saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Centre de recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP)

Aprovat pel Consell de Govern de data 15 de juliol de 2010
Modificat pel Consell de Govern de data 30 d'octubre de 2012

Capítol I. Disposicions generals

Article 1 - Denominació i règim jurídic

1. El Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP) és una estructura de recerca pròpia de la URV d'acord amb allò que preveu l'article 127 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

2. El CREIP es regirà:

a) per la legislació vigent que li sigui d'aplicació,
b) per l'Estatut de la URV,
c) per la normativa reguladora dels centres de Recerca de la URV i altres normatives de desenvolupament adoptades o que es puguin adoptar pels òrgans competents de la URV que el puguin afectar,
d) per les disposicions d'aquest Reglament de funcionament intern i altres normes dictades pels òrgans competents del Centre de Recerca, sempre que no envaeixin l'àmbit competencial d'un altre òrgan o administració.


Article 2 - Objectius i activitats

1. L'objectiu del CREIP és ser una estructura que articuli i potenciï la investigació en els diferents àmbits de la investigació en Economia que duen a terme els grups de recerca del departament d'Economia o d'altres institucions amb les quals se subscrigui un conveni, amb la finalitat de millorar la qualitat de la recerca, afavorir la transferència i desenvolupar la docència relacionada amb la recerca i esdevenir un centre de referència a nivell nacional i internacional.

2. Per assolir aquest objectiu i en l'exercici de les funcions que li són pròpies d'acord amb la normativa reguladora dels centres de recerca, el CREIP ha de dur a terme les activitats següents:

a) Realitzar projectes de recerca i de transferència de tecnologia i coneixement;
b) Participar en els estudis de doctorat, postgrau i cursos d'especialització i d'actualització professional en l'àmbit de les seves competències d'acord amb la normativa vigent;
c) Executar treballs científics i tècnics i canalitzar la transferència dels resultats a persones físiques i entitats públiques o privades en el marc de la legislació vigent i d'acord amb la normativa pròpia de la URV;
d) Organitzar seminaris, congressos i altres activitats de difusió de la recerca;
e) Acollir investigadors visitants d'altres centres i universitats.


Article 3 - Membres

1. Són membres del CREIP:

a) els investigadors propis;
b) els investigadors externs;
c) el personal de suport a la recerca, si n'hi ha (tècnic de suport o de gestió de la recerca)

2. Són investigadors propis:

a) el personal acadèmic de la URV vinculat al CREIP;
b) els investigadors del programa ICREA o altres programes que es puguin establir a l'empara de la legislació vigent que desenvolupin la seva tasca al Centre o a les altres institucions que hi col·laborin;
c) els investigadors en formació que desenvolupin la seva activitat de recerca al CREIP.

3. Són investigadors externs vinculats al CREIP el personal d'altres universitats i/o d'institucions públiques o privades.

Article 4 - Vinculació i desvinculació d'investigadors

1. Es podran vincular al CREIP membres de grups de recerca de la URV, així com personal investigador no adscrit a grups de recerca de la URV que desenvolupi recerca relacionada amb els objectius i activitats del CREIP.

2. Els membres investigadors que vulguin vincular-se al Centre hauran de complir un dels següents criteris:

a) tenir un sexenni actiu;
b) gaudir de la condició d'investigador actiu per la URV;
c) haver publicat com a mínim 3 articles en revistes del Social Science Citation Index en els darrers 5 anys;
d) haver llegit la tesis doctoral els últims 6 anys.
e) ésser investigador/a en formació, dirigit o codirigit per un membre del CREIP.

3. La vinculació de nous membres investigadors al Centre serà acordada pel Consell de Direcció. La vinculació serà comunicada pel director o directora del Centre al vicerectorat competent i a l'investigador/a.

4. El Consell de Direcció podrà proposar, de forma justificada, la desvinculació de membres de recerca per l'incompliment dels compromisos. En qualsevol cas la desvinculació dels investigadors que no compleixen els criteris 1 i 2 d'aquest article serà automàtica a partir del moment de l'incompliment, sense ser necessària l'aprovació pel Consell de Direcció. La desvinculació serà comunicada pel director o directora del Centre al vicerectorat competent i a l'investigador/a afectat.


Capítol II. Organització

Article 5 - Òrgans de govern

1. El CREIP tindrà els òrgans de govern següents:

a) el Consell de Direcció,
b) el director/a

2. El Consell de Direcció pot acordar la creació d'un Consell Assessor.


Article 6 - El Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció, que estarà presidit pel director o directora, està format per:

a) els investigadors amb un sexenni actiu vinculats al Centre;

b) un representant dels investigadors que no tenen un sexenni actiu, elegits per aquests i entre aquests, per una durada màxima de 4 anys, de forma que una vegada transcorregut aquest període es convocaran de nou eleccions;

c) un representant dels investigadors en formació que desenvolupin la seva activitat de recerca al CREIP, si n'hi ha, elegit per aquest col·lectiu i entre aquest. Aquest representat ho serà per una durada màxima de 2 anys, de forma que una vegada transcorregut aquest període es convocaran de nou eleccions;

d) un representant de suport a la recerca, si n'hi ha (tècnic de suport o de gestió a la recerca), elegit per aquest col·lectiu i entre aquest, per una durada màxima de 4 anys, de forma que una vegada transcorregut aquest període es convocaran de nou eleccions;
Els investigadors d'altres universitats i/o institucions públiques o privades vinculats al CREIP no formen part del Consell de Direcció.

D'entre els membres del Consell de Direcció i a proposta del director del Centre de Recerca s'escollirà un secretari o secretària encarregat d'elaborar les actes de les reunions del Consell de Direcció.

2. Són competències del Consell de Direcció:

a) concretar les línies de recerca i aprovar la programació anual d'activitats del CREIP;
b) garantir el desenvolupament del pla estratègic, així com la seva revisió;
c) aprovar el pressupost i la memòria anual d'activitats del CREIP, amb menció especial al calendari de seminaris i investigadors visitants;
d) elaborar el Reglament del CREIP i les seves possibles modificacions, i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació;
e) escollir el director del Centre;
f) acordar la vinculació i la desvinculació dels membres del CREIP, excepte en els casos de desvinculació automàtica;
g) aprovar la proposta dels contractes programa que eventualment es puguin establir amb la URV;
h) avaluar i autoritzar els projectes de transferència que es desenvolupin des del CREIP per assegurar la seva viabilitat i qualitat;
i) establir un model organitzatiu per al desenvolupament de les activitats de recerca;
j) vetllar i responsabilitzar-se del compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en l'àmbit d'actuació del CREIP de manera coordinada amb els responsables de la universitat, per tal de garantir unes condicions segures per a l'exercici de l'activitat que li és pròpia;
k) aprovar les línies formatives en les quals participi el CREIP.

3. El Consell de Direcció es reuneix en sessió ordinària, com a mínim 1 vegada cada sis mesos, i en sessió extraordinària sempre que el seu director/a ho cregui oportú, per iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres.

4. Les convocatòries s'han de fer per escrit, o bé per mitjans electrònics, amb inclusió de l'ordre del dia corresponent i s'han de notificar a cadascun dels membres amb una antelació mínima de set dies. No es poden prendre acords vàlids respecte de nous assumptes no inclosos en l'ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del Consell de Direcció i s'acordi amb el vot favorable de la majoria absoluta.

5. Per a la vàlida constitució del Consell de Direcció en primera convocatòria és necessària, com a mínim, la presència de la meitat més un dels membres del Consell, a més a més de la del director/a i del secretari/ària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que es realitzarà mitja hora després de la primera, el Consell de Direcció quedarà vàlidament constituït si hi són presents, a més a més del director/a i del secretari/ària o les persones que els substitueixin, un terç dels seus membres. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres que es trobin presents en el moment de la votació. En supòsits d'empat, el vot del director/a té valor diriment.

Article 7 - El director/a

1. El director/a serà elegit per majoria simple pel Consell de Direcció d'entre els seus membres amb un sexenni actiu.

2. El director/a, que n'exerceix les funcions de direcció, gestió ordinària i el representa, serà nomenat pel rector de la URV i el seu mandat serà per un període de 3 anys renovable només per un període igual.

3. Són funcions del director/a:

a) representar oficialment el CREIP;
b) proposar als òrgans competents la contractació dels recursos humans propis;
c) coordinar amb les unitats corresponents la distribució i utilització dels espais assignats al CREIP i gestionar les necessitats quant a material i equipament per a la recerca;
d) desenvolupar el programa d'accions aprovat pel Consell de Direcció;
e) signar els contractes programes que es puguin establir entre el CREIP i la URV
f) convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció;
g) autoritzar les despeses del CREIP;
h) autoritzar els projectes de transferència que es generin des del CREIP;
i) trametre anualment al vicerectorat competent en matèria de centres de Recerca les modificacions que s'hagin pogut produir en la relació del personal acadèmic que pertany al Centre o en l'establiment del programa establert;
j) totes les altres funcions que li atribueixi aquest Reglament i aquelles altres relatives al CREIP que aquest Reglament no atribueixi al Consell de Direcció.


Article 8 - El Consell Assessor

1. El CREIP, a iniciativa del Consell de Direcció, pot crear un Consell Assessor. Aquest, presidit pel director/a del CREIP, estarà format per:

a) el director/a del CREIP;
b) el secretari/ària del CREIP;
c) tres membres del Consell de Direcció, a proposta del director/a del CREIP;
d) un màxim de cinc membres externs corresponents a persones amb expertesa en l'àmbit de l'economia industrial o pública o la gestió pública, a proposta del director/a del CREIP.

2. Són competències del Consell Assessor:

a) assessorar el CREIP en termes estratègics;
b) suggerir noves línies d'actuació;
c) proposar la col·laboració amb altres centres de recerca o institucions públiques;
d) facilitar la connexió amb el teixit empresarial i les administracions públiques;
e) col·laborar en la difusió de les activitats del CREIP.

3. El Consell Assessor es reuneix, com a mínim, una vegada l'any.

Capítol III. Règim econòmic

Article 9 - Gestió econòmica

1. Les despeses del Centre de Recerca seran autoritzades pel director/a i, en absència d'aquest, pel secretari/ària.

2. La gestió econòmica dependrà directament del CREIP i a efectes administratius es durà a terme des del Departament d'Economia.

3. El CREIP gestionarà els recursos obtinguts en projectes de recerca o transferència liderats pel propi CREIP, d'acord amb la normativa de la URV.

4. El CREIP podrà rebre recursos procedents d'organismes públics o privats destinats a finançar les seves activitats.


Article 10 - Drets de propietat intel·lectual i/o industrial

1. Les patents, models d'utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altre tipus de drets derivats de l'activitat desenvolupada pels membres del CREIP seran de titularitat de la URV, en cas que es tracti de personal investigador pertanyent a la URV. En tot cas, aquest fet no afectarà la condició d'autors (o inventors).

2. En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l'activitat del CREIP caldrà identificar la pertinença dels membres al mateix i a la URV, seguint la normativa de filiació pròpia de la URV en cas que es tracti de personal investigador pertanyent a la URV. Pel que fa al personal investigador que no forma part de la URV, caldrà fer constar la seva filiació al CREIP.


Disposició final

Aquest reglament entra en vigor l'endemà de la seva publicació al FOU