saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa del pacte de dedicació de la URV

PREÀMBUL

La Llei orgànica d'universitats i la seva modificació, l'Estatut de la URV i la Normativa pròpia de personal docent i investigador regulen de forma genèrica el règim de dedicació dels membres del col·lectiu docent i investigador de la Universitat.

Ultra aquest marc legal, la Universitat ha volgut desenvolupar, com recull el mateix Estatut, un marc general per definir la dedicació acadèmica global que serveixi tant com a eina per distribuir la totalitat de l'encàrrec docent, d'investigació, de gestió, de transferència de coneixements i d'extensió universitària entre els membres d'un departament , com de rendició de comptes, consubstancial a l'actuació en règim d'autonomia.

Amb aquest doble objectiu, l'any 1999 va néixer el pacte de dedicació, que, a partir de la institucionalització a l'Estatut de la URV de 2004, s'ha implantat completament en tots els departaments. A més, ha esdevingut un referent per a altres universitats, ha estat valorat molt positivament en àmbits europeus de qualitat i ha rebut el premi a la qualitat i innovació en la gestió pública del Ministeri d'Administracions Públiques.

Transcorregut un temps oportú des de la primera definició, el Consell de Govern del 2 de maig de 2007 va aprovar constituir la Comissió per establir línies generals que facilitessin l'aplicació i la comparabilitat dels pactes de dedicació, amb una composició àmplia i heterogènia que reflectís les diferents sensibilitats del col·lectiu docent i investigador. Aquesta comissió va analitzar els continguts i l'estructura del pacte de dedicació anterior per introduir-hi millores, afegir aspectes que hi faltaven i establir els efectes de l'aplicació a través d'una proposta de valoració del pacte.

El 24 d'abril de 2008 el Consell de Govern va aprovar la Normativa resultant d'aquesta comissió, en una disposició addicional de la qual es preveia crear una comissió de seguiment que al llarg del primer any de l'aplicació n'analitzés la implantació, n'avalués els resultats i hi proposés millores.

Posteriorment, el Consell de Govern del 30 d'abril de 2009 va aprovar una primera modificació de la Normativa d'acord amb les conclusions de la comissió de seguiment.

Tot aquest treball es basa en dos principis fonamentals: la consideració de les persones com a principal actiu de la URV i la rendició de comptes.

La Universitat és una organització que es fonamenta en el factor humà i el capital intel·lectual com a actius principals i, per tant, valora la productivitat i l'eficàcia a través de resultats, en la línia de les avaluacions externes de l'activitat universitària.

La rendició de comptes és un element de la gestió pública de caràcter ineludible. Els fons que subvencionen la Universitat són majoritàriament públics i, per tant, la nostra activitat ha de ser transparent i ha de justificar la confiança que la societat fa en nosaltres.

D'altra banda, la comunitat universitària ha reiterat constantment la voluntat de tenir un paper primordial en els espais superiors de docència i de recerca, els quals requereixen universitats autònomes, competitives i responsables de la seva missió.

Parlar de rendició de comptes significa acceptar aquesta responsabilitat i reorientar els sistemes universitaris a través d'un marc de normatives que promoguin la qualitat i l'eficàcia en cadascun dels àmbits que configuren l'activitat universitària.

El pacte de dedicació esdevé, doncs, un instrument de rendició de comptes, de reconeixement de la feina feta pel PDI i d'autoregulació individual i col·lectiva que ha de contribuir a la millora contínua de la nostra activitat. No pot ser d'altra manera si ens sentim copartícips a l'hora de situar la URV en el marc europeu de l'excel·lència.

Tanmateix, la Universitat és heterogènia quant a àmbits de coneixement i trajectòries professionals dels membres que la integren. És voluntat del pacte de dedicació reconèixer aquesta heterogeneïtat; per tant, l'estructura i el model de valoració han d'incloure l'ampli ventall d'activitats que permeti que cada membre del col·lectiu docent i investigador s'hi senti reflectit, però sempre sota una premissa fonamental: el professorat universitari desenvolupa la seva activitat en quatre àmbits genèrics, que de forma consensuada s'han establert com a transversals per a tot el col·lectiu: docència, recerca, transferència i gestió. El model de valoració que proposa aquesta normativa es fonamenta en aquests quatre aspectes, però alhora ofereix a cada departament la possibilitat de valorar aquelles particularitats que, per acord del seu consell, es determinin com a rellevants en el desenvolupament estratègic de les activitats que s'hi duen a terme.

Dins d'aquest marc, el pacte de dedicació ha de permetre compaginar les inclinacions individuals cap a algun d'aquests àmbits amb els objectius globals de la Universitat, que són desenvolupar la docència amb la màxima dedicació a l'estudiant, incrementar els nivells de qualitat i visibilitat científica d'acord amb els estàndards establerts, relacionar-se amb la societat mitjançant la transferència de coneixement i l'extensió universitària, i gestionar-se de forma eficient i eficaç per assolir aquests objectius.

El professorat universitari té una gran flexibilitat per organitzar la seva feina, però aquest valor positiu ha d'atendre els interessos generals concretats en l'encàrrec que la societat fa a la Universitat. D'aquesta manera, els objectius de la Universitat han d'estar, per força, alineats amb les necessitats i les exigències de la societat que servim i que ens dota dels recursos necessaris per complir els objectius assignats. En resum, la imprescindible rendició de comptes de la Universitat a la societat, associada a la llibertat acadèmica d'actuació del professorat, comporta ineludiblement la rendició de comptes del seu personal a la institució.

Un cop determinats els objectius de la Universitat, és possible conciliar les trajectòries, les inclinacions personals i la pertinença a un àmbit científic amb la manera de complir les tasques. De fet, els objectius determinen els diferents perfils del professorat: docent, investigador, de gestió o compensat i s'accepta, al mateix temps, diferents intensitats en aquests perfils. Ara bé, la Universitat, mitjançant els departaments, ha d'establir les diferents maneres de fer-ho i ha de coordinar els recursos humans per complir les obligacions assignades. Per realitzar aquesta coordinació i valoració s'han de tenir en compte els diferents instruments que la Universitat ha anat desenvolupant al llarg d'aquests anys. El document del pacte de dedicació es converteix en un reflex de les polítiques desenvolupades: normativa acadèmica, investigador actiu, valoració de la recerca, etc., i també preveu les trajectòries individuals reconegudes per processos d'avaluació com a element de graduació de l'exigència al llarg de la vida professional.

El departament ha d'esdevenir el centre del procés del desenvolupament del pacte de dedicació, tenint en compte les tasques que altres unitats (centres, Rectorat, etc.) encarregui al professorat. Per això, es fa necessari que el departament tingui instruments per poder assignar i reconèixer tasques específiques que es corresponguin als seus objectius, estratègies i necessitats.

Finalment, la utilització constructiva de la informació que proporciona l'aplicació del model de valoració ha de ser un instrument per reconèixer, valorar i organitzar la feina tant a escala individual com col·lectiva. En l'àmbit individual, la valoració del pacte de dedicació ha de servir per establir un complement econòmic i una possible incidència en l'assignació de recursos. I en l'àmbit departamental, per assignar recursos econòmics addicionals al pressupost ordinari i dimensionament de plantilla.

Article 1 . Concepte de pacte de dedicació

1. El pacte de dedicació és el document concret que recull totes les activitats que du a terme el personal docent i investigador de la URV al qual s'aplica.

2. El pacte de dedicació és també un instrument que permet a cada departament regular de forma flexible la dedicació del personal docent i investigador i facilitar en el si d'aquest col·lectiu la distribució de les activitats que li són encomanades, tant pel que fa a l'encàrrec docent com a la resta d'activitats que cal desenvolupar per dels assolir els seus objectius. D'aquesta manera també esdevé un instrument de rendició de comptes i de reconeixement de la feina realitzada pel PDI.

En totes les convocatòries internes de la URV en què es faci referència al pacte de dedicació, s'entén el pacte de dedicació complet.

Article 2 . Agents

Els agents que participen en el pacte de dedicació són:

a) El personal docent i investigador

Les categories de personal docent i investigador a temps complet a les quals s'aplica aquesta normativa són les següents:

- Catedràtic o catedràtica d'universitat
- Professorat titular d'universitat
- Catedràtic o catedràtica d'escola universitària
- Professorat titular d'escola universitària
- Professorat en comissió de serveis a la URV
- Catedràtic o catedràtica contractats
- Professorat agregat
- Professorat lector
- Professorat col·laborador

Es deixa a criteri de cada departament la inclusió d'altres categories de personal docent o investigador, sempre que es tracti de categories amb dedicació a temps complet.

b) El departament, a través del seu consell
c) El director o directora de departament
d) El vicerector o vicerectora de l'àmbit de personal docent i investigador
e) La Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern

Article 3 . Participació

La formalització del pacte de dedicació en totes les seves fases (previsió, seguiment i tancament/valoració) és obligatòria per a tots els membres del col·lectiu del personal docent i investigador als quals s'aplica.

Article 4 . Calendari

El pacte de dedicació s'ha d'establir cada any segons el calendari i les fases següents:

a) El pacte de dedicació inicia el procés amb la fase de previsió. En aquesta fase el personal docent i investigador estableix la dedicació que preveu tenir en el curs acadèmic pel que fa a les activitats docent, investigadora i creadora, de tercera missió, de gestió i de formació personal.

La fase de previsió s'inicia a principis d'octubre, una vegada incorporada la plantilla al departament, i transcorre, pel que fa al personal acadèmic, fins a mig novembre. El director o directora de departament aprova la previsió una vegada acordada i ratificada pel consell de departament.

b) El seguiment s'inicia una vegada aprovada la previsió, al voltant del 15 de novembre, i finalitza indicant l'estat d'execució de les activitats i realitzant l'autovaloració del pacte al setembre de l'any següent, coincidint amb la finalització del curs acadèmic.

En la fase de seguiment el docent actualitza el seu document de dedicació, de manera que reflecteixi de la manera més acurada possible totes les activitats dutes a terme en el curs acadèmic. c) Finalment, la fase de tancament/valoració la fa el director o directora del departament, que ha de fer la valoració individual i global dels pactes de dedicació i els ha de presentar a aprovació del consell de departament.
Les fases de previsió i seguiment no confirmades pel mateix personal acadèmic han de ser confirmades automàticament per l'aplicació una vegada finalitzat el termini establert. En aquest cas, el document es considera no complet.

Article 5. Procediment de previsió, seguiment i tancament

1. En la fase de previsió, el professor o professora ha d'establir la dedicació que preveu tenir durant el curs acadèmic pel que fa a les activitats docent, investigadora i creadora, de tercera missió, de gestió i de formació personal, que s'han de consensuar en el si del departament i acordar amb el director o directora del departament.

2. El director o directora del departament ha de presentar la previsió acordada amb el personal docent i investigador al consell de departament, el qual ha de de ratificar la distribució de les tasques del professorat del departament i aprovar, si escau, l'adjudicació d'UAA particulars a les activitats acordades. Vegeu l'annex 2: Model de valoració

La previsió ha de tenir en compte els barems del model de valoració aprovada perquè s'aprovi.

3. Durant tot el curs acadèmic el personal docent i investigador ha de fer el seguiment del seu pacte i, si escau, ha d'actualitzar-lo afegint-hi noves activitats o modificant-ne la previsió. El personal docent i investigador que s'hi incorpori en la fase de seguiment no ha de formalitzar el pacte de dedicació en curs. Durant aquest mateix període, el director o directora del departament ha de fer el seguiment de tots els pactes de dedicació del seu departament.

4. A la finalització del curs acadèmic, el director o directora del departament ha de comunicar al personal docent i investigador del seu departament el termini per tancar el pacte de dedicació.

Abans que finalitzi aquest termini, cada professor o professora ha de confirmar el seguiment i fer la valoració del seu pacte de dedicació a través d'un autoinforme en el qual, d'una banda, ha de comparar l'assoliment d'objectius que havia previst a l'inici del curs amb el tancament del pacte i, d'una altra, ha de valorar la satisfacció de la distribució del conjunt de feines del departament.

5. Un cop finalitzat el termini de tancament, el director o directora del departament ha de fer la valoració individual i global dels pactes de dedicació i els ha de presentar a aprovació del consell de departament.

6. Tot seguit, el director o directora del departament ha d'informar el vicerector o vicerectora de l'àmbit de personal docent i investigador sobre la valoració dels pactes de dedicació del seu departament trametent la còpia de l'acord del consell de departament.

Article 6 . Responsabilitats i competències dels agents implicats

1. Correspon al personal docent i investigador:

a) Emplenar la previsió de dedicació acordada amb el director o directora del departament en el termini establert. b) Fer el seguiment i l'actualització de l'estat de la previsió, per garantir que les activitats recollides en el seu pacte de dedicació s'adeqüin a la dedicació real.

c) Elaborar l'autoinforme de tancament del seu pacte de dedicació.
d) Complir els calendaris establerts per a cada fase del procés.
e) Dur a terme les accions necessàries per tenir el pacte de dedicació complet.

2. Correspon al director o directora del departament:

a) Vetllar perquè s'emplenin els pactes de dedicació del departament en el període establert i intervenir en els casos d'incompliment.
b) Presentar la previsió del pacte i la distribució de tasques al consell de departament.
c) Vetllar pel seguiment dels pactes de dedicació del departament.
d) Procurar que tot el personal del departament tingui el pacte de dedicació complet.
e) Emetre un informe sobre el tancament/valoració del pacte de dedicació del personal del seu departament, perquè el consell de departament l'aprovi, i informar-ne el vicerector o vicerectora de l'àmbit de personal docent i investigador.

3. Correspon al consell de departament:

a) Aprovar el repartiment de tasques del departament, assignar les UAA particulars i ratificar la previsió de dedicació.
b) Aprovar la valoració individual i global dels pactes de dedicació.

4. Correspon al vicerector o vicerectora de l'àmbit de personal docent i investigador:

a) Garantir el desenvolupament del procés del pacte de dedicació en tots els departaments de la URV.
b) Revisar l'informe de valoració del consell de departament.
c) Informar i retre comptes del procés i dels resultats davant del Consell de Govern.
d) Recollir les incidències del procés i del model per proposar noves millores.

5. Correspon a la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern:

a) Interpretar aquesta normativa.
b) Dirimir sobre qualsevol qüestió que se'n derivi.

Disposició transitòria única. Figures

Les persones que a l'entrada en vigor de la Llei orgànica d'universitats 4/2007, de 12 d'abril, estiguin vinculades estatutàriament a la Universitat Rovira i Virgili com a catedràtics d'escola universitària o professors titulars d'escola universitària, romandran en la mateixa situació fins que s'extingeixi la seva vinculació, d'acord amb la legislació que els és aplicable.

Disposició final única . Entrada en vigor

Aquesta normativa, que modifica la Normativa de pacte de dedicació aprovada pel Consell de Govern el 27 d'octubre de 2011, entra en vigor l'1 de setembre de 2015 per als pactes de dedicació establerts a partir del curs 2015-16.

ANNEX I . Model de pacte de dedicació

Apartat 1. RESUM D'ACTIVITAT

S'entén per resum d'activitat totes les dades d'identificació del personal docent i la valoració de la dedicació a les activitats que du a terme en el marc de la Universitat Rovira i Virgili durant un curs acadèmic.

Les activitats sobre les quals s'estableix la dedicació són:

· Activitat docent
· Activitat investigadora i creadora
· Activitat de tercera missió
· Activitat de gestió
· Activitat de formació personal

Apartat 2. ACTIVITAT DOCENT

S'entén per activitat docent l'encàrrec docent que el departament assigna al professorat, les tutories realitzades, els mèrits docents assolits per cada professor o professora i les activitats docents singulars associades al desenvolupament d'assignatures que representen un esforç singular per al personal docent.

Apartat 2.1 Encàrrec docent

L'encàrrec docent es defineix com la impartició d'assignatures de grau , màster i qualsevol altra docència no remunerada encarregada per la Universitat, centre o departament.

L'encàrrec docent final d'un professor o professora l'ha d'establir la docència impartida respecte a la capacitat docent que té en aquell curs acadèmic.

En aquest subàmbit s'ha d'incloure la participació en tribunals de treball de fi de treball fi de màster i direcció de tesi doctoral com un tipus d'encàrrec docent.

Apartat 2.2 Tutories

Aquest subàmbit correspon a les tutories assignades dins del pla d'acció tutorial dels centres.

Apartat 2.3 Mèrits docents

En aquest subàmbit s'inclouen els mèrits docents corresponents al complement autonòmic i assolits pel professor o professora fins a aquell curs acadèmic com a resum de la trajectòria docent de cada professor o professora.

Apartat 2.4 Activitat docent singular

En aquest subàmbit s'han d'incloure les tasques que representen un esforç singular derivades del desenvolupament d'assignatures que assigna el departament a cada docent. S'hi poden fer constar, per tant, la impartició en terceres llengües, la preparació d'una nova assignatura, el desenvolupament i actualització de material docent, la participació en projectes d'innovació docent competitius, la publicació de llibres o material didàctic o qualsevol altra activitat que representi un esforç docent singular.

Apartat 3. ACTIVITAT INVESTIGADORA I CREADORA

S'entén per activitat investigadora i creadora la dedicació a projectes de recerca actius, la dedicació a projectes de recerca presentats i pendents de resolució, la realització o direcció de tesis doctorals, la producció científica que se'n deriva i la dedicació a altres tasques de recerca.

Apartat 3.1 Membre d'un grup de recerca

Aquest apartat mostra les dades identificatives de l'investigador o investigadora en el desenvolupament de la seva activitat de recerca.

· Si és un investigador o investigadora actiu a la URV.
· El grup de recerca de la URV al qual pertany.
· Si es tracta d'un grup de recerca consolidat (reconegut en convocatòries públiques).

Apartat 3.2 Mèrits de recerca

En aquest subàmbit s'inclouen els mèrits de recerca corresponents al complement autonòmic assolits per l'investigador o investigadora fins a aquell curs acadèmic com a resum de la seva trajectòria.

Apartat 3.3 Projectes de recerca actius

S'inclou la participació en projectes de recerca finançats a través de convocatòries públiques competitives i vigents en el curs acadèmic corresponent.

Cal fer una previsió dels resultats esperats, com poden ser, entre altres, les publicacions, les presentacions a reunions o congressos, l'obtenció de patents, etc.

Finalment, cal indicar la distribució percentual de la dedicació en els projectes actius les bases de la convocatòria dels quals explicitin incompatibilitats.

Apartat 3.4 Projectes de recerca pendents

S'hi han de fer constar aquells projectes que s'hagin presentat i estiguin pendents de resolució i concessió. S'hi ha d'incloure la convocatòria a la qual es presenta i el termini de presentació, que ha de ser necessàriament dins del curs acadèmic corresponent.

Apartat 3.5 Tesi doctoral

El professor o professora ha de completar aquest apartat en els casos següents:

· Si realitza la tesi doctoral.
· Si dirigeix o codirigeix una tesi doctoral.

En ambdós casos, es tindran en compte tesis inscrites en un període inferior a cinc anys des de l'inici de la tutela de tesi o set anys des de l'inici dels cursos de màster.

El docent hi ha d'introduir el nom del projecte que pretén realitzar i la data d'inici de la tutela de tesi, com a referència de data d'inici, i la data prevista d'acabament.

Addicionalment, en el cas de direcció de tesis també ha d'introduir el nom de les persones de les quals dirigeix la tesi.

Apartat 3.6 Producció científica

Es tracta d'un subàmbit creat amb l'objectiu de mostrar les dades relatives a la producció científica.
Com que es tracta de dades relatives al currículum científic, les activitats que s'hi inclouen es classifiquen en publicacions, contribucions a congressos, patents, etc.

Apartat 3.7 Altres tasques de recerca i creació

En cas de participar en projectes de recerca actius no finançats a través de convocatòries públiques competitives, es poden fer constar en aquest apartat les tasques de recerca que es preveuen dur a terme i els resultats esperats.

Apartat 4. ACTIVITAT DE TERCERA MISSIÓ

El professor o professora ha de fer constar en aquest àmbit aquelles activitats que tenen relació amb la transmissió de coneixement a la societat.

Apartat 4.1 Transferència de coneixement i tecnologia

En aquest subàmbit s'inclouen totes aquelles activitats de transferència que el professor o professora preveu realitzar mitjançant convenis, contractes, cursos o projectes a través de la URV o de la FURV.

Apartat 4.2 Activitats d'extensió universitària

S'han d'incloure en aquesta categoria les activitats de relació amb l'entorn socioeconòmic que no es diguin a terme mitjançant convenis, contractes, cursos o projectes a través de la URV o de la FURV. S'hi inclouen les activitats divulgatives de caràcter científic o tècnic i les relacions amb associacions, empreses, institucions públiques i privades.

Apartat 5. ACTIVITAT DE GESTIÓ

S'entén per activitat de gestió la dedicació a càrrecs acadèmics, a encàrrecs de gestió i coordinació, les activitats de seguiment i captació de titulats, i altres tasques de gestió i coordinació externes a la URV.

Apartat 5.1 Mèrits de gestió

En aquest subàmbit s'inclouen els mèrits de gestió corresponents al complement autonòmic assolits pel docent fins a aquell curs acadèmic com a resum de la seva trajectòria.

Apartat 5.2 Càrrec unipersonal

En aquest apartat hi han de constar els càrrecs unipersonals que, segons la Normativa de professorat, tinguin reducció per dedicació. La reducció és proporcional a la vigència del càrrec dins del curs acadèmic.

Apartat 5.3 Encàrrecs de gestió i coordinació

En aquest apartat s'han d'incloure els encàrrecs de gestió i coordinació dels centres, departaments o altres unitats de la URV.

Apartat 5.4 Activitats de gestió i coordinació externes a la URV

El docent ha de considerar en aquest apartat les activitats de gestió externes a la URV que preveu desenvolupar en el marc de la dedicació professional a la Universitat.

Apartat 6. ACTIVITAT DE FORMACIÓ PERSONAL

S'entenen per activitats de formació personal i professional l'assistència a congressos, jornades, seminaris i cursos, la participació en el Pla de formació del professorat, així com les estades en altres institucions, etc. relacionades amb el camp científic en el qual el docent du a terme el seu treball.

ANNEX II. Model de valoració del pacte de dedicació

Apartat 1. OBJECTIU

El model de valoració del pacte de dedicació parteix de la determinació i parametrització de les activitats acadèmiques que desenvolupa el personal docent i investigador, alhora que determina, d'una manera homogènia, l'activitat que el personal fa a fi de poder verificar adequadament que es compleixen i s'assoleixen les tasques encomanades.

Apartat 2. METODOLOGIA

La parametrització es valora amb unitats de mesura estàndard anomenades unitat d'activitat acadèmica (UAA), les quals poden ser de dos tipus:

· Transversals
· Particulars

Les UAA transversals permeten avaluar la dedicació acadèmica relativa a les tasques genèriques de la Universitat i comunes a tots els àmbits de coneixement.

Les UAA particulars permeten avaluar la dedicació acadèmica relativa a tasques pròpies del centre i departament.
L'apartat següent recull les criteris de comptabilització de les UAA.

El llindar mínim per considerar que el pacte de dedicació és complet s'estableix en 10 UAA. Les UAA poden distribuir-se en fraccions mínimes de 0,25.

En el cas que el personal acadèmic no tingui el pacte de dedicació complet, la direcció del departament i la persona implicada han de dissenyar un pla de treball per revertir aquesta situació.
Entre les possibles accions que es poden considerar, es preveu incrementar el nombre d'hores lectives de classe d'acord amb la normativa vigent.

Extraordinàriament es pot considerar complet amb 9 UAA assolides, justificant-ho sempre i, en cap cas, durant dos cursos acadèmics consecutius.

Apartat 3. PARAMETRITZACIÓ

Apartat 3.1 UAA transversals

Les UAA transversals es distribueixen pels àmbits comuns ja definits en el pacte de dedicació segons els criteris següents:

Apartat 3.1.1 Docència

Reconeixement de la docència impartida segons:

- Docència del curs . En assignatures de grau, màster i docència no retribuïda, s'assigna 1 UAA per cada 6 crèdits de POA (fins a 24 crèdits o els equivalents al 100% de l'encàrrec docent màxim).

En titulacions de grau i màster, s'assigna 1 UAA per cada 60 hores assignades a un docent (fins a 240 hores o les equivalents al 100% de l'encàrrec docent màxim). Amb l'objectiu de quantificar les tasques pròpies de l'avaluació contínua, en la docència impartida en titulacions de grau i màster amb grups de matrícula superiors a 60 alumnes s'aplicarà un factor corrector a cada hora assignada a un docent en funció de la mida del grup:

· Entre 60 i 99 alumnes per grup: un factor corrector d'1,1.
· A partir de 100 alumnes per grup: un factor corrector d'1,2.

Per damunt de 24 crèdits (assignatures de grau, màster i docència no retribuïda) o 240 hores assignades (grau i postgrau) o del 100% de l' encàrrec docent màxim (EDM), s'assignen 0,25 UAA/crèdit o 0,25 UAA/10 hores assignades a docent, respectivament.

En el cas de les places vinculades, se'ls donarà addicionalment 1 o 2,25 UAA segons si l'encàrrec docent màxim és de 18 o 27 crèdits (o 180 o 270 hores de professor), respectivament.

- Direcció de tesi . Les tesis dirigides a la URV en el marc del RD 99/2011 es comptabilitzen en UAA com a docència del curs segons l'encàrrec docent resultant, d'acord amb la Normativa de docència.
- Tutories : per cada 20 alumnes tutoritzats s'assignen 0,5 UAA.
- Quinquennis : s'assignen 0,25 UAA per cada quinquenni assolit.

En les categories en què la formalització és obligatòria, s'estableix un mínim necessari equivalent al 50% de l'encàrrec docent màxim del professor o professora, sense tenir en compte la valoració per mèrits docents.

Dintre del període d'avaluació d'un quinquenni el professorat pot compensar l'encàrrec docent dels diferents anys, de manera que la mitjana del quinquenni sigui almenys del 50% de l'encàrrec docent màxim de cadascú.

Apartat 3.1.2 Recerca

Reconeixement de la recerca realitzada segons:

- Investigador actiu o investigadora activa:
Assignació de 4 UAA quan s'ha obtingut la condició d'investigador actiu o investigadora activa per avaluacions externes.
Assignació de 3 UAA quan s'ha obtingut la condició d'investigador actiu o investigadora activa per criteris URV.

- Reconeixements de recerca:
Reconeixement d'1 UAA / 6 cr. per curs acadèmic durant el període en què gaudeix de reducció docent.

- Tesis dirigides :
Reconeixement d'1 UAA per la direcció de cada tesi doctoral llegida, en un període inferior a cinc anys des de l'inici de la tutela de tesi o set anys des de l'inici dels cursos de màster, que s'ha de repartir entre els codirectors de tesi, com a mitjana en el període dels tres últims cursos, i 1,5 UAA en el cas de tesis amb menció europea o internacional. Queden excloses aquelles tesis doctorals que, d'acord amb el punt 3.1.1, tinguin la consideració de docència.

Les tesis dirigides fora de la URV requereixen autorització expressa del vicerectorat corresponent.

- Projectes de recerca / innovació docent:
Establiment d'UAA transversals segons la tipologia i el tipus de participació en els projectes establerts en el Programa d'avaluació de la recerca seguint els criteris de qualitat de finançament, tal com indica l' annex 3 .
Les UAA assignades s'han de ponderar pel percentatge de dedicació al projecte.

- Sexennis:
Reconeixement de 0,5 UAA per cada sexenni assolit.

Apartat 3.1.3 Tercera missió

Establiment d'UAA transversals en projectes, convenis o cursos a través de la FURV, ens vinculats o URV, independentment de si hi ha repercussions econòmiques o no.

S'estableix 1 UAA, que s'ha de repartir entre el professorat que el promou, per cada projecte, conveni o curs formalitzat amb la URV, FURV o ens vinculats del qual es pugui acreditar la realització.

Si hi ha repercussions econòmiques, s'estableix 1 UAA per cada 6.000 € facturats anuals de projecte, conveni o curs, que els responsables de l'activitat han de repartir entre els participants, per imports entre 6.001 € i 24.000 €.

S'estableix com a màxim 4 UAA per transferència.

Extraordinàriament es poden assignar fins a 6 UAA per transferència en els casos que les UAA generades pel projecte, conveni o curs siguin superiors a l'assignació màxima de 4 UAA per a tots els participants del projecte, conveni o curs.

En aquests casos, a partir dels 24.001 fins a 48.000 € facturats, s'estableix 1 UAA per cada 24.000 € facturats, i per imports superiors a 48.000 € fins a 96.000 € facturats, s'estableix 1 UAA per cada 48.000 € facturats.

Apartat 3.1.4 Gestió

- Reconeixement de càrrecs:
Establiment d'una relació d'UAA transversals per càrrec.
Els càrrecs que es tenen en compte són els reconeguts en l'avaluació de la gestió i els que gaudeixen de reducció docent ( annex 4 ).

Excepte per a la figura de rector o rectora, s'estableix un màxim de 7 UAA per gestió.

- Trams :
Reconeixement de 0,25 UAA per cada tram assolit.

Apartat 3.2 UAA particulars


Preàmbul

Les diferents activitats relacionades fins ara en aquest annex tenen en comú que es refereixen a tasques genèriques de la Universitat i comunes a tots els àmbits de coneixement.

Posar en funcionament els mecanismes d'avaluació de l'activitat acadèmica en el marc del pacte de dedicació permet, entre altres, fer evidents i posar en valor les diferents tasques que, més enllà de les responsabilitats explícites de gestió, assumeix el PDI com a contribució particular al govern autònom de la institució.

Aquestes tasques, a més, posen èmfasi en aspectes particularment interessants per a centres i departaments i, en definitiva, per a la Universitat. Moltes vegades responen a plantejaments estratègics que es desenvolupen en un marc definit d'actuació, també temporal.

Els departaments disposen de la possibilitat de reconèixer aquestes tasques mitjançant les UAA particulars. Aquesta iniciativa permet que el departament pugui assumir, també, els encàrrecs d'interès per als centres en què està implicat a través dels acords estratègics que centres i departaments estableixin per millorar l'atractiu local, nacional o internacional dels ensenyaments, l'eficàcia i eficiència, la mobilitat dels estudiants, etc. Tanmateix, per donar als equips directius dels centres la possibilitat d'emprendre les iniciatives i incentivar determinats àmbits d'actuació, i sense que sigui en detriment de la continuïtat dels acords explícits centre-departament, es posa a disposició dels centres un nombre addicional d'UAA per assignar-les d'acord amb els departaments, proporcional al volum d'activitat.

Cada departament disposa d'un nombre de UAA particulars, en funció dels EJC que emplenen el pacte de dedicació (PdD) en el departament i els EJC pressupostats, de manera que:

UAA particulars dept. = 2 UAA particulars per cada PdD + 1 UAA particular per cada 5 EJC de diferència (EJC pressupostats - EJC PdD)

El departament pot repartir les UAA particulars de què disposa segons el criteri que consideri oportú.
Aquest repartiment s'ha d'aprovar en consell de departament, no s'han de valorar tasques transversals i es pot fer, si escau, de les maneres següents:

· Amb caràcter general i per una única vegada, s'acorda el repartiment d'UAA entre les activitats que es duen a terme al departament de forma periòdica.
· Amb caràcter específic i un cop l'any, s'acorda el repartiment d'UAA per les activitats puntuals i esporàdiques que es prevegin per a aquell curs acadèmic.
· Amb una combinació de les dues anteriors.

Cada centre disposa d'un nombre d'UAA particulars, distribuïdes proporcionalment al pressupost de manera que entre tots els centres en sumin 100. El centre pot proposar repartir-les entre el seu professorat vinculat d'acord amb l'assignació de tasques pròpies del centre, sempre que no estiguin previstes com a tasques transversals o específiques de departament. Finalment, el consell de departament al qual pertany el docent que ha de realitzar la tasca n'aprova l'assignació.

Cada docent pot rebre un màxim de 3 UAA particulars en funció dels encàrrecs realitzats. Extraordinàriament es poden assignar fins a 4 UAA particulars, justificant-ho sempre i en cap cas durant dos cursos acadèmics consecutius.

ANNEX III . Relació de tipus de projectes, modalitats de participació i UAA equivalents

UAA per PROJECTES DE RECERCA

Tipologies projecte Tipus Participació

UAA

 

Fins a un màxim de (amb dedicació completa):

Projectes europeus

 
 

Coordinador

3

 

IP

2,5

 

Participació

1,75

Màxim per projecte ( sense comptabilitzar les UAA de coordinador)

 

11,25

     
     

Projectes Pla Nacional

 

Càtedra UNESCO

 

Grups consolidats

 

Xarxes europees

 

Xarxes FIS

 
 

IP

2

 

Participació

1,25

Màxim per projecte

8,25

   
   

Projectes OTAN

 

Projectes hispano/nord-americans

 

Projectes d'investigació educativa / innovació docent

 

Accions integrades Pla Nacional

 

Accions especials Pla Nacional

 

Accions COST

 

Xarxes CIRIT

 
 

IP

1

 

Participació

0,75

Màxim per projecte

 

4,75

Només es tenen en compte els projectes externs per via competitiva.

Els projectes gestionats fora de la URV requereixen l'autorització expressa del vicerectorat corresponent. Les convocatòries noves que apareguin s'han d'assimilar a les tipologies d'aquesta taula.

La taula, vigent l'any 2008, s'actualitza anualment segons els criteris fixats per la Comissió de Política Científica i de Transferència .

ANNEX IV . Relació de càrrecs i UAA equivalents

UAA per GESTIÓ

Càrrec

UAA

   

Rector o rectora

10

Secretari o secretària general

7

Vicerector o vicerectora

7

Director o directora de la FURV

7

Degà o degana / director o directora de centre

5,5

Director o directora de departament

4

Director o directora d'institut

3,5

   

Responsable d'ensenyament

3

Vicedegà o vicedegana

3

Subdirector o subdirectora de centre

3

Subdirector o subdirectora de campus

3

Secretari o secretària de centre

3

Secretari o secretària de departament

2

Secretario secretària d'Institut (ICE)

1,5

Delegat o delegada de rector o rectora

1 / 6 cr

   

Director o directora de l'Escola de Pregrau

7

Coordinador o coordinadora de les PAU i > 25 anys

4

Director o directora de l'Escola Doctorat

7

Directoro directora de campus

7

Coordinador o coordinadora de màster

2,5

Coordinador o coordinadora de programa de doctorat

1,5

Càtedra URV-Empresa

2

Coordinador o coordinadora de l'Aula de Cinema

0,5

Coordinador o coordinadora de l'Aula de la Gent Gran

2

Coordinador o coordinadora de l'Aula d'Art

0,5

Coordinador o coordinadora de l'Aula Debat

0,5

Delegat o delegada de centre adscrit

0,5

Delegat o delegada del rector o rectora Regió Euromed

2

Delegat o delegada del rector o rectora Relacions Regió Àsia-Pacífic

2

Delegat o delegada del rector o rectora Relacions Amèrica Llatina

2

Director o directora de Celler i Camp Experimental

3

Director o directora de la Coral Universitària

2

Director o directora Programa APQUA

0,5

Secretari o secretària executiu del Consell Social

5,5

Director científic o directora científica de Parc

2

   

Representació sindical PDI

1 / 6 cr


En qualsevol cas, es reconeixen com a UAA de gestió l'equivalent a les reduccions docents reconegudes per la Universitat.

La taula, vigent l'any 2008, es va modificar en la sessió del Consell de Govern de 30 d'abril de 2013.

ANNEX V . Implicacions

Tal com es recollia en el preàmbul de la Normativa de pacte de dedicació aprovada a l'abril de 2008, en l'esperit de la Normativa s'ha recollit sempre la utilització constructiva de la informació que proporciona l'aplicació del model de valoració, per tal d'aconseguir que sigui un instrument de reconeixement, valoració i organització de la feina tant en l'àmbit individual com col·lectiu.

En aquest sentit, en aquest annex es proposen els efectes de la valoració del pacte de dedicació a escala individual: establiment d'un premi anual, i a escala departamental: assignació de recursos econòmics addicionals al pressupost ordinari i dimensionament de plantilla.

Apartat 5.1. Individuals

Estableixen un mecanisme per reconèixer l'activitat genèrica del PDI que té una dedicació superior a la mitjana de la URV durant un curs acadèmic.

A tal efecte, es convocarà anualment un premi d'activitat acadèmica. En la primera convocatòria, La Comissió de Seguiment del Pacte de Dedicació n'ha d'aprovar les bases. I en les edicions posteriors, la Comissió d'Avaluació del CDI.

Es consideraran les UAA d'un curs analitzat un cop tancat el pacte de dedicació corresponent. Les tipologies d'UAA transversals utilitzades per establir les implicacions individuals (UAA I.I.) són:

1. Docència
a) Docència del curs
b) Tutories

2. Recerca
a) Investigador actiu o investigadora activa
b) Reconeixements de recerca
c) Projectes actius de recerca / innovació docent

3. Tercera missió
a) Transferència, si l'import total de les retribucions personals al professorat inferior al complement corresponent

4. Gestió
a) Càrrecs, segons la reducció docent, a raó d'1 UAA per cada 6 crèdits

A l'efecte d'establir la dotació econòmica del premi, s'analitza la distribució resultant de les UAA I.I del professorat. A cada franja de la distribució se li assigna un nombre de trams d'acord amb la relació:

50% = UAA I.I < 70% --> 1 tram
70% = UAA I.I < 80% --> 2 trams
80% = UAA I.I < 88% --> 3 trams
88% = UAA I.I < 93% --> 4 trams
93% = UAA I.I < 97% --> 5 trams
UAA I.I = 97% --> 6 trams

La retribució econòmica màxima que es pot percebre, segons disponibilitat pressupostària, és l'equivalent al càrrec de gestió amb complement anual mínim. Aquesta retribució s'aplicarà al professorat que assoleixi els sis trams. Per a la resta, la retribució es reduirà de forma proporcional al nombre de trams.


Apartat 5.2. Col·lectives

Pressupost . Els contractes programa de centres i departaments han d'incloure indicadors relacionats amb el pacte de dedicació.

Dimensionament de plantilla . Per establir la dotació dels recursos necessaris per al dimensionament de la plantilla dels departaments, es tindran en compte les valoracions del professorat del departament que ha participat en el pacte de dedicació.