saltar al contingut principal
Cercar
URV

El catàleg de llocs de treball de la URV

El catàleg de llocs de treball de la URV

El catàleg de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la URV és el document jurídico-administratiu que contempla l'organització en la que està integrada el personal d'administració i serveis.

Al catàleg de llocs de treball es fa referència especifica a:

- Criteris i principis organtizatius i de gestió.
- Models organitzatius i organigrames corresponents a les diferents unitats a les que està integrat el PAS.
- Catalogació de les places que composen el catàleg de llocs de treball.
- Relació de places que composen el catàleg de llocs de treball (es presentarà la relació exhaustiva en el següent apartat).
- Fitxes de continguts dels corresponents llocs de treball, on queda especificat el contingut a nivell de processos funcions o tasques que es tenen que desenvolupar a la plaça, així com les competències idònies (coneixements, capacitats i habilitats) per al desenvolupament de les mateixes.

Alhora, és un instrument racionalitzador de la gestió, basat en una prèvia planificació estratègica, al servei d'una organització eficaç i eficient, que afavoreixi el progrés personal i professional dels seus membres.

El procés d'aprovació de l'actual catàleg de llocs de treball va concloure a la sessió de la Consell de Govern del dia 20 de desembre de 2000. El procés d'aprovació va ser seqüencial:

A la sessió de la Consell de Govern de 10 de juliol de 2000 es varen aprovar els principis de gestió, els organigrames i els criteris i dimensionament de la plantilla per centres, departaments, serveis centrals i instituts universitaris. En aquesta sessió també es varen aprovar les prioritats d'actuació per el desplegament del catàleg.

- A la sessió de la Consell de Govern de 23 d'octubre de 2000 es va aprovar la relació de llocs de treball, el que implica per cada lloc de treball la seva adscripció organitzativa i la seva catalogació laboral (escala, nivell, grup, complement específic, complement de lloc de lloc de treball, etc.). Aquesta catalogació respon a uns criteris que també es varen aprovar en Consell de Govern. En síntesi:

- Tendència a convergir en places de suport administratiu.

- Horitzontalitat per tal d'evitar jerarquies innecessàries.

- Correcció de desequilibris entre funcions i catalogació de les places.

- Reclassificació de places en tasques de més valor afegit.

- Establir un esquema de supervisió en determinades unitats

- Adequar la catalogació als nous continguts tècnics.


Finalment a la sessió de la Consell de Govern de 20 de desembre de 2000 es va ratificar l'aprovació de la Comissió Delegada de PAS de la Consell de Govern corresponent a les fitxes de les unitats organitzatives i de cada un dels llocs de treball. L'objectiu d'aquestes fitxes es identificar les unitats i els llocs de treball amb els processos de gestió i les funcions que els hi corresponen i identificar les competències òptimes associades a cada lloc de treball que tenen que ser el punt de partida per els requeriments d'accés als llocs de treball, la programació de la formació del PAS i el futur model d'avaluació del PAS.

Tota la informació detallada corresponent al catàleg de llocs de treball es pot localitzar com annexes a la documentació corresponent de cada sessió de la Consell de Govern. De totes formes una vegada finalitzi el procés d'elaboració d'aquesta Normativa Única del PAS, es farà una publicació final on s'inclourà, en un format que permeti la seva actualització, tot el detall corresponent a cada un dels apartats.