saltar al contingut principal
Cercar
URV

Política i criteris per la gestió de la productivitat del PAS a la URV

I.- Introducció: la gestió de la productivitat com a instrument de mesura i d'incentivació de la contribució.

A la URV les persones som un factor clau per l'assoliment de l'excel.lència en l'execució dels processos i també en la consecució dels objectius de millora i de nous serveis que l'organització ha de posar en marxa per garantir la seva competitivitat i qualitat com a servei públic.

En línia amb aquest factor clau que representem les persones, s'ha d'entendre la gestió de la productivitat com una valoració de la contribució d'aquest factor professional i humà, a nivell individual o com a part d'un grup de treball, en l'execució dels processos i serveis i en la consecució dels objectius de la URV.

La retribució de la productivitat, i per tant la seva gestió és una eina que es dota l'organització per tal de reconèixer, recompensar i incentivar la contribució dels components del PAS en el procés de millora continua de la gestió i dels serveis universitaris a la URV.

Per complir amb aquesta missió, la gestió de la productivitat s'ha de basar en la mesura objectiva del grau d'acompliment i adequació als llocs de treball i de l'eficàcia i de la implicació dels membres del PAS de la Universitat en el desenvolupament de les tasques i funcions que tenen assignats. Aquesta mesura o avaluació s'ha de fer en funció de les responsabilitats dels llocs de treball als quals estan adscrits, dels processos de gestió en que intervenen, dels objectius que tenen assignats, etc.

La mesura d'aquest grau d'acompliment o contribució es duu a terme mitjançant el que s'anomena avaluació de l'acompliment.

Tot aquest enfocament es correspon amb l'esperit de la legislació de funció publica en aquest sentit:

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats texts vigents a Catalunya en matèria de funció publica:

"El complement de productivitat té com a finalitat retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa amb que el funcionari desenvolupi la seva activitat".

En aquesta línia a l'Estatut de la URV es fonamenten conceptes com:

 • L'avaluació en l'acompliment de les obligacions universitàries.
 • L'avaluació de la gestió en el marc dels principis de rendiment de comptes i millora continua.
 • L'assignació i distribució del complement de productivitat.

II.- Eixos per una gestió de la productivitat vinculada al grau de contribució dels components del PAS

Es proposa que la gestió de la productivitat es basi en una sèrie d'eixos, que a la seva vegada estiguin relacionats amb factors mesuradors objectius del grau de contribució dels components del PAS a la seva finalitat:
 

Eix

Definició conceptual

Abast organització

Temporalització

Adequació i acompliment al lloc de treball Valoració de l'adequació a les competències i funcions reflectides a la fitxa del lloc de treball Tots A partir del desplegament dels mecanismes d'Avaluació de l'activitat del PAS.
Assoliment d'objectius operatius assignats Valoració objectiva del nivell d'assoliment dels objectius opertatius que hagin estat assignats. Caps de servei (Grup A) i Resp. de lliure designació (*) A partir 2004
Dedicació i activitat temporal extraordinària Nivell d'acompliment respecte a les normatives de dedicació establertes. Centrant-se en tres consideracions:
 • Puntualitat i dedicació horària
 
 • Presència i dedicació al lloc de treball (Reducció de l'absentisme no justificat)
 
 • Realització d'activitats extraordinàries, dins l'horari habitual, no cobertes amb personal de substitució o reforç.
 
 • Reduccions horàries
 
 • Absències o baixes de personal de la unitat
Tots els llocs de treball de l'organització exceptuant Caps de Servei i responsables de lliure designació A partir 2004


(*) En el cas dels responsable de lliure designació, per aquelles situacions específiques, proposades per la gerència i amb informació prèvia als representants dels treballadors.

III. Procés i aplicació del model de gestió de la productivitat per al PAS de la URV

III.1. Criteris bàsics sobre las que es fonamenta el procés

Per tal d'assolir la seva missió d'instrument de mesura i incentivació de la contribució aplicant els eixos plantejats, la gestió de la productivitat del PAS es basa en una sèrie de criteris:

1) La productivitat és un incentiu per al reconeixement dels mèrits i contribució professionals basat en la mesura d'aquests respecte uns eixos:

 1. L'adequació a l'acompliment respecte del lloc de treball (a partir de la disponibilitat de mecanismes d'avaluació de l'activitat del PAS).
 2. La dedicació i la realització d'activitats extraordinàries.
 3. L'assoliment d'objectius operatius (Responsables operatius).

2) La productivitat té, per tant, caràcter individual i no consolidable.

3) La gestió de la productivitat i les valoracions corresponents s'han de referir a uns criteris, regles i procediments prèviament establerts i coneguts per tot el personal.

4) Participen en la gestió de la productivitat tots els llocs de treball del catàleg de llocs de treball de la URV.

5) A partir de la dotació pressupostària destinada a la gestió de la productivitat, s'establirà per a cada membre del PAS les quantitats màximes assolibles considerant els criteris de distribució que s'exposen mes endavant.

Com a criteri general, aquest model de distribució combina el reconeixement de les diferents responsabilitats organitzatives dels llocs de treball, incorporant un factor corrector que afavoreix la quantitat màxima productivitat assolible pels llocs de treball amb retribucions brutes més baixes.


6) Per la gestió dels eixos associats a cada tipologia de plaça es preveuen uns criteris que un cop aplicats a les circumstàncies de cada lloc de treball determinin el percentatge d'assoliment respecte cada un dels imports màxims. Aplicant aquest percentatge d'assoliment es determinarà la quantitat assolida. Així doncs, el percentatge d'assoliment depèn de l'actuació de la persona respecte als criteris establerts.

 

Tipologia Plaça Eixos sobre els que aplicar les valoracions i criteris objectius
Caps de servei (Grup A) i responsables de lliure designació (en aquelles situacions en que sigui aplicable) Assoliment d'objectius operatius assignats
Resta de places de la R.LL.T. Nivell d'acompliment respecte de la dedicació establerta i activitats temporals extraordinàries:
Puntualitat i dedicació horària
Presència i dedicació de jornades al lloc de treball
Realització d'activitats extraordinàries dins l'horari habitual


Mes endavant s'exposen les valoracions i criteris per l'establiment de les quantitats assolides.

7) En cas de que al final del procés de distribució es produeixi romanent general, aquest es distribuirà linealment entre tots els components del PAS que hagin obtingut un percentatge d'assoliment superior al 80% pel conjunt dels conceptes a valorar.

III.2. Criteris de distribució pel càlcul de les quantitats màximes assolibles a nivell individual.

A continuació s'exposa esquemàticament la seqüència pel càlcul de les quantitats màximes assolibles a nivell individual. En un annex al present document, s'indica més detalladament.III.3. Valoracions i criteris pel càlcul de les quantitats assolides respecte els màxims individuals

IV. Addicionals

1.- S'establirà una comissió de seguiment de l'aplicació de la Productivitat del PAS, formada per quatre persones (dues en representació de la Junta de PAS Funcionari i Comitè d'Empresa i dues en representació de la gerència). Aquesta comissió dirimirà sobre els dubtes o aclariments derivats de l'aplicació dels criteris. La comissió es reunirà d'acord amb la periodicitat que s'estableixi o cada vegada que, de forma motivada, ho sol·liciti alguna de les parts.

2.- La gerència presentarà al Comitè d'Empresa i Junta de PAS Funcionari una proposta de normativa de gestió horària del PAS, prèviament a la seva aprovació per part dels òrgans corresponents.

3.- Al finalitzar el cicle de gestió de l'any 2005, es farà una valoració dels resultats de l'aplicació d'aquesta política i criteris de productivitat del PAS a la URV.

4.- La dotació que es destini al concepte de Productivitat del PAS al pressupost de la URV, s'incrementarà anualment d'acord amb l'increment que estableixi la Llei de Pressupostos, i incorporant també l'increment proporcional que comporti l'increment del nombre de places del PAS.

ANNEX DETALLS CRITERIS APLICACIÓ POLÍTICA DE PRODUCTIVITAT PAS
1. Dotació Total (DT)

La dotació total per la retribució del concepte productivitat del PAS serà la que consti al Pressupost econòmic de la URV per cada any.

2. Aplicació eixos de gestió per als segments de l'organització. Establiment de quantitats potencials que cada membre del PAS pot obtenir. Tal com es determina a la "Proposta per la gestió de la productivitat del PAS de la URV" s'apliquen diferents eixos de valoració de la productivitat en funció de la tipologia dels llocs de treball.
Al mencionat document, s'identifiquen tres eixos per la gestió de la productivitat:

 1. Adequació i acompliment al lloc de treball.

 2. Assoliment d'objectius operatius assignats.

 3. Dedicació i activitat temporal extraordinària.

Quant a la temporalització, queda determinat que l'eix de " l'Adequació i acompliment al lloc de treball", s'activarà a partir del desplegament dels mecanismes d'Avaluació de l'activitat del PAS.
Per tant, i per la seva aplicació fins aquell moment la gestió de la productivitat del PAS se centrarà en:
 

Tipologia Plaça Eixos sobre els que aplicar les valoracions i criteris objectius
Caps de servei (Grup A) i responsables de lliure designació (en aquelles situacions en què sigui aplicable) Assoliment d'objectius operatius assignats
Resta de places de la R.LL.T. Nivell d'acompliment respecte de la dedicació establerta i activitats temporals extraordinàries.2.1. Establiment quantitat potencial màxima per Caps de servei (Grup A) i responsables de lliure designació.

El primer pas a donar és establir la quantitat potencial màxima a la que poden optar cadascun dels ocupants de les places de la tipologia Caps de servei (Grup A) i responsables de lliure designació.
 

Distribució de la dotació total (DT) entre els llocs de treball
Criteri de distribució:
 • 30% distribuït linealment entre tots els llocs de treball de la R.Ll.T.
 • 70% distribuït proporcionalment a la retribució bruta del lloc de treball, respecte de la massa total de retribucions brutes dels llocs de treball objecte de la distribució.


Amb aquest primer pas ja es disposarà de les quantitats màximes a les que podran optar cada un dels Caps de servei (Grup A) i responsables de lliure designació.
 

D(T) = Dotació total
Da = Dotació per cada un dels Caps de servei (Grup A) i responsables de lliure designació
D(A) = sum (Da)


La resta de la dotació total, o dotació general serà la adreçada a tota la resta de places de la R.Ll.T del PAS.
 

D(G) = Dotació general
D(G) = D(T) - D(A)


2.2. Establiment quantitat potencial màxima per la resta de places de la R.Ll.T del PAS.

2.2.a) Establiment 20% de la D(G) reservada per retribuir l'activitat temporal extraodinària (Ae)


De la Dotació General D(G) es reservarà un 20% adreçat a retribuir determinades situacions d'activitat temporal extraordinària dins de la jornada laboral. Els criteris i mecanismes per aquesta retribució es detallen mes endavant a l'apartat 3.2.a).

D(Gae) = Dotació general reservada per retribuir activitat temporal extraordinària.
D(Gae) = 20%D(G)

2.2.b) Distribució del 80% de la D(G) per incentivar la dedicació (dp)

El 80% D(G) es destinarà a la incentivació de la dedicació i la presència.

D(Gdp) = 80%D(G)

A partir de la dotació es calcularà una quantitat màxima assolible per cada lloc de treball.
Les persones que ocupen els llocs de treball podran assolir fins un 100% d'aquesta quantitat màxima en funció de l'acompliment de determinats criteris que es detallen mes endavant a l'apartat 3.2.b).
 

Distribució de la dotació D(Gdp) entre els llocs de treball
Criteri de distribució:
 • 30% distribuït linealment entre tots els llocs de treball de la R.Ll.T.
 • 70% distribuït proporcionalment a la retribució bruta del lloc de treball, respecte de la massa total de retribucions brutes dels llocs de treball objecte de la distribució.
D(Gdp) = Dotació General per dedicació i presència
Ddp = Dotació màxima assolible per cada un dels llocs de treball en concepte de dedicació i presència
D(Gdp) = sum (Ddp)


3. Criteris pel càlcul de la retribució de la productivitat per cada lloc de treball 3.1.

3.1 Establiment quantitat a retribuir pels Caps de servei (Grup A) i responsables de lliure designació
.

 • En el marc de la Direcció Estratègica i de la Planificació Operativa l'equip de direcció de la URV establirà periòdicament els objectius operatius en els diferents àmbits de la gestió universitària. En funció de l'abast, complexitat, pressupost assignat, àmbits i persones implicades, aquests objectius es podran diferenciar entre actuacions i projectes.

 • Quant a la periodicitat de l'establiment d'objectius operatius, aquesta serà com a mínim d'un cop l'any, i sempre al llarg del primer trimestre del curs acadèmic (darrer trimestre de l'any natural). De totes formes aquests objectius també podran ser establerts en qualsevol altre moment, quan les circumstàncies directives ho permetin o bé ho requereixin.

 • Els objectius operatius comptaran entre altres elements amb una identificació clara de l'objectiu a assolir i com es mesurarà el grau d'assoliment, els recursos assignats (persones que hi participen i pressupost, si correspon), calendari de treball, etc. Evidentment hauran de ser coneguts i seran acceptats per part dels responsables d'assolir-los i de la resta de l'equip de treball per aquells objectius que el requereixin. Remarquem que serà clau que cada objectiu tingui clarament identificats quins seran els indicadors o paràmetres que permetran, objectivament, concloure el grau d'assoliment .

D'entre els objectius operatius proposats, l'equip directiu, identificarà i proposarà quins d'ells estaran associats amb la valoració de l'assoliment de la productivitat pels Caps de servei (Grup A) i responsables de lliure designació.

 • Com a mínim un cop cada exercici, i coincidint amb l'últim trimestre de l'any natural ( període setembre - novembre ), la gerència i l'equip de direcció analitzaran, en base als indicadors establerts per a cada objectiu, el grau de consecució dels mateixos.

 • En base al resultat del grau d'assoliment dels indicadors, per cada un dels objectius en que estigui implicat cada Cap de servei (Grup A) i responsable de lliure designació, s'establirà el percentatge global per aquest eix.

3.2. Establiment de les quantitats a retribuir per la resta de places de la R.Ll.T del PAS.

3.2.a)Establiment de les quantitats per retribuir l'activitat temporal extraodinària (Ae)

Es parteix de la quantitat reservada per la retribució de l'activitat temporal extraordinària D(Gae).

Els criteris per l'assignació d'aquesta quantitat seran:

 • A partir de l'informe resum de les activitats temporals extraordinàries - dins de la jornada laboral - elaborat pel responsable de la unitat i validat pel SRHO.

 • Jr = Hores totals de reducció horària / Nº membres que les cobreixen /7

  1. Activitats temporals extraordinàries provocades per reduccions horàries a la unitat (Jr)

  2. Activitats temporals extraordinàries provocades per absències o baixes a la unitat(Ja)*, de durada limitada i no cobertes per altres mecanismes (substitucions, hores extres, etc..)

Ja = Nº total de jornades d'absència o baixa / Nº de membres que les cobreixen

 • Ae(n) = (J(r) + J(a)).10 €

 • Si la dotació inicial D(Gae) és insuficient, es repartirà proporcionalment a l'Ae(n) de cada persona.

 • Si de la dotació inicial (20%Di) resta algun romanent, aquest es repartirà linealment per incrementar la dotació màxima assolible per els conceptes de dedicació i presència, Ddp

* No s'hi inclouen les absències degudes a permisos per afers propis.

3.2.b)Establiment quantitats per retribuir per incentivació de la dedicació (dp)

Partim de la Ddp (Dotació màxima assolible per cada un dels llocs de treball en concepte de dedicació i presència)

Aquest sostre màxim es redueix proporcionalment als dies reals deixats de treballar durant l'any, sense tenir en compte, als efectes d'aquest còmput, els permisos per afers propis, les baixes per accident laboral, les baixes per maternitat i les baixes per IT de durada inferior a 1 mes.

Els romanents resultants dels sostres màxims es distribuiran linealment entre tots els llocs de treball que hagin assolit, com a mínim, un 80% del seu sostre màxim de productivitat, després de l'aplicació dels criteris d'assignació.

Percentatges corresponents per conceptes:

Puntualitat i dedicació horària (Ptt): 50% de la Ddp
Presència i dedicació al lloc de treball: 50% de la Ddp

Determinació percentatge assolit per puntualitat i dedicació horària:

 1. Flexibilitat horària de 30' (15' abans de l'hora d'entrada i 15' después de l'hora d'entrada i el mateix per la sortida)*
   
 2. Franja diària de presència obligada: de 9 a 14 hores ( o de 16 a 21 hores pels horaris de tarda als que es pugui aplicar la flexibilitat horària) i la tarda o tardes (o matí o matins, si s'escau, per horaris de tarda) que figurin en l'horari individual de cada persona.
   
 3. Hores setmanals de presència: mínim de 35 hores.
   
 4. Els dies en què la pausa diària de 30' superi aquesta durada seran considerats dies de retard als efectes del còmput que figura a continuació.

A partir d'aquestes premises:

- Retard** en més de 25 dies (superant els 60'*** de retard anual): 0% Ptt
- Retard** entre 16 i 25 dies (superant els 60'*** de retard anual): 40% Ptt
- Retard** entre 9 i 15 dies (superant els 60'*** de retard anual): 70% Ptt
- Retard en còmput anual inferior o igual a 60'***: 100% Ptt

* No es podrà aplicar la flexibilitat horària als llocs de treball dels que depengui l'obertura d'un centre o edifici o l'obertura d'un servei al públic amb horari anterior o posterior a la franja de presència obligada, ni als llocs de treball a torns que no se solapin suficientment amb els del torn anterior o posterior.
* *El retard es comptabilitzarà a partir dels límits de la flexibilitat horària. Si per raons del servei es retarda l'hora de sortida de l'horari del matí i, per tal de preservar l'obligatorietat legal de disposar d'1 hora de pausa, l'entrada de l'horari de tarda es fa més tard de l'estipulada, la diferència no serà considerada retard. Tanmateix, pels horaris que s'inicïin a les 9 hores del matí o a les 16 hores de la tarda, no es considerarà retard l'entrada dins dels 5 minuts següents a aquesta hora d'inici. Això també serà d'aplicació en els horaris als que no es pugui aplicar la flexibilitat horària, tal com estableix el punt anterior.
*** 90' en el cas d'horaris que s'iniciïn a les 9 del matí o a les 16 hores de la tarda o en el cas d'horaris als que no es pugui aplicar la flexibilitat horària.

Determinació percentatge assolit per presència i dedicació al lloc de treball

Ap: Nombre de dies d'afers propis gaudits durant l'any
Ab: Nombre de dies d'absència no justificada durant l'any
El percentatge assolit per presència i dedicació al lloc de treball es calcularà de la forma següent:

- (Ap+Ab) <= 15: 100% Prs
- (Ap+Ab) entre 16 i 18: 70% Prs
- (Ap+Ab) entre 19 i 20: 40% Prs
- (Ap+Ab) > 20: 0% Prs