saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Consell d'Estudiants

Article 1. Definició i funcions

El Consell d'Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili és l'òrgan de consulta, deliberació, representació i coordinació dels estudiants, al qual competeixen els afers relacionats tant amb la vida acadèmica com amb l'extensió universitària que impliquin l'estudiantat. Vetlla perquè es compleixin els drets i deures de l'estudiantat, en garanteix la coordinació, potencia la seva participació en tots els àmbits de la vida universitària, crea la pròpia organització i promou que l'estudiantat rebi una formació acadèmica i humana de qualitat.

Article 2. Competències

Les competències i els objectius del Consell d'Estudiants són:

a) Representar el conjunt dels estudiants de la Universitat davant dels òrgans de govern.
b) Ser informat sobre tots aquells afers i qüestions que impliquin directament els estudiants i informar-los-en.
c) Gestionar els recursos que li siguin assignats.
d) Proposar la distribució dels ajuts per a les activitats culturals dels estudiants en el marc de les disponibilitats pressupostàries.
e) Participar en el disseny i el seguiment del funcionament dels serveis universitaris i de les activitats de suport que afectin en especial els estudiants.
f) Assessorar els estudiants, vetllar pels seus interessos i coordinar-ne els representants.
g) Elaborar el Reglament que ha d'aprovar el Consell de Govern.
h) Qualsevol altra funció que els òrgans de govern de la Universitat i l'Estatut de l'Estudiant Universitari li atribueixin.

Article 3. Drets dels membres del Consell d'Estudiants de la URV

Són drets dels membres del Consell d'Estudiants de la URV:

a) Exercir lliurement la representació.
b) Expressar-se lliurement, sense altra limitació que el respecte a les persones i a la institució.
c) Rebre informació sobre els assumptes que afecten l'estudiantat
d) Participar responsablement en els processos de presa de decisions i polítiques estratègiques.
e) Compatibilitzar l'estudi amb les activitats de representació sense que afecti la formació acadèmica.
f) Disposar d'espais físics i de recursos materials i econòmics propis per dur a terme les funcions de representació.

Article 4. Deures dels membres del Consell d'Estudiants de la URV

Són deures dels membres del Consell d'Estudiants de la URV , pel que fa a l'estudiantat representat i a la institució universitària:

a) Assistir a les reunions i canalitzar les propostes, iniciatives i opinions del col·lectiu que representen davant els òrgans de govern de la Universitat , sens perjudici del dret de qualsevol membre de l'estudiantat a elevar-les directament.
b) Fer bon ús de la informació rebuda per raó del càrrec i respectar la confidencialitat d'aquella que li sigui tramesa amb aquest caràcter.
c) Donar a conèixer els drets de l'estudiantat i vetllar perquè es compleixin.
d) Protegir els béns de la URV.
e) Informar l'estudiantat que representen dels acords dels òrgans col·legiats de govern, així com de les seves actuacions.

Article 5. Funcionament

El funcionament del Consell d'Estudiants és democràtic i es basa en la voluntat majoritària dels seus representants, així com en l'interès general de l'estudiantat.

Article 6. Composició

El Consell d'Estudiants de la URV està format per:

a) Els estudiants representants al Claustre.
b) Els estudiants representants a les juntes de centre.
c) El coordinador/a de cadascun dels Consells de Centre

Article 7. Pèrdua de la condició de membre

1. Es perd la condició de membre del Consell d'Estudiants de la URV en els casos següents:

a) Si es deixa de pertànyer al col·lectiu pel qual es va ser elegit.
b) Per renúncia expressa de la persona interessada.
c) Per expiració del període de duració del mandat.
d) Quan es perd la condició d'estudiant de la Universitat Rovira i Virgili.

2. Mentre no hagin estat elegits els nous membres, continuen en funcions els anteriors .

Article 8. Renovació

El Consell d'Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili es renova cada dos anys coincidint amb les eleccions a Claustre Universitari.

En cas que entre aquestes dates es detectin vacants durant aquest període i s'estableixin les condicions per cobrir-les, és responsabilitat tant de la Copresidència com del Consell d'Estudiants sol·licitar la convocatòria d'eleccions parcials a l'organisme corresponent, encarregat de la gestió i convocatòria.

És igualment responsabilitat dels membres dels Consell d'Estudiants fomentar la participació estudiantil en l'àmbit de la representació.

Article 9. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Consell d'Estudiants de la URV són:

a) El Ple
b) La Copresidència
c) La Comissió Permanent

Article 10. Ple

1. El Ple és l'òrgan de màxima representació del Consell d'Estudiants de la URV.

2. El Ple està format per tots els representants previstos a l'article 6 d'aquest reglament. Tanmateix, pot assistir a les reunions del Ple qualsevol estudiant de la Universitat , amb veu però sense vot, que n'acrediti aquesta condició i que notifiqui degudament a la Copresidència la intenció participar-hi abans de la realització de la sessió o reunió corresponent.

3. El Ple del Consell d'Estudiants s'ha de constituir, si és possible, un mes després de les eleccions de representants d'estudiants al Claustre Universitari. La responsabilitat de la convocatòria per constituir el Ple recau en la Copresidència , amb la col·laboració del vicerectorat competent en matèria d'estudiants i l'Oficina de l'Estudiant.

4. Les funcions del Ple són:

a) Proposar el Reglament del Consell d'Estudiants, així com les modificacions, perquè sigui sotmès a l'aprovació del Consell de Govern.
b) Escollir els membres de la Copresidència.
c) Ratificar, si escau, els acords de la Copresidència.
d) Aprovar el pressupost anual i el tancament de l'exercici anterior.
e) Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar l'opinió sobre problemes que afectin la comunitat universitària.
f) Qualsevol altra que se'n derivi a partir del present reglament, de l'Estatut de la URV i de l'Estatut de l'estudiant universitari.

5. El Ple del Consell d'Estudiants el pot convocar:

a) En sessió ordinària, la Copresidència , a través de l'Oficina de l'Estudiant, un cop cada tres mesos com a mínim. Sempre se n'ha de fer un abans de cada Claustre Universitari, una vegada conegut l'ordre del dia.
b) En sessió extraordinària, la Copresidència , a través de l'Oficina de l'Estudiant, per iniciativa del 20% dels membres. La convocatòria ha de tenir lloc dins dels quinze dies següents i la petició s'ha de presentar signada per totes les persones que en demanin la convocatòria.
c) En sessió extraordinària, la Copresidència, a través de l'Oficina de l'Estudiant. La convocatòria ha de tenir lloc dins dels quinze dies següents.

6. Les convocatòries
6.1 Totes les sessions s'han de convocar personalment, mitjançant el correu electrònic institucional de la Universitat , amb una antelació mínima set dies naturals. La documentació corresponent als punts de l'ordre del dia s'ha d'enviar com a màxim cinc dies naturals abans de la realització del ple. En casos d'urgència, els terminis de convocatòria del Ple es poden reduir a dos dies hàbils. La Copresidència n'ha de justificar de forma expressa la urgència, la qual ha de ratificar posteriorment el Ple.
6.2 L'ordre del dia ha d'incloure els punts proposats pels convocants i el torn obert de paraules. Se n'hi podran afegir fins a dos dies lectius abans de la data que es fa la reunió, sempre que la proposta rebi el suport d'un 20% dels membres del Consell d’Estudiants, encara que només es requereixi la votació favorable de la majoria simple.
6.3 La Copresidència presideix les sessions.
6.4 En començar la sessió, qui presideix informa de les persones que hi han estat convidades i del motiu de la invitació.

7. La convocatòria del Ple s'ha de comunicar a als membres del Consell d’Estudiants de la URV a través del correu electrònic institucional. S'ha de publicar també la convocatòria a la web del Consell d'Estudiants amb l'ordre del dia de la reunió i se n'ha de fer la màxima difusió mitjançant les xarxes socials en les quals es tingui una presència rellevant entre la comunitatuniversitària.


8. És un deure de tots els membres del Consell d'Estudiants assistir a les reunions a les quals siguin convocats o justificar l'absència a l'Oficina de l'Estudiant. No obstant això, els membres poden assistir a les sessions per representació, la qual cosa s'haurà d'acreditar per escrit amb caràcter previ, per mitjà del correu electrònic institucional des del qual s'adreça la convocatòria o per un mitjà que serveixi a l'Oficina de l'Estudiant per acreditar-ne la recepció.

9. El Ple es considera constituït vàlidament amb l'assistència de la tercera part dels membres, entre els quals hi han de ser els copresidents i el secretari o secretària, com a mínim, en primera convocatòria, i amb el quòrum present en segona convocatòria, en què hi ha d'haver, com a mínim, un copresident o copresidenta i el secretari o secretària o persona designada a tal efecte. La segona convocatòria té lloc mitja hora després de la primera.

10. Totes les decisions s'han de prendre per majoria simple dels vots emesos, exceptuant el que preveu l'article 16.2 d'aquest reglament.

11. Qualsevol votació amb més del 50% de vots en blanc és invalidada.

12. Les votacions s'han de fer a mà alçada. El vot és secret només en els casos que la votació afecti persones o en cas que els membres del Ple ho sol·licitin.

13. Els membres del Consell tenen el dret de vot únic, que exerceixen personalment o per representació, però mai per delegació.

14. Les votacions poden realitzar-se en format electrònic, sempre que aquest mitjà garanteixi la legitimitat i validesa dels vots emesos. En cap cas pot utilitzar-se la votació electrònica per votar càrrecs, excepte en el cas que s'assisteixi al ple de forma telemàtica, que sí es podran votar càrrecs tenint en compte que es perd la confidencialitat del vot.


15. El Ple del Consell d'Estudiants ha de tenir presents les opinions minoritàries.

Article 11. Copresidència

1. La Copresidència és l'òrgan de representació permanent del Consell d'Estudiants. Alhora és l'òrgan col·legiat que assumeix la tasca directiva i de decisió política del Consell d'Estudiants dintre de la Universitat Rovira i Virgili.

2. La Copresidència està formada per dos presidents amb el mateix rang de representació del Consell d'Estudiants, que actuen de forma mancomunada.

3. Són funcions de la Copresidència:

a) Representar el Consell d'Estudiants.
b) Assegurar que es compleix el Reglament del Consell d'Estudiants.
c) Presidir les sessions del Ple, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causes justificades.
d) Coordinar el funcionament del Consell d'Estudiants.
e) Canalitzar cap al Consell de Govern i les seves comissions, el Claustre i el Consell Social les propostes que li facin arribar el Ple, les comissions i les delegacions d'estudiants dels centres de la Universitat Rovira i Virgili i les associacions.
f) Vetllar per fer arribar al Ple la informació que es derivi del Consell de Govern, de les seves comissions i del Consell Social.
g) Promoure relacions amb les comissions o delegacions d'estudiants i entre aquestes.
h) Promoure una bona relació entre tots els membres del Consell d'Estudiants i amb els grups als quals puguin pertànyer.
i) Promoure anualment un pla de treball que ha d'aprovar el Ple del Consell d'Estudiants.
j) Elaborar els pressupostos perquè els aprovi el Ple i gestionar-los.
k) Vetllar perquè es posin en marxa tots els acords presos pel Ple del Consell d'Estudiants.
l) Convocar el Ple amb caràcter ordinari i, si escau, extraordinari, mitjançant l'Oficina de l'Estudiant.
m) Administrar la plataforma de treball intern del Consell d'Estudiants a través del Campus Virtual de la URV.
n) Totes aquelles que li delegui el Ple, o es derivin del present reglament, de l'Estatut de la URV i de l'Estatut de l'estudiant universitari.


4. La Copresidència s'ha de reunir amb els representants dels estudiants al Consell de Govern com a mínim una vegada cada mes lectiu. Poden convocar la reunió la Copresidència , o si ho sol·liciten un mínim de dos dels representants al Consell de Govern, a través de l'Oficina de l'Estudiant. S'ha d'emetre un comunicat d'acords després de cada reunió.

5. Una vegada esgotada la legislatura, la Copresidència ha de seguir en funcions fins que es constitueixi el nou Ple del Consell d'Estudiants.

Article 12. La Comissió Permanent

1. La Comissió Permanent esta formada per la Copresidència del Consell d'Estudiants, els coordinadors de cadascun dels consells de centre, el tresorer o tresorera, el secretariosecretàriailapersonaenquielPleconfiaelsassumptesdecomunicació.

2. Són funcions de la Comissió Permanent:

a) Col·laborar de forma activa a mantenir el cens de representants de juntade facultat, Claustre i delegats dels diferentscentres.
b) Establir i elaborar les polítiques d'informació i participació delsestudiants.
c) Vetllar per fer arribar al Ple la informació que es derivi dels diferents consells de centre i de l'activitat dels diferentscentres.
d) Aquelles que li hagin delegat tant el Ple com laCopresidència.

3. La Comissió Permanent es reuneix com a mínim una vegada cada mes lectiu

Article 13. Secretari o secretària

1. Exerceix les funcions de secretari o secretària un dels membres del Consell d'Estudiants designat pels copresidents. En cas d'absència, la Copresidència n'ha de designar un amb caràcter extraordinari d'entre els assistents a l'inici delPle.

2. Les funcions del secretari o secretària són:
a) Redactar les actes.
b) Expedir certificats dels acords aprovats.
c) Rebre les comunicacions, peticions i notificacions enviades pels membres del Ple i dirigides als membres del Ple.
d) En general, les funcions inherents a la condició de secretari o secretària.

Article 14. Tresorer o tresorera

1. Exerceix les funcions de tresorer o tresorera un dels membres del Consell d'Estudiants designat pels copresidents.


2. En cap cas les responsabilitats de tresoreria i secretaria poden recaure sobre la mateixa persona.

3. Les funcions del tresorer o tresorera són:
a) Assessorar la Copresidència en l'elaboració del pressupost i la liquidació dels exercicis anteriors.
b) Gestionar l'exercici del pressupost mitjançant el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) i en col·laboració amb aquest.
c) Vigilar l'estat del pressupost, fer-ne la memòria, controlar-lo i donar-ne compte al Ple i a la Copresidència.
d) En general, les funcions inherents al càrrec de tresorer o tresorera.

Article 15. Finançament

1. El Consell d'Estudiants de la URV té el pressupost assignat pels pressupostos de la URV.

2. L'execució d'aquest pressupost es realitza des de l'Oficina de l'Estudiant a través del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, i sempre segons els designis del Ple del Consell d'Estudiants, la Comissió Permanent i la Copresidència, segons correspongui.

Article 16. Reforma del Reglament

1. La iniciativa de reforma d'aquest reglament correspon als copresidents o a un terç dels membres del Ple.

2. L'aprovació del projecte de reforma del Reglament correspon als estudiants del Ple per majoria absoluta dels membres presents en la reunió convocada a tal efecte.

Article 17. Moció de censura

1. Si l'actuació d'algun membre de la Copresidència no és considerada correcta, poden iniciar el procés de moció de censura d'aquesta Copresidència:

a) tres representants dels estudiants al Consell de Govern
b) un 30% dels membres del Ple

2. La moció de censura pot presentar-se contra una sola de les parts de la Copresidència , sempre que s'hagi proposat una alternativa al membre de la Copresidència objecte de la moció.

3. El procés de moció de censura s'ha de fer per escrit, adreçat al Consell d'Estudiants per correu administratiu certificat o registrat en qualsevol dels registres de la Universitat i signat pels membres promotors.


4. La moció de censura ha de presentar-se, com a mínim, amb el suport d'un 30% dels membres de Consell d'Estudiants o tres representants dels estudiants al Consell de Govern.


5. La votació de la moció de censura no pot tenir lloc abans dels deu dies hàbils ni més tard dels quinze dies hàbils següents a la data de presentació.

6. No s'admet el vot per correu ni delegat.

7. Un cop oberta la sessió, el primer signant de l'escrit de moció disposa de com a màxim 30 minuts per exposar les raons que la fonamenten. Tot seguit, els membres als quals es faci la moció de censura han de disposar d'un torn de rèplica amb idèntica durada. A continuació s'obre un torn d'intervencions amb un màxim d'una hora i mitja que distribueix la Copresidència. Quan hagi finalitzat el debat, es vota la moció de censura de manera secreta i individual, que requereix la majoria absoluta dels membres reals de ple dret del Consell.

8. En cas d'inassistència de la Copresidència al Ple convocat en el format d'aquest procediment, ha de presidir la sessió l'estudiant, d'entre els presents, que tingui més bagatge de participació en el Ple del Consell d'Estudiants a judici dels membres presents.


9. El rebuig de la moció de censura impedeix que se'n pugui presentar una altra fins al curs acadèmic següent i, en tot cas, mai abans de sis mesos.

Article 18. Els consells estudiants de centre

1. S'entén per consell d'estudiants de centre el màxim òrgan de representació dels estudiants de cadascun dels centres de la URV , sens perjudici de les funcions atribuïdes al Consell d'Estudiants de la URV.

2. Es pot constituir un consell d'estudiants en cadascun dels centres de la URV.

3. El consell d'estudiants de centre gaudeix de plena autonomia en l'àmbit de les seves competències i funcions, i actua amb plena observança als principis de col·laboració entre els diversos consells d'estudiants de centre i el Consell d'Estudiants de la URV , amb els quals pot establir plans i programes d'actuació conjunts, sens perjudici de la preeminència del Consell d'Estudiants de la Universitat en cas de conflicte competencial o d'interessos.

4. Formen part del consell d'estudiants de centre els estudiants representants dels ensenyaments del centre amb representació als òrgans següents:
a) El Claustre Universitari.
b) La junta del respectiu centre.
c) Els consells dels departaments que són responsables de docència en alguns dels ensenyaments adscrits al centre. En aquest cas, cada representant només pot formar part del consell d'estudiants d'un centre.
d) Els delegats de grup. El nombre de delegats de grup del consell d'estudiants de centre no pot excedir el 50% del total de membres del consell d'estudiants. En cas que el nombre de delegats de grup excedeixi el susdit 50%, els delegats han de designar d'entre ells els representants al consell d'estudiants de forma proporcional al nombre d'estudiants matriculats en cadascun dels ensenyaments adscrits al centre.

5. El mandat dels representants en el Claustre, les juntes de centre i els consells de departament es regeix pel que estableix l'Estatut de la URV. El mandat de la resta de representants té una durada d'un any, corresponent a un curs acadèmic.

6. Les funcions dels consells d'estudiants dels centres de la URV són:
a) Proposar el Reglament del consell d'estudiants de centre, així com les possibles modificacions, perquè sigui sotmès al vistiplau del Consell d'Estudiants de la Universitat i a l'aprovació de la junta de centre.
b) Escollir el coordinador o coordinadora.
c) Ratificar, si escau, les decisions del coordinador o coordinadora
d) Proposar iniciatives i manifestar l'opinió sobre problemes que afectin la comunitat universitària i, en especial, el centre i els ensenyaments que hi són adscrits.
e) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament, i fixar-ne la composició i les funcions.

7. Un cop constituït, cada consell d'estudiants de centre ha d'elaborar el seu Reglament de funcionament intern, d'acord amb el model que s'adjunta a aquest reglament com a annex 1. En cap cas el contingut dels reglaments de funcionament intern pot contradir les disposicions d'aquest reglament.

Disposició transitòria primera

El Consell d'Estudiants de la URV ha de convocar en el termini màxim de tres mesos els consells d'estudiants de cadascun dels centres perquè es constitueixin, escullin el coordinador o coordinadora i redactin el seu Reglament de funcionament intern d'acord amb el que estableix el present reglament. .

Disposició derogatòria

1. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma, queda derogada qualsevol normativa del mateix rang o inferior que s'oposi al seu contingut.

2. Queden derogades expressament les disposicions del Reglament del Consell d'Estudiants de la URV aprovat pel Consell de Govern el 18 de desembre de 2013.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquest reglament entra en vigor l'endemà que es publiqui al FOU de la URV.