saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament de la Facultat de la Facultat d'Economia i Empresa

-Aprovat per Consell de Govern de data 30 d'octubre de 2012-

TÍTOL PRIMER
Naturalesa i funcions

Article 1

1. La Facultat d'Economia i Empresa forma part de la Universitat Rovira i Virgili en virtut de la Llei catalana 36/1991, de 30 de desembre, i les normes que la desenvolupin .

2. La Facultat d'Economia i Empresa és el centre encarregat d'organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal, i els altres que tingui adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància , en els camps de l'economia i de l'empresa .

Article 2

Són funcions de la Facultat d'Economia i Empresa:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments que té adscrits i donar-los a conèixer.
b) Elaborar els plans d'estudis i proposar-ne la modificació.
c) Elaborar la planificació estratègica d'acord amb la de la Universitat i mitjançant els contractes programa que s'estableixin.
d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.
e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l'atenció a l'alumnat.
f) Assignar recursos materials als departaments d'acord amb la programació docent.
g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a l'activitat docent dels ensenyaments adscrits.
h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
i) Proposar o organitzar activitats d'extensió universitària i participar-hi.
j) Potenciar l'Associació d'Antics Alumnes de la Facultat i altres associacions vinculades al centre que es puguin crear.
k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni per acomplir les seves funcions.
l) Coordinar l'activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents als ensenyaments adscrits.
m) Retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, que ha d'elevar al Consell de Govern.
n) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que els desenvolupin li atribueixin.


TÍTOL SEGON
Òrgans de govern

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 3

Els òrgans de govern de la Facultat d'Economia i Empresa són la Junta de Facultat, el degà o degana, el vicedegà o vicedegana, el secretari o secretària i els responsables d'ensenyament


CAPÍTOL 2
Junta de Facultat

Article 4

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat d'Economia i Empresa.

Article 5

1. La Junta de Facultat està constituïda per un màxim de cinquanta membres, inclosos els membres nats.

2. La Junta de Facultat està composta per:
a) El degà o degana, el vicedegà o vicedegana, els responsables d'ensenyament i el secretari o secretària.
b) Els directors de departament que siguin responsables d'una docència equivalent almenys a un terç de la càrrega total d'algun dels ensenyaments adscrits a la Facultat d'Economia i Empresa
c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculats al centre equivalent al 62% dels membres de la Junta , inclosos els membres nats previstos als apartats a) i b). La distribució dels representants del col·lectiu docent i investigador és la següent:
c.1) El professorat amb vinculació permanent representa el 52% dels membres de la Junta. Exclosos els escons corresponents als membres nats de l'apartat a), la resta d'escons s'han de distribuir proporcionalment d'acord amb el nombre de professors permanents que cada departament o agrupació de departaments té vinculats a la Facultat en el moment de cada elecció. Els representants són escollits pels professors de cada departament o agrupació de departaments i entre aquests.
c.2) La resta de professorat i el personal investigador en formació representen un 10% dels membres de la Junta
Els escons s'han de distribuir proporcionalment d'acord amb el nombre de membres d'aquest col.lectiu que cada departament o agrupació de departaments té vinculats a la Facultat en el moment de cada elecció. Els representants són escollits pels membres d'aquest col.lectiu de cada departament o agrupació de departaments i entre aquests.d) Una representació d'estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta , elegits proporcionalment pels estudiants de cada ensenyament o agrupacions d'ensenyaments adscrits al centre i entre aquests.
e) Una representació del personal d'administració i serveis adscrit al centre, equivalent al 12% dels membres de la Junta , elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

3. L'agrupació de departaments i d'ensenyaments a què es refereix l'apartat c.1, c.2 i d) del número 2 d'aquest article s'establirà per la junta de centre abans de cada elecció

4. Els membres elegibles de la Junta de Facultat són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants


Article 6

Són competències de la Junta de Facultat:
a) Elegir el degà o degana de la Facultat i acordar-ne la revocació.
b) Aprovar les línies generals d'actuació de la Facultat.
c) Aprovar la memòria anual d'activitats.
d) Elaborar el projecte del Reglament de Facultat i proposar-ne la modificació.
e) Elaborar els plans d'estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l'aprovació i, si escau, la modificació.
f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l'activitat del professorat que hi imparteix docència.
g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.
h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que la Facultat té adscrits.
i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l'atenció a l'alumnat.
j) Proposar programes de postgrau.
k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel degà o degana.
l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun dels ensenyaments que tingui adscrits, d'acord amb la programació docent i la coordinació prevista en l'article 27 d'aquest Reglament.
m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la Facultat mitjançant la coordinació prevista en l'article 27.
n) Informar sobre les necessitats de professorat, d'acord amb els plans d'activitat docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de professorat i a la destinació de les vacants.
o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.
p) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.
q) Aprovar la vinculació administrativa de professors a la Facultat.
r) Totes les altres que l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin li atribueixin.


Article 7
La Junta de Facultat es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. La Junta es reunirà, en sessió ordinària, com a mínim dues vegades cada curs acadèmic.

Article 8
1. La Junta de Facultat la convoca el degà o degana, per iniciativa pròpia o a petició d'una cinquena part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s'ha de convocar en el termini de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria de la Facultat.

2. La convocatòria, en la qual cal indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia, s'enviarà preferentment per mitjans electrònics, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, i anirà acompanyada de la documentació necessària per a l'adopció d'acords, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible a l'Oficina de suport al Deganat perquè es pugui consultar.


Article 9
1. La Junta de Facultat queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del degà o degana, o del vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituïda si hi és present la quarta part dels membres, i amb presència del degà o degana, o el vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.

2. L'assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable

Article 10

1. La Junta de Facultat debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia.

2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria absoluta.

Article 11
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones, o quan el vot secret sigui sol·licitat per una cinquena part dels assistents a la Junta.

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions

Article 12

1. Els acords, excepte els que s'expressen en els articles 10.2, 16.3 i 24, s'adopten per majoria simple dels membres presents de la Junta , i són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior.

2. Els acords de la Junta es fan públics a través de la pàgina web de la Facultat i, si escau, es notifiquen als òrgans de la Universitat corresponents


Article 13

1. El secretari o secretària de la Facultat actua com a secretari o secretària de la Junta i:

a) Aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta de Facultat. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.
b) Estén els certificats pertinents.

2. Les actes s'aproven en la sessió següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre vàlidament certificats sobre els acords específics que s'hi hagin adoptat sens perjudici de l'aprovació ulterior de l'acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància .

Article 14

1. La Junta de Facultat pot constituir les comissions que consideri oportunes. La Junta ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades per la Junta de Facultat han d'estar formades per membres que hi pertanyin, garantint la mateixa proporció que la Junta.

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia bé a petició d'una tercera part dels membres de la comissió.


CAPÍTOL 3
Òrgans unipersonals

Article 15

1. Correspon al degà o degana:

a) Representar la Facultat.
b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat.
c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la Facultat , i mantenir-ne informada periòdicament la Junta de Facultat.
d) Convocar i presidir la Junta de Facultat, executar i fer complir els seus acords.
e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicedegana, del secretari o secretària i dels responsables d'ensenyament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet vinculat a la Facultat.
f) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis vinculat a la Facultat.
g) Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives a la Facultat que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin a la Junta de Facultat.

2. La Junta elegeix el degà o degana entre el professorat amb vinculació permanent a la Facultat i amb dedicació a temps complet.

3. La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 16

1. El degà o degana pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.

2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta de Facultat, i s'ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.

3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres de la Junta de Facultat. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

Article 17
El vicedegà o vicedegana, el secretari o secretària i els/les responsables d'ensenyament exerceixen les funcions que el degà o degana els encomani.

Article 18
El vicedegà o vicedegana assumeix accidentalment les funcions del degà o degana en cas d'absència o impediment d'aquest/a o vacant.

Article 19

1. El secretari o secretària de la Facultat s'encarrega de redactar i custodiar les actes de la Junta de Facultat, d'expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certificacions necessàries en la gestió administrativa de la Facultat.

2. En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària accidental designat pel degà o degana, que n'assumeix temporalment les funcions.

Article 20

Els responsables d'ensenyament són professors permanents amb dedicació a temps complet que, sota la direcció del degà o degana del centre al qual l'ensenyament estigui adscrit, s'encarreguen d'establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments, i de formular les propostes corresponents.


TÍTOL TERCER
Òrgans consultius


Article 21

1. Els consells d'ensenyament assisteixen els responsables d'ensenyament en l'exercici de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participi en la docència dels ensenyaments.

2. Els Consells d'Ensenyament de la Facultat d'Economia i Empresa seran determinats per la Junta de Facultat.

Article 22

1. El consell assessor de la Facultat d'Economia i Empresa està format per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat.

2. El consell assessor ha de treballar preferentment en l'adequació dels plans d'estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.


TÍTOL QUART
Règim econòmic

Article 23

La Facultat d'Economia i Empresa disposa d'una consignació formada per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.


TÍTOL CINQUÈ
Reforma del Reglament

Article 24
El degà o degana, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d'una tercera part dels membres de la Junta de Facultat, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria absoluta dels membres de la Junta.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment d'entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials aprovat pel Consell de Govern el 19 de desembre de 2003

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.