saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Centre en Canvi Climàtic (C3)

Aprovat pel Consell de Govern de data 22 de desembre de 2009

Preàmbul

El Centre de Canvi Climàtic (C3) de la Universitat Rovira i Virgili (URV), situat al campus de les Terres de l'Ebre (CTE), és hereu de les activitats científiques i formatives de l'anterior Grup de Recerca en Canvi Climàtic de la Unitat Predepartamental de Geografia de la URV i neix sota el decidit impuls del Rectorat de potenciar l'excel·lència científica i educativa del CTE i fomentar la societat del coneixement a les Terres de l'Ebre. Al Consell de Govern de la URV del 30 d'octubre de 2008 es va aprovar iniciar el procés de creació de l'estructura de recerca pròpia denominada Centre de Canvi Climàtic (C3). El C3, amb reconeguda experiència en la recerca sobre canvi climàtic instrumental, té com a projecte científic esdevenir en centre de excel·lència i referència regional (conca mediterrània) i internacional en els camps del rescat, transferència, digitalització, control de qualitat i homogeneïtzació de variables climàtiques i geofísiques i de la generació i anàlisi de dades i productes climàtics d'alta qualitat. També pretén formar el nucli que permeti iniciar l'activitat docent, en aquest ordre, de tercer, segon i primer cicle en l'àmbit del canvi climàtic i les ciències ambientals.

L'article 127.1 de l'Estatut de la URV disposa que "la Universitat pot crear, en els àmbits que consideri apropiats, altres centres dedicats a la investigació, sens perjudici dels instituts universitaris de recerca." I l'apartat 2 del mateix article estableix que "aquests centres poden ser: a) Propis de la Universitat Rovira i Virgili. b) Compartits, amb la participació d'una universitat o més d'una, soles o amb altres entitats públiques o privades, mitjançant un conveni o altres formes de cooperació. c) Vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant un conveni, quan la titularitat és d'una altra entitat pública o privada, incloses les empreses de base científica, tecnològica o artística que hagin sorgit de l'activitat universitària." En aquest marc, el C3 és un centre de recerca propi de la URV.

D'acord amb les normes aplicables, els centres de recerca de la URV han de dotar-se d'un Reglament de funcionament intern.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Denominació i règim jurídic

1. El Centre de Canvi Climàtic (C3) és una estructura de recerca de la URV d'acord amb allò que preveu l'article 127.2. a de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. Es configura com un centre virtual que no modifica l'adscripció del personal docent i investigador o el personal d'administració i serveis als departaments.

2. El C3 es regeix:

a) Per la legislació vigent que s'hi apliqui.
b) Per l'Estatut de la URV.
c) Per la Normativa de la URV reguladora dels centres de recerca i altres normatives de desenvolupament adoptades o que adoptin els òrgans competents de la URV que els puguin afectar.
d) Per les disposicions d'aquest Reglament de funcionament intern i altres normes que es desenvolupin, sempre que no envaeixin l'àmbit competencial d'un altre òrgan o administració.

Article 2. Objectius i activitats

1. L'objectiu del C3 és esdevenir centre d'excel·lència i referència regional (conca mediterrània) i internacional en els camps del rescat, transferència, digitalització, control de qualitat i homogeneïtzació de variables climàtiques i geofísiques i de la generació i anàlisi de dades i productes climàtics d'alta qualitat.

2. Per assolir aquest objectiu i en exercici de les funcions que li són pròpies, el C3 realitzarà les activitats següents:

a) Desenvolupar projectes de recerca i difondre'n els resultats mitjançant l'edició i la participació en publicacions i l'organització i la participació en congressos, col·loquis i seminaris científics.

b) Participar en l'organització d'estudis de màster, doctorat i altres cursos d'especialització i d'actualització professional en l'àmbit de les seves competències, d'acord amb la normativa vigent, i impartir-los.

c) Dur a terme treballs científics i tècnics i canalitzar la transferència dels resultats a persones físiques i entitats públiques o privades en el marc de la legislació vigent.

d) Desenvolupar activitats de divulgació científica i de prestació de serveis en els àmbits cientificotecnològics que li són propis.

Article 3. Composició i recursos

1. El C3 pot disposar dels recursos humans, materials i de gestió assignats pels departaments als grups de recerca que l'integrin. També pot comptar amb investigadors externs quan col·laborin activament en les activitats del C3.

2. En el moment de la constitució del C3, s'hi integren les persones que s'anomenen en la disposició addicional.

3. La vinculació de nous membres al Centre, a proposta de la Direcció, ha de ser acordada pel Consell de Direcció.

4. En el cas dels investigadors, per poder ser membre del Centre un investigador o investigadora ha d'acreditar, en els darrers cinc anys, una producció equivalent a la que atorga la qualificació d'investigador actiu a la URV.

5. Es poden vincular temporalment al C3 persones procedents d'altres universitats i/o institucions públiques o privades mitjançant un conveni de col·laboració que ha de definir les persones que s'hi vinculen, la durada i les condicions de la vinculació.

6. La desvinculació de membres del Centre a proposta de la Direcció, o de la persona interessada, ha de ser acordada pel Consell de Direcció del Centre.

7. La direcció del C3 ha de mantenir actualitzada la relació dels membres.

Capítol II. Organització

Article 4. Estructura del C3

1. El C3 té els òrgans de govern i gestió següents:

a) Director o directora de l'Estructura de Recerca (DER)
b) Consell de Direcció (CD)
c) Coordinador o coordinadora d'ensenyaments (CE)
d) Grup Supervisor dels Estudiants de Doctorat (GSED)

2. El C3 té un Consell Consultiu Extern (CCE).

Article 5. El director o directora del C3

1. El director o directora és nomenat pel rector o rectora a proposta del Consell de Direcció d'entre els membres del C3 per un mandat de quatre anys amb possibilitat de renovació.

3. Són funcions del director o directora:

a) Representar el Centre, dirigir-lo i realitzar-ne la gestió ordinària.
b) Proposar als òrgans competents la contractació dels recursos humans.
c) Desenvolupar el programa d'accions aprovat pel Consell de Direcció.
d) Signar els contractes programes que es puguin establir entre el Centre de Recerca i la URV.
e) Convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció.
f) Autoritzar les despeses del C3.
g) Trametre anualment al vicerectorat competent les modificacions que s'hagin pogut produir en la relació dels membres del C3.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi aquest Reglament i aquelles altres relatives a la direcció de la gestió ordinària del C3 que aquest Reglament no atribueixi al Consell de Direcció.

4. Quan el volum d'activitat del Centre ho requereixi, el director o directora pot designar un coordinador o coordinadora que l'assisteixi en la gestió de les activitats del C3.

Article 6. El Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció està presidit pel director o directora, i en formen part els coordinadors de les àrees temàtiques establertes a la Memòria de creació del C3 i el coordinador o coordinadora d'ensenyaments, un dels quals ha de fer les funcions de director o directora.

2. Un membre del personal tècnic i un representant dels estudiants en formació han d'assistir a les reunions per informar de les tasques que s'estan duent a terme i rebre propostes dels membres del Consell de Direcció. El primer ha de fer les funcions de secretari o secretària encarregat d'elaborar les actes de les reunions del Consell de Direcció.

3. Si s'escau, un membre del Consell Consultiu Extern (CCE) assistirà a aquelles reunions del CD que per la temàtica a tractar sigui d'interès estratègic comptar amb l'assessorament del CCE.

4. Són competències del Consell de Direcció:

a) Elaborar i garantir el desenvolupament del Pla Estratègic del C3, així com la revisió.
b) Aprovar el pressupost anual del C3.
c) Aprovar les línies de recerca i la programació d'activitats del C3.
d) Aprovar la memòria anual d'activitats del C3.
e) Elaborar el Reglament del C3 i les possibles modificacions, i elevar-lo al Consell de Govern perquè l'aprovi.
f) Proposar el director o la directora del C3.
g) Acordar la vinculació i desvinculació dels membres del C3 o fer-ne la proposta en cas de convenis externs.
h) Aprovar la proposta dels contractes programa que es puguin establir amb la URV.
i) Avaluar i autoritzar els projectes científics i de transferència que es desenvolupin des del C3.
j) Aprovar les accions formatives en què participi el C3.

5. El Consell de Direcció (CD) és l'òrgan encarregat de prendre les decisions que afectin la naturalesa i organització de l'ER i també decideix totes les qüestions estratègiques i de política científica i educativa.

6. El CD es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada al trimestre, i en sessió extraordinària sempre que el director o directora ho cregui oportú per iniciativa pròpia, o a petició d'una tercera part dels membres.

7. Les convocatòries s'han de fer per escrit, amb l'ordre del dia corresponent, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. No es poden prendre acords vàlids respecte de nous assumptes no inclosos en l'ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del CD i se n'aprovi la inclusió amb el vot favorable de la majoria.

8. Per a la vàlida constitució del CD en primera convocatòria és necessària, com a mínim, la presència de la meitat més un dels membres del CD, a més a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que es realitzarà mitja hora després de la primera, el CD quedarà vàlidament constituït si hi són presents, a més a més del president o presidenta i del secretari o secretària o les persones que els substitueixin, un terç dels membres. Els acords s'adopten per majoria simple dels membres que es trobin presents en el moment de la votació. En supòsits d'empat, el vot del director o directora té valor diriment.

9. Per adoptar acords sobre la modificació del Reglament, l'aprovació del pressupost i de la Memòria i l'elecció del director o directora caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell.

Article 7. El Consell Consultiu Extern (CCE)

1. El CCE està format per experts de primer nivell mundial en els camps del tractament i anàlisi de dades climàtiques pertanyents a institucions científiques de reconegut prestigi internacional.

Inicialment l'integren les persones recollides a la disposició addicional.

2. El CCE aconsella el CD en la definició de la política científica i educativa del C3 i en aquells altres aspectes estratègics del C3 que siguin oportuns.

3. El CCE es reuneix cada dos anys per assessorar sobre la definició dels plans estratègics i el seguiment dels assoliments aconseguits.

Article 8. Coordinador o coordinadora d'ensenyaments (CE)

1. El CE és un professor o una professora amb dedicació a temps complet que, sota la direcció del CD, s'encarrega d'establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments i de formular les propostes corresponents.

2. El CE és elegit pel CD a proposta del director o directora per quatre anys amb possibilitat de renovació.

Article 9. Grup Supervisor dels Estudiants de Doctorat (GSED)

1. El GSED està constituït pel director o directora i els membres doctors del C3 que dirigeixen una tesi doctoral.

2. Aquesta estructura assessora i fa el seguiment dels estudiants de doctorat del C3 durant la realització de les tesis doctorals.

3. El GSED és convocat pel director o directora un mínim de dues vegades a l'any.

Capítol III. Règim econòmic i drets de propietat intel·lectual

Article 10. Gestió econòmica

1. Les despeses del C3 han de ser autoritzades pel director o directora.

2. La gestió econòmica depèn directament del C3 i a l'efecte administratiu es du a terme des del Serveis Administratius del campus de les Terres de l'Ebre.

3. Tots els projectes de recerca o de transferència en què el responsable o investigador principal sigui un membre de la URV vinculat al C3 es gestionaran al C3 o a la FURV, si s'escau, i se seguiran les normatives establertes en aquest sentit.

4. La part de cànons de projectes de recerca i transferència corresponent a departaments obtinguts pel C3 s'han de distribuir entre els departaments participants en el projecte de manera proporcional al nombre d'investigadors de cadascun dels departaments.

Article 11. Drets de propietat intel·lectual i/o industrial

1. Les patents, els models d'utilitat, les creacions intel·lectuals o qualsevol altra mena de dret derivat de l'activitat desenvolupada pels membres del C3 vinculats a la URV en l'àmbit del canvi climàtic són de titularitat de la URV. En tot cas, aquest fet no ha d'afectar la condició d'autors.

2. En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l'activitat del Centre i en la participació en conferències, cursos o congressos en l'àmbit del canvi climàtic, els investigadors de la URV han d'identificar la pertinença al C3, al departament al qual pertanyen i a la URV, seguint la normativa establerta.

Disposició addicional

A l'entrada en vigor d'aquest reglament estan vinculades al C3 les persones següents:

Investigadors propis de la URV

  1. Dra. Manola Brunet India
  2. Dr. Enric Aguilar Anfrons
  3. Dr. Javier Sigró Rodríguez

Investigadors postdoctorals

1. Dr. Peter Domonkos

Investigadors en formació

1. Sr. Rafael Poza Moreno

2. Sr. Joan Ramon Coll Benages

3.-Sra. Mercè Castellà Sánchez

Personal tècnic de suport

  1. Sra. Olga Alegria
  2. Sra. Eloisa Also

Consell Consultiu Extern (CCE)

· Professor Phil Jones, director de la Climatic Research Unit (CRU), School of Enviromental Sciences a la University of East Anglia (Norwich, UK)

· Dr. Omar Baddour, cap del World Climate Data and Monitoring Programme (WCDMP) de l'OMM (Ginebra, Suïssa)

· Dr. Aryan van Engelen, Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), De Bilt, Holland

· Dr. Malcolm Haylock, Partner Reinsurance Company (PartnerRe), responsable del PartnerRe Catastrophe Research Organization (Zuric, Suïssa)

· Dr. Antonio Labajo, Agencia Española de Meteorologia (AEMET), subdirector general i responsable del Servicio de Desarrollos Climatológicos (Madrid, Espanya)

· Assessor Extern UE: Dr. Thomas C. Peterson, National Climate Data Center, NOAA/NESDIS (Asheville, NC, USA)

Disposició transitòria primera

Un cop aprovada la creació del C3 pel Consell de Govern de la URV, el rector de la URV procedirà a nomenar-ne un director o directora en funcions, el qual ha de promoure eleccions per constituir el Consell de Direcció del Centre de Recerca i per a l'elecció del director o directora del Centre, que s'hauran de celebrar en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de l'aprovació del Centre de Recerca pel Consell de Govern de la URV.

Disposició transitòria segona

El Consell de Direcció, en la primera constitució, haurà de ratificar el present Reglament de funcionament per majoria simple dels membres del Consell.

Disposició final

Aquest Reglament entra en vigor el mateix dia que l'aprova el Consell de Govern.