saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament per a la creació i el funcionament de les càtedres URV

- Aprovat pel Consell de Govern de data 24 de febrer de 2011-
- Modificat pel Consell de Govern de data 22 de desembre de 2014-

 
Preàmbul

L'Estatut de la URV a l'art. 136, preveu la creació de fòrums de col·laboració i difusió de les activitats d'investigació i formació especialitzada sota la fórmula de càtedres.

El Pla Estratègic de la Tercera Missió, aprovat pel Claustre de la URV de 28 de maig de 2009 i actualitzat pel Claustre de 28 de novembre de 2013, en sintonia amb una concepció moderna de la universitat com a institució clau per al desenvolupament territorial en la societat del coneixement, identifica les càtedres com un dels projectes concrets de la Tercera Missió de la URV. Les càtedres permeten construir una sòlida relació amb els agents del territori, evidencien la capacitat de generar interaccions eficients, i creen confiança de la societat envers la universitat que propiciarà la reflexió creativa i l'imprescindible debat.

Les càtedres han de permetre establir potents relacions amb les diferents entitats públiques i privades del nostre entorn, de manera que facilitin el contacte entre la universitat, el sector productiu, i la societat en general, fent més visibles els beneficis econòmics i socials que se'n deriven d'aquesta relació a llarg termini. En aquest sentit, la flexibilitat en les relacions i la interdisciplinarietat en les seves actuacions poden permetre catalitzar la generació i socialització de coneixements, així com potenciar la difusió i divulgació dels temes importants per al nostre entorn.

Per tots aquests motius es desenvolupa el present reglament que estableix el procediment de creació, l'estructura i els òrgans de govern, el règim econòmic i altres qüestions relatives al funcionament de les càtedres URV.


Títol I- Disposicions generals

Article 1.- Definició
Les càtedres són fòrums de col·laboració i difusió de les activitats d'investigació i formació especialitzades creades per la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb entitats públiques i/o privades.

Article 2.- Objectius
Els objectius i el règim de funcionament de cada càtedra s'han d'especificar en l'acord de creació aprovat pel Consell de Govern i, si escau, en el conveni mitjançant el qual es formalitza la col·laboració de la Universitat amb les entitats públiques i/o privades que participen en la càtedra.

Article 3.- Tipologies
Les càtedres es classifiquen segons tinguin com a objectiu prioritari, respectivament, la reflexió sobre temàtiques que fomentin la transferència de coneixement i/o la innovació, o tinguin com a objectiu prioritari la extensió del coneixement i/o la reflexió sobre qüestions vinculades a problemàtiques socials.


Títol II- Creació

Article 4.- Iniciativa

La iniciativa per crear una càtedra pot sorgir de:
a) el rector/a
b) un departament
c) un o més professors/es amb vinculació permanent a la Universitat

Article 5.- Tramitació

1. La proposta de creació d'una càtedra ha d'anar acompanyada de la documentació que acrediti l'interès de la seva creació i de la voluntat manifesta de participació d'una o vàries entitats públiques i/o privades.

2. Els àmbits de coneixement vinculats als objectius de la càtedra, a través dels respectius departaments, hauran d'emetre un informe raonat sobre la proposta de creació.

3. La tramitació de la proposta correspondrà al Vicerectorat competent en matèria de transferència i innovació, o al Vicerectorat competent en matèria de relacions amb la societat segons la tipologia de la càtedra.

Article 6.- Aprovació

1. El Consell de Govern és l'òrgan al qual correspon l'aprovació de la creació d'una càtedra i, en el seu cas, l'aprovació del conveni de la col·laboració de la Universitat amb l'entitat o les entitats públiques i/o privades que hi participen.

Article 7.- Instrument

L'acord de creació d'una càtedra ha d'incloure, en tot cas, les qüestions següents:

a) Denominació
b) Finalitats i objectius
c) Aportació econòmica, si escau, de les parts
d) Estructura i organització
e) Programa de difusió dels resultats de les activitats en els àmbits adients
f) Període de vigència de la càtedra i, si escau, del conveni de col·laboració; mecanismes de renovació i denúncia del conveni
g) Ubicació en els espais de la URV
h) Proposta de director/a
i) Proposta de membres de la Comissió de Seguiment

2. Si amb posterioritat a la creació d'una càtedra per la Universitat una o vàries entitats públiques i/o privades desitgen participar-hi, la col·laboració s'ha d'articular mitjançant el corresponent conveni de col·laboració.

Article 8.- Vigència
Les càtedres i, si escau, els seus acords de creació i/o convenis de col·laboració tindran una vigència mínima de dos anys, prorrogables per períodes indicats expressament en el conveni. En cas que s'acordi prorrogar el conveni, les parts ho manifestaran per escrit mitjançant una addenda al conveni de creació.


Títol III.- Organització

Article 9.- Estructura
1. La càtedra ha de comptar amb un director/a i una comissió de seguiment.

2. L'acord de creació i/o el conveni de col·laboració poden preveure un subdirector/a de la càtedra, així com altres òrgans consultius i/o d'assessorament.

Article 10.- Direcció

1. El nomenament i el cessament del director/a de la càtedra correspon al rector/a de la Universitat. El susdit nomenament ha d'incloure les condicions i la durada de l'encàrrec.

2. El canvi de director/a s'ha d'explicitar mitjançant un annex a l'acord de creació o al conveni de col·laboració, segons el cas.

Article 11.- Funcions del director/a

Són funcions del director/a:

a) Elaborar el pla d'actuació i el pressupost de la càtedra
b) Establir indicadors d'avaluació de les diferents actuacions
c) Programar, coordinar i executar actuacions destinades a la difusió de les activitats de la càtedra
d) Fer el seguiment i executar el pla d'actuació i el pressupost
e) Presentar la memòria anual d'activitats i la liquidació del pressupost
f) Proposar a l'òrgan corresponent contractacions amb càrrec al pressupost de la càtedra
g) Col·laborar amb altres institucions per dur a terme actuacions específiques
h) Qualsevol altra funció que li encarregui la Comissió de Seguiment

Article 12.- Comissió de Seguiment

1. La Comissió de Seguiment està integrada per dos representants de la Universitat i per dos representants de cadascuna de les entitats públiques i/o privades que col·laboren en la càtedra.

2. El director/a forma part també de la Comissió de Seguiment amb veu i sense vot. També hi assiteix un/a secretari/ària tècnic/a, amb veu i sense vot, amb les funcions pròpies del càrrec.

3.Els representants de la Universitat són nomenats pel rector/a i els representants de l'entitat o entitats públiques i/o privades que participen en la càtedra són nomenats per les respectives entitats, les quals no podran fer recaure el nomenament en un membre del personal docent i investigador o del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet a la URV.

4. La presidència de la Comissió de Seguiment correspon a un dels representants de la Universitat designat pel rector/a.

5. El president/a de la Comissió de Seguiment pot convidar amb veu i sense vot altres persones que consideri adients.

Article 13.- Funcions de la Comissió de Seguiment

Són funcions de la Comissió de Seguiment:

a) Aprovar el pla d'actuació i el pressupost anual
b) Aprovar la memòria anual i la liquidació del pressupost
c) Vetllar pel compliment del conveni
d) Donar la seva conformitat a la novació de la càtedra si una o més entitats noves mostren el seu interès per col·laborar amb la càtedra

Article 14.- Funcionament de la Comissió de Seguiment

1. La Comissió de Seguiment ha der ser convocada pel president/a almenys un cop a l'any.

2. La convocatòria de la sessió amb l'ordre del dia corresponent s'ha de notificar als membres amb una antelació mínima de 48 h.

3. Per a la constitució vàlida de l'òrgan en primera convocatòria cal la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o els que els substitueixin, i de la meitat, com a mínim, dels representants de totes les entitats. En segona convocatòria, cal la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o els que els substitueixen i d'almenys un representant d'alguna de les entitats que participen en la càtedra.

4. Els acords s'han d'adoptar per majoria simple de vots entre els membres presents, excepte l'acord previst a l'article 22.1 d'aquest reglament.

5. Els representants poden delegar el vot en qualsevol altre membre de la Comissió.

Títol IV.- Règim econòmic

Article 15.- Dotacions de la URV

1.La Universitat assumeix els honoraris del director/a que han de ser aprovats anualment pel Consell Social de la URV a proposta del Consell de Govern.

2. El director/a pot gaudir d'una reducció docent de fins a dotze crèdits, com a màxim, que han de ser coberts, si cal, per un substitut amb càrrec econòmic a la càtedra.

3. En cas que hi hagi més d'un responsable de la càtedra, tant la retribució com la reducció s'han de distribuir entre ells a proposta de la direcció.

4. Les despeses indirectes són assumides per la URV i valorades anualment per la Comissió de Seguiment.

Article 16.- Aportacions externes

1. Les aportacions de les entitats públiques i/o privades participants s'han d'establir en el conveni mitjançant el qual es formalitza la col·laboració entre la universitat i aquestes entitats. El conveni pot preveure l'actualització periòdica de les aportacions, així com contribucions per motius extraordinaris.

2. Així mateix, entitats públiques o privades poden manifestar la seva voluntat de col·laborar en una càtedra creada per la Universitat amb una part de les aportacions previstes en un conveni de coordinació, col·laboració i/o cooperació subscrit amb la URV.

2. La Universitat ha de facilitar a les empreses o entitats participants la documentació i les acreditacions necessàries per justificar els possibles beneficis fiscals d'acord amb la legislació vigent.

Article 17.- Gestió econòmica

La gestió econòmica de les càtedres es realitza, amb caràcter general, a través de les codificacions pressupostàries assignades a tal efecte als vicerectorats responsables de les càtedres.

Article 18.- Titularitat del material inventariable
El material inventariable adquirit amb el finançament específic de les càtedres és patrimoni de la Universitat i inclòs en el seu inventari .


Títol V.- Funcionament

Article 19.- Ubicació

L'acord de creació o el conveni de col·laboració han de determinar on s'ubica la càtedra, fet que no ha d'implicar, necessariament, l'assignació d'un espai exclusiu.

Article 20.- Normes d'estil i de gestió

1. El personal de la càtedra ha de respectar en tot moment les normes d'estil i de gestió establertes per la URV per a la realització de qualsevol projecte de formació, recerca, transferència, prestació de serveis o altres relacionats amb les activitats de la càtedra.

2. Els resultats i les conclusions dels treballs són responsabilitat única de l'equip investigador i no representa necessàriament l'opinió de la URV.

Article 21.- Supervisió
La supervisió del funcionament i de la gestió de les càtedres correspon al Vicerectorat competent. Amb aquesta finalitat, cada càtedra ha d'elaborar anualment un informe d'activitats per presentar al Consell de Govern

Títol VI.- Extinció

Article 22.- Extinció
1. L'extinció d'una càtedra ha de ser aprovada per Consell de govern a proposta del rector. Entre altres, poden ser motius d'extinció una càtedra:

a) L'acord de la majoria absoluta de la Comissió de Seguiment d ela càtedra
b) L'incompliment de les obligacions assumides per alguna de les parts en el conveni de col·laboració.
c) La manca d'aportació de recursos compromesos pels agents externs que han manifestat interès de col·laboració en les seves activitats.
d) L'expiració de la vigència de la càtedra o el el conveni de col·laboració o de la seva pròrroga.


Disposicions addicionals

Única. Càtedres subjectes a convenis especials

Les càtedres que formen part d'una xarxa de càtedres on els convenis de creació estan prefixats i on s'estableixen condicions específiques de rendiment de comptes o d'altres clàusules a les quals la Universitat només es pot adherir, estaran subjectes als convenis esmentats. No obstant, totes aquelles altres qüestions que siguin de lliure disposició per part de la Universitat o bé no s'especifiquin en el conveni es regeixen pel present reglament.

Disposició Transitòria

Única. Adaptació de les càtedres existents
Les càtedres existents han d'adaptar-se al present reglament en el moment de la seva entrada en vigor.

Disposició Final

Única. Entrada en vigor
La modificació d'aquest reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el FOU