saltar al contingut principal
Cercar
URV

La relació de llocs de treball a la URV

La relació de llocs de treball de la URV és formada per les places que figuren en el Catàleg de llocs de treball, classificades en grups i, dins els grups, en escales. També inclou el personal eventual i laboral. Anualment, amb l'aprovació del pressupost, s'aprovaran les plantilles de PAS funcionari i de PAS laboral.

La relació de llocs de treball inclourà, com a mínim:

  • la denominació dels llocs
  • el complement de destinació, complement específic general i, si s'escau, complement específic de lloc de treball, en el cas de llocs de personal funcionari
  • el grup, la categoria professional i si s'escau, el complement de lloc de treball, en el cas de llocs de personal laboral
  • la forma de provisió dels llocs i, si s'escau, d'accés

També inclourà, en aquells llocs en què per la seva especificitat sigui necessari, informació sobre horaris, torns, etc..

En l' annex III d'aquesta normativa, figura la relació de llocs de treball vigent en el moment de la seva aprovació. Aquesta relació de llocs de treball es veurà modificada pels acords que prengui el Consell Social, a proposta del Consell de Govern i d'acord amb el que s'estableix a l'apartat e) de l'article 213 de l'Estatut de la URV.

La relació de llocs de treball es presentarà subdividida en tres documents corresponents respectivament a places de PAS funcionari, places de PAS laboral i places de personal eventual.