saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Departament d'Enginyeria Mecànica

Modificat pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2019

TÍTOL PRIMER
Naturalesa, composició i competències

Article 1

El Departament d'Enginyeria Mecànica es constitueix d'acord amb el que estableixen l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

Article 2

1. El Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili és l'estructura bàsica per organitzar l'activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament d'Enginyeria Mecànica està constituït per:
a) Els estudiants matriculats, d'acord amb l'Estatut de la URV i la legislació vigent.
b) El col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement següents:
- Enginyeria Mecànica
- Expressió Gràfica a l'Enginyeria
- Màquines i Motors Tèrmics
- Mecànica de Fluids
c) El personal d'administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

Article 3

Són funcions del Departament d'Enginyeria Mecànica:
a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni per acomplir les seves funcions.
b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull l'encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d'extensió universitària i de qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del consell, fa a tot el personal.
c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Departament.
d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d'acord amb la de la Universitat mitjançant els contractes programa que s'estableixin.
e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.
f) Coordinar la docència d'una o diverses àrees de coneixement corresponents als ensenyaments de primer i segon cicle, d'acord amb els requeriments dels respectius plans d'estudis, del centre o centres i de la Universitat.
g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doctorat en els quals les àrees de coneixement participin.
h) Proposar cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, i coordinar-ne la docència.
i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d'elaboració dels plans d'estudis en els quals estiguin implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència, d'acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordinació prevista a l'article 78.1 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos en l'Estatut.
m) Impulsar i facilitar l'actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i la formació permanent dels membres que hi pertanyen.
n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d'estructures de la Universitat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de programes docents i d'investigació.
o) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.


TÍTOL SEGON
Òrgans de govern

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 4

Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o directora i el secretari o secretària.


CAPÍTOL 2 
Consell de Departament

Article 5

1. El Consell del Departament d'Enginyeria Mecànica és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.

2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o doctora.
c) Tots els membres del Departament que no estiguin en possessió del títol de doctor i tinguin dedicació a temps complet en el Departament. 
d) Una part dels altres membres del Departament, no inclosos en els apartats anteriors, en una proporció d'un de cada dos o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.
e) Una part dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els ensenyaments de tercer cicle conduents a obtenir el títol de doctor o doctora, en els quals el Departament imparteixi docència, en una proporció mínima del 10% del total de membres del Consell de Departament, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell de Departament en determina els escons corresponents.
f) Tots els membres del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet que hi estiguin adscrits.
3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Article 6

Són competències del Consell de Departament d'Enginyeria Mecànica:
a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activitats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d'activitats docents i investigadores del Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i aprovar els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de personal docent i investigador, fer-ne la sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d'administració i serveis.
h) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.
i) Participar en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les seves activitats.
j) Emetre un informe sobre l'adscripció dels membres a altres departaments, a instituts universitaris d'investigació o sobre la recepció de membres d'altres departaments.
k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Universitat.
l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la modificació.
n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.
o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de l'administració i ser informat periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.
p) Totes les altres que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin.

Article 7

El Consell de Departament el convoca el director o directora per iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria del Departament, amb l'ordre del dia proposat pels peticionaris.

Article 8

El Consell de Departament es reuneix en sessió ordinària quan el convoqui el director i en sessió extraordinària quan es reuneixi a petició d'una quarta part dels membres del Consell, o bé quan es reuneixi per reformar aquest Reglament.

Article 9

1. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s'escau, s'ha de dipositar a la Secretaria del Departament perquè es pugui consultar.
2. El membres del Consell de Departament han de rebre, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria.

Article 10

El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la quarta part dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.

Article 11

L'assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

Article 12

1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de Departament. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 
3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 13

1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 14

Els acords del Consell de Departament s'adopten per majoria simple dels membres presents del Consell, excepte per aprovar una moció de censura, que requereix el vot favorable de dos terços dels membres del Consell, i per reformar aquest Reglament, que requereix la majoria absoluta dels membres del Consell.


Article 15

1. Les votacions són a mà alçada, a excepció d'aquelles resolucions o acords que afectin els drets fonamentals de l'article 18.1 de la Constitució o quan el vot secret sigui sol·licitat per un mínim de quatre assistents al Consell.
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 16

Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s'han d'exposar al tauler d'anuncis del Departament i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

Article 17

1. El Consell de Departament pot constituir les comissions que consideri oportunes. En fer-ho, el Consell ha d'especificar-ne la composició, les funcions, el procediment per constituir-les i el règim de funcionament.
2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades pel Consell de Departament han d'estar formades per membres que hi pertanyin.


CAPÍTOL 3
Òrgans unipersonals

Article 18

El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió ordinària.

Article 19

El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el professorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi pertanyi.

Article 20

La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 21

El Consell de Departament elegeix el director o directora de departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyi.

Article 22

Correspon al director o directora del Departament:
a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres corresponents a matèries pròpies de l'àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del personal docent i investigador en el marc del pacte de dedicació i del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives al Departament que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin al Consell de Departament.

Article 23

El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi estigui adscrit. El secretari o secretària s'encarrega de custodiar les actes de les sessions del Consell de Departament i d'expedir els certificats dels acords que s'hi hagin pres.

Article 24

En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora del Departament, n'assumeix accidentalment les funcions el professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent a la Universitat amb més antiguitat.

Article 25

1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.
2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres del Consell de Departament, i s'ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.
3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

Article 26

1. Cadascuna de les àrees de coneixement ha d'elegir entre el professorat un coordinador o coordinadora, d'acord amb l'article 11.3 de l'Estatut de la URV i seguint el procediment que aprovi el Consell de Departament.

2. La durada del mandat del coordinador d'àrea és de dos anys. El nomenament correspon al director del Departament.


Article 27

Correspon al coordinador d'àrea:
a) Representar-la.
b) Coordinar les activitats docents de les assignatures impartides pels membres de l'àrea, per delegació del director o directora.
c) Elaborar les propostes d'assignació docent que ha d'aprovar el Consell de Departament.
d) Coordinar la gestió administrativa i pressupostària de l'àrea, i informar-ne periòdicament els membres de l'àrea i el Consell de Departament.
e) Totes les altres funcions que li delegui el director o directora del Departament o el Consell de Departament.


TÍTOL TERCER
Règim econòmic

Article 28

El Departament d'Enginyeria Mecànica disposa d'un pressupost format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 29

El Departament d'Enginyeria Mecànica distribueix el pressupost entre una partida destinada a les necessitats comunes del Departament i una altra per a cadascuna de les àrees, en la proporció que determini el Consell de Departament.

Article 30

El Departament d'Enginyeria Mecànica ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.


TÍTOL QUART
Reforma del Reglament

Article 31

El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d'una quarta part dels membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria absoluta dels membres del Consell.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment d'entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat Reglament del Departament d'Enginyeria Mecànica, aprovat per Junta de Govern el 23 de novembre de 1994.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->