saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Claustre Universitari de la URV

- Aprovat pel Claustre Universitari en data de 28 de novembre de 2003 -
- Modificat pel Claustre Universitari de data 1 de desembre de 2010 –
- Modificat pel Claustre Universitari de data 21 de novembre de 2019 -

CAPÍTOL I
Composició i competències

Article 1

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària.

Article 2

El Claustre està constituït pel rector o rectora, que el convoca, el secretari o secretària general, el o la gerent i un màxim de dos-cents membres més, d'acord amb la distribució següent:

 1. Els membres del Consell de Direcció no previstos en el paràgraf anterior.
 2. Els degans i els directors de centre.
 3. Els directors de departament
 4. Els directors d'institut universitari de recerca.
 5. Una representació del col·lectiu docent i investigador que, sumada a les persones esmentades en els apartats a), b), c) i d), completi el nombre de 124 membres del col·lectiu docent i investigador, repartits de manera proporcional al nombre de membres del col·lectiu docent i investigador equivalents a jornada completa de cada departament i tenint en compte que el nombre de professorat doctor funcionari dels cossos docents universitaris ha de representar el 51% del nombre total dels membres del Claustre. Han de ser elegits pels membres del col·lectiu docent i investigador de cada departament i entre aquests, d'acord amb el nombre i la distribució de places que estableixi el Consell de Govern.
 6. Cinquanta-dos estudiants, repartits proporcionalment al nombre d'estudiants de cada ensenyament, elegits pel col·lectiu d'estudiants de cada ensenyament i entre aquest. Tots els estudiants dels ensenyaments de màster i de doctorat vinculats a una mateixa agrupació de les previstes a la disposició addicional sisena es consideren estudiants d'un únic ensenyament a l'efecte de representació en el Claustre Universitari. En cas que no hi hagi prou candidats per cobrir els escons corresponents als ensenyaments de màster i de doctorat, la Junta Electoral assignarà els escons vacants als candidats dels ensenyaments de grau de la mateixa agrupació més votats que no hagin obtingut un escó.
 7. Vint-i-quatre membres del personal d'administració i serveis, repartits entre personal funcionari i personal laboral de manera proporcional al nombre de membres de cada col·lectiu, elegits conjuntament pel col·lectiu del personal d'administració i serveis i entre aquest.

Article 3

 1. La condició de membre del Claustre i el vot són personals i indelegables.
 2. La condició de membre claustral es perd per renúncia, comunicada per escrit al rector o rectora, pel fet de deixar de pertànyer a la circumscripció electoral pel qual ha estat elegit, per deixar d'ostentar el càrrec pel qual ha adquirit la condició de membre i per sentència judicial.

Article 4

Són competències del Claustre:

 1. Elaborar i modificar l'Estatut de la Universitat.
 2. Elegir els representants dels diversos sectors de la comunitat universitària en el Consell de Govern.
 3. Elegir i, si escau, revocar el síndic o síndica de greuges i rebre'n un informe anual.
 4. Establir les línies generals d'actuació de la Universitat i proposar iniciatives al Consell de Direcció o al Consell de Govern.
 5. Vetllar per la qualitat institucional de la Universitat.
 6. Manifestar l'opinió sobre aspectes de funcionament de la Universitat, emetre declaracions institucionals i pronunciar-se respecte a les qüestions sotmeses a la seva consideració pel rector o rectora o incloses en l'ordre del dia a petició d'almenys el 20% dels claustrals.
 7. Rebre l'informe anual del rector o rectora, que ha d'incloure un resum de l'activitat docent i investigadora i de la memòria econòmica.
 8. Fer un seguiment de la gestió dels òrgans de govern de la Universitat formulant preguntes a destinataris concrets sobre qüestions de la seva competència.
 9. Elaborar, aprovar i reformar el seu Reglament.
 10. Vetllar pel compliment de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
 11. Crear les comissions que consideri oportunes i fixar-ne la composició.
 12. Totes les altres que la normativa vigent i l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili li atribueixin.

CAPÍTOL II
Organització del Claustre

Secció 1
Mesa del Claustre

Article 5

 1. Les sessions del Claustre són dirigides i coordinades per una Mesa constituïda pel rector o rectora, el secretari o secretària general de la Universitat, dos membres del col·lectiu docent i investigador, un dels quals ha de ser funcionari doctor, dos estudiants i un membre del personal d'administració i serveis. Excepte el rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, i el secretari o secretària general, la resta dels membres de la Mesa i els suplents són elegits d'entre els membres claustrals presents pels col·lectius respectius.
 2. Si algun dels membres de la Mesa perd la condició de claustral, ha de ser substituït per un altre representant elegit pel col·lectiu al qual pertanyi.

Article 6

 1. La Mesa és l'òrgan que assisteix el president o presidenta i com a tal:
  1. Interpreta i supleix aquest Reglament en els casos de dubte o de buit normatiu.
  2. Ordena el debat.
  3. Adopta les decisions i mesures que cregui convenients per al desenvolupament normal de les sessions.
  4. Decideix sobre qualsevol altre assumpte que li pugui assignar el Claustre o aquest Reglament.
 2. Els acords de la Mesa del Claustre s'adopten per majoria simple amb la presència, del president o presidenta i de dos membres més, com a mínim. En cas d'empat decideix el vot del president o presidenta.

Article 7

El president o presidenta del Claustre pot delegar en qualsevol membre de la Mesa que moderi les sessions.


Secció 2
Comissions del Claustre

Article 8

El Claustre pot crear comissions específiques per als temes que consideri convenients i n'ha de determinar la durada, les funcions i la composició. En tot cas, ha de garantir la participació dels diferents sectors de la comunitat universitària en cadascuna de les comissions que creï.

Article 9

 1. Les comissions les presideix el rector o rectora, o el membre del Claustre en qui delegui.
 2. Un cop constituïda la comissió, aquesta ha d'elegir entre els seus membres un secretari o secretària, que aixecarà acta de cada sessió i, una vegada aprovada, la trametrà al secretari o secretària general de la Universitat.

CAPÍTOL III
Funcionament del Claustre

Secció 1
Convocatòria i sessions

Article 10

 1. La presidència del Claustre correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui.
 2. El secretari o secretària general de la Universitat actua com a secretari o secretària del Claustre i, en cas d'absència, serà substituït per la persona designada pel rector o rectora.

Article 11

 1. El rector o rectora ha de convocar el Claustre en sessió ordinària almenys dues vegades l'any.
 2. El rector o rectora pot convocar el Claustre en sessió extraordinària per iniciativa pròpia, a petició del Consell de Govern o a petició d'almenys el 20% dels claustrals. En els dos darrers casos, la petició ha d'incloure el tema o temes que s'hi han de tractar.

Article 12

 1. L'ordre del dia és fixat pel rector o rectora.
 2. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia dels documents, les esmenes i les mocions disponibles. La documentació no tramesa s'ha de distribuir a l'inici de la sessió. No obstant això, si el volum de la documentació o altres circumstàncies en dificulten o n'impedeixen el lliurament, s'ha de poder consultar a la Secretaria General o mitjançant recursos telemàtics.
 3. Les convocatòries s'han de trametre amb una antelació d'almenys dotze dies naturals mitjançant correu ordinari al lloc de treball del PDI i del PAS i a les adreces que els estudiants hagin donat a la Secretaria General o mitjançant correu electrònic dirigit a les adreces que la URV ha proporcionat als diferents membres del Claustre Universitari.

Article 13

 1. S'han d'incloure a l'ordre del dia aquells punts proposats pel rector o rectora o per almenys el 20% dels claustrals fins a quaranta-vuit hores abans de la reunió.
 2. La proposta d'un nou punt de l'ordre del dia ha d'incloure el text del punt i, si n'hi ha la documentació corresponent.
 3. Si la proposta d'un nou punt prové dels claustrals, haurà d'incloure també el nom del ponent.
 4. Els nous punts de l'ordre del dia s'han de comunicar a tots els membres del Claustre.
 5. No pot ser objecte de debat i acord cap assumpte que no figuri a l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Claustre i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 14

El Ple i les comissions del Claustre es constitueixen en primera convocatòria, pel que fa a la realització de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, inclosos el rector o rectora i el secretari o secretària general, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la cinquena part dels membres, inclosos el rector o rectora i el secretari o secretària general, o les persones que els substitueixin.

Secció 2
Documentació

Article 15

Els acords del Claustre es prenen sobre propostes que no van acompanyades de documentació, documents i mocions.

Article 16

 1. Són documents els textos, articulats o no, presentats pel rector o rectora, el Consell de Govern o les comissions del Claustre.
 2. Pel que fa als documents, poden presentar-s'hi esmenes a la totalitat o bé parcials a algun punt concret. Són esmenes a la totalitat les que fan referència a l'oportunitat o principis del document i en postulen la devolució a l'òrgan que el presenta, o les que proposen un text alternatiu. Les esmenes parcials han de ser de supressió, modificació o addició.
 3. Les esmenes han d'estar a disposició de la Mesa quaranta-vuit hores abans de la sessió, signades pels claustrals que les presenten. En cas que el Claustre ratifiqui la qualificació d'una esmena com a esmena a la totalitat, el text alternatiu presentat rebrà el tractament que aquest Reglament estableixi per als documents.

Article 17

Les mocions són propostes d'acord del Claustre a iniciativa d'almenys el 20% dels claustrals, que s'han de presentar per escrit fins quaranta-vuit hores abans de la reunió i han de ser incloses a l'ordre del dia per poder-les votar.

Article 18

Si amb posterioritat a la convocatòria d'un Claustre s'admeten a tràmit nous documents, esmenes o mocions, se n'ha de lliurar una còpia als claustrals.

Secció 3
Debats i votacions

Article 19

El president o presidenta estableix i manté l'ordre de les discussions, dirigeix els debats, compleix i fa complir aquest Reglament, i exerceix les altres funcions que li corresponguin.

Article 20

El secretari o secretària aixeca l'acta corresponent de cada sessió, que una vegada aprovada, incorporarà el vistiplau del rector o rectora. L'acta ha d'incloure, a més de l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc de la sessió, els punts següents:

 1. La relació d'assistents.
 2. Els temes tractats d'acord amb l'ordre del dia.
 3. Les propostes sotmeses a votació i el resultat obtingut, especificant convenientment els acords presos.
 4. Tot allò que es demani explícitament que consti a l'acta.

Article 21

La Mesa pot sotmetre a acord del Claustre tractar els punts de l'ordre del dia en un ordre diferent a l'establert a la convocatòria, després de justificar-ho.

Article 22

Cas de no finalitzar la sessió en el termini previst, el president pot acordar la pròrroga de la sessió en la mateixa jornada o continuar-la en el termini màxim dels dos dies lectius següents. En aquest segon cas, el president sotmetrà l'acord al mateix Claustre Universitari.

Article 23

Per a cada punt de l'ordre del dia el president o presidenta, si és necessari, obrirà dos torns d'intervencions. A cada torn les peticions de paraula es faran abans de començar les intervencions. La Mesa pot limitar el temps d'ús de la paraula en funció del nombre de persones que l'hagin demanat. Transcorregut el temps establert d'ús de la paraula, el president o presidenta, després d'invitar dues vegades l'orador a acabar la intervenció, li retirarà la paraula.

Article 24

En el torn de paraules, poden intervenir tots els membres del Claustre i les altres persones amb dret a veu després d'haver demanat la paraula i haver-la obtingut del president o presidenta del Claustre.


Article 25

 1. En el cas que s'hagin presentat esmenes a un document, la Mesa assignarà un temps per defensar el document a l'encarregat de presentar-lo i un temps proporcional al nombre de claustrals signants de l'esmena a qui en correspongui la defensa. La persona encarregada de defensar el document disposarà d'un temps de resposta, en què rebutjarà l'esmena o, si s'escau, la incorporarà.
 2. Si el nombre d'esmenes presentades ho aconsella, la Mesa podrà suspendre breument la sessió per ordenar-les i, si s'escau, refondre-les abans de sotmetre-les a votació.
 3. La Mesa ha d'ordenar les esmenes presentades segons la proximitat al document. La votació es comença per la més allunyada.

Article 26

Ningú no pot ser interromput quan parli, si no és pel president per advertir-li que se li ha exhaurit el temps, per demanar-li que se centri en el tema objecte del debat, per cridar-lo a l'ordre, per retirar-li la paraula o per cridar a l'ordre l'assemblea o algun dels membres.

Article 27

 1. Els membres del Consell Social i el síndic o síndica de greuges poden assistir a les sessions del Claustre, amb veu i sense vot.
 2. Les sessions del Claustre són obertes. No obstant això, les sessions o el debat d'una qüestió concreta es restringiran als membres de dret quan ho acordin per majoria simple.
 3. Les sessions són enregistrades i poden ser retransmeses en directe per àudio i vídeo als membres de la comunitat universitària. Aquesta retransmissió pot ser interrompuda quan el tema que s'hi tracti afecti persones i pugui vulnerar el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
 4. Qualsevol membre del Claustre Universitari pot sol·licitar de forma justificada que el debat i l'aprovació d'algun punt de l'ordre del dia no es retransmeti. Aquesta sol·licitud l'ha d'aprovar el Claustre en la mateixa sessió.

Article 28

En el cas de requerir-se votació, els acords es prendran per majoria simple dels vots emesos llevat dels casos en què l'Estatut de la URV, el present Reglament i les altres normes aplicables exigeixin una majoria qualificada.

Article 29

Les votacions són a mà alçada amb les excepcions següents:

 1. Quan la qüestió sotmesa a votació impliqui persones determinades.
 2. Quan ho sol·liciti una tercera part dels membres claustrals.
 3. Quan ho decideixi la Mesa del Claustre.

Article 30

Les votacions no es poden interrompre per cap motiu. Si algú entra o surt de la sala de reunions mentre es realitza la votació, s'haurà de repetir.

Article 31

Els acords es faran efectius a partir del moment que siguin aprovats, excepte en els casos en què el mateix Claustre estableixi una altra cosa, o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior.

Secció 4
Seguiment de la gestió dels òrgans de govern

Article 32

 1. Qualsevol membre del Claustre pot formular preguntes sobre qualsevol aspecte de la gestió dels òrgans de govern de la Universitat, tant unipersonals com col·legiats.
 2. L'òrgan unipersonal o el president o presidenta de l'òrgan col·legiat ha de donar resposta a qualsevol pregunta que li adreci un membre del Claustre.
 3. Les preguntes i les respostes corresponents s'han d'ajustar al procediment que estableixi la Mesa del Claustre.

Article 33

 1. Es crea una Comissió del Claustre per fer el seguiment de la gestió dels òrgans de govern.
 2. La Comissió està formada pel rector o rectora, o persona en qui delegui, 12 claustrals, membres del col·lectiu docent i investigador; 5 estudiants claustrals, i 2 claustrals membres del personal d'administració i serveis.
 3. La Comissió ha de servir de canal de comunicació entre els interpel·lants i els destinataris respectius de les preguntes, i ha de programar les sessions de resposta pública en el si de la Comissió o, en els casos que ho consideri més apropiat, en el Ple del Claustre.
 4. Les sessions de la Comissió són obertes.
 5. La Comissió es reuneix sempre que sigui necessari per al seguiment de la gestió dels òrgans de govern.

CAPÍTOL IV
Consulta a la comunitat universitària

Article 34

El Claustre pot consultar la comunitat universitària, abans de prendre una decisió que consideri d'interès general,
a) per iniciativa del rector o rectora;
b) per iniciativa del Consell de Govern, o
c) a petició de 1.000 membres de la comunitat universitària.

Article 35

Quan la iniciativa correspongui a la comunitat universitària, d'acord amb el punt c) de l'article 34, el suport necessari es manifestarà amb la signatura personal en els impresos que la Mesa del Claustre ha de facilitar als promotors.

Article 36

La Mesa del Claustre ha d'establir el procediment que s'ha de seguir per executar la decisió del Claustre de fer una consulta.

CAPÍTOL V
Convocatòria extraordinària d'eleccions a rector o rectora

Article 37

 1. El Claustre pot convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions a rector o rectora, en el marc del que preveu el present article.
 2. La petició de convocatòria del Claustre s'ha de fer mitjançant un escrit motivat i ha de comptar amb el suport d'un terç dels membres del Claustre. La primera persona signant té la condició de portaveu dels sol·licitants.
 3. Un cop rebuda la sol·licitud, les funcions de president o presidenta del Claustre les assumeix un vicerector o vicerectora, que n'exerceix la presidència fins al moment que se celebri la sessió extraordinària.
 4. El president o presidenta en funcions del Claustre l'ha de convocar en el termini màxim d'un mes, adjuntant la petició motivada perquè la coneguin el conjunt dels claustrals.
 5. El Claustre es constitueix en sessió única si hi són presents més de la meitat dels membres. Si no s'obté la proporció esmentada, es considera desestimada la convocatòria d'eleccions.
 6. Un cop constituïda la sessió, i després del debat corresponent, es fa la votació secreta de la proposta de convocatòria d'eleccions. Si s'obté la votació favorable dels dos terços dels membres del Claustre, es dissol el Claustre i el rector o rectora ha de cessar, tot i que continua en funcions fins a la presa de possessió del nou rector o rectora. El president o presidenta en funcions del Claustre ha de convocar eleccions a rector o rectora, que s'han de fer en el termini màxim d'un mes.
 7. Si la iniciativa no obté la votació favorable en els termes abans esmentats, cap dels signataris podrà participar en la presentació d'una altra iniciativa d'aquest caràcter fins passat un any a comptar des de la data de la votació esmentada.

CAPÍTOL VI
Reforma del Reglament

Article 38

 1. Es pot demanar la modificació d'aquest Reglament per iniciativa del rector o rectora, o d'almenys una cinquena part dels membres de dret del Claustre.
 2. La proposta de modificació ha d'incloure un text alternatiu.
 3. Si la proposta de modificació prové dels membres claustrals, ha d'incloure també el nom del ponent.

Article 39

Els acords de modificació d'aquest Reglament s'han d'adoptar per majoria absoluta dels membres de dret del Claustre.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment de l'entrada en vigor d'aquest Reglament queda derogat el Reglament del Claustre aprovat pel Claustre Universitari el 26 de juny de 2002.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.