saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa Única del PAS a la URV

El procés d'elaboració de la Normativa Única del PAS

El procés d'elaboració de la Normativa Única del PAS, serà evolutiu. En una primera fase s'identifiquen els seus continguts i la seva conceptualització. Posteriorment i de forma successiva es definiran íntegrament cada un dels continguts i es completarà el desenvolupament els diferents apartats de la Normativa.

3.1) Abast d'aquest document

En aquest document inicial, queda recollit l'índex que contindrà la NUP una vegada desenvolupada en la seva integritat. Així mateix queda reflectida la conceptualització. Aquesta està plasmada als punts 1.-Introducció, 2.-Objectius i en aquest apartat 3.-El procés d'elaboració de la NUP. En quan als altres apartats resultaran amb les definicions i els continguts de referència i en altres casos quedaran només enumerats a l'índex conjunt de la normativa.

3.2) Plantejament de conclusió de la NUP

Per la conclusió final dels continguts de la NUP ens podem trobar amb diverses situacions:

a) aspectes a normativitzar d'inici, corresponents a qüestions fins ara poc o gens plantejades o regulades (per exemple avaluació, productivitat, promoció,...)

b) aspectes per els quals convindrà revisar els plantejaments actuals, però en resultaran unes mínimes adaptacions o adequacions que hauran de quedar recollides.

c) Aspectes per els quals convindrà revisar els plantejaments actuals i per els que pot convenir d'introduir canvis normatius o de procediment.

El contingut final serà igualment analitzat i aprovat per el consell de govern, desprès del procés d'elaboració.