saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Centre de Recerca en Antropologia Mèdica / Medical Anthropology Research Centre (MARC)

Aprovat pel Consell de Govern de data 11 de juliol de 2013


Preambul

L'article 127.1 de l'Estatut de la URV disposa que "la Universitat pot crear, en els àmbits que consideri apropiats, altres centres dedicats a la investigació, sens perjudici dels instituts universitaris de recerca". I l'apartat 2 del mateix article diu que "aquests centres poden ser: a) Propis de la Universitat Rovira i Virgili. b) Compartits, amb la participació d'una universitat o més d'una, soles o amb altres entitats públiques o privades, mitjançant un conveni o altres formes de cooperació. c) Vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant un conveni, quan la titularitat és d'una altra entitat pública o privada, incloses les empreses de base científica, tecnològica o artística que hagin sorgit de l'activitat universitària".

En el marc del que disposa aquest article, s'ha presentat al Consell de Govern de l'11 de juliol de 2013, a proposta dels investigadors implicats, la proposta de creació del Cende Recerca en Antropologia Mèdica / Medical Anthropology Research Center (MARC)

Des del punt de vista de l'estructura administrativa, el MARC queda sota el paraigua del Departament d'Antropologia Filosofia i Treball Social (DAFITS).

D'acord amb la normativa aplicable, els instituts i centres de recerca de la URV han de dotar-se d'un reglament de funcionament intern.

Aquest reglament queda sotmès a les normatives reguladores d'aquesta mena de centres que s'estableixin a la URV.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1 - Denominació i règim jurídic

1. El Centre de Recerca en Antropologia Mèdica, que es denomina en anglès Medical Anthropology Research Center i utilitza l'acrònim MARC, és una estructura de recerca de la URV d'acord amb allò que preveu l'article 127.2. a de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. Es configura com un centre virtual que no modifica l'adscripció del personal docent i investigador o del personal d'administració i serveis als departaments o als actuals grups de recerca reconeguts per la URV o la Generalitat de Catalunya.

2. El MARC es regeix:

a) Per la legislació vigent que s'hi apliqui.
b) Per l'Estatut de la URV.
c) Per la normativa de la URV reguladora dels centres de recerca i altres normatives de desenvolupament adoptades o que puguin adoptar els òrgans competents de la URV que els puguin afectar.
d) Per les disposicions d'aquest reglament intern i altres normes que es desenvolupin, sempre que no envaeixin l'àmbit competencial d'un altre òrgan o administració.


Article 2 - Objectiu

1. L'objectiu del MARC és generar, socialitzar i transferir el coneixement derivat de la recerca en els àmbits següents:

· L'antropologia mèdica, la sociologia mèdica i, en general, les ciències socials i humanes directament vinculades a la salut, la malaltia i l'atenció.

· La infermeria i els estudis de comunicació i risc en l'àmbit de la salut.

· La història de la ciència i la història de les dones.

2. Per assolir aquest objectiu i en exercici de les funcions que li són pròpies, el MARC du a terme les activitats següents:

a) Desenvolupar projectes de recerca i difondre'n els resultats editant publicacions en què participa, i organitzant congressos, col·loquis i seminaris científics en què també participa.
b) Participar en l'organització d'estudis de postgrau, doctorat i altres cursos d'especialització i d'actualització professional i impartir-los, desenvolupant protocols de formació continuada (cursos propis, MOOC o altres) adreçats a professionals de les ciències de la salut, en l'àmbit de les seves competències, d'acord amb la normativa vigent.
c) Elaborar treballs científics i tècnics, i transferir-ne els resultats a persones físiques i entitats públiques o privades en el marc de la legislació vigent.
d) Organitzar activitats de divulgació científica i de prestació de serveis en el seu àmbit, mitjançant la formació, l'elaboració d'estudis o l'assessorament.
e) Visibilitzar la relació entre l'antropologia mèdica, la URV i Tarragona: pàgina web, organització de col·loquis, potenciació de la col·lecció de llibres, professionalització del portal de comunicació i altres.
f) Participar en xarxes internacionals.


Article 3 - Composició i recursos

1. El MARC disposa dels recursos humans, materials i de gestió assignats pels departaments i els grups de recerca dels membres que l'integren, així com investigadors externs quan col·laborin activament en les seves activitats.

2. En el moment de la constitució, s'hi integren les persones que figuren en la disposició addicional.

3. La vinculació de nous membres al Centre es fa a sol·licitud de les persones interessades amb l'aval de dos membres del MARC i l'ha d'acordar la Comissió Executiva.

4. En el cas dels investigadors, per poder ser membre del Centre, un investigador o investigadora ha d'acreditar en els darrers cinc anys una producció equivalent a la que atorga la qualificació d'investigador actiu a la URV.

5. S'hi poden vincular persones procedents d'altres universitats i/o institucions públiques o privades mitjançant un conveni de col·laboració, que ha de definir les persones que s'hi vinculen, la durada i les condicions de la vinculació. La vinculació es fa a partir de la proposta de dos membres del MARC.

6. El MARC pot incloure membres honorífics, generalment investigadors emèrits.

7. La desvinculació de membres del Centre es fa a proposta del director o directora, d'acord amb la Comissió Executiva, o a sol·licitud de la persona interessada.

8. El director o directora del Centre ha de mantenir actualitzada la relació dels membres del MARC.


Capítol II. Organització

Article 4 - Estructura del MARC

1. El MARC té els òrgans de govern i gestió següents:

a) El director o directora
b) La Comissió executiva
c) El Consell del MARC

Article 5 - El director o directora del MARC

1. El director o directora del MARC el proposa el Consell del MARC, entre els seus membres i ha de rebre el suport d' una majoria de dos terços del Consell.

2. El director o directora és nomenat pel rector o rectora de la URV , per un mandat de dos anys, renovable per períodes d'igual durada. El director o directora pot ser rellevat en qualsevol moment pel rector o rectora de la URV , a proposta del Consell i després d'una votació amb majoria de dos terços del Consell.

3. Són funcions del director o directora:

a) Representar el Centre, dirigir-lo i fer-ne la gestió ordinària.
b) Proposar als òrgans competents la contractació dels recursos humans.
c) Desenvolupar el programa d'accions aprovat per la Comissió executiva.
d) Signar els contractes programa que es puguin establir entre el MARC i la URV.
e) Convocar i presidir les reunions de la Comissió Executiva.
d) Autoritzar les despeses del MARC.
e) Trametre anualment al vicerector o vicerectora competent les modificacions que s'hagin pogut produir en la relació dels membres del MARC.
f) Totes les altres funcions que li atribueixi aquest reglament i aquelles altres relatives a la direcció de la gestió ordinària del MARC que aquest reglament no atribueixi a la Comissió Executiva.

Article 6 - La Comissió Executiva

1. La Comissió Executiva està formada per les persones següents:

a) El director o directora, que la presideix.
b) Un representant per cada grup de recerca format per més de tres membres, elegit per aquests i entre aquests.
c) Un representant de la resta de grups de recerca, no inclosos en l'apartat b ), elegit per aquests i entre aquests.

2. La Secretaria administrativa del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social fa les funcions de secretari o secretària i s'encarrega de redactar les actes de les reunions de la Comissió Executiva amb veu i sense vot.

3. Són competències de la Comissió Executiva:

a) Elaborar i garantir el desenvolupament i la revisió del pla estratègic del MARC.
b) Aprovar el pressupost anual del MARC.
c) Aprovar les línies de recerca i la programació d'activitats del MARC.
d) Aprovar la memòria anual d'activitats del MARC.
e) Elaborar el Reglament del MARC i les possibles modificacions, i elevar-lo al Consell de Govern perquè l'aprovi.
f) Acordar la vinculació i desvinculació dels membres del MARC o fer-ne la proposta, en cas de membres externs que es poden vincular al Centre mitjançant un conveni.
g) Aprovar la proposta dels contractes programa que eventualment es puguin establir amb la URV.
h) Avaluar i autoritzar els projectes de transferència que s'executin des del MARC.
i) Aprovar les accions formatives en què participi el MARC.

4. La Comissió es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada al mes, i en sessió extraordinària, sempre que el director o directora ho cregui oportú, per iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels membres.

5. Les convocatòries s'han de fer per escrit o mitjans electrònics, han d'incloure l'ordre del dia i s'han de fer arribar amb una antelació mínima de 48 hores. La convocatòria ha d'anar acompanyada de la documentació necessària per deliberar i adoptar acords, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, del qual s'ha de garantir l'accessibilitat i la seguretat. No es poden prendre acords vàlids sobre nous assumptes no inclosos en l'ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres de la Comissió i se n'aprovi la inclusió amb el vot favorable de la majoria.

6. Per a la constitució vàlida de la Comissió Executiva en primera convocatòria és necessària, com a mínim, la presència de la meitat més un dels membres de la Comissió , a més a més del president o presidenta i del secretari o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que s'ha de fer mitja hora després de la primera, la Comissió Executiva queda vàlidament constituïda si hi són presents, a més a més del president o presidenta i del secretari o secretària, o les persones que els substitueixin, almenys la cinquena part dels membres. Els acords s'adopten per majoria simple dels membres que es trobin presents en el moment de la votació. En supòsits d'empat, el vot del director o directora té valor diriment.

7. Per adoptar acords sobre la modificació del Reglament i l'aprovació del pressupost i la memòria anual, cal el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Comissió Executiva.


Article 7 - El consell del MARC

1. El Consell del MARC està format pels investigadors vinculats al centre.

2. El Consell del MARC ha de vetllar perquè s'acompleixi el pla estratègic del MARC i ha de fer el seguiment de les activitats del MARC elaborant la memòria anual i el programa d'activitats. Es reuneix, com a mínim, una vegada l'any. La reunió es fa amb suport de vídeo per fer possible la participació del màxim nombre de membres.

3. El director o directora convoca i presideix les reunions del Consell del MARC.

Capítol III. Règim econòmic

Article 9 - Gestió econòmica

1. El director o directora ha d'autoritzar les despeses del Centre.

2. La gestió econòmica depèn directament del MARC i a efecte administratiu rep el suport del DAFITS.

3. Tots els projectes de recerca o de transferència relatius als àmbits del Centre en els quals el responsable o investigador principal sigui un membre del Centre vinculat a la URV, es gestionen des del DAFITS o de la FURV , si escau.

4. La part de cànons de projectes de recerca i transferència obtinguts pel MARC corresponent a departaments es distribueix entre els departaments participants en el projecte de manera proporcional al nombre d'investigadors de cadascun dels departaments.


Article 10 - Drets de propietat intel·lectual i/o industrial

1. Les patents, models d'utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altra mena de drets derivats de l'activitat duta a terme pels membres del MARC vinculats a la URV en l´àmbit del MARC són de titularitat de la URV , d'acord amb la normativa pròpia de la URV. En tot cas, aquest fet no afecta la condició d'autors.

2. En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l'activitat del Centre, i en la participació en conferències, cursos o congressos en l'àmbit del MARC, els investigadors de la URV han d'identificar la pertinença al MARC, al Departament al qual pertanyen i a la URV.


Disposició addicional

A l'entrada en vigor d'aquest reglament es vinculen al MARC les persones que figuren a l'annex I.

Disposició transitòria primera

Un cop el Consell de Govern de la URV aprovi la creació del Centre de Recerca, el rector o rectora de la URV n'ha de nomenar un director o directora provisional, que tindrà l'encàrrec de posar en marxa els òrgans de direcció i gestió del Centre previstos en el Reglament de funcionament intern en el termini màxim de tres mesos.

Disposició transitòria segona

En el termini màxim de sis mesos des de la creació, la direcció del Centre ha de signar un contracte programa amb la URV. Aquest contracte ha d'incloure els objectius que el Centre ha d'assolir amb indicadors clarament avaluables i la memòria econòmica de necessitats. El contracte programa també pot establir, si escau, una assignació econòmica.

Disposició final

Aquest reglament entra en vigor l'endemà de la publicació al FOU de la URV. No obstant això, un cop constituït el Consell Executiu per primer cop, quedarà supeditat a la ratificació per majoria simple dels membres.

Annex I

Departament d'Antropologia, Sociologia i Treball Social

Dr. Oriol Romaní (CU)
Dra. Mabel Gracia (TU)
Dra. Susan Di Giacomo (PA)
Dr. Àngel Martínez (TU)
Dr. Josep M. Comelles (CU)
Dr. Jaume Vallverdú (PA)
Dra. Eva Zafra (lectora)
Dra. Blanca Deusdad (lectora)
Dra. Carmina Puig (TEU)

Departament d'Infermeria
Dra. M. Antònia Martorell Poveda (TU)
Dra. Mª Jesús Montes Muñoz (TEU)
Dra. Lina Casadó Marin (professora ajudant)
Sra. Inmaculada de Molina Fernández (com. serveis HJXXIII)

Departament d'Estudis de Comunicació
Dr. Jordi Farré Coma (PA)
Dr. Bernat López (TU)
Dr. Juan Luis Gonzalo Iglesia (lector)
Sr. Jordi Prades Tena (tècnic de suport a la recerca)

Gestió d'Empreses
Dra. Inmaculada Pastor (TU)

Departament de Filologia Catalana
Dra. Joana Zaragoza (TU)

Departament d'Història i Història de l'Art
Dra. Coral Cuadrada (TU)

Becaris predoctorals

Departament d'Antropologia, Sociologia i Treball Social
Sr. Manfred Egbe
Sra. Ilaria Cover
Sra. Maria Offenhenden

Departament d'Infermeria
Sr. Josep Barceló Prats

Departament d'Estudis de Comunicació
Sra. Núria Araüna
Sra. Mònica Lores Garcia
Sra. Natàlia Lozano Monterrubio
Sra. Carlota Moragas Fernández