saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament sobre el registre d'associacions d'antics alumnes de la Universitat Rovira i Virgili

Per tal d'afavorir la relació amb els antics alumnes i titulats de la URV a través de les associacions d'antics alumnes de la URV , es proposa crear un registre d'associacions d'antics alumnes de la URV.

1. Objecte
L'objecte del present reglament és crear un registre d'associacions d'antics alumnes de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant el Registre).

2. Àmbit d'aplicació
El Registre ha d'incloure aquelles associacions legalment constituïdes d'acord amb la legislació vigent i integrades per antics estudiants matriculats en ensenyaments de grau, màster, doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica de la URV ; en ensenyaments de la FURV , d'acord amb l'article 151.2 de l'Estatut de la URV , o titulats per la URV .

3. Finalitat
La inscripció en el Registre és imprescindible per poder participar en qualsevol convocatòria d'ajuts que organitzi la URV.

4. Requisits per poder inscriure's en el Registre

a) Ser una associació d'antics alumnes de la URV que compleixi les condicions previstes en el punt 2.

b) Tenir com a àmbit principal d'actuació l'organització d'activitats acadèmiques, culturals, formatives, d'orientació professional o de participació relacionades amb els corresponents estudis de la URV.

c) Fer constar en la denominació el nom de la Universitat Rovira i Virgili.

d) No discriminar per raó de naixement, ètnia, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

5. Procediment

L'associació d'antics alumnes de la URV que vulgui sol·licitar la inscripció al Registre ha de presentar una sol·licitud, segons el model normalitzat, dirigida al vicerectorat competent en aquesta matèria, acompanyada de la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada dels Estatuts vigents, degudament registrats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

b) Relació nominal de membres que integren l'associació.

6. Validesa de la inscripció

1. La validesa de la inscripció al Registre és d'un any natural. Les associacions que vulguin ser considerades com a associacions actives han de sol·licitar, en un termini de 30 dies naturals des de la finalització de la vigència de la inscripció anterior, la renovació de la inscripció mitjançant un escrit normalitzat en el qual han d'indicar totes les possibles modificacions de càrrecs, alta i baixa de membres o qualsevol altra modificació que es produeixi.

2. La URV ha de respondre a aquesta sol·licitud comunicant la renovació o no de la inscripció de l'associació. El silenci durant tres mesos implica l'acceptació de la sol·licitud i la inscripció automàtica al Registre

3. Si una associació no renova la inscripció en el termini establert, ha de ser immediatament donada de baixa, tot i que les dades romanguin a l'arxiu històric del Registre.

Disposició transitòria única

1. Les associacions que no estiguin legalment constituïdes poden sol·licitar la inscripció si compleixen els requisits esmentats en el punt 4. Aquesta inscripció té caràcter provisional per un període màxim de sis mesos i els permet gaudir dels mateixos drets que la resta d'associacions inscrites en el Registre, a excepció dels drets de naturalesa econòmica. Transcorregut aquest termini, han de causar baixa automàticament si no han regulat la seva situació presentant la documentació prevista en el punt 5 del present reglament.

2. Perquè una associació d'antics alumnes pugui ser inclosa en el Registre amb caràcter provisional, ha de presentar la documentació següent:

a) Acta fundacional de l'associació d'antics alumnes.

b) Certificat acreditatiu de l'acord pres per la Junta Directiva de l'associació d'antics alumnes de sol·licitar la inscripció al Registre de la URV.

c) Relació nominal de les persones que integren l'associació.

d) Estatuts de l'associació d'antics alumnes en els quals s'inclogui com a mínim la informació següent:

1. Denominació de l'associació, que no indueixi a confusió respecte a altres associacions registrades ni sobre la naturalesa o finalitats. Tampoc ha d'induir a confusió ni coincidir amb marques o noms comercials notoris o de renom.
2. Àmbit d'actuació.
3. Domicili social.
4. Finalitats i activitats específiques de l'associació.
5. Règim de convocatòries i de constitució de l'assemblea general ordinària i extraordinària.
6. Règim d'organització i funcionament de l'òrgan de govern, constitució, composició, designació de les persones que en formen part, separació i renovació i durada del mandat.
7. Règim de deliberació i adopció d'acords dels òrgans col·legiats i procediment d'aprovació de les actes.
8. Procediment d'adquisició i pèrdua de la condició d'associat.
9. Drets i deures dels associats i règim disciplinari.
10. Previsió de la destinació dels romanents en cas de dissolució
11. Procediment de modificació dels Estatuts.
12. Durada de l'associació, en cas que no es constitueixi per temps indefinit.

3. La URV ofereix el suport i assessorament tècnic per facilitar la legalització i inscripció de les associacions d'antics alumnes en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o registre equivalent, si l'associació està constituïda i té la seva activitat fora de Catalunya.

Disposició final
El present reglament entra en vigor el dia que es publiqui al Full Oficial de la Universitat.