saltar al contingut principal
Cercar
URV

Accés i Provisió de places per al PAS laboral

8.1.2 Personal laboral

 

Els processos de selecció de personal laboral es regiran pel que preveu el conveni col.lectiu de les universitats públiques catalanes. Les normatives incloses en els punts que es desenvolupen a continuació no el podran contravenir en cap cas.

8.1.2.1 Sistemes d'accés

Els sistemes d'accés són, per ordre d'aplicació:

- Trasllat i reincorporació d'excedències (dins el mateix grup, categoria i especialitat)
- Trasllat i reincorporació d'excedències (dins el mateix grup i categoria però diferent especialitat)

 • Promoció interna
  - Nou ingrés

La convocatòria contindrà els requisits establerts en el catàleg de llocs de treball per a cada plaça vacant i també els barems i els criteris amb els quals caldrà jutjar el concurs. Les proves, d'acord amb els continguts de la convocatòria, seran fixades pel tribunal i aniran dirigides a demostrar la capacitat i idoneïtat dels aspirants en relació amb la plaça objecte de la convocatòria.

8.1.2.2 Torns

El proveïment de vacants es farà d'acord amb l'ordre següent:

Primera Fase: 1.- Trasllat i reincorporació d'excedències (dins el mateix grup, categoria i especialitat)

La valoració dels candidats es farà pel sistema de mèrits.

2.- Trasllat i reincorporació d'excedències (dins el mateix grup i categoria però diferent especialitat)

Primer es resoldrà el concurs de trasllat corresponent i, en cas de quedar vacant, es resoldrà el concurs de reincorporació d'excedències.

Segona fase: 3.- Torn de promoció interna

Tercera fase: 4.- Personal de nou ingrés

Els sistemes de valoració dels candidats, en funció del torn al qual es presentin, seran els que consten en el quadre següent:

Torns

SISTEMA DE VALORACIÓ

Valoració de mèrits

Prova

Entrevista

Total

Trasllat dins el mateix grup, categoria i especialitat

5

___

___

5

Trasllat dins el mateix grup i categoria, però de diferent especialitat i

Promoció interna

4

4

2

10

Nou ingrés

4

11

5

20

A la primera i segona fases s'hi podran presentar els treballadors fixos i en actiu de la universitat, els que es trobin en situació d'excedència voluntària i en altres situacions, sempre que tinguin els requisits per al reingrés, i els treballadors de la resta de les universitats públiques catalanes.

Els treballadors podran participar també en els concursos de trasllat convocats per les universitats públiques de la resta de l'Estat quan hi hagi reciprocitat en l'admissió als concursos. En aquest cas, els treballadors que es presentin a concursos convocats per la URV hauran d'acreditar mitjançant certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent el nivell de català exigit en la convocatòria, o superar la prova de nivell.

Les convocatòries de concursos de torn de trasllat, reingrés d'excedències i en torn de promoció interna (primera i segona fases) es podran fer en convocatòria única. En aquelles fases en què no hi hagin candidats, es passarà directament a la fase següent. Es convocarà els aspirants a la tercera fase quan a la segona hagi quedat vacant la plaça.

8.1.2.3 Convocatòria

La convocatòria de les proves selectives correspondrà al rector, i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado i s'anunciarà la/les plaça/ces convocada/des i el lloc en el qual estaran exposades les bases de les convocatòries. Així mateix, la convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans i Organització i a la web de la URV i se'n farà l'oportuna difusió entre tot el personal laboral de la mateixa.

Una vegada publicada la convocatòria, la resta d'anuncis es publicaran al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans i Organització i a la web de la URV.

La convocatòria inclourà el nombre de places, el grup al que pertanyen, els torns o fases, els requisits que s'exigeixen per participar en el procés selectiu i el calendari de realització de les proves, amb els terminis corresponents. També inclourà informació sobre salaris, horaris i altres condicions que facin referència a les places convocades.

8.1.2.4 Requisits dels aspirants

Per ser admès a les proves selectives cal:

 1. Tenir els divuit anys complerts.
 2. Acreditar la titulació suficient o tenir el resguard del títol.
 3. Acreditar el nivell exigit de llengua catalana o la superació d'una prova de nivell que realitzarà el Servei de Recursos Lingüístics expressament per aquesta finalitat.
 4. Complir les condicions per exercir les funcions del lloc de treball.
 5. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

Aquests requisits s'han de complir el darrer dia del termini de pesentació de sol.licituds i s'han de continuar complint durant tot el procés selectiu.

Per accedir a una plaça en la fase de promoció interna o en la fase de nou ingrés serà necessari acreditar coneixements de llengua catalana de nivell equivalent al certificat C de la Junta Permanent de Català o equivalent, excepte per l'accés a les places del grup IV pel qual serà suficient el nivell equivalent al certificat B de la Junta Permanent de Català o euqivalent.

8.1.2.5 Sol.licitud

La sol.licitud per participar en els procediments d'accés s'haurà de presentar en el termini de 20 dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado.

A la sol.licitud s'haurà d'adjuntar:

 • Sol.licitud normalitzada i el document que consta com Annex a la sol.licitud degudament emplenat.
 • Fotocòpia del DNI o fotocòpia del NIE i del permís de treball, si s'escau, en cas de persones estrangeres.
 • Fotocòpia de la titulació exigida en les bases de la convocatòria. L'expedient acadèmic de la titulació corresponent al nivell exigit en la convocatòria o superior pot representar un mèrit a valorar pel Tribunal. Això no serà d'aplicació en els casos d'accés per capacitat provada.
 • Currículum vitae de l'aspirant i documentació acreditativa dels mèrits que s'hi mencionin i que es vulguin al.legar en la fase de concurs. No es puntuarà cap mèrit que no estigui degudament acreditat documentalment. Pel que fa a l'acreditació de l'experiència laboral, aquesta s'haurà de dur a terme mitjançant els corresponents contractes laborals o document similar, de caràcter oficial, i del que es desprengui la informació necessària sobre categoria laboral, funcions realitzades, període de contractació, etc...
 • Certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent que acrediti el nivell de català exigit en la convocatòria.
 • Si s'escau, certificat expedit per l'ICASS o organisme competent de patir una disminució superior al 33 per cent.
 • Fotocòpia del justificant de l'ingrés dels drets d'examen o el document que justifica l'exempció.

8.1.2.6 Procediment

Abans d'un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol.licituds, el rector dictarà la resolució per la qual s'aprova la llista d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, en la qual s'especificaran els aspirants que accedeixen, si s'escau, pel torn de trasllat i pel torn de promoció interna. Aquesta resolució es publicarà al tauler d'anuncis del servei de Recursos Humans i Organització (C/ de l'Escorxador, s/n, de Tarragona) i a la web de la Universitat. S'hi indicarà també els motius d'exclusió i s'anunciarà el dia, l'hora i el lloc en què s'iniciaran els exercicis.

Els aspirants disposaran d'un termini de deu dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la relació indicada, per presentar les reclamacions que considerein adients, per tal d'esmenar els defectes de la instància que hagin motivat la seva exclusió provisional o que exigeixin la seva correcció.

En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins d'aquest termini els defectes a ells imputables, s'arxivarà la seva sol.licitud sense cap altre tràmit.

Cinc dies després de la finalització del termini que preveu la base anterior, es publicaran al tauler d'anuncis del servei de Recursos Humans i Organització (C/ de l'Escorxador, s/n, de Tarragona) i a la web de la Universitat, les llistes definitives dels aspirants admesos i exclosos a la convocatòria.

D'acord amb el que disposa l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb l'exposició de la llista definitiva als taulers d'anuncis i a la web de la Uniersitat, es considerarà realitzada l'oportuna notificació als interessats, i s'iniciaran els terminis a efeces de possibles reclamacions o recursos.

Els errors materials i de fet es podran esmenar en qualsevol moment.

La publicació dels anuncis successius de realització dels exercicis s'efectuarà en el tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans.

Els aspirants actuaran, durant tot el procés selectiu, segons l'ordre establert anualment per la Generalitat de Catalunya.

El tribunal, una vegada finalitzat tot el procés de selecció, farà pública, en el mateix tauler d'anuncis, la llista d'aprovats en el procés de selecció, juntament amb les puntuacions obtingudes per tots els aspirants i elevarà la proposta de contractació al rector de la URV.

L'ordre de prelació dels aspirants es determinarà segons la qualificació final obtinguda pels candidats. En cas d'empat, l'ordre s'establirà, en primer lloc, atenent la major puntuació dels mèrits del concurs en el mateix ordre en què apareixen en el punt anterior i en segon lloc, atenent a la major edat dels aspirants.

La llista d'aspirants que hagin superat el procés selectiu s'ha de fixar sobre la base de l'ordre de prelació establert en aquest punt, tenint en compte que en cap cas el nombre d'aspirants seleccionats no podrà superar el nombre de places objecte de la convocatòria.

El Rector, al qual s'haurà elevat la proposta de candidats, procedirà a la formalització per escrit dels contractes en el termini d'un mes. En tant no es formalitzin els contractes, els aspirants no tindran dret a cap percepció econòmica. Abans de la formalització dels contractes s'hauran de justificar, amb la documentació original, els requisits o les condicions exigits a la convocatòria.

8.1.2.7 Tribunal

A cada convocatòria es constituiran els òrgans de selecció que hauran d'estar formats per un nombre senars de membres.

Les proves selectives seran valorades per un Tribunal, que elevarà al rector la proposta d'adjudicació de les places als aspirants que resultin més idonis per ocupar-les. El Tribunal podrà proposar la no cobertura d'algunes o de la totalitat de les places.

El Tribunal estarà formada per cinc membres i tindrà la composició següent:

a) El rector/a o persona en qui delegui, que el presidirà.

 1. El gerent/a o persona en qui delegui.
 2. Un vocal que s'adigui amb l'especialitat de la plaça objecte de convocatòria, designat pel rector.
 3. Dos vocals designats pel Comitè d'Empresa.

Es nomenarà un Tribunal titular i un Tribunal suplent, amb idèntica composició.

També hi assistirà un membre del Servei de Recursos Humans i Organització, que actuarà com a secretari tècnic, amb veu i sense vot.

El Tribunal podrà disposar, si així ho creu convenient, d'assessors especialistes perquè col.laborin amb els seus membres en la valoració de les proves. Aquests assessors tindran veu però no vot.

L'abstenció i la recusació dels membres de la comissió de selecció s'ha d'ajustar al que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídics de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les qüestions d'abstenció i/o recusació que es plantegin seran resoltes pel rector.

8.1.2.8 Criteris de selecció

I. Valoració de mèrits

La valoració dels mèrits es farà d'acord amb el quadre següent, en funció del torn a aplicar :

Torns

MÈRITS A VALORAR

Antiguitat

(1)

Formació

(4)

Titulació

( 2)

Experiència

(3)

Fills o altres

Total

Trasllat dins el mateix grup, categoria i especialitat

3

(0,2 p/any)

1

---

---

1

5

Trasllat dins el mateix grup i categoria, però de diferent especialitat i

Promoció interna

I

0,5

1

2

0,5

---

4

II

0,5

1

2

0,5

---

4

III

0,5

1

2

0,5

---

4

IV

0,5

1

1,5

1

---

4

Nou ingrés

I

0,5

1

1

1,5

4

II

0,5

1

1

1,5

4

III

0,5

1

1

1,5

4

IV

0,5

1

0,5

2

4

 1. L'antiguitat només es valorarà si està referida a l'àmbit de les universitats incloses en el Conveni col.lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes, sigui quin sigui el règim en el que el candidat/a hagi desenvolupat les seves funcions. Es valorarà a raó de 0,05 punts per any.
 2. Es valoraran especialment les titulacions relacionades amb el contingut del lloc de treball.
 3. Només es valorarà com a experiència aquella que s'hagi desenvolupat a l'empara d'una relació contractual. Davant de diferents tipus d'experiències equivalents, es puntuarà més alt l'experiència desenvolupada en administracions públiques.

(4) La valoració de la formació es farà d'acord amb el barem següent:

- Formació:

- Aplicable al lloc de treball segons la fitxa de catàleg

- Justificada i actualitzada.

- Pels grups I i II: Únicament es valorarà aquella formació que compleixi els dos requisits anteriors i que a més, superin el perfil bàsic del catàleg.

Es valoren cursos justificats documentalment, de 10 o més hores expedits per Administracions Públiques o organismes amb Reconeixement oficial, i amb acreditació d'aprofitament.

Ofimàtica:
Curs Avançat ---> Puntuació general. Si existeix curs bàsic: només es puntua el curs avançat


Curs bàsic ---> La 1/2 de la puntuació general.

Hores

Idiomes (**)

< 10: no es valora

Nivell I: 0,2

10-30: 0,2 punts

Nivell II: 0,25

31-100: 0,3 punts

Nivell III: 0,3

>100: 0,5 punts

Nivell IV: 0, 35

Nivell V: 0,4

(**) Puntuació per aquells llocs de treball en els que l'idioma consti expressament en l'apartat de coneixements. Per la resta de llocs de treball, la puntuació s'aplicarà al 50%.

Les homologacions informàtiques acreditades per la URV es valoraran amb la puntuació corresponent a l'interval de 10-30 hores d'acord amb el nivell homologat.

                   

II. Proves

Les proves, d'acord amb el contingut de la convocatòria, seran fixades pel Tribunal i aniran dirigides a demostrar la capacitat i la idoneïtat dels aspirants en relació al lloc de treball a proveïr.

Les proves podran incloure tests de valoració d'habilitats i capacitats, qüestionaris de respostes alternatives, desenvolupament de temes, realització de projectes o qualsevol altre sistema que asseguri l'objectivitat i la racionalitat del procés selectiu. En places vinculades a àmbits tècnics o altres d'anàloga naturalesa, les proves podran incloure demostracions pràctiques sobre tècniques o procediments propis del lloc de treball.

El Tribunal determinarà, en cada cas, la puntuació mínima per accedir a l'entrevista. Aquesta puntuació mínima pot estar determinada en funció de la valoració d'una o més parts de la prova o bé per la valoració conjunta de la prova i els mèrits.

III. Entrevista

L'entrevista avaluarà, a criteri del Tribunal, la idoneïtat dels candidats respecte a les funcions pròpies de les places convocades.

Per a la realització de l'entrevista i per avaluar la idoneïtat d'aquests respecte a les funcions i competències pròpies de les places convocades, el tribunal s'ajudarà dels resultats del test de capacitats i habilitats que hauran realitzat prèviament els aspirants.

El test de capacitats i habilitats es basarà en les que constin com a tals en les fitxes dels llocs de treball que pertanyin a la plaça i grup al qual s'adscriuen les places convocades. Els resultats d'aquest test seran orientatius per al tribunal i no s'emetrà cap tipus de qualificació sobre el test de capacitats i habilitats.

Per considerar superada l'entrevista, els candidats hauran d'obtenir un mínim del 25% de la puntuació total que s'adjudiqui a l'entrevista.

8.1.2.9 Proposta d'adjudicació de places

El tribunal proposarà l'adjudicació de les places convocades als candidats que hagin superat totes les fases del procés de selecció, ordenats segons la suma de les puntuacions obtingudes en les mateixes. El Tribunal no podrà proposar un nombre de candidats superior al nombre de places convocades.

8.1.2.10 Capacitat provada

En processos de selecció de places dels grups III i IV , podran concursar a places de grup immediatament superior les persones que compleixin un dels requisits següents:

a) Posseir la titulació exigida per als grups immediatament inferiors al de la plaça objecte del concurs.

b) Haver ocupat durant cinc anys llocs de treball del mateix àmbit funcional del grup immediatament inferior al de la plaça objecte de concurs o haver ocupat durant tres anys llocs de treball del mateix àmbit del grup immediatament inferior i acreditar cent hores de formació. Aquesta formació quedarà acreditada en el cas que la universitat no l'ofereixi en el marc del seu pla de formació.

El mateix s'aplicarà en les places dels grups I i II quan les fitxes de lloc de treball corresponents estableixin per a elles la possibilitat d'accés per capacitat provada.

8.1.2.11 Els comandaments

La provisió de llocs de comandament o de confiança i que així constin en la relació de llocs de treball es farà de la manera que la Universitat estimi més convenient, ja sigui per convocatòria pública, per concurs o per lliure designació. El tipus de contractació també serà la que la Gerència consideri més adient.

8.1.2.12 Contractació

Tots els contractes s'han de formalitzar per escrit i inclouran l'expressió de quedar afectats pel conveni col.lectiu de les universitats públiques catalanes, el grup i la categoria professional per la qual es contracta el treballador.

En el contracte figurarà una clàusula que faci referència al fet que ha estat subscrit pel treballador en coneixement de les obligacions que es deriven de la normativa d'incompatibilitats que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre.

La gerència, amb l'assessorament del Servei de Recursos Humans i Organització, decidirà quina és la modalitat contractual vigent més adequada per a la formalització dels contractes, tenint en compte les característiques d'aquests i dels treballadors a contractar, col.lectiu al que pertanyen, objecte del contracte, etc.

El personal de nou ingrés al qual se li hagi formalitzat un contracte laboral ha de superar en cada cas els períodes de prova següents:

Treballadors del grup I: 6 mesos.

Treballadors del grup II: 6 mesos.

Treballadors del grup III: 6 mesos.

Treballadors del grup IV: 2 mesos.

Durant aquest període, el treballador té els mateixos drets i obligacions que els treballadors fixos de plantilla del mateix grup i categoria professional, i durant aquest període pot rescindir la seva relació de treball qualsevol de les dues parts sense que sigui necessari al.legar cap causa que justifiqui la decisió resolutòria. Quan la Universitat estimi que el treballador no ha superat el període de prova, informarà de la seva decisió al Comitè d'empresa. Aquesta informació serà motivada.

També s'establirà un nou període de prova en el cas de que el treballador s'incorpori o comenci a desenvolupar un altre lloc de treball, obtingut per promoció interna, només en el cas que el nou lloc de treball pertanyi a un àrea funcional diferent del lloc d'origen. En aquests casos, es garanteix la reserva del lloc de treball d'origen, durant el període de prova. Tanmateix, la persona que ocuparà, en virtut del concurs corresponent, la plaça objecte de reserva, ho haurà de fer, durant un període igual al període prova que dóna dret a la reserva, mitjançant un contracte d'interinitat, que esdevindrà fixe, si s'escau, en el moment de finalització del període de reserva.

Als treballadors que accedeixin a la condició de fix i que anteriorment i sense solució de continuïtat hagin ocupat llocs de treball de les mateixes característiques per mitjà de contracte temporal se'ls computarà el temps treballat a efectes de compliment del període de prova.

8.1.2.13 Personal laboral temporal

El personal contractat laboral temporal ha de ser seleccionat mitjançant convocatòria pública que garanteixi els principis enunciats en els articles 23.2 i 103.3 de la Constitució.

Els períodes de prova són el que s'estableixen en aquesta normativa per al personal laboral fix.

Normativa de desenvolupament de l'article 21 del Conveni col.lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes

L'article 21 del Conveni col.lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes estableix el següent:

La contractació eventual o temporal només es podrà fer en els casos de substitució, sobrecàrrega de feina, urgència manifesta o per a la prestació de serveis que siguin temporals per la seva mateixa naturalesa i que estiguin lligats a llocs de treball fora del catàleg. Caldrà fer consignar en el contracte la circumstància temporal que motiva la contractació. La selecció d'aquest personal es realitzarà respectant els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, on cadascuna de les universitats determinarà amb els seus respectius comitès d'empresa el procediment i la constitució dels tribunals.

La modalitat contractual adequada per a la contractació del personal amb càrrec a projectes d'investigació serà el d'obra o serveis determinat.

Les universitats públiques catalanes es comprometen a no contractar treballadors a través d'empreses de treball temporal.

Àmbit personal

L'àmbit del conveni comprèn totes les persones que tenen la qualitat de treballadors per compte de les universitats indicades anteriorment, així com el personal laboral temporal contractat amb càrrec a projectes d'investigació i transferència tecnològica i el personal contractat amb càrrec a subvencions públiques.

Així doncs, per tal de determinar el procediment de selecció al que fa referència l'article 21 i tenint en compte el que disposa l'article 3, s'estableix la següent normativa:

Article 1: S'aplicarà el sistema de contractació determinat en l'article 21 del conveni col.lectiu del personal de les universitats públiques catalanes, als casos següents:

 1. substitució, sobrecàrrega de feina, urgència manifesta o prestació de serveis que siguin temporals per la seva mateixa naturalesa
 2. prestacions de serveis temporals a càrrec de projectes d'investigació i transferència tecnològica.
 3. Prestacions de serveis temporals a càrrec de subvencions públiques.

En cap cas, les contractacions efectuades mitjançant aquest sistema de selecció esdevindran places de plantilla.

Article 2: La selecció de les persones a contractar respectarà els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

Article 3: L'anunci de la convocatòria de contractació es farà pels mecanismes habituals a la URV: pàgina web, tauler d'anuncis del servei de Recursos Humans i Organització, tauler d'anuncis de la unitat a la que s'adscriurà la persona contractada, si n'hi ha, o qualsevol altre mitjà que es consideri pertinent.

Article 4: Un cop publicada la convocatòria, s'obrirà un període mínim de deu dies naturals de recepció de sol.licituds.

Article 5: Passat aquest període, es reunirà la comissió de selecció, la qual determinarà el candidat més adient per a ser contractat. La forma habitual de selecció serà de valoració de currículum, i si s'escau, d'entrevista i prova.

La composició de la comissió serà la següent:

 1. El gerent, o persona en qui delegui
 2. El responsable de la unitat, el projecte o la subvenció a la qual s'ha d'adscriure la persona contractada, o persona en qui delegui.
 3. El president del comitè d'empresa, o persona en qui delegui.

Article 7: A partir de la proposta de la comissió de selecció, el Servei de Recursos Humans i Organització procedirà a fer efectiva la contractació.

Article 8: La Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern rebrà informació periòdica de les convocatòries i les contractacions que es vagin fent efectives.

Article 9: Si en qualsevol dels processos de selecció realitzats per aquest mecanisme, es considerés que alguns dels candidats presentats són vàlids per ser contractats, però no són proposats, podran entrar a formar part d'una borsa de treball per cobrir properes contractacions, sempre que aquestes tinguessin característiques similars (motiu de la contractació, perfil de/de la treballador/a, unitat, etc...) a les que varen motivar la selecció corresponent i no es corresponguessin a llocs de treball de plantilla.

Disposicions addicionals

Primera. En relació al que disposa l'apartat 8.1.2.4, i durant un període transitori de dos anys des de l'aprovació d'aquesta normativa, els candidats que accedeixin a un lloc de treball en la fase de promoció interna estaran exempts de l'acreditació dels coneixements de català com a requisit de participació en els concursos corresponents. També estaran exempts els treballadors/res fixos que accedeixin a un grup o categoria superior per reclassifcació del seu lloc de treball.

Segona. Els treballadors/res fixos que accedeixin a un grup o categoria superior per reclassificació del seu lloc de treball, estaran exempts de l'acompliment del període de prova establert en l'apartat 8.1.2.12.

Tercera. En relació al que disposa l'apartat 8.1.2.8 (Proves), i pel que fa als candidats/tes que accedeixin a un concurs per promoció interna, només els serà d'aplicació el test de capacitats i habilitats si les que constin com a tals en la fitxa del lloc convocat són diferents de les que consten en la fitxa del lloc de treball d'origen del candidat/a.

Quarta. Quedaran eximides de la realització del test de capacitats i habilitats, aquelles persones que l'haguessin realitzat durant els 18 mesos immediatament anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de què es tracti. En aquests casos, el tribunal utilitzarà els resultats obtinguts en l'anterior realització del test.
Tanmateix, les persones que ho sol·litin de forma expressa, podran tornar a arealitzar el test de capacitats i habilitats.