saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Aprovat pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2017

TITOL I - Naturalesa i funcions

Article 1. 

L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (ETSA) forma part de la Universitat Rovira i Virgili en virtut de la Llei 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat Rovira i Virgili i les altres normes aplicables.

Article 2. 

 1. L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura és el centre encarregat d'organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial, i els altres que tingui adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància, en els camps de l'arquitectura, l'urbanisme i l'edificació, així com d'aquells altres que s'hi puguin adscriure.
 2. A més, l'ETSA és l'estructura bàsica per organitzar l'activitat del seu col·lectiu docent i investigador.

Article 3. 

 1. L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura està constituïda per:
 2. Els estudiants matriculats, d'acord amb l'Estatut de la URV i la legislació vigent.
 3. El col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement següents: Composició Arquitectònica, Construccions Arquitectòniques, Enginyeria de la Construcció, Enginyeria del Terreny, Enginyeria Hidràulica, Estètica i Teoria de les Arts, Expressió Gràfica Arquitectònica, Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures, Projectes Arquitectònics, Urbanística i Ordenació del Territori.
 4. El personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit.

Article 4. 

Són funcions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura:

 1. Elaborar els plans d'estudis de grau, màster i doctorat, i organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments que té adscrits i donar-los a conèixer.
 2. Elaborar la planificació estratègica d'acord amb la de la Universitat i mitjançant els contractes programa que s'estableixin.
 3. Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.
 4. Adoptar les mesures necessàries per garantir i millorar de manera continuada la qualitat de la docència, la recerca, els serveis i l'atenció a l'alumnat, així com les altres activitats que duguin a terme els seus membres.
 5. Assignar recursos materials i gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni per exercir les seves funcions, i conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a l'activitat docent dels ensenyaments adscrits.
 6. Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
 7. Proposar o organitzar activitats d'extensió universitària i participar-hi.
 8. Potenciar les associacions d'antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.
 9. Coordinar l'activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents als ensenyaments adscrits, d'acord amb els requeriments dels respectius plans d'estudis i de la Universitat.
 10. Elaborar, aprovar, verificar i avaluar el pacte de dedicació del personal, document que recull l'encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d'extensió universitària i de qualsevol altra mena que l'Escola, de manera acordada en el Consell Consultiu de Personal i de Recerca, fa a tot el personal.
 11. Proposar cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, i coordinar-ne la docència.
 12. Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat.
 13. Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència, d'acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordinació prevista a l'article 78.1 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
 14. Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos en l'Estatut.
 15. Impulsar i facilitar l'actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i la formació permanent dels membres que hi pertanyen.
 16. Cooperar amb els altres centres i departaments, amb la resta d'estructures de la Universitat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de programes docents i d'investigació.
 17. Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

TITOL II - Òrgans de govern

Capitol 1- Disposicions generals

Article 5. 

Els òrgans de govern de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura són la Junta d'Escola, assistida per les comissions consultives, el director o la directora, el sotsdirector o directora, el secretari o secretària i els coordinadors de grau o de màster.

Capitol 2- Junta d'Escola

Article 6. 

La Junta d'Escola és l'òrgan col·legiat de govern de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura.
 

Article 7. 

 1. La Junta d'Escola de l'ETSA està composta per un màxim de 30 membres.
 2. La Junta d'Escola de l'ETSA està composta per:
 3. El director o directora, el sotsdirector o sotsdirectora, els coordinadors de grau o de màster i el secretari o secretària del centre.
 4. El responsable de recerca i el responsable de personal.
 5. Els directors de departament que siguin responsables d'una docència equivalent almenys a un terç de la càrrega total d'algun dels ensenyaments adscrits a l'ETSA.
 6. Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al centre equivalent al 62% dels membres de la Junta, inclosos els membres nats previstos als apartats a) i b), tenint en compte que el nombre de professors amb vinculació permanent a la URV representi com a mínim un 51% del total de membres de la Junta. Els membres permanents són elegits per aquest col·lectiu i entre aquest; els membres no permanents són elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.
 7. Una representació d'estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, elegits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre i entre aquests.
 8. Una representació del personal d'administració i serveis adscrit al centre, equivalent al 12% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.
  1. Els membres elegibles de la Junta d'Escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Article 8. 

Són competències de la Junta d'Escola de l'ETSA:

 1. Elegir el director o directora de l'Escola i acordar-ne la revocació.
 2. Aprovar les línies generals d'actuació de l'Escola.
 3. Elaborar i aprovar la memòria anual d'activitats docents, investigadores i d'activitats i la memòria econòmica de l'Escola.
 4. Elaborar el projecte del Reglament de Escola i proposar-ne la modificació.
 5. Elaborar els plans d'estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l'aprovació i, si escau, la modificació.
 6. Coordinar la docència corresponent als ensenyaments que té adscrits, aprovar els programes bàsics de les assignatures corresponents i l'activitat del professorat que hi imparteix docència.
 7. Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l'atenció als estudiants perquè puguin tenir el progrés acadèmic i l'aprenentatge adequats i assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.
 8. Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que l'Escola té adscrits.
 9. Proposar programes de postgrau.
 10. Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.
 11. Assignar recursos materials per a la docència dels ensenyaments que tingui adscrits, d'acord amb la programació docent i la coordinació prevista en l'article 22 d'aquest reglament.
 12. Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments adscrits a l'Escola mitjançant la coordinació prevista en l'article 22.
 13. Informar sobre les necessitats de professorat, d'acord amb els plans d'activitat docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de professorat i a la destinació de les vacants.
 14. Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament, i fixar-ne la composició.
 15. Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d'administració i serveis.
 16. Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.
 17. Aprovar l'adscripció del professorat a l'Escola.
 18. Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
 19. Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les activitats de l'Escola.
 20. Participar en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les activitats de l'Escola.
 21. Ratificar, si escau, els informes emesos per la Comissió de Personal i Recerca sobre l'adscripció dels membres a altres departaments, a instituts universitaris d'investigació o sobre la recepció de membres d'altres departaments.
 22. Designar els representants de l'Escola en les diferents comissions de la Universitat.
 23. Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
 24. Aprovar, ratificar o modificar, si escau, les propostes o acords que el Consell Consultiu de Professorat i Recerca prengui en el marc de les seves competències.
 25. Totes les altres que l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

Article 9. 

La Junta d'Escola la convoca el director o directora, a iniciativa pròpia o a petició d'una cinquena part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s'ha de convocar en el termini de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria de l'Escola.

Article 10. 

 1. La Junta d'Escola es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. Com a mínim s'ha de reunir dues vegades l'any en sessió ordinària.
 2. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia dels documents corresponents, o bé, si s'escau, s'han de dipositar a la Oficina de Suport a la Direcció de l'Escola perquè es puguin consultar.
 3. El membres de la Junta han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

Article 11. 

La Junta d'Escola queda vàlidament constituïda pel que fa a la realització de les sessions, deliberacions i presa d'acords si hi és present la tercera part dels membres, sota la presidència del director o directora, sotsdirector o sotsdirectora i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.

Article 12. 

L'assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable. Es permetrà la participació per via telemàtica, amb petició prèvia, de la mateixa manera que ho reguli la Universitat amb caràcter general.

Article 13. 

 1. El secretari o secretària de l'Escola actua com a secretari o secretària de la Junta.
 2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que faci la Junta d'Escola. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.
 3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat, amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la posterior aprovació de l'acta.

Article 14. 

 1. La Junta d'Escola debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia.
 2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents dos terços dels membres de la Junta i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 15. 

Els acords, excepte els que s'expressen als articles 19.5 i 30, s'adopten per majoria simple dels membres presents de la Junta.

Article 16. 

 1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una cinquena part dels assistents de la Junta.
 2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 17. 

 1. Els acords adoptats per la Junta d'Escola són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior.
 2. Els acords esmentats s'han d'exposar al tauler d'anuncis de la Direcció de l'Escola i al web de l'Escola, i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

Article 18. 

 1. La Junta d'Escola pot constituir les comissions que consideri oportunes. La Junta ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.
 2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades per la Junta d'Escola han d'estar formades per membres que hi pertanyin.
 3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'una cinquena part dels membres de la comissió.
Capitol 2- Òrgans unipersonals

Article 19.El director o directora de l'Escola

 1. El director o directora s'encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i de representar-lo.
 2. La Junta elegeix el director o directora entre el professorat amb vinculació permanent a la Universitat i amb dedicació a temps complet, vinculat al centre.
 3. La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.
 4. Correspon al director o directora :
 5. Representar l'Escola.
 6. Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de l'Escola.
 7. Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de l'Escola i mantenir-ne informada periòdicament la Junta d'Escola.
 8. Convocar i presidir la Junta d'Escola, executar i fer complir els seus acords.
 9. Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del sotsdirector o sotsdirectora i del secretari o secretària entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit a l'Escola.
 10. Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament dels coordinadors de grau o màster, entre el professorat amb dedicació a temps complet adscrit a l'Escola.
 11. Designar o rellevar el responsable de recerca i el responsable de personal entre el professorat doctor a temps complet de l'Escola, havent escoltat la proposta del Consell Consultiu de Personal i Recerca de l'Escola.
 12. Designar o rellevar els presidents de les altres comissions consultives entre el professorat adscrit a l'Escola.
 13. Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a l'Escola.
 14. Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives a l'Escola que ni l'Estatut ni aquest reglament no atribueixin a la Junta d'Escola.
  1. El director o directora pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.
  2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta d'Escola, i s'ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.
  3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres de la Junta d'Escola. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

Article 20.El sotsdirector o sotsdirectora

 1. El sotsdirector o sotsdirectora el proposa el director o directora, i el nomena el rector o rectora. Exerceix les funcions que el director o directora li encomani.
 2. En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora , n'assumeix accidentalment les funcions el sotsdirector o sotsdirectora .

Article 21.El secretari o secretària

 1. El secretari o secretària el proposa el director o directora , i el nomena el rector o rectora. Exerceix les funcions que el director o directora li encomani.
 2. El secretari o secretària de l'Escola s'encarrega de redactar i custodiar les actes de la Junta d'Escola, d'expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certificacions necessàries en la gestió administrativa de l'Escola.
 3. En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional designat pel director o directora , que n'assumeix accidentalment les funcions.

Article 22.Els coordinadors de grau o màster

 1. Els coordinadors de grau o de màster són elegits entre els professors adscrits a l'Escola.
 2. Sota la direcció del director o directora, s'encarreguen d'establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments i de formular les propostes corresponents.
 3. Els coordinadors de grau o de màster són nomenats pel rector o rectora a proposta del director o directora de l'Escola.

Article 23.El responsable de Recerca

 1. El responsable de Recerca el proposa el director de l'Escola, havent escoltat el Consell Consultiu de Personal i Recerca, entre el professorat doctor amb dedicació a temps complet que hi pertanyi i el nomena el rector o rectora.
 2. En cas d'absència, impediment o vacant del responsable de Recerca, n'assumeix accidentalment les funcions el professor doctor permanent amb dedicació a temps complet amb més antiguitat.
 3. Correspon al responsable de Recerca:
 4. Coordinar les activitats investigadores i acadèmiques dels membres de l'Escola i informar-ne la Junta d'Escola.
 5. Proposar a la Junta d'Escola, perquè ho aprovi, si escau, que autoritzi els contractes per dur a terme treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
 6. Totes les altres funcions que li atribueixin el director o directora o la mateixa Comissió Consultiva de Personal i Recerca.

Article 24.El responsable de Personal

 1. El responsable de Personal el proposa el director de l'Escola, havent escoltat el Consell Consultiu de Personal i Recerca, entre el professorat doctor amb dedicació a temps complet que hi pertanyi i el nomena el rector o rectora.
 2. En cas d'absència, impediment o vacant del responsable de Personal, n'assumeix accidentalment les funcions el professor permanent doctor amb dedicació a temps complet amb més antiguitat.
 3. Correspon al responsable de Personal:
 4. Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del pacte de dedicació.
 5. Coordinar les activitats docents i acadèmiques dels membres del Consell Consultiu de Personal i Recerca.
 6. Proposar al director o directora de l'Escola l'assignació de la docència de les titulacions pròpies del centre al professorat adscrit i també l'atribuïda pels altres centres, segons la planificació aprovada per la Junta d'Escola a proposta del Consell Consultiu de Personal i Recerca.
 7. Totes les altres funcions que li atribueixin el director o directora o la mateixa Comissió Consultiva de Personal i Recerca.

TITOL III - Òrgans consultius

Article 25.El Consell Consultiu de Personal i Recerca

 1. El Consell Consultiu de Personal i Recerca és l'òrgan col·legiat de consulta i debat de l'ETSA per als temes relacionats amb el col·lectiu docent i investigador que hi està vinculat i la recerca.
 2. El Consell Consultiu de Personal i Recerca està format per:
 3. El director o directora de l'Escola, que el presideix. En cas d'absència del director o directora, pot delegar la presidència en el responsable de Recerca o el responsable de Personal.
 4. El responsable de Recerca i el responsable de Personal.
 5. Tots els membres de l'Escola que estiguin en possessió del títol de doctor o doctora.
 6. Tot el professorat no doctor a temps complet que estigui vinculat a l'ETSA.
 7. Tots els investigadors en formació que estiguin vinculats a l'ETSA.
 8. Una representació de la resta del professorat vinculat a l'ETSA, a raó d'1 per cada 6 equivalents a 18 crèdits, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.
 9. Una representació de dos estudiants dels ensenyaments en els quals l'ETSA imparteixi docència.
  1. Un membre del PAS amb dedicació a temps complet adscrit a l'Escola.
  2. Els membres elegibles del Consell Consultiu de Personal i Recerca són renovats cada quatre anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos.
  3. Són competències del Consell Consultiu de Personal i Recerca:
 10. Proposar al director o directora de l'Escola els candidats per als càrrecs de responsable de Recerca i responsable de Personal.
 11. Debatre les línies generals de la política docent i investigadora de l'Escola, elaborar la planificació estratègica en matèria de personal, paral·lela a la de la Universitat, i elevar-la a la Junta d'Escola.
 12. Proposar a la Junta d'Escola l'assignació de professorat de la docència dels ensenyaments de l'Escola en les matèries de la seva competència.
 13. Organitzar i coordinar la recerca, la transferència i els grups de recerca dels investigadors de l'Escola.
 14. Proposar a la Junta d'Escola l'aprovació del pacte de dedicació i l'avaluació anual. En aquest marc, proposar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
 15. Debatre, planificar i desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les activitats de l'Escola.
 16. Emetre un informe sobre l'adscripció dels membres a altres departaments, a instituts universitaris d'investigació o sobre la recepció de membres d'altres departaments.
 17. Elaborar la memòria anual d'activitats docents i investigadores de l'Escola i proposar a la Junta de l'Escola que s'inclogui en la memòria anual de l'ETSA.

Article 26.Els consells d'ensenyament

 1. Els consells d'ensenyament estan formats per les persones següents:
 2. El coordinador o coordinadora de grau de l'ensenyament, que el convoca i el presideix.
 3. El coordinador o coordinadora de pràctiques externes.
 4. El coordinador o coordinadora del Pla d'acció tutorial (PAT).
 5. El coordinador o coordinadora de qualitat o responsable del SIGQ.
 6. Un representant del professorat de cada una de les matèries que tingui tres o més assignatures. Les matèries que no arribin a aquest llindar seran representades per un representant d'una matèria afí.
 7. Una representació dels estudiants, d'un per curs actiu de cada ensenyament.
 8. Dos membres del PAS: el tècnic o tècnica de suport a la Qualitat de la Docència i el tècnic o tècnica de suport a la Direcció.
  1. Són funcions del consells d'ensenyament:
 9. Assegurar el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.
 10. Discutir les mesures necessàries per garantir i millorar de manera continuada la qualitat de la docència, la recerca, els serveis i l'atenció a l'alumnat, així com les altres activitats que duguin a terme els seus membres.
 11. Coordinar l'activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents als ensenyaments adscrits, d'acord amb els requeriments dels respectius plans d'estudis i de la Universitat.
 12. Elaborar els informes de seguiment i d'acreditació, i proposar modificacions i millores en l'ensenyament corresponent.
 13. Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.
 14. Proposar o organitzar activitats d'extensió universitària i participar-hi.
 15. Proposar cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, i coordinar-ne la docència.

Article 27.Els consells assessors

 1. La Junta d'Escola constitueix consells assessors, formats per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat.
 2. Els consells assessors han de treballar preferentment en l'adequació dels plans d'estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.
 3. L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura ha de constituir un consell assessor per a cada ensenyament que tingui adscrit.

TITOL IV - Règim econòmic

Article 28. 

L'ETSA disposa d'una consignació formada per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 29. 

L'ETSA ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.

TITOL V - Reforma del Reglament

Article 30. 

El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d'una cinquena part dels membres de la Junta d'Escola, pot proposar la reforma d'aquest reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria absoluta dels membres de la Junta.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les funcions assumides per l'ETSA que són pròpies dels departaments d'acord amb l'Estatut de la URV ho són amb caràcter transitori atesa la provisionalitat de la mesura adoptada pel Consell de Govern el dia 22 de desembre de 2016.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
En el moment d'entrar en vigor aquest reglament, queden derogats el Reglament de la Unitat Predepartamental d'Arquitectura i el Reglament de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, aprovats per Consell de Govern de 14 de juliol de 2011.


DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest reglament, s'aplica la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.