saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament de la Facultat de la Facultat de Ciències Jurídiques

-Modificat en sessió de Consell de Govern de data 26 d'abril de 2012-
-Modificat en sessió de Consell de Govern de data 15 de juliol de 2016-

TÍTOL PRIMER
Naturalesa i funcionsº

Article 1

1. La Facultat de Ciències Jurídiques forma part de la Universitat Rovira i Virgili en virtut de la Llei catalana 36/1991, de 30 de setembre, i les normes que la desenvolupin.

2. La Facultat de Ciències Jurídiques és el centre encarregat d'organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal i els altres que tinguin adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància, en els ensenyaments que s'imparteixen..

Article 2

Són funcions de la Facultat de Ciències Jurídiques:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments que té adscrits i donar-los a conèixer.
b) Elaborar els plans d'estudis i proposar-ne la modificació.
c) Elaborar la planificació estratègica d'acord amb la de la Universitat i mitjançant els contractes programa que s'estableixin.
d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.
e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l'atenció a l'alumnat.
f) Assignar recursos materials als departaments d'acord amb la programació docent.
g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a l'activitat docent dels ensenyaments adscrits.
h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
i) Proposar o organitzar activitats d'extensió universitària i participar-hi.
j) Potenciar les associacions d'antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.
k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que li assignin per complir les seves funcions.
l) Coordinar l'activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents als ensenyaments adscrits.
m) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que els desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON
Òrgans de govern


CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 3

Els òrgans de govern de la Facultat de Ciències Jurídiques són la Junta de centre, el degà o degana, el vicedegà o vicedegana, el secretari o secretària i els o les responsables d'ensenyament.


CAPÍTOL 2
Junta de Facultat

Article 4

La Junta de Facultat de Ciències Jurdídiques és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat de Ciències Jurídiques.

Article 5

1. La Junta de Facultat està composta per 43 membres:

a) El degà o degana; el vicedegà o vicedegana; el secretari o secretària i els o les responsables d'ensenyament.
b) Els directors de departament que siguin responsables d'una docència equivalent almenys a un terç de la càrrega total d'algun dels ensenyaments adscrits a la Facultat de Ciències Jurídiques.
c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al centre de 22 professors amb vinculació permanent a la universitat i 5 professors elegits entre la resta del professorat, escollits pel respectiu col·lectiu i entre aquests. En aquesta representació estan inclosos els membres nats previstos als apartats a) i b). La convocatòria de les eleccions fixarà el nombre definitiu de membres del col·lectiu docent i investigador elegibles descomptats els membres nats.
d) Una representació d'onze estudiants, a raó de tres representants per a tots els màsters universitaris de la facultat, tres representants de l'ensenyament de Dret, dos representants de Treball Social, dos representants de l'ensenyament de Relacions Laborals i Ocupació i un representant de l'ensenyament de la doble titulació de Dret-Relacions Laborals i Ocupació. En el cas que quedin escons vacants en qualsevol circumscripció es podran cobrir, si s'escau, amb els candidats no escollits d'altres circumscripcions fins que es convoquin eleccions parcials per cobrir les vacants.
e) Una representació de 5 membres del personal d'administració i serveis adscrit al centre, escollits per aquest col·lectiu i entre aquests.

2. Els membres elegibles de la Junta de Facultat de Ciències Jurídiques són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Article 6

Són competències de la Junta de la Facultat de Ciències Jurídiques:

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i acordar-ne la revocació.
b) Aprovar les línies generals d'actuació de la Facultat.
c) Aprovar la memòria anual d'activitats.
d) Elaborar el projecte del Reglament de la Facultat i proposar-ne la modificació.
e) Elaborar els plans d'estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l'aprovació i, si escau, la modificació.
f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l'activitat del professorat que hi imparteix docència.
g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.
h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que la Facultat té adscrits.
i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l'atenció a l'alumnat.
j) Proposar programes de postgrau.
k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel degà o degana.
l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun dels ensenyaments que tingui adscrits, d'acord amb la programació docent i la coordinació prevista en l'article 26 d'aquest Reglament.
m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la Facultat mitjançant la coordinació prevista en l'article 26.
n) Informar sobre les necessitats de professorat, d'acord amb els seus plans d'activitat docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de professorat i a la destinació de les vacants.
o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament, i fixar-ne la composició.
p) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.
q) Aprovar l'adscripció de professors a la Facultat.
r) Totes les altres que l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

Article 7

La Junta de Facultat l'ha de convocar el degà o degana a iniciativa pròpia o a petició d'una cinquena part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s'ha de convocar en el termini de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria de la Facultat.

Article 8

1. La Junta de Facultat es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària.

2. La Junta de Facultat es reunirà en sessió ordinària com a mínim dos cops a l'any.

Article 9

1. La convocatòria de la Junta de Facultat s'haurà de fer preferentment per mitjans electrònics. la convocatòria haurà d'indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia, i adjuntar la documentació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible a l'oficina de suport al deganat de la facultat.

2. El membres de la Junta han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

Article 10

La Junta de Facultat queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del degà o degana, i la presència del secretari o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituïda si hi és present un terç dels membres, sota la presidència del degà o degana i la presència del secretari o secretària, o les persones que els substitueixin.

Article 11

1. L'assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

2. Podran assistir a la Junta, amb veu i sense vot, les persones que el degà o degana autoritzi expressament.

Article 12

1. El secretari o secretària de la Facultat actua com a secretari o secretària de la Junta.

2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió de la Junta de Facultat. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.

3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. El secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat amb el vistiplau del degà o degana, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància.

Article 13

1. La Junta de Facultat debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia.

2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria absoluta.

Article 14

Els acords, excepte els que s'expressen als articles 23 i 31, s'adopten per majoria simple dels membres presents de la Junta.

2. Els acords presos respecte els assumptes tractats a l'article 13.2 (assumptes que no estiguin inclosos a l'ordre del dia) però proposats amb la presència de tots els membres de l'òrgan col·legiat i sigui declarada la seva urgència, s'adoptaran per majoria absoluta.


Article 15

1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per un 20% part dels assistents a la Junta.

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 16

Els acords adoptats per la Junta de Facultat són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s'han d'exposar al tauler d'anuncis de la Facultat i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

Article 17

1. La Junta de Facultat pot constituir les comissions que consideri oportunes. La Junta ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.

2.Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades per la Junta de Facultat han d'estar formades per membres d'aquesta i s'ha de garantir la representació proporcional de tots els col·lectius.

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé per mandat de la Junta, bé a petició de la meitat dels membres de la comissió.

Article 18

La renúncia a la condició de representant o el fet d'haver deixat de pertànyer al col·lectiu per al qual va ser elegit comporta el cessament del representant en les seves funcions. Aquest és substituït pel membre següent més votat en les eleccions en què va ser elegit. En cas d'empat, s'haurà de decidir per sorteig.


CAPÍTOL 3
Òrgans unipersonals

Article 19

El degà o degana s'encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n'exerceix la representació.

Article 20

La Junta elegeix el degà o degana entre el professorat amb vinculació permanent i amb dedicació a temps complet vinculat a la Facultat.

Article 21

La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 22

1. Correspon al degà o degana:

a) Representar la Facultat de Ciències Jurídiques.
b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat.
c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la Facultat, i mantenir-ne informada periòdicament la Junta de Facultat.
d) Convocar i presidir la Junta de Facultat, executar i fer complir els seus acords.
e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicedegana, del secretari o secretària i dels responsables d'ensenyament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit a la Facultat.
f) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a la Facultat.
g) Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives a la Facultat que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin a la Junta de Facultat.

2. En cas d'absència, impediment o vacant del degà o degana, n'assumeix accidentalment les funcions el vicedegà o vicedegana.

Article 23

1. El degà o degana, pot ser remogut en el seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.

2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta de Facultat, i s'ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'ha de desenvolupar en el càrrec.

3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres de la Junta de Facultat. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

Article 24

El vicedegà o vicedegana el proposa el degà o degana, i el nomena el rector o rectora. Exerceix les funcions que el degà o degana li encomani.

Article 25

1. El secretari o secretària de la Facultat el proposa el degà o degana i el nomena el rector o rectora. S'encarrega de redactar i custodiar les actes de la Junta de Facultat, d'expedir els certificats dels acords adoptats, de redactar les certificacions necessàries en la gestió administrativa de la Facultat, i exerceix les funcions que el degà o degana li encomani.

2. En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària accidental designat pel degà o degana, que n'assumeix temporalment les funcions.

Article 26

1. El responsable d'ensenyament és un professor permanent amb dedicació a temps complet que, sota la direcció del degà o degana, del centre on l'ensenyament estigui adscrit, s'encarrega d'establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments i de formular les propostes corresponents

2. El responsable d'ensenyament és nomenat pel rector o rectora a proposta del degà o degana de la Facultat.


TÍTOL TERCER
Òrgans consultius

Article 27

1. Els consells d'ensenyament assisteixen els responsables d'ensenyament en el compliment deles seves funcions. Cadascun dels consells d'ensenyaments, està format per tot el professorat de l'Ensenyament amb dedicació a temps complet que participi en la docència, els alumnes de l'ensenyament membres de la Junta, i és assistit pel personal de la Secretaria del Centre

2. Els consells d'ensenyament es reuneixen mitjançant la convocatòria dels respectius responsables d'ensenyaments, a iniciativa pròpia o bé, a petició d'una cinquena part del seus membres. La Junta de Facultat podrà acordar constituir Comissions Permanents Delegades dels consells d'ensenyament, sota la denominació de Comissions Acadèmiques.

3. Hi haurà un consell per cada ensenyament de la facultat.

Article 28

1. La Junta de Facultat constitueix el Consell Assessor, format per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat.

2. El Consell Assessor ha de treballar preferentment en l'adequació dels plans d'estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.

3. El Consell Assessor de la Facultat de Ciències Jurídiques es convocat pel degà o degana, i pot reunir-se en Ple o per seccions corresponents als diferents ensenyaments i títols propis de la Facultat.


TÍTOL QUART
Règim econòmic

Article 29

La Facultat de Ciències Jurídiques disposa d'una consignació formada per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 30

La Facultat de Ciències Jurídiques ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.


TÍTOL CINQUÈ
Reforma del Reglament

Article 31

El degà o degana per iniciativa pròpia o bé per una cinquena. part dels membres de la Junta Facultat de Ciències Jurídiques, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requereix l'acord de la majoria absoluta dels membres de la Junta


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment d'entrar en vigor d'aquest Reglament, queda derogat el Reglament de la Facultat de Ciències Jurídiques aprovat per Junta de Govern el 19 de desembre de 2003.


DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en la normativa de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la legislació vigent .