saltar al contingut principal
Cercar
URV

Programa de Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF)

El 26 d'abril de 1994 es va aprovar la Normativa de creació de beques Universitat Rovira i Virgili per a la formació de professorat amb l'objectiu de formar docents en un moment en què la URV , com a universitat de recent creació, tenia necessitats importants de professors, i no existia una carrera docent establerta.

L'any 2006, la Universitat Rovira i Virgili va aprovar el Programa de personal investigador en formació amb l'objectiu de definir de nou la figura del becari predoctoral de la URV , tot adaptant-lo a allò que estableix l'Estatut del Personal Investigador en Formació (Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació).

Aquest programa es va modificar per acord del Consell de Govern de 12 de juliol de 2007 i per acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2010.

La publicació de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència , la Tecnologia i la Innovació modifica l'Estatut del Personal Investigador en Formació i obliga a adaptar l'actual programa per tenir en compte la nova figura legal del contracte predoctoral per investigadors que, dintre dels estudis de doctorat, desenvolupin tasques d'investigació en projectes específics i novedosos. El nou programa serà d'aplicació per a les convocatòries a partir del dia 3 de juny de 2012.

La transformació de beca predoctoral a contracte predoctoral no hauria de suposar un increment del temps que l'estudiant necessita per completar el conjunt de màster i doctorat. La beca predoctoral durava com a màxim 4 anys, incloent 1 any de màster. Com en el contracte predoctoral no s'inclou el període de màster, la durada hauria de ser de 3 anys per tal que es completi el conjunt de màster i contracte predoctoral en 4 anys.

Per aquests motius el Consell de Govern aprova la següent normativa:

Article 1.- Àmbit d'aplicació

La Universitat Rovira i Virgili regula mitjançant aquesta normativa els contractes de personal investigador predoctoral en formació (PIPF).

Article 2.- Finalitat

La finalitat d'aquest programa és la realització d'una tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili.

Article 3.- Finançament, requisits i durada

3.1.- Els contractes de PIPF per a estudiants de doctorat es podran finançar amb pressupost d'un departament de la URV , amb projectes R+D+I o a través d'un conveni amb altres institucions.

3.2.- L'estudiant ha de ser contractat laboralment en la modalitat de contracte predoctoral i estarà afiliat al Règim General de la Seguretat Social.

3.3.- Els estudiants contractats amb un contracte de PIPF estan obligats a:

· Estar matriculats a temps complet en un programa de doctorat de la URV.
· Dur a terme tasques investigadores i activitats de formació acadèmica del seu programa de formació.

3.4.- La durada inicial dels contractes de PIPF serà d'un any prorrogable per períodes anuals fins a un màxim de quatre.

L'obtenció de la titulació de doctor posarà fi a l'etapa de formació de personal investigador, i a partir d'aquest moment començarà l'etapa postdoctoral.


Article 4.- Dedicació

El personal inclòs en aquest programa té dedicació a temps complet.

Article 5.- Col·laboració docent

El Consell de Departament pot assignar-los una col·laboració en tasques docents en qualitat de suport a la docència presencial no superior a 60 hores anuals. Aquestes col·laboracions constaran en el Pla d'Ordenació Acadèmica (POA) de la persona i representaran força docent disponible per al departament al qual estigui adscrit.

Quan el finançament dels contractes predoctorals vagi a càrrec d'un projecte R+D+I o d'un conveni amb una altra institució, l'assignació de la col·laboració en tasques docents comptarà amb el vist-i-plau de l'investigador principal implicat.

Article 6.- Procés de convocatòria

6.1.- Convocatòria

Les places incloses en aquest programa es cobriran mitjançant una convocatòria pública pel sistema de concurs. Amb caràcter general, es realitzaran fins a un màxim de dos convocatòries l'any.

En el cas dels contractes finançats per departaments, l'òrgan encarregat d'aprovar les convocatòries és la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern. Aquest òrgan aprovarà la convocatòria després de rebre la sol·licitud raonada del departament al qual estiguin adscrits.

En el cas dels contractes finançats per projectes d'R+D+I, l'òrgan encarregat d'aprovar les convocatòries és la Comissió d'Investigació i Transferència delegada del Consell de Govern, una vegada garantit el finançament per a la primera anualitat i es compti amb el compromís de l'investigador principal del grup de recerca de cobrir els recursos necessaris per a les successives renovacions.

En el cas dels contractes finançats per convenis amb altres institucions, els òrgans encarregats d'aprovar les convocatòries són les comissions de seguiment estipulades en els convenis respectius.

Les bases de la convocatòria seran úniques independentment del finançament de les places. En les bases s'inclourà una descripció de la plaça, departament, l'àmbit de coneixement, la durada i els requisits necessaris per prendre part en el concurs.

6.2.- Publicitat

La convocatòria dels contractes de personal investigador predoctoral en formació es publicarà a la plana web de la URV ( ) i en un diari de difusió general. Els successius actes que se'n derivin seran fets públics a la citada plana web.

6.3.- Selecció

Els Consells de Departaments constituiran les comissions que han de valorar les sol·licituds presentades a cada contracte, que estaran formades per tres membres titulars i tres membres suplents del personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent que compleixin amb els requisits de la URV per dirigir tesis doctorals.

Les comissions de valoració de les sol·licituds de les places generades a partir de contractes finançats per projectes d'R+D+I estaran presidides per l'investigador principal al qual estigui vinculada cada plaça.

La valoració de les sol·licituds de les places que depenen de convenis entre la URV i altres institucions es durà a terme per les comissions estipulades en els convenis respectius.

Cada comissió proposarà l'assignació de les places per acord del seu Consell de departament o Comissió de seguiment, segons correspongui, utilitzant com a criteri prioritari l'expedient dels sol·licitants i la seva adequació a l'àmbit de coneixement objecte de cada plaça convocada.

El rector/a, en vista de la proposta presentada, ha de dictar una resolució en què nomeni un candidat/a per a cada contracte, d'acord amb l'ordre proposat pel Consell de departament o Comissió de seguiment, fins a completar el nombre de places objecte de concurs. El concurs podrà restar desert.

6.4.- Recursos

Les reclamacions contra els acords hauran d'ésser adreçades al rector/a de la Universitat i presentades al Registre General en el termini d'un mes, comptador a partir de la data de la publicació de l' acord.

6.5.- Incorporació

La incorporació del PIPF a la plaça es realitzarà en la data prevista en la resolució de nomenament. La no incorporació en el termini previst implicarà la incorporació del candidat/a següent en l'ordre de prelació establert o bé la no provisió en el cas que no hi hagués ordre de prelació.

Article 7.- Modificació de les condicions de gaudiment

Qualsevol modificació de les condicions de gaudiment, interrupció o absència temporal per part de l'investigador/a predoctoral en formació, haurà de ser sol·licitada amb antelació suficient d'acord amb el procediment i requerirà autorització del vicerector/a competent en matèria de personal docent i investigador.

La sol·licitud de modificació anirà acompanyada d'un informe del Director/a del Departament.

Si l'estudiant abandona els estudis de doctorat mentre està contractat, el contracte es rescindirà.

Article 8.- Renovació

Els contractes inclosos en aquest programa poden ser prorrogats per períodes anuals fins al període de tres anys, previ informe favorable del director de tesi i per acord de la comissió acadèmica del programa de doctorat. En el cas de no haver finalitzat la tesi doctoral en tres anys es pot renovar per un 4t any, previ informe favorable si existeixen garanties raonables de la seva finalització en aquest període. El departament al qual estigui adscrit l'estudiant prendrà, en funció dels informes anteriors, la decisió definitiva de renovació del contractes.

En el cas dels contractes a càrrec de projectes d'R+D+I o convenis amb altres institucions, cal a més informe favorable de l'investigador/a principal del citat projecte o de la Comissió de seguiment i la garantia de finançament procedent d'un projecte d'R+D+I o de qualsevol altre recurs que correspongui al grup de recerca al qual estigui adscrit l'investigador principal, el qual haurà de ser destinat prioritàriament a aquest fi.

Article 9.- Dotació

L'assignació anual dels contractes de personal investigador predoctoral en formació serà aquella que estableixi pressupostàriament la URV. D 'acord amb el que estableix el Conveni Col·lectiu per al Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques Catalanes, la retribució del contracte predoctoral serà equivalent a la categoria d'Investigador en Formació. L'assignació anual es distribuirà en 12 mensualitats.

L'entitat que financia el contracte es farà càrrec de les quanties corresponents a la matrícula de doctorat i de tutoria de tesi.

Les retribucions dels contractes de PIPF tindran les mateixes variacions que afectin a les retribucions del personal docent i investigador contractat en règim laboral.

Article 10.- Convenis de col·laboració

En el cas del personal investigador predoctoral en formació que s'inclogui dins d'un conveni signat amb una altra Universitat, centre d'educació superior, centre de recerca, altres institucions o entitats, les clàusules previstes en aquesta normativa podran ser complementades mitjançant convenis específics, sense que en cap cas pugui contravenir la normativa vigent.

Article 11.- Còmput de temps de gaudiment

Cap treballador/a podrà ser contractat mitjançant aquesta modalitat, en la mateixa o diferent entitat, per un temps superior a quatre anys, excepte en el cas de les persones amb discapacitat per les que el temps no podrà ser superior a sis anys.

Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i la lactància, maternitat i paternitat, adopció o acolliment, suspendran el còmput de la duració del contracte, segons allò que estableixi la legislació vigent.

Article 12.- Incompatibilitat

Els contractes predoctorals subscrits a l'empara d'aquest programa són incompatibles amb qualsevol altre contracte, sous o salaris que impliquin una vinculació contractual de similars característiques o bé aquelles activitats que puguin restar exclusivitat a la contractació a judici de la Comissió adient (delegada de Recursos Humans, delegada de Investigació i Transferència o de seguiment).

Disposició transitòria primera

Els estudiants que gaudeixen d'una beca reglada per l'anterior Programa de personal investigador en formació podran mantenir la mateixa situació jurídica durant els dos primers anys des de la concessió de la beca i per la situació jurídica de contracte es podrà seguir utilitzant la modalitat de contracte en pràctiques, d'acord amb allò que estableix el Reial Decret 63/2006, de 27 de gener.

Disposició transitòria segona

Es mantindran les condicions establertes en els convenis vigents en el moment d'entrada en vigor d'aquesta normativa.

Disposició derogatòria

Aquesta normativa deroga el Programa de personal investigador en formació aprovat pel Consell de Govern de 26 d'octubre de 2006

Disposició final

Aquest programa entra en vigor l'endemà de la seva aprovació per part del Consell de Govern de la URV.