saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de pagaments ajuts drac

1. OBJECTE DELS AJUTS

Els ajuts econòmics de les diferents accions DRAC tenen per objectiu potenciar l'assistència a cursos, seminaris o congressos, visitar un servei d'una altra universitat, iniciar una investigació o projecte, cursar assignatures en una altra universitat o organitzar activitats culturals entre les diferents universitats de l'Institut Joan Lluís Vives (IJLV).

Els punts presents s'apliquen a totes les activitats susceptibles de rebre un ajut Drac.

El beneficiari de l'ajut no pot demanar-ne cap més per altres activitats no autoritzades, no compatibles o no justificades pels rebuts, factures originals, proves o còpies compulsades dels documents, segons el tipus d'ajut que demani. El beneficiari n'ha de conservar els originals fins a la data de la resolució.

2. COBERTURA DE L'AJUT

Els ajuts econòmics es destinen únicament a cobrir despeses generades per les activitats organitzades per l'IJLV o per universitats que hi pertanyin diferents de la de procedència. L'import de l'ajut en totes les accions cobrirà despeses de desplaçament, allotjament i/o inscripció (segons el que fixi cada acció).

AJUT PER DESPLAÇAMENT

 • Sempre és per desplaçaments superiors a 50 km des de la universitat de procedència. L'import està fixat pel quadre de desplaçaments, adjunt a la convocatòria, que també es pot trobar a la web de l'IJLV: http://www.vives.org.


AJUT PER ALLOTJAMENT

 • No inclou en cap cas la manutenció. Només és susceptible de pagament el règim d'AD (dormir i esmorzar) i es recomana allotjament de preus intermedis.


AJUT PER INSCRIPCIÓ

 • Ajut en concepte d'inscripció, sempre que es presenti l'original de la transferència bancària o el rebut. Aquest ajut es concedeix només quan s'hagi de fer efectiva una inscripció per realitzar una activitat, curs, seminari...


CALENDARIS D'ACTIVITATS

Es concedeixen ajuts per activitats que s'hagin de realitzar dins els períodes següents:

 • Activitats de l'1 de desembre al 30 d'abril es resolen en la convocatòria d'abril.

 • Activitats de l'1 de maig al 30 d'agost es resolen en la convocatòria d'agost.

 • Activitats del 31 d'agost al 30 de novembre es resolen en la convocatòria de novembre.


3. AJUTS EXCLOSOS DEL PROGRAMA DRAC

En els casos següents, que no són propis d'aquesta convocatòria o que ja disposen d'altres sistemes de finançament, no es concedeixen ajuts econòmics per:

 • Activitats que tinguin remuneració econòmica pel treball realitzat.

 • Activitats cobertes per un altre tipus d'ajut pel mateix concepte.

 • Despeses de manutenció del sol·licitant.

 • Activitats que no siguin justificades tal com especifica la convocatòria i amb documentació original.

 • Altres despeses no establertes en la convocatòria.

S'estableix un període únic de sol·licitud i atorgament dels ajuts econòmics en cada convocatòria.

4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR

Les dades dels sol·licitants han de ser completes; en cas contrari l'ajut no es farà efectiu fins que les persones interessades presentin totes les dades i/o justificacions.

Totes les sol·licituds han d'incloure les finalitats i els objectius específics, així com una breu descripció de l'ajut demanat. A més, les sol·licituds per Drac Estiu, Drac Formació Avançada i Drac Hivern (estades curtes, estades llargues) han d'adjuntar:

 • Còpia del DNI.

 • Còpia compulsada de la matrícula acadèmica de la URV corresponent al mateix any de la convocatòria.

 • Còpia de la pàgina de la llibreta bancària on s'indica el núm. del compte corrent a què es vol que es faci la transferència.

Les accions Drac PDI i Drac PAS només han de presentar la sol·licitud i descripció de l'ajut demanat.

5. VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La comissió que resol les sol·licituds té en compte diversos criteris per atorgar ajuts; entre d'altres, s'hi inclouen els següents:

DRAC FORMACIÓ AVANÇADA

 • Són beneficiaris d'aquest ajut els estudiants de doctorat matriculats necessàriament a la URV per fer activitats, cursos, seminaris o estades de recerca que no impliquin una durada superior d'acord amb el calendari d'activitats establert en cada convocatòria, i no puguin rebre altres ajuts econòmics.

DRAC HIVERN ESTADES CURTES

 • Són beneficiaris d'aquest ajut estudiants de primer i segon cicle, amb un mínim de 60 crèdits aprovats i matriculats a la URV, que vulguin accedir a alguna universitat de la xarxa de l'IJLV, on puguin complementar la seva formació en cursos d'estiu, seminaris especialitzats, jornades acadèmiques, activitats culturals, etc.

DRAC PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR (PDI)

 • Són beneficiaris d'aquest ajut el professorat universitari a temps complet per assistir a cursos, seminaris o congressos, per iniciar projectes d'investigació conjunts i per contactar per primera vegada amb un equip investigador.

 • Pel que fa als cursos, queden exclosos els conduents a l'obtenció d'una titulació oficial i/o pròpia d'alguna universitat de la xarxa de l'IJLV.

DRAC PERSONAL D'ADMINISTRACIO I SERVEIS (PAS)

 • Són beneficiaris d'aquest ajut el personal d'administració i serveis de la URV, sempre que l'activitat que realitzi estigui relacionada amb el lloc de treball (cal un informe positiu del cap superior).

DRAC ESTIU

 • Són beneficiaris d'aquest ajut els estudiants de primer i segon cicle, amb un mínim de 45 crèdits aprovats i matriculats a la URV, per assistir als cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos d'estiu que cada any edita l'IJLV. Aquesta convocatòria s'obre durant el mes de maig de cada any, juntament amb la publicació de la Guia de cursos d'estiu.

DRAC ESTADES LLARGUES

 • Són beneficiaris d'aquest ajut els estudiants de primer i segon cicle que hagin sol·licitat un ajut Sèneca i se'ls hagi denegat. Cal que la mobilitat d'estudiants de les universitats de l'IJLV tinguin signat un acord Sicue per realitzar estades acadèmiques d'una durada mínima de 3 mesos i màxima de 9.

6. RESOLUCIÓ

És competència de la Comissió Delegada de la Junta de Govern corresponent a l'aprovació/denegació de les sol·licituds presentades. Aquesta resolució es farà pública i s'ha de resoldre en els 15 dies posteriors a cada convocatòria.

La persona en qui delegui el rector s'encarregarà d'informar de les sol·licituds l'esmentada comissió.

7. PAGAMENT

El pagament el fa efectiu el Servei de Gestió Econòmica de la URV mitjançant transferència bancària, després que el beneficiari hagi presentat els justificants originals de la despesa per l'activitat realitzada. Aquests justificants s'han de presentar en el termini d'un mes a partir de la data de la comunicació de la concessió.

8. JUSTIFICACIÓ


Per poder cobrar l'ajut concedit cal presentar a l'Oficina de Relacions Internacionals la documentació següent:

 • Còpia compulsada del certificat de l'organisme, departament, etc., organitzador de l'activitat conforme el beneficiari hi ha participat.

 • Les factures originals de les despeses del sol·licitant objecte de l'ajut:

  • Justificació original del resguard del pagament de la matrícula/inscripció a l'activitat.

  • Comprovants originals de les despeses d'allotjament i de transport (factura de l'allotjament, bitllets del mitjà de transport -en cas de cotxe, tiquets d'autopistes-, fotocòpia del carnet de conduir i del permís de circulació). Mai s'hi inclouen els transports interurbans.

Tota sol·licitud d'ajut concedida que no hagi estat correctament justificada perdrà el dret a qualsevol cobrament. Així mateix, si l'import total justificat és inferior a l'ajut sol·licitat primerament, es percebrà la part justificada (s'exclou l'ajut per desplaçament, que sempre s'ajustarà al quadre de desplaçaments vigent a la convocatòria).