saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament de la Comissió de Política Lingüística de la URV

- Aprovat per Junta de Govern el 19 de desembre de 1995 -
- Modificat pel Consell de Govern de 18 de febrer de 2004 -
- Modificat pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2007 -
- Modificat pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2013-
- Modificat pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2018-


Article 1

La Comissió de Política Lingüística és l'òrgan col·legiat de consulta al qual compet, dins el procés de normalització lingüística de la universitat, definir els objectius de política lingüística de la URV, proposar al Consell de Govern les estratègies d'actuació i els recursos necessaris, i fer un seguiment de la implementació d'aquesta planificació.

Article 2

2.1 La Comissió de Política Lingüística està integrada per:

 • el rector/a, o persona en qui delegui, que n'exerceix la presidència
 • els vicerectors/es competents en la matèria
 • el/la cap del Servei de Gestió Acadèmica, o persona en qui delegui
 • un professor/a expert en sociolingüística, designat pel rector/a
 • un professor/a per centre, designat per la junta de centre
 • quatre estudiants (un per cada agrupació prevista a la disposició addicional sisena de l'Estatut de la URV), designats pel Consell d'Estudiants; en cas que una agrupació no tingui candidat, la plaça vacant pot ser coberta per un estudiant d'una altra agrupació
 • dos membres del personal d'administració i serveis (PAS), designats pels membres claustrals del PAS
 • el coordinador/a del Servei Lingüístic
 • el sotscoordinador/a del Servei Lingüístic, que n'exerceix la secretaria

2.2. La Comissió pot convidar qualsevol persona a assistir a les reunions, amb veu i sense vot.

Article 3

Els membres de la Comissió tenen un mandat de tres anys, que pot ser renovat. Quan un dels membres deixa de pertànyer al col·lectiu pel qual va ser designat, ha de causar baixa de la Comissió i ser substituït per una altra persona pels procediments esmentats.

Article 4

Les competències de la Comissió són: 

 • Elaborar el reglament de la Comissió, modificar-lo quan s'escaigui i proposar-lo al Consell de Govern perquè l'aprovi. 
 • Informar i assessorar els òrgans de govern sobre aspectes relacionats amb la política lingüística.
 • Avaluar l'aplicació a la URV del marc legal en matèria lingüística.
 • Proposar al Consell de Govern l'aprovació de plans de política lingüística i supervisar-ne l'aplicació.  
 • Analitzar les necessitats lingüístiques de la URV i dels col·lectius que la integren, i proposar mesures per garantir el coneixement i l'ús del català com a llengua pròpia de la Universitat i per impulsar l'aprenentatge i l'ús de l'anglès i altres terceres llengües.
 • Proposar al Consell de Govern l'aprovació de les sol·licituds de subvencions de política lingüística de la URV i la resolució dels ajuts de política lingüística de la Comissió.
 • Proposar l'elaboració dels informes que consideri pertinents relacionats amb la política lingüística.
 • Crear les subcomissions de treball que cregui oportunes, les propostes de les quals han de ser aprovades per la Comissió. 
 • Impulsar la creació de comissions de política lingüística als diferents centres o campus de la URV i conèixer-ne el pla d'actuació. 

Article 5

La Comissió s'ha de reunir, en sessió ordinària, almenys dos cops l'any. La secretaria, per indicació de la presidència, ha de fer la convocatòria de les reunions amb cinc dies d'antelació i acompanyar-la de l'ordre del dia. Una cinquena part dels membres de la Comissió poden sol·licitar una reunió extraordinària mitjançant una sol·licitud presentada a la presidència. Per constituir vàlidament l'òrgan en primera convocatòria, per dur a terme sessions i deliberacions i per prendre acords, cal la presència dels titulars de la presidència i la secretaria o, si escau, de qui els substitueixin, i la de la meitat com a mínim dels seus membres. En segona convocatòria, mitja hora més tard de l'hora fixada en primera convocatòria, el quòrum s'assoleix amb l'assistència d'una tercera part dels membres.

Disposició derogatòria

Aquest reglament deroga el Reglament de la Comissió de Política Lingüística de la URV aprovat per la junta de Govern el 19 de desembre de 1995.

Disposició final primera

En tot allò no previst a l'Estatut de la URV i en aquest reglament, s'aplica la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i subsidiàriament la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Disposició final segona

Aquest reglament entra en vigor l'endemà que sigui publicat al Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili.