saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Departament de Filologia Catalana

Modificat pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2019


TÍTOL PRIMER
Naturalesa, composició i competències

Article 1

El Departament de Filologia Catalana es constitueix d'acord amb el que estableixen l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.


Article 2


1. El Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili és l'estructura bàsica per organitzar l'activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament de Filologia Catalana inclou tots els membres del col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement científic següents:

Filologia Catalana
Filologia Llatina
Filologia Grega
Teoria de la Literatura

3. Els membres del col·lectiu docent i investigador pertanyent a una o diverses àrees de coneixement del Departament de Filologia Catalana poden elegir un coordinador o coordinadora.


Article 3

Són funcions del Departament de Filologia Catalana:
a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que se la Universitat Rovira i Virgili li assigni per acomplir les seves funcions.
b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del seu personal, document que recull l'encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d'extensió universitària i de qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a tot el personal.
c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Departament.
d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d'acord amb la de la Universitat mitjançant els contractes programa que s'estableixin.
e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.
f) Coordinar la docència d'una o diverses àrees de coneixement corresponents als ensenyaments de primer i segon cicle, d'acord amb els requeriments dels respectius plans d'estudis, del centre o centres i de la Universitat.
g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doctorat en els quals les seves àrees de coneixement participin.
h) Proposar cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, i coordinar-ne la docència.
i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat.
j) Fer propostes en el procés d'elaboració dels plans d'estudis en els quals estiguin implicades les seves àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència, d'acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordinació prevista a l'article 78.1 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
l) Intervenir en el procediment per seleccionar el seu personal, en els termes previstos en l'Estatut.
m) Impulsar i facilitar l'actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i la formació permanent dels membres que hi pertanyen.
n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d'estructures de la Universitat i amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de programes docents i d'investigació.
o) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.


TÍTOL SEGON
Òrgans de govern

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 4

Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o directora i el secretari o secretària.


CAPÍTOL 2
Consell de Departament

Article 5

1. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o doctora.
c) Tot el professorat no doctor que estigui adscrit al Departament.
d) Tots els investigadors en formació que estiguin adscrits al Departament.
e) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els ensenyaments de tercer cicle conduents a obtenir el títol de doctor o doctora, en els quals el Departament imparteixi docència, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. Aquesta representació serà del 20% del total de membres del Consell de Departament, distribuïda de la manera següent: 60% de l'ensenyament de Filologia Catalana; 20% dels ensenyaments de tercer cicle conduents a obtenir el títol de doctor o doctora, en els quals participi el Departament; 20% dels ensenyaments de primer i segon cicle en els quals participi el Departament, de forma proporcional a la càrrega docent que hi tingui.
f) Tots els membres del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet que estiguin adscrits al Departament.
2. Els representants dels estudiants són renovats cada dos anys, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.


Article 6

Són competències del Consell de Departament de Filologia Catalana:
a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activitats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d'activitats docents i investigadores del Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i aprovar els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d'administració i serveis.
h) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.
i) Participar en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les seves activitats.
j) Emetre un informe sobre l'adscripció dels membres a altres departaments, a instituts universitaris d'investigació o sobre la recepció de membres d'altres departaments.
k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Universitat.
l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la modificació.
n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.
o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de l'administració i ser informat periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.
p) Totes les altres que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin.


Article 7

El Consell de Departament es reuneix en sessió ordinària, convocat pel director o directora, almenys bimestralment. El Consell de Departament també es reuneix en sessió extraordinària, convocat pel director o directora, per iniciativa pròpia o a petició d'una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies lectius després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria del Departament.


Article 8

1. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia dels documents que calguin, o bé, s'ha d'indicar, si s'escau, que aquests es troben dipositats a la Secretaria del Departament perquè es puguin consultar.
2. El membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria, amb una antelació mínima de set dies, quan es tracti d'una sessió ordinària, i amb una antelació mínima de 48 hores, si es tracta d'una sessió del extraordinària.


Article 9

El Consell de Departament queda vàlidament constituït, en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi són presents la majoria absoluta dels membres; el director o directora, o la persona en qui delegui, que presideix el Consell, i el secretari o secretària, o la persona designada pel director o directora perquè faci les funcions de secretari o secretària. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, el Consell de Departament queda vàlidament constituït amb els membres assistents, sempre que entre aquests hi figurin el director o directora, o persona en qui delegui, que presideix el Consell, i el secretari o secretària, o la persona designada pel directora o directora perquè faci les funcions de secretari o secretària


Article 10

L'assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.


Article 11

1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de Departament. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.
3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.


Article 12

1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia.
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.


Article 13

Els acords s'adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departament, excepte quan aquest Reglament estableixi una majoria diferent.


Article 14

1. Les votacions són a mà alçada, excepte en aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per algun dels assistents al Consell de Departament.
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i, mentre es realitzen, ningú pot entrar ni sortir de la sala de reunions.


Article 15

Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s'han d'exposar al tauler d'anuncis del Departament i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.


Article 16

1. El Consell de Departament compta amb una Comissió Permanent composta pel director o directora, el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin, els coordinadors d'àrees, si n'hi ha, i un representant dels estudiants i un altre del personal d'administració i serveis, elegits pels membres del mateix col·lectiu que formin part del Consell de Departament i entre aquest.
2. Són funcions de la Comissió Permanent:
a) Assessorar el director o directora del Departament.
b) Preparar les reunions del Consell de Departament.
c) Gestionar els temes de caràcter urgent, dels quals en donaran compte al Consell de Departament en la primera sessió que se celebri.
d) Totes les altres que li delegui el Consell de Departament.


Article 17

1. El Consell de Departament pot constituir totes les altres comissions que consideri oportunes. En fer-ho, el Consell ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.
2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades pel Consell de Departament han d'estar formades per membres d'aquest.
3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'una cinquena part dels membres de la comissió.


CAPÍTOL 3
Òrgans unipersonals

Article 18

El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió ordinària.


Article 19

El Consell de Departament elegeix el director o directora de departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyi.


Article 20

La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.
Article 21

En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora del Departament, n'assumeix accidentalment les funcions el professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent a la Universitat amb més antiguitat.


Article 22

Correspon al director o directora del Departament:
a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres corresponents a matèries pròpies de l'àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del personal docent i investigador en el marc del pacte de dedicació i del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives al Departament que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin al Consell de Departament.


Article 23

El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi estigui adscrit. El secretari o secretària s'encarrega de custodiar les actes de les sessions del Consell de Departament i d'expedir els certificats dels acords que s'hi hagin pres.


Article 24

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n'assumeix accidentalment les funcions.


Article 25

1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.
2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres del Consell de Departament, i s'ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i de gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.
3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.


TÍTOL TERCER
Règim econòmic

Article 26

El Departament de Filologia Catalana disposa d'un pressupost format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.


Article 27

El Departament de Filologia Catalana ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.


TÍTOL QUART
Reforma del Reglament

Article 28

El director o directora, per iniciativa pròpia, o bé per una cinquena part dels membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria simple dels membres presents del Consell.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment d'entrar en vigor d'aquest Reglament, queda derogat el Reglament del Departament de Filologia Catalana, aprovat per Junta de Govern el 23 de novembre de 1994.
DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->