saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Departament de Geografia

Aprovat al Consell de Govern de data 5 de novembre de 2009 

TÍTOL PRIMER
Naturalesa, composició i competències

Article 1

1. El Departament de Geografia és la unitat de docència i recerca encarregada de coordinar i impartir la docència dels seus àmbits de coneixement en un o diversos centres, d'acord amb la programació docent de la Universitat, de donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat, i d'exercir aquelles altres funcions que determini l'Estatut de la URV.

2. El Departament de Geografia col·labora amb els departaments, centres, instituts universitaris i centres de recerca de la Universitat Rovira i Virgili, així com amb els d'altres universitats.

Article 2

El Departament de Geografia està constituït per totes les perones que integren el col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb l'àrea de coneixement de Geografia i el personal d'administració i serveis adscrit al Departament.

Article 3

Les funcions del Departament de Geografia són:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que se li assigni per exercir les sevesfuncions. 
b) Aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull l'encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d'extensió universitària i de qualsevol altra mena que de manera acordada en el Consell assenyala a tot el seu personal.
c) Elaborar la planificació estratègica del Departament d'acord amb la de la Universitat mitjançant els contractes programa que s'estableixin.
d) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme les persones que en formen part.
e) Coordinar la docència d'un o diversos àmbits de coneixement corresponents als ensenyaments en els quals imparteixi docència, d'acord amb els requeriments dels respectius plans d'estudis, del centre o centres i de la Universitat.
f) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doctorat en els quals els àmbits de coneixement participin.
g) Proposar cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, i coordinar-ne la docència.
h) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat.
i) Fer propostes en el procés d'elaboració dels plans d'estudis en els quals estiguin implicats els seus àmbits de coneixement.
j) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència, d'acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordinació del responsable d'ensenyament. 
k) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos en l'Estatut.
l) Impulsar i facilitar l'actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i la formació permanent de les persones que hi pertanyen.
m) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d'estructures de la Universitat, i amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de programes docents i d'investigació.
n) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut de la URV i les normes que el desenvolupin li atribueixin.


TÍTOL SEGON
Òrgans de govern

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell del Departament, el director o directora i el secretari o secretària.

CAPÍTOL 2
Consell de Departament

Article 5


1. El Consell és l'òrgan col·legiat de govern del Departament de Geografia.

2. El Consell de Departament està format per:

a) El director o directora del Departament i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots el personal del Departament que estigui en possessió del títol de doctor o doctora.
c) Una representació del professorat no doctor que hi estigui adscrit, en una proporció d'un per cada sis o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.
d) Una representació del personal investigador en formació que hi estigui adscrit, en una proporció d'un per cada sis o fracció, elegit per aquest col·lectiu i entre aquest.
f) Una representació dels estudiants dels ensenyaments en els quals el Departament imparteixi docència, en una proporció del 10% del total de membres del Consell, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell en determina els escons corresponents, els quals es distribuiran de forma proporcional al nombre d'estudiants de cada ensenyament en els quals participi el Departament.
g) Tots els membres del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet que estiguin adscrits al Departament.

3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Article 6

Són competències del Consell del Departament de Geografia: 

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i elaborar-ne la planificació estratègica, paral·lela a la de la Universitat.
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activitats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d'activitats docents i investigadores del Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i aprovar els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d'administració i serveis.
h) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat. 
i) Participar en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les seves activitats. 
j) Emetre un informe sobre l'adscripció dels membres a altres departaments i a instituts universitaris d'investigació, o sobre la recepció de membres d'altres departaments.
k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Universitat.
l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la modificació. 
n) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament, i fixar-ne la composició.
o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de l'administració i ser informat periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director.
p) Totes les altres que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin.Article 7

El Consell del Departament fa, com a mínim, dues reunions ordinàries cada any, una al començament del curs acadèmic i una altra, al final. Les reunions extraordinàries poden ser per iniciativa del director o directora del Departament o bé quan ho demani la cinquena part dels membres del Consell en un escrit signat i registrat a la Secretaria del Departament, en el qual s'han d'indicar la proposta de punts concrets de l'ordre del dia. En aquest darrer cas, el director o directors del Departament ha de convocar el Consell en el termini de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria del Departament.


Article 8

1. La convocatòria del Consell del Departament s'ha d'enviar per correu electrònic amb una antelació mínima de 48 hores a l'adreça que indiqui cada membre del Consell. Aquesta tramesa té el valor de notificació oficial. A més, es penjarà al tauler d'anuncis del Departament amb la mateixa antelació.

2. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc i l'hora de la reunió, així com l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s'escau, es dipositarà a la secretaria del Departament perquè es puguin consultar.

Article 9

El Consell del Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel que fa a la realització de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora del Departament i el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que s'ha de fer mitja hora després de la primera, queda constituït automàticament si hi són presents com a mínim el director o directora del Departament i el secretària o secretària, o les persones que els substitueixin.

Article 10

L'assistència al Consell del Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

Article 11

1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del Consell del Departament. Pot ser substituït en cas d'absència, impediment o vacant per la persona que designi el director o directora.

2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió del Consell de Departament. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.

3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat amb el vist- plau del director o directora del Departament, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 12

1. El Consell del Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia.

2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 13

Els acords, excepte els que s'esmenten als articles 25 i 28, s'adopten per majoria simple dels membres presents del Consell del Departament.

Article 14

1. Les votacions són a mà alçada, excepte quan qualsevol persona sol·liciti de forma explícita el vot secret.

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es produeixen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 15

Els acords adoptats pel Consell del Departament són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s'han d'exposar al tauler d'anuncis del Departament i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.


Article 16

1. El Consell del Departament pot constituir les comissions que consideri oportunes. En fer-ho, el Consell ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades pel Consell del Departament han d'estar formades per membres que hi pertanyin.

3. Les comissions les convoca el respectiu president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'un terç dels membres.


CAPÍTOL 3
Òrgans unipersonals

Article 17


El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió ordinària.

Article 18

El Consell del Departament elegeix el director o directora del Departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat.

Article 19

La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 20

En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora del Departament, n'assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps complet amb més antiguitat com a professor amb vinculació permanent a la Universitat.

Article 21

Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del Departament.
c) Assignar al professorat la docència atribuïda pels centres corresponents a matèries pròpies dels àmbits de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell del Departament, i executar i fer complir els seus acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne periòdicament el Consell del Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del pacte de dedicació, i del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives al Departament que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin al Consell del Departament.

Article 22

El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit al Departament. El secretari o secretària s'encarrega de custodiar les actes de les sessions del Consell del Departament i d'expedir els certificats dels acords que s'hi hagin pres.

Article 23

1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.

2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres del Consell del Departament, i s'ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat o candidata i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que desenvoluparia en cas de prosperar la moció.

3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell del Departament. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.


TÍTOL TERCER
Règim econòmic

Article 24

El Departament de Geografia disposa d'un pressupost format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 25

El Departament de Geografia ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.TÍTOL QUART
Reforma del Reglament

Article 26

El director o directora, per iniciativa pròpia, o bé d'una tercera part dels membres del Consell del Departament, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria absoluta dels membres presents del Consell.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En el termini màxim de sis mesos des de l'aprovació d'aquest Reglament pel Consell de Govern, el Consell del Departament ha d'adaptar la seva composició al que estableix aquest Reglament.


DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->