saltar al contingut principal
Cercar
URV

Règim jurídic dels llocs de treball del PAS de la URV

Segons l'Estatut, corresponen al personal d'administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili l'exercici de les funcions de gestió i administració, i també les tasques de suport, assistència i assessorament respecte a la gestió administrativa i tècnica i els processos necessaris per complir els objectius de la Universitat.

El personal d'administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili està constituït pel personal funcionari de les escales pròpies de la Universitat i pel personal laboral contractat per la Universitat. Així mateix, el personal funcionari d'altres administracions públiques pot prestar serveis a la Universitat Rovira i Virgili d'acord amb la legislació vigent.

Amb caràcter general, els llocs de treball de la Universitat reservats al personal d'administració i serveis han d'estar ocupats per personal funcionari.

Excepcionalment poden ser ocupats per personal en règim laboral aquells llocs de treball per als quals així ho prevegi la legislació vigent.

Així mateix, es pot nomenar personal eventual per cobrir els llocs de treball considerats de confiança o assessorament que estableixi prèviament la relac ió de llocs de treball.

És personal funcionari el qui, en virtut de nomenament i sota el principi de carrera, mitjançant relació professional i sotmesa al dret públic, s'incorpora al servei de l'administració de la URV i ocupa places dotades en els seus pressupostos.

És personal interí el que presta serveis amb caràcter transitori en virtut d'un nomenament subjecte al dret administratiu i ocupa places dotades pressupostàriament que d'acord amb la relació de llocs de treball són reservades a funcionaris de carrera. També tindrà aquesta consideració el personal nomenat d'acord amb l'article 124 b) del Decret Legislatiu 1/1197, per a la realització de programes estrictament temporals o per situacions degudament motivades i per tal garantir el funcionament normal dels serveis.

És personal laboral el que, en virtut de contracte de naturalesa laboral, ocupa llocs de treball classificats com a tals o està vinculat amb la Universitat mitjançant un contracte de naturalesa temporal.

És personal eventual el format pels qui, en virtut de lliure nomenament del rector i en règim no permanent, ocupen un lloc de treball considerat de confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris i que figura amb aquest caràcter en la corresponent relació de llocs de treball.