saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Departament de Dret Públic

Modificat pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2019

Títol primer
Naturalesa, composició, funcions i competències


Article 1 

El Departament de Dret Públic es constitueix d'acord amb el que estableixen l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la legislació vigent.

Article 2 

El Departament de Dret Públic de la URV és la unitat bàsica encarregada d'organitzar, coordinar i desenvolupar la recerca i impartir la docència en els ensenyaments propis de la Facultat de Ciències Jurídiques i en qualsevol altre centre on tinguin atribuïda docència les àrees de coneixement del Departament.

Article 3

El Departament de Dret Públic està format per:
a) El col·lectiu docent i investigador adscrit directament al Departament i a les àrees de coneixement següents:
Ciència Política i de l'Administració
Dret Administratiu
Dret Constitucional
Dret del Treball i de la Seguretat Social
Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Dret Eclesiàstic de l'Estat
Dret Penal
Filosofia del Dret
Història del Dret i de les Institucions
b) Els alumnes matriculats, d'acord amb l'Estatut de la URV i la legislació vigent.
c) El personal d'administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

Article 4

Les funcions i competències del Departament de Dret Públic són les que estableixen l'Estatut de la URV i la legislació vigent, i qualsevol altra que els seus òrgans determinin, sempre que no envaeixi l'àmbit competencial d'un altre òrgan o administració.

TÍTOL SEGON
Òrgans de govern i funcionament 

Capítol I
Disposicions generals


Article 5


1. Els òrgans de govern del Departament de Dret Públic són el Consell de Departament, el director o directora i el secretari o secretària.
2. Així mateix, el Ple i el coordinador o coordinadora de cada àrea de coneixement tenen la consideració d'òrgans del Departament de Dret Públic.

Capítol II
Consell de Departament

Article 6


El Consell de Departament, d'acord amb l'Estatut de la URV, està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tot el col·lectiu docent i investigador amb dedicació a temps complet i tot el col·lectiu acadèmic en formació.
c) Tres representants del col·lectiu docent i investigador amb dedicació a temps parcial i també tots els doctors.
d) Tot el personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet adscrit al Departament.
e) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els de tercer cicle, en els quals el Departament imparteix docència, corresponent al 25% del total dels membres del Consell. El Departament procurarà que quedin representats els estudiants dels centres on imparteix docència.

Article 7

El col·lectiu docent i investigador elegible i els representants dels estudiants són escollits i renovats d'acord amb l'Estatut i la normativa electoral de la URV.

Article 8

1. Les reunions del Consell de Departament són ordinàries o extraordinàries. 
a) Les reunions ordinàries es duran a terme dues vegades a l'any.
b) Les reunions extraordinàries es convoquen per iniciativa del director o directora o quan ho demani la quarta part dels membres del Consell en un escrit signat en què s'indicaran els punts concrets de l'ordre del dia. En aquest darrer cas, el director o directora ha de convocar el Consell en el termini màxim de deu dies hàbils després que la petició hagi estat formalitzada a la Secretaria del Departament.
2. Les reunions del Consell del Departament les convoca el secretari o secretària per indicació del director o directora. L'escrit ha d'indicar el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia de la sessió. Només podran incloure's nous punts a l'ordre del dia si hi són presents tots els membres i la majoria simple en declara la urgència. Les reunions es convoquen amb una anticipació mínima de setanta-dues hores.

Article 9

1. El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria si hi és present la majoria absoluta dels membres, el director o directora i el secretari o secretària o les persones que els substitueixin, i en segona convocatòria, trenta minuts després, sense requisits especials de quòrum. 
2. El Consell de Departament és presidit pel director o directora del Departament o professor en qui delegui. El secretari o secretària del Departament és substituït, en cas d'absència, per la persona que designi el director o directora.

<!--[if-->
<!--[endif]--><!--![endif]--><!--![if-->

<!--[if--><!--[endif]-->

Article 10

L'assistència al Consell és de caràcter personal. El vot només és delegable mitjançant un escrit adreçat formalment al director o directora del Departament, sobre punts concrets de l'ordre del dia en què s'indiqui expressament el sentit del vot.

Article 11

1. Els acords s'adopten ordinàriament per majoria simple dels membres presents al Consell. 
2. Només s'establirà un altre tipus de majoria quan ho estableixi aquest Reglament o la resta de la legislació vigent. En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del director o directora. 
3. La votació serà secreta sempre que afecti qüestions personals o si ho demana una quarta part dels assistents al Consell.

Article 12

1. La Comissió Executiva és la comissió delegada del Consell de Departament que du a terme les tasques de gestió ordinària i exerceix les competències i funcions que aquest li delegui expressament. 
2. La presideix el director o directora assistit pel secretari o secretària i la formen el coordinador o coordinadora de cada àrea de coneixement, un representant dels estudiants i un del personal d'administració i serveis.
3. Les reunions de la Comissió Executiva les convoca el secretari o secretària per indicació del director o directora.

Article 13

El Consell de Departament pot constituir altres comissions delegades que presideix el director o directora del Departament o professor en qui delegui.

Capítol III
Director o directora

Article 14


1. El Consell de Departament elegeix el director o directora de departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyi. 
2. En cas que cap candidat assoleixi la majoria exigida en l'apartat anterior o bé que cap membre del Departament vulgui ocupar el càrrec, el rector o rectora nomenarà un director o directora en funcions.

Article 15

1. El nomenament del director o directora de Departament correspon al rector o rectora. 
2. La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. 
3. El cessament i la resta de situacions que afectin el càrrec es regeixen pel que disposen l'Estatut de la URV i la legislació vigent.
4. En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora del Departament, n'assumeix accidentalment les funcions el professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent a la Universitat amb més antiguitat.

Article 16

El director o directora representa el Departament de Dret Públic i exerceix les funcions i competències que estableixen l'Estatut de la URV i la legislació vigent.

Capítol IV
Secretari o secretària

Article 17


El secretari o secretària del Departament és nomenat pel rector o rectora, a proposta del director o directora d'entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit al Departament. 

Article 18

El secretari o secretària del Departament exerceix les funcions i competències que estableixen l'Estatut de la URV i la legislació vigent.

Capítol V
Àrees de coneixement

Article 19 


Els òrgans de les àrees de coneixement que componen el Departament de Dret Públic són el coordinador o coordinadora i el Ple.

Article 20

1. El Ple està compost per tot el professorat funcionari, contractat, becari o honorífic de l'àrea de coneixement.
2. El Ple de l'àrea de coneixement s'ha de reunir en sessió ordinària almenys una vegada a l'any. El coordinador o coordinadora ha de fer arribar l'acta de la reunió a la Secretaria del Departament. 
3. En qualsevol moment la meitat dels membres de l'àrea, d'acord amb el criteri de l'article següent, poden demanar una reunió del Ple de l'àrea. Si el coordinador o coordinadora no atén la petició, la convocatòria la farà el secretari o secretària per indicació del director o directora.

Article 21

El Ple de l'àrea de coneixement exerceix les funcions que el Reglament, l'Estatut de la URV i la legislació vigent estableixin i aquelles que els òrgans de govern del Departament li deleguin.

Article 22

1. Cadascuna de les àrees de coneixement ha d'elegir un coordinador o coordinadora entre el professorat a temps complet. Si la dedicació docent dels membres de l'àrea no ho permet, podrà ser-ho a temps parcial.
2. El coordinador o coordinadora és escollit, en sessió extraordinària, per majoria simple dels membres en ple de l'àrea de coneixement. Els professors honorífics seran escoltats en l'elecció però no podran participar-hi, ni ser escollits.

Article 23

1. El nomenament del coordinador o coordinadora correspon al director o directora del Departament. 
2. La durada del mandat és de quatre anys. 
3. El cessament i la resta de situacions que afectin el càrrec es regeixen pel que disposen l'Estatut de la URV i la legislació vigent.

Article 24

El coordinador o coordinadora de l'àrea de coneixement exerceix les funcions que el Reglament, l'Estatut de la URV i la legislació vigent estableixin i aquelles que els òrgans de govern del Departament li deleguin.TÍTOL TERCER
Règim econòmic


Article 25

El Departament de Dret Públic disposa d'un pressupost format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts provinents, entre altres, d'ajuts i beques, de la transferència de coneixements i de la formació continuada, d'acord amb l'Estatut de la URV i la legislació vigent. TÍTOL QUART
Reforma del Reglament

Article 26

El director o directora, per iniciativa pròpia o bé d'una tercera part dels membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, que requerirà l'acord de la majoria absoluta dels membres del Consell.DISPOSICIÓ ADDICIONAL

1. El Departament de Dret Públic i el Departament Dret Privat, Processal i Financer de la URV són creats l'1 de gener de 2003. 
2. L'arxiu del Departament de Dret extingit el 31 de desembre de 2002 resta sota la custòdia del Departament de Dret Públic. 


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queda derogada qualsevol altra norma de rang igual o inferior que s'oposi al present Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no previst en l'Estatut de la URV i en aquest Reglament, s'aplicarà la normativa d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, si no n'hi ha, la normativa administrativa general de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

<!--![endif]--><!--![if-->

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->