saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament de la Comissió de Política Ambiental de la URV

- Aprovat pel Consell de Govern de data 30 d'abril de 2008 -

Article 1. Comissió de Política Ambiental

El present reglament regula el funcionament de la Comissió de Política Ambiental de la URV (CPA).

Article 2. Funcions

La Comissió de Política Ambiental és l'òrgan al qual correspon vetllar per la utilització de criteris de sostenibilitat ecològica i pel respecte al medi ambient en les instal·lacions i en les activitats de la Universitat, proposar al Consell de Govern les estratègies d'actuació i els recursos necessaris, i fer un seguiment de l'aplicació d'aquesta planificació.

Article 3.- Membres

Els membres de la CPA són designats pel Consell de Govern a proposta del vicerector/a competent.

La CPA està formada per 16 membres:

· 2 representants del Consell de Govern
· 1 representant de gerència
· 8 representants del PDI
· 3 representants del PAS
· 2 representants dels estudiants

Article 4.- Presidència

1. Correspon al Consell de Govern la designació del president o la presidenta de la CPA.

2. Les funcions del president o la presidenta de la CPA són:

· Fixar l'ordre del dia, convocar i dirigir les reunions de la CPA
· Donar el vist-i-plau a les actes de la CPA
· Executar els acords de la CPA
· Exercir la representació de la CPA davant altres institucions o òrgans
· Qualsevulla altra funció inherent a la condició de president o que li encomani la CPA.

Article 5.- Secretaria

1. Correspon a la CPA la designació del secretari o secretària, a proposta del president o presidenta.

2. Les funcions del secretari o secretaria de la CPA són:

· Donar curs a la convocatòria de les sessions de la CPA
· Redactar l'acta de cada sessió i expedir els certificats dels acords adoptats
· Custodiar la documentació relativa a la CPA
· Qualsevulla altra funció inherent a la condició de secretari de la CPA o que li encomani el President o la presidenta

Article 6.- Persones convidades

El President podrà convidar a participar en les sessions de la CPA persones que no en formen part, en qualitat d'assessors de la CA, sense dret a vot, per pròpia iniciativa o a petició d'algun membre de la Comissió.

Article 7.- Sessions

1. La CPA es reuneix com a mínim dues vegades a l'any, en sessió ordinària.

2. La CPA es reuneix en sessió extraordinària per decisió del president/a, o quan una quarta part dels membres ho sol·licitin per escrit al president o a la presidenta.

3. Les convocatòries de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, s'han de fer amb un mínim de cinc dies laborables d'antelació i s'acompanyaran de l'ordre del dia.

Article 8.- Acords

1. La Comissió de Política Ambiental es constitueix en primera convocatòria amb la presència del president o presidenta, secretari o secretària i almenys la meitat dels membres, i en segona convocatòria, amb la presència d'una cinquena part dels membres i la presència del president/a i secretari/ària o persones que els substitueixen.

2. Els acords de la CPA són adoptats per majoria dels assistents a la reunió, i en cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

Article 9.- Actes

El secretari o la secretària de la CPA ha d'estendre acta de cada sessió, la qual ha de contenir necessàriament els noms dels assistents, l'ordre del dia, el lloc i data de celebració, els punt principals de les deliberacions i els acords adoptats. En l'acta poden figurar, a sol·licitud dels membres de la CPA el sentit del seu vot i els motius que el justifiquin.

Article 10.- Normes supletòries

En tot allò no previst en el present text són d'aplicació els estatuts de la URV, i la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 11.- Aprovació de la proposta de reglament i propostes de modificació

Per a l'aprovació de la proposta de reglament i per la proposta de modificació del present reglament és necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la CPA.