- Aprovat pel Consell de Govern de data 26 de febrer de 2009 -

Article 1 . Objecte
Aquesta norma té per objecte l'establiment i el funcionament de la seu electrònica de la Universitat Rovira i Virgili.

Article 2 . Concepte, establiment i identificació de la seu electrònica
La seu electrònica és l'adreça electrònica de la Universitat a través de la qual els membres de la comunitat universitària i tercers poden accedir a la informació, als serveis i als tràmits electrònics relacionats a l'article 4 de la present normativa.

La seu electrònica de la Universitat Rovira i Virgili és a l'adreça electrònica següent: https://seuelectronica.urv.cat

Aquesta adreça es publicitarà des del web de la URV mitjançant la següent adreça electrònica: /seuelectronica


Article 3 . Titularitat, gestió i administració
La seu electrònica és titularitat de la Universitat, que garanteix la veracitat, la integritat i l'actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a través de la mateixa .

La seva gestió i administració corresponen a la Secretaria General.

Article 4 . Contingut allotjat a la seu electrònica

1.- La seu electrònica inclourà, com a mínim, la informació, els serveis i els tràmits electrònics que preveuen la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics i la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, sense perjudici que s'incloguin aquelles altres informacions, serveis i tràmits electrònics que l'òrgan encarregat de la gestió i administració decideixi. A aquests efectes, la Secretaria general publicarà en la pròpia seu una relació actualitzada d'aquells.

2.- La publicació a la seu electrònica del contingut esmentat al paràgraf anterior respectarà els principis d'accessibilitat i usabilitat d'acord amb les normes establertes, els estàndards oberts i, si s'escau, d'altres que siguin d'ús generalitzat.

3.- La seu electrònica es dotarà de les mesures de seguretat que garanteixin l'autenticitat i integritat del seu contingut, així com l'accés permanent a la mateixa, amb subjecció als requisits previstos a la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics.

Article 5 . Perfil del contractant
La seu electrònica disposarà d'un espai denominat Perfil del Contractant on es publicarà, en el marc de la Llei de Contractes del Sector Públic, qualsevol dada i informació referent a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació.

La seu electrònica es dotarà dels mecanismes necessaris, com els de signatura electrònica, segellat de temps, i d'altres, explicitats a la seu electrònica, per tal d'acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que es publiqui en aquest espai.


Article 6 . Publicació electrònica del Butlletí de la Universitat
La publicitat oficial dels actes i acords dels òrgans de govern i representació d'àmbit general de la Universitat es durà a terme a través del butlletí electrònic de la Universitat a la seu electrònica i tindrà els mateixos efectes que una edició impresa.


Article 7 . Tauler d'anuncis de la seu electrònica
La publicació d'actes i comunicacions que dictin tant els òrgans de govern i representació d'àmbit general de la Universitat com les unitats que per disposició legal o reglamentària hagin de divulgar-se al tauler d'anuncis es podrà substituir per la publicació a la seu electrònica, respectant el dret a la protecció de dades de caràcter personal.

En el marc del que s'estableix a l'apartat anterior, quan es publiqui l'acte o comunicació al tauler d'anuncis electrònic s'indicarà que substitueix la seva divulgació al tauler d'anuncis tradicional.

La publicació dels actes o comunicació al tauler d'anuncis electrònic no substituirà en cap cas la notificació personal, llevat dels casos previstos a la Llei 30/1992.


Article 8 . Accés a la seu electrònica de la Universitat
La seu electrònica estarà disponible tots els dies de l'any i durant les vint-i-quatre hores del dia. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no pot estar operativa, s'anunciarà als usuaris amb la major antelació que sigui possible, tot indicant els mitjans alternatius de consulta que estiguin disponibles.


Article 9 . Formulació de suggeriments i queixes
La seu electrònica disposarà d'un espai per a la formulació de consultes, suggeriments i queixes per via electrònica, en el qual s'indicarà l'adreça electrònica corresponent, així com la possibilitat d'utilitzar altres mitjans tradicionals amb els mateixos efectes.


Article 10 . Identificació de la seu electrònica
Per tal de garantir la identificació del titular de la seu electrònica i unes comunicacions segures amb aquesta, la Universitat Rovira i Virgili emprarà el sistema de signatura electrònica basada en certificats de dispositiu segur o mitjà equivalent, els quals es determinaran a la seu electrònica.


Article 11 . Identificació i autenticació

1.- La Universitat utilitzarà per a la identificació i l'autenticació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada i per a l'expedició dels seus documents els sistemes de signatura electrònica que es determinin a la seu electrònica.

2.- La Universitat admetrà per a la identificació dels usuaris que accedeixin a la seu electrònica i per a l'autenticació de la seva actuació, els sistemes de signatura electrònica que es determinin a la seu electrònica .


Article 12 . Data i Hora oficial i calendari de la seu electrònica
La seu electrònica es regirà per la data i hora oficial que sigui d'aplicació a la Comunitat Autònoma de Catalunya on es troba la seu de la Universitat Rovira i Virgili, que haurà de figurar de forma visible i comptar amb les mesures de seguretat necessàries per tal de garantir la seva integritat.


Disposició addicional única . Posada en funcionament de la seu electrònica
La seu electrònica de la Universitat es posarà en funcionament en el termini d'un mes a comptar des de l'entrada en vigor del present reglament.


Disposició final primera . Butlletí de la Universitat
En el termini de 3 mesos a comptar des de l'entrada en vigor del present reglament, s'aprovarà la disposició que reguli les condicions i garanties de la publicitat del butlletí de la Universitat a la seu electrònica.

Disposició final segona . Habilitació
S'habilita la Secretaria General per adoptar, si s'escau, les mesures necessàries per al desenvolupament i execució del present reglament.

Disposició final tercera . Normativa aplicable
L'establiment de la seu electrònica i el seu funcionament es regiran, a més de per allò que preveu aquest reglament, per les disposicions que siguin d'aplicació a la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis públics; a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; a la Llei 59/2003, de 19 de desembre de signatura electrònica; la normativa universitària, i d'altres disposicions que siguin d'aplicació.

Disposició final quarta . Publicació i entrada en vigor
El present reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.