saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

TÍTOL PRIMER
Naturalesa i funcions

Article 1

1. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ) forma part de la Universitat Rovira i Virgili en virtut de la Llei catalana 36/1991, de 30 de desembre; de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, Decret 202/2003, de 26 d'agost; del Decret 287/1995, d'1 d'octubre, pel qual se segrega de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, i les normes que la desenvolupin.

2. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química és el centre encarregat d'organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal, i els altres que tingui adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància en els camps de l'enginyeria química, l'enginyeria mecànica, la tecnologia del medi ambient i tots aquells que la Universitat Rovira i Virgili li encomani.

Article 2

Són funcions de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química:
a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments que té adscrits i donar-los a conèixer.
b) Elaborar els plans d'estudis i proposar-ne la modificació.
c) Elaborar la planificació estratègica d'acord amb la de la Universitat i mitjançant els contractes programa que s'estableixin.
d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.
e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l'atenció a l'alumnat.
f) Assignar recursos materials als departaments d'acord amb la programació docent.
g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a l'activitat docent dels ensenyaments adscrits.
h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
i) Proposar o organitzar activitats d'extensió universitària i participar-hi.
j) Potenciar les associacions d'antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.
k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni per exercir les seves funcions.
l) Coordinar l'activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents als ensenyaments adscrits.
m) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que els desenvolupin li atribueixin.
 

TÍTOL SEGON
Òrgans de govern

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 3

Els òrgans de govern de la l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química són la Junta d'Escola, el director o directora, el subdirector o subdirectora, el secretari o secretària i els responsables d'ensenyament.


CAPÍTOL 2
Junta de l'Escola Tècnica Superior

Article 4

La Junta de l'Escola és l'òrgan col·legiat de govern de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química.

Article 5

1. La Junta d'Escola està composta per:

a) El director o directora del centre, el subdirector o subdirectora, els responsables d'ensenyament i el secretari o secretària.
b) Els directors de departament que siguin responsables d'una docència equivalent almenys a un terç de la càrrega total d'algun dels ensenyaments adscrits a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química.
c) La totalitat dels professors amb vinculació permanent adscrits a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, de tal manera que representin el 51% de la composició de la Junta.
d) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador no funcionari vinculat al centre equivalent a l'11% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. La Junta d'Escola determinarà la distribució d'escons entre el col·lectius que el formen.
e) Una representació d'estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, elegits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre i entre aquests. La Junta de l'Escola establirà la distribució de representants dels alumnes entre els diferents ensenyaments que tingui adscrits.
f) Una representació del personal d'administració i serveis que pertany a la circumscripció electoral del centre, equivalent al 12% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

2. Els membres elegibles de la Junta d'Escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

3. Els membres del professorat i del personal d'administració i serveis adscrits a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química i els alumnes matriculats en algun ensenyament de l'Escola que no tinguin la condició de membres de la Junta podran assistir-hi amb veu però sense vot després d'haver-ho demanat al director.

Article 6

Són competències de la Junta d'Escola:

a) Elegir el director o directora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química i acordar-ne la revocació.
b) Aprovar les línies generals d'actuació de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química.
c) Aprovar la memòria anual d'activitats.
d) Elaborar el projecte del Reglament de l'Escola i proposar-ne la modificació.
e) Elaborar els plans d'estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l'aprovació i, si escau, la modificació.
f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l'activitat del professorat que hi imparteix docència.
g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.
h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química té adscrits.
i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l'atenció a l'alumnat.
j) Proposar programes de postgrau.
k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.
l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun dels ensenyaments que tingui adscrits, d'acord amb la programació docent i la coordinació prevista en l'article 27 d'aquest Reglament.
m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química mitjançant la coordinació prevista en l'article 27.
n) Informar sobre les necessitats de professorat, d'acord amb els plans d'activitat docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de professorat i a la destinació de les vacants.
o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament, i fixar-ne la composició.
p) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.
q) Aprovar l'adscripció de professors a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química.
r) Totes les altres que l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin li atribueixin.


Article 7

La Junta de l'Escola la convoca el director o directora del centre a iniciativa pròpia o a petició d'una cinquena part dels membres de la Junta, especificant a l'ordre del dia què es vol tractar en la sessió convocada. En aquest darrer cas, la Junta s'ha de convocar de forma extraordinària amb l'ordre del dia proposat en el termini de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria de l'Escola. A aquest efecte no es considera hàbil el mes d'agost.

Article 8

La Junta de l'Escola es reuneix en sessió ordinària un mínim de tres vegades durant el curs acadèmic i en sessions extraordinàries quan sigui necessari.

Article 9

1. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar la documentació pertinent o bé, si s'escau, es dipositarà a la Secretaria de l'Escola perquè es pugui consultar.
2. El membres de la Junta han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima de dos dies hàbils. A aquest efecte no es considera hàbil el mes d'agost.

Article 10

La Junta de l'Escola queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora, o el subdirector o subdirectora, o la persona en qui delegui, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituïda si hi són presents dotze membres de la Junta, sota la presidència del director o directora, el subdirector o subdirectora, o la persona en qui delegui, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.

Article 11

L'assistència a la Junta d'Escola té caràcter personal. El vot no és delegable.

Article 12

1. El secretari o secretària de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química actua com a secretari o secretària de la Junta.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta de l'Escola. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.
3. Les actes s'han de sotmetre a aprovació en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 13

1. La Junta de l'Escola debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia.
2. No pot ser objecte d'acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres de la Junta i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 14

Els acords, excepte els que s'expressen als articles 22 i 32, s'adopten per majoria simple dels membres presents de la Junta.


Article 15

1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una desena part dels assistents a la Junta.
2. Les votacions no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen les votacions a mà alçada no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 16

Els acords adoptats per la Junta són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s'han d'exposar al tauler d'anuncis de l'Escola i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

Article 17

1. La Junta d'Escola pot constituir les comissions que consideri oportunes. La Junta d'Escola ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.
2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades per la Junta d'Escola han d'estar formades per membres que hi pertanyin.
3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia bé a petició d'una cinquena part dels membres de la comissió.

CAPÍTOL 3
Òrgans unipersonals

Article 18

El director o directora s'encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n'exerceix la representació.

Article 19

La Junta elegeix el director o directora entre el professorat amb vinculació permanent que estiguin en possessió del títol de doctor o doctora, amb dedicació a temps complet, adscrit al centre.

Article 20

La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 21

Correspon al director o directora:
a) Representar a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química.
b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química.
c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química, i mantenir-ne informada periòdicament la Junta d'Escola.
d) Convocar i presidir la Junta de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química, executar i fer complir els seus acords.
e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del subdirector o subdirectora, del secretari o secretària i dels responsables d'ensenyament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química.
f) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química.
g) Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin a la Junta d'Escola.

Article 22

1. El director o directora pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.
2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta, i s'ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.
3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres de la Junta. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant un període d'un any.

Article 23

El subdirector o subdirectora i el secretari o secretària els proposa el director o directora, i els nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el director o directora els encomani.

Article 24

En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora, n'assumeix accidentalment les funcions el subdirector o subdirectora.

Article 25

El secretari o secretària de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química s'encarrega de redactar i custodiar les actes de la Junta d'Escola, d'expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certificacions necessàries en la gestió administrativa de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química.


Article 26

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària accidental designat pel director o directora.

Article 27

1. Els responsables d'ensenyament són professors permanents amb dedicació a temps complet que, sota la direcció del director o directora, del centre al qual l'ensenyament estigui adscrit, s'encarreguen d'establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments, i de formular les propostes corresponents.
2. Els responsables d'ensenyament són nomenats pel rector o rectora a proposta del director o directora del centre al qual estigui adscrit l'ensenyament esmentat.


TÍTOL TERCER
Òrgans consultius

Article 28

1. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química constituirà un Consell d'Ensenyament per a cadascun dels ensenyaments que tingui adscrits.

2. Els consells d'ensenyament assisteixen els responsables d'ensenyament en l'exercici de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participi en la docència, per un representant dels estudiants de cada curs de l'ensenyament i per dos representants del personal d'administració i serveis.

Article 29

1. La Junta constituirà un consell assessor, format per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat.
2. El Consell Assessor ha de treballar preferentment en l'adequació dels plans d'estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.


TÍTOL QUART
Règim econòmic

Article 30

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química disposa d'una consignació formada per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 31

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.

TÍTOL CINQUÈ
Reforma del Reglament

Article 32

El director o directora, per iniciativa pròpia o bé a proposta d'una desena part dels membres de la Junta, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria absoluta dels membres de la Junta.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

La Junta de l'Escola ha d'adequar la seva composició al que preveuen aquest Reglament i l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili en un termini no superior a sis mesos a partir de la data d'aprovació del present Reglament.

En el moment d'aprovar-se aquest Reglament, la composició de la Junta és de 36 membres del col·lectiu de professors funcionaris de cossos docents, 8 representants del col·lectiu docent i investigador no funcionari, 18 alumnes i 8 representants del personal d'administració i serveis.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment d'entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de 19 de desembre de 1995.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.