saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del registre electrònic de la URV

- Aprovat pel Consell de Govern de data 26 de febrer de 2009 -
- Correcció d'errades, DOGC núm. 6746, de 10 de novembre de 2014 -


Article 1 . Objecte
El present reglament té per objecte la creació i regulació del funcionament del Registre Electrònic de la Universitat Rovira i Virgili , així com l'establiment dels requisits i condicions que s'hauran de tenir en compte en la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions que es trametin per via telemàtica.

Article 2 . Creació i òrgan responsable del Registre Electrònic
Mitjançant el present reglament es crea el Registre Electrònic de la Universitat sota la responsabilitat de la Secretaria General pel que fa a la seva gestió, disponibilitat i seguretat.

Article 3 . Accés al Registre Electrònic

L'accés al Registre Electrònic es realitzarà a través de la seu electrònica de la Universitat https://seuelectronica.urv.cat

Els requeriments tècnics mínims necessaris per a l'accés i utilització del Registre Electrònic són els que es publicaran a la seu electrònica.

Article 4 . Sistema de signatura electrònica
La Universitat només admetrà la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions al seu Registre Electrònic que estiguin signats mitjançant el sistema de signatura electrònica que resulti adequat per garantir la identitat, autenticitat i integritat dels documents electrònics i sigui compatible amb els mitjans tècnics dels quals disposi la Universitat.

A aquests efectes, i en el marc de la Llei 11/2007 de 22 de juny d'accés electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics i de la Llei 59/2003 de 19 de desembre de signatura electrònica, la Universitat admetrà els sistemes de signatura electrònica que es publicaran a la seu electrònica.

Article 5 . Documents admesos al Registre Electrònic

1.- El Registre Electrònic admetrà:

· Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigit a qualsevol òrgan de la Universitat, acompanyat del model normalitzat d'instància, degudament complimentada, que es publicarà a la seu electrònica.

· Documents electrònics normalitzats, presentats per persones físiques o jurídiques, corresponents als serveis, procediments i tràmits que es publicaran a la seu electrònica.

· Sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a d'altres administracions públiques amb les quals la Universitat hagi subscrit un conveni de col·laboració per habilitar els seus respectius registres per a la recepció d'escrits de la competència de l'altra administració. La URV publicarà a la seu electrònica un llistat amb els convenis signats.

2.- Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació que l'interessat presenti davant el Registre Electrònic de la Universitat que no compleixi amb els requisits dels articles 3, 4 i 5 del present Reglament no produirà cap efecte, es tindrà per no presentat i es comunicarà immediatament a l'interessat aquesta circumstància, indicant-li, d'acord amb la normativa vigent, els registres i llocs habilitats en cas d'incompliment de l'apartat 1 c) del present article.

Article 6 . Presentació de documentació annexa i complementària

1.- Per iniciativa dels interessats o per requeriment de la Universitat, podran presentar-se documents complementaris o que acompanyin les sol·licituds, escrits i documents presentats, sempre que compleixin els estàndards de format i els requisits de seguretat que es faran públics a la seu electrònica.

2.- El Registre Electrònic generarà el rebut que acrediti la integritat i l'admissió dels documents aportats, que serà remés mitjançant la generació d'un document electrònic.

3.- Quan la presentació de la documentació annexa i complementària es faci amb posterioritat a la de la sol·licitud, escrit o document al qual acompanyi o complementi, l'interessat haurà d'indicar el número d'entrada del resguard acreditatiu.

4.- El que disposa l'apartat 1 del present article s'entén sense perjudici del dret de l'interessat a presentar la documentació annexa i complementària al Registre General, o per qualsevol altre mitjà admès per la normativa vigent.

Article 7 . Emissió del rebut acreditatiu de presentació

1.- El Registre emetrà de manera automàtica el rebut acreditatiu de presentació que inclourà entre d'altres:

· L'òrgan receptor de l'escrit.
· La data i l'hora de presentació.
· El número de registre d'entrada.
· La còpia autenticada del document presentat.

2.- S'advertirà a l'usuari que en cas que no rebi el rebut acreditatiu de la presentació de l'escrit, sol·licitud o comunicació, no es garanteix que s'hagi produït la recepció de l'escrit i, per tant, que ha de posar-se en contacte amb la Universitat a través de l'adreça electrònica seuelectronica(ELIMINAR)@urv.cat o d'altres mitjans tradicionals que s'indicaran a la seu electrònica.

3. Així mateix,s'advertirà que la recepció d'un missatge d'indicació d'error o deficiència de la transmissió, suposarà que no s'ha produït la recepció de l'escrit, sol·licitud o comunicació, i que haurà de realitzar-ne la presentació en un altre moment o utilitzant altres mitjans admesos a dret.

4.- En el cas de presentació de documents electrònics de qualsevol tipus que continguin virus informàtics, programes espies o en general qualsevol tipus de codi maliciós, es considerarà sense més tràmit que els mateixos no han estat presentats, i es suspendrà immediatament qualsevol operació que requereixi el seu procés o utilització. En aquest cas, es remetrà a l'interessat un correu electrònic informatiu al respecte.

4.- En cas de qualsevol incidència o consulta es pot adreçar a l'adreça electrònica seuelectronica(ELIMINAR)@urv.cat

Article 8 . Horari de funcionament
El Registre Electrònic permetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l'any, sense perjudici de les interrupcions necessàries per raons tècniques previsibles de les quals s'informarà en el propi registre.

El Registre Electrònic es regirà per la data i l'hora oficial de la seu electrònica d'accés de la Universitat.

Article 9 . Còmput de terminis
L'inici del còmput dels terminis estarà determinat pel què estableix l'apartat 4 de l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

En l'assentament d'entrada s'inscriuran com a data i hora de presentació aquelles en les quals es produeix efectivament la recepció. La presentació d'un escrit en un dia inhàbil s'entén realitzada a la primera hora del primer dia hàbil següent, llevat que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

La relació de dies inhàbils es publicarà a la seu electrònica de la Universitat.

No serà d'aplicació allò disposat a l'article 48.5 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i, per tant, els dies declarats inhàbils en el municipi de l'interessat o en la seu de l'òrgan administratiu amb motiu de festes locals no es consideraran inhàbils.

Article 10 . Interrupció del servei
El funcionament del Registre Electrònic només es podrà interrompre per causes tècniques i durant el temps imprescindible. La interrupció s'haurà d'avisar als usuaris potencials, a la seu electrònica, amb la màxima antelació possible.

En els casos d'interrupció no planificada, i sempre que sigui possible, l'usuari visualitzarà un missatge on se li comuniqui la interrupció del servei.

En qualsevol cas d'interrupció del servei la presentació haurà de fer-se en un altre moment o utilitzant altres mitjans admesos en dret.

En cap cas la URV es farà responsable de les conseqüències derivades de la interrupció del servei del registre telemàtic per causes tècniques.

Disposició addicional única. Posada en funcionament del Registre Electrònic

El Registre Electrònic es posarà en funcionament en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor del present reglament.

Disposició final primera . Habilitació

1.- Es faculta la Secretaria general per aprovar o modificar els models normalitzats que han de ser utilitzats pels usuaris i per establir els procediments i formularis que s'utilitzin.

2. - S'informarà a la seu electrònica de les modificacions acordades.

3.- S'habilita la Secretaria General per adoptar, si s'escau, les mesures necessàries per al desenvolupament i execució del present reglament.

Disposició final segona . Normativa aplicable

La creació i funcionament del Registre Electrònic es regiran, a més de per tot allò previst en aquest reglament, per les disposicions que siguin d'aplicació a la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics; a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i la norma que la desenvolupi; a la Llei 59/2003, de 19 de desembre de signatura electrònica; als Estatuts de la Universitat, a la resta de normativa universitària, i a altres disposicions que siguin d'aplicació.

Disposició final tercera . Publicació i Entrada en vigor
El present reglament es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de la Universitat.

El present reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.