saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de formació permanent (Títols propis de postgrau i cursos de formació contínua)

Preàmbul

L'apartat 2.d i g de l'article 2 i l'article 34 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació) disposen que les universitats, fent ús de la seva autonomia, poden impartir ensenyaments propis conduents a l'obtenció de títols diferents dels que tenen caràcter oficial i cursos de formació al llarg de la vida. Aquesta possibilitat es concreta en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenya· ments universitaris oficials (disposició addicional onzena), modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol. Així mateix, l'acord del Ple del Consell d'Universitats, del 6 de juliol de 2010, "Les universitats i la formació permanent a Espanya", esta· bleix els acords mínims que permeten unificar els criteris i les característiques dels diferents tipus de cursos oferts i facilitar-ne el reconeixement entre universitats.

La Universitat Rovira i Virgili [en endavant URV], d'acord amb la legislació vigent, pot impartir estudis propis de formació de postgrau i cursos de formació contínua. D'acord amb l'article 5 de l'Estatut, la URV orienta la seva raó de ser a assolir els nivells d'excel·lència més alts en els processos d'ensenyament i aprenentatge de nivell superior, amb la finalitat de proporcionar a les persones el màxim grau de capacitació al llarg de la vida, i contribuir al seu desenvolupament com a ciutadans i com a professionals.

La URV considera que la formació permanent és també una missió de la Universitat i, en conseqüència, pretén desenvolupar aquests ensenyaments propis amb la mateixa exigència i rigor que els estudis oficials que imparteix, amb la finalitat d'assegurar la formació al més alt nivell d'especialistes i professionals i de col·laborar a prestigiar la mateixa institució.

D'altra banda, vol desenvolupar una oferta formativa oberta a tota la població, amb projecció internacional, en la línia dels principis d'educació al llarg de la vida, que tingui en compte de manera integrada el saber, el saber ser i el saber fer.

D'acord amb el conveni de col·laboració entre la URV i la Fundació URV (en endavant FURV), el Centre de Formació Permanent (en endavant CFP) de la FURV gestiona els estudis de formació permanent de la URV.

Capítol I. Característiques generals dels estudis de formació permanent

Article 1. Objectiu

Els estudis de formació permanent tenen per objectiu general atendre les necessitats d'actualització i aprofundiment de coneixements en els camps científic, professional, econòmic, cultural i social. S'adrecen a titulats universitaris, professionals i al conjunt de la societat, en estreta relació amb el teixit productiu, social i cultural del nostre entorn.

Article 2. Tipologia de cursos

1. L'oferta de formació permanent de la URV s'estructura en tres tipologies: títols propis de postgrau (màster i diploma de postgrau), cursos de formació contínua (d'oferta i a mida) i programes Study Abroad. Els estudis de postgrau són títols propis de la URV i els atorga el rector o rectora.

2.1 Títols propis de màster

Els títols propis de màster són estudis dirigits a la formació especialitzada de professionals amb un alt nivell d'aprofundiment. Tenen entre 60 i 120 ECTS i s'imparteixen, segons l'organització, en un o dos anys acadèmics. Requereixen una metodologia molt aplicada i incentiven les pràctiques i estades en entorns professionals (empreses, administracions públiques o tercer sector).

És obligatòria la realització d'un treball de fi de màster, que té entre 6 i 30 ECTS i s'ha de defensar públicament. En cap cas pot superar el 25% dels crèdits totals del programa formatiu. El nombre màxim de crèdits, segons la durada del màster, s'estableix de la manera següent:

- Màster títol propi de postgrau de 60 ECTS: 15 ECTS

- Màster títol propi de postgrau de 90 ECTS: 22 ECTS

- Màster títol propi de postgrau de 120 ECTS: 30 ECTS

Per accedir a aquests estudis es requereix una titulació universitària de grau o equivalent.

La superació del programa de formació dóna dret al títol propi de màster per la URV.

2.2 Títols propis de diploma de postgrau

Són estudis dirigits a l'especialització professional en camps determinats i comprenen com a mínim 30 ECTS. Requereixen una metodologia molt aplicada i incentiven les pràctiques i estades en contextos productius reals.

Per accedir a aquests estudis es requereix una titulació universitària de grau o equivalent.

Aquesta formació dóna dret al títol propi de diploma de postgrau.

3. Cursos de formació contínua

Són cursos orientats a adquirir, actualitzar i divulgar coneixements de temàtica variada, adreçats a professionals i a la població general, amb independència de la titulació acadèmica que tinguin.

El nombre de crèdits, amb caràcter general, és inferior a 30 ECTS.

Es poden impartir en obert o a mida per a col·lectius específics.

Els requisits d'accés s'estableixen en la programació.

Aquests títols donen dret a un certificat d'aprofitament.

4. Programes Study Abroad

Són programes de formació contínua adreçats a estudiants i professionals internacionals, de durada i temàtica variable. Es poden desenvolupar a mida, en col·laboració amb altres institucions d'educació superior o en règim obert. Habitual· ment porten associat un programa d'activitats socials i culturals complementàries. Els requisits d'accés s'estableixen en cada programa.

Article 3. Estructura

1. Per facilitar la compatibilitat entre feina i estudi, el desenvolupament individualitzat d'itineraris formatius i la progressió entre aquests estudis, es reforça la modulació de l'oferta formativa, que es podrà fer de manera presencial, virtual o semipresencial.

2. La programació anual ha de detallar aquesta estructura i les condicions per a la progressió en els estudis.

3. Els programes de màster i de diploma de postgrau han de preveure la realització de treballs originals i/o pràctiques. La suma de pràctiques i treball no pot superar el 50% dels crèdits totals. En qualsevol cas, les hores totals d'estada de l'alumne a l'empresa, sigui per pràctiques curriculars, extracurriculars, i/o treball de fi de 3 curs, no podran superar les 750 hores en els màsters, i les 375 hores en els diplomes de postgrau.

Excepcionalment, a criteri de la direcció acadèmica, la durada de l'estada de pràctiques, en els màsters, es pot ampliar fins a un màxim de 1.000 hores, i en els Diplomes de Postgrau fins a 500 hores, en funció del rendiment acadèmic de l'estudiant.

Article 4. Accés i admissió als ensenyaments propis de postgrau

1. Per accedir a aquests cursos es requereix un títol universitari oficial espanyol o expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior que faculta el país expedidor del títol per accedir a ensenyaments de postgrau.

2. També hi poden accedir les persones titulades de sistemes educatius fora de l'espai europeu d'educació superior, amb la comprovació prèvia que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris espanyols i que faculta el país expedidor per accedir a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol ni el reconeixement a cap altre efecte que el de cursar els ensenyaments de postgrau.

3. Si l'estudiant que vol accedir a un determinat curs de postgrau no disposa de la titulació d'accés requerida, però està en disposició d'adquirir-la dins del termini acadèmic de l'edició en què formalitza la matrícula, es pot admetre sense que tingui validesa acadèmica i sense que sigui en detriment de candidats que compleixin tots els requisits d'accés. La matrícula adquireix plena validesa si en el termini abans esmentat l'estudiant acredita que ha obtingut el títol requerit. En cas contrari, no té dret al títol i, si escau, se li ha d'expedir un certificat d'aprofitament.

4. En qualsevol cas es poden autoritzar excepcions, justificades i motivades per la direcció acadèmica, perquè professionals amb experiència acreditada que no tinguin la titulació universitària requerida puguin accedir als cursos de postgrau, sen· se que tinguin dret a títol. En aquest cas, obtindran un certificat d'aprofitament.

5. Per a cada programa formatiu, el CFP ha d'establir un òrgan d'admissió.

6. Documentació requerida per a l'accés i admissió:

6.1. Les persones amb un títol expedit per universitats espanyoles han de presentar:

·  Original o fotocòpia compulsada del títol d'accés, o bé comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició. Si escau, expedient acadèmic dels estudis cursats.

· Fotocòpia del document acreditatiu de la identitat.

· Una fotografia mida carnet, digitalitzada o original.

· Sol·licitud de reconeixement de crèdits, si escau.

· La documentació específica establerta en el programa, si escau.

6.2. Les persones amb un títol estranger d'educació superior han de presentar:

·  Original o fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la identitat i nacionalitat.

· Original o fotocòpia compulsada del títol que dóna accés al postgrau, degudament legalitzat.

· Original o fotocòpia compulsada del certificat acadèmic en què constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna.

· Una fotografia mida carnet digitalitzada o original.

· Sol·licitud de reconeixement de crèdits, si escau.

· La documentació específica establerta en el programa, si escau.

Article 5. Reconeixements de crèdits

1. Es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits cursats en altres programes de formació permanent.

Les sol·licituds les resol la direcció del CFP, amb un informe previ de l'òrgan d'admissió de l'ensenyament, en què s'ha de detallar el nombre de crèdits reconeguts i els pendents de fer. Els crèdits es podran reconèixer atenent l'adequació entre les competències i els coneixements associats a les assignatures cursades i les previstes en el programa de formació.

2. Així mateix, d'acord amb la normativa vigent, es poden reconèixer els crèdits cursats en ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols.

L'experiència laboral i professional acreditada també es pot reconèixer en forma de crèdits, que computaran a l'hora d'obtenir el títol propi, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents al títol. En tot cas, no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de màster.

El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris oficials i no oficials no pot superar els límits establerts per la normativa estatal vigent (15% del total de crèdits del pla d'estudis). El reconeixement d'aquests crèdits no incorpora cap qualificació i no poden computar a l'hora de baremar l'expedient.

No obstant això, els crèdits procedents de títols propis excepcionalment poden ser objecte de reconeixement en un percentatge superior a l'assenyalat en el paràgraf anterior o, si escau, ser objecte de reconeixement en la seva totalitat, sempre que el títol propi hagi estat extingit i substituït per un títol universitari oficial.

3. Aquest tràmit comporta pagar la taxa de reconeixement de crèdits corresponent a la FURV.

Article 6. Matrícula

1. La matrícula és efectiva des del moment que el CFP disposi de la documentació necessària per inscriure la persona interessada i s'hagi formalitzat el pagament. L'import de la matrícula s'ha de satisfer íntegrament, independentment del nombre de fraccionaments que s'acordin.

a) Devolució de matrícula. Es pot sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula, sempre que sigui abans de la data d'inici del curs: com a màxim fins a 22 dies abans en el cas de títols propis de postgrau, i 10 dies abans en els cursos de formació contínua. En tots dos supòsits, el CFP retindrà el 3% de l'import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

b)  En els casos que s'hagi pagat l'import corresponent a la reserva de plaça, i no se sol·liciti la devolució dins dels terminis establerts en l'apartat anterior, s'ha de retenir l'import satisfet fins al màxim establert pel Consell Social.

Un cop iniciat el curs no hi ha dret a devolució.

c) En el cas dels programes Study Abroad, les condicions de matrícula, documentació requerida, preu, terminis de pagament i percentatge de la reserva, si escau, són fixats per a cadascun dels programes. El CFP ha d'informar d'aquestes condicions les persones interessades.

2. El CFP es reserva el dret de suspendre el curs una setmana abans de l'inici; en aquest cas ha de retornar les quantitats satisfetes en el termini de quinze dies des que el CFP disposi del número de compte de l'estudiant per fer-hi la devolució.

Article 7. Avaluació de l'alumnat

1. El sistema d'avaluació de l'alumnat s'ha de publicar abans que s'iniciï el programa, d'acord amb els instruments i els criteris de qualificació de l'alumnat detallats en la memòria acadèmica. Els estudiants, tenen dret a una segona convocatòria d'avaluació final i/o de treball de fi de màster, si s'escau.

2. L'avaluació s'ha de concretar en una acta global, lliurada per la direcció acadèmica al CFP a la fi de l'edició, sense que se superi el termini d'un mes entre la finalització del programa formatiu i el lliurament de l'acta.

3. En els programes en què la matrícula és modular, s'ha d'emetre una acta per cada mòdul, però finalment hi haurà d'haver una acta global per a l'alumnat que ha cursat tots els mòduls i pot optar al títol.

4. La direcció acadèmica és responsable d'emetre l'acta d'avaluació. L'acta ha de contenir la relació de les persones matriculades en el curs amb la qualificació que els correspon, el nom del programa, l'edició de què es tracta i la data de signatura.

5. Les qualificacions possibles són les següents:

a) Per als títols de màster i de diploma de postgrau són numèriques, en funció de l'escala de 0 a 10, amb expressió de dos decimals, a la qual es pot afegir la qualificació qualitativa corresponent:

0·4,90: Suspens

5,00·6,90: Aprovat

7,00-8,90: Notable

9,00-10: Excel·lent

b) Per als cursos de formació contínua: les mateixes qualificacions que per als títols propis o apte/a o no apte/a, d'acord amb el que s'hagi establert a la proposta formativa.

6. La qualificació final s'ha de donar a conèixer als estudiants preferentment a través de l'entorn virtual de formació. Quan això no sigui possible, s'utilitzarà alternativament un sistema equivalent que el CFP farà públic.

7. Els estudiants tenen dret a revisar les qualificacions finals, d'acord amb el que estableixi la direcció acadèmica. En el cas que l'estudiant no estigui d'acord amb el resultat de la revisió, té la possibilitat de recórrer de forma justificada contra la qualificació final davant el vicerectorat competent en matèria de formació permanent.

Article 8. Títols

1. Els títols de màster i de diploma de postgrau són títols propis de postgrau de la URV. Els expedeix la Universitat, els signa el rector o rectora i es registren al registre de títols propis.

2. La llegenda del títol ha de recollir, com a mínim, el nom del curs i de l'estudiant, el nombre de crèdits totals, la qualificació obtinguda i la data. S'ha d'acompanyar del detall del programa d'estudis, amb indicació dels crèdits i, si escau, la qualificació.

3. La denominació d'aquests títols no pot induir a confusió amb la d'altres títols que tinguin reconegut el caràcter d'oficial.

Article 9. Certificats

Els cursos de formació contínua i de study abroad s'acrediten mitjançant un certificat d'aprofitament, expedit per la FURV i signat per la direcció acadèmica i el secretari de la FURV. El certificat ha d'incloure el nom del curs, la durada i la data d'impartició.

Article 10. Propietat intel·lectual

1. Els drets d'explotació econòmica de les obres creades en l'àmbit de la programació dels cursos de formació permanent (prospectes, programes, material didàctic, manuals, publicacions, etc.) són d'exclusiva titularitat de la URV, i es regeixen per la Normativa de propietat industrial i intel·lectual de la URV i per la legislació vigent aplicable.

2. L'autoria i la titularitat dels drets d'explotació dels treballs docents realitzats per l'estudiant es regeixen pel que determina l'Estatut de la URV.

Article 11. Imatge de marca

La difusió de l'oferta de formació permanent de la URV ha de contenir de manera estandarditzada la imatge institucional.

Capítol II. Òrgans competents, procediment i gestió dels estudis de màster i de diploma de postgrau

Article 12. Vicerectorat responsable de la formació permanent

El vicerectorat responsable de la formació permanent és l'òrgan responsable de la qualitat de l'oferta formativa. S'encarrega de les funcions següents:

a) Vetllar per la qualitat de l'oferta de formació permanent i establir els indicadors i els instruments d'avaluació pertinents.

b) Informar la Comissió de Política Acadèmica i Docència de la URV de les propostes de títols propis de postgrau.

c) Proposar al rector o rectora de la URV la signatura dels convenis de col·laboració amb altres universitats que siguin necessaris per desenvolupar la formació per· manent.

d) Aprovar la memòria anual de l'activitat de formació permanent.

e) Totes les altres que li assignin els respectius òrgans de govern.

Article 13. Comissió Acadèmica de Formació Permanent

1. La Comissió Acadèmica de Formació Permanent de la URV és l'òrgan al qual cor· respon garantir l'adequació, qualitat i viabilitat de l'oferta de formació permanent.

2. La Comissió Acadèmica de Formació Permanent està integrada per les persones següents:

a) El vicerector o vicerectora responsable de la formació permanent, que la presideix.

b) Deu professors, designats pel Consell de Govern, amb experiència en activitats de formació permanent, pertanyents als diferents àmbits de coneixement.

c) El director o directora del Centre de Formació Permanent i el subdirector o subdirectora, que actua com a secretari tècnic o secretària tècnica.

3. Els membres designats pel Consell de Govern ho són per un període de quatre anys.

4. Són funcions de la Comissió Acadèmica de Formació Permanent:

a) Vetllar per l'adequació, qualitat i viabilitat de l'oferta de formació permanent.

b) Informar la Comissió de Política Acadèmica sobre les propostes de títols propis.

c) Informar la Comissió de Política Acadèmica de la renovació i extinció de títols propis.

d) Aprovar els protocols interns d'actuació.

e) Analitzar el resultat de l'avaluació dels programes formatius i proposar-hi mi· llores, si escau.

f) Totes les altres que li assigni el vicerectorat competent en matèria de formació permanent o el Consell de Govern.

Article 14 . Direcció acadèmica

1. La direcció dels programes formatius correspon al professorat de la URV de· signat en l'oferta aprovada, preferentment amb titulació de doctorat quan el curs sigui un màster, i amb titulació mínima de llicenciatura o grau quan es tracti de diploma de postgrau.

2. No obstant això, el vicerectorat responsable de la formació permanent, amb l'informe previ de la unitat promotora, pot eximir del fet que la direcció del programa recaigui en professorat de la URV, sempre que es tracti de persones d'expertesa professional reconeguda o de solvència acadèmica.

3. Correspon a la direcció acadèmica garantir la coherència del programa formatiu i la interrelació de les matèries programades, designar i coordinar l'equip docent, vetllar per la qualitat del material didàctic, garantir l'avaluació dels estudiants i emetre les actes d'avaluació, elaborar conjuntament amb la FURV la proposta de pressupost i garantir el compliment del programa d'estudis.

4. El nombre màxim de programes de postgrau que es poden dirigir de manera simultània és de dos, independentment de la seva estructura modular, i només un programa si la persona que assumeix la direcció exerceix càrrecs de gestió o direcció. Queden exclosos d'aquest còmput els programes formatius derivats de processos de concursos públics o d'altres processos competitius.

Article 15. El professorat

1. Amb caràcter general, els estudis de màster han de preveure que un 60% dels crèdits siguin impartits per doctors i els de diploma de postgrau, per docents amb titulació de nivell de grau, màster o equivalent. Igualment, s'ha de potenciar la incorporació en el quadre docent de professionals en actiu especialitzats en la temàtica del curs.

2. En cap cas es pot ser estudiant i docent d'un mateix curs.

3. L'aprovació del curs comporta l'atorgament automàtic als docents de la compatibilitat d'aquesta activitat.

Article 16. Estudiants

D'acord amb l'Estatut de la URV, els estudiants dels cursos conduents a obtenir títols propis de la URV amb una durada igual o superior a un quadrimestre acadèmic tenen la consideració d'estudiants de la URV.

Article 17. Elaboració de la proposta d'estudis

1. La iniciativa de proposar cursos de màster i de diploma de postgrau de la URV correspon a centres, departaments, centres de recerca de la URV, instituts i centres adscrits a la URV i el CFP de la FURV.

2. La proposta ha de constar de la memòria acadèmica i la proposta de pressupost.

3. Memòria acadèmica

Per als estudis de màster i de diploma de postgrau, la persona responsable de la direcció acadèmica del programa ha de presentar la memòria al CFP en el termini que assenyali la convocatòria.

Aquesta memòria acadèmica ha de contenir, com a mínim, els punts següents:

a) Indicació de la unitat responsable de l'organització de l'estudi, de la persona responsable de la direcció acadèmica i de la unitat on es preveu dur a terme l'activitat, si escau.

b) Objectius acadèmics o professionals, indicant les competències que els estudiants han d'adquirir. En el cas dels màsters, s'han de garantir les competències establertes per al nivell de màster al RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010.

c) Programa d'estudis, amb descripció de matèries i crèdits.

d) Relació nominal dels docents, amb indicació de la càrrega lectiva.

e) Relació d'entitats col·laboradores, si n'hi ha, amb una breu descripció del con· tingut de l'esmentada col·laboració.

f) Calendari, horari i lloc d'impartició.

g) Nombre de places.

h) Requisits d'admissió (titulacions i altres).

i) Sistema d'avaluació.

j) Títol que s'obté.

k) Pràctiques i estades professionals.

l) Signatura del responsable de la direcció acadèmica i vistiplau del responsable de la unitat promotora.

4. Proposta de pressupost

La proposta de pressupost l'ha d'elaborar el CFP, en col·laboració amb la direcció acadèmica del programa formatiu. Ha d'incloure com a mínim els punts següents:

a) Pressupost detallat de les partides de despeses i ingressos.

b) Retribucions de la direcció acadèmica i del professorat.

c) Cost de gestió.

d) Proposta del preu de matrícula.

e) Nombre mínim de places perquè sigui viable econòmicament.

f) Detall de la distribució del 4% de cànon de les diferents unitats implicades, si escau.

g) En el cas que hi hagi beques, les fonts de finançament i els criteris d'adjudicació, que han de ser públics.

h) Si n'hi ha, relació d'entitats cofinançadores.

i) Resultat previst.

j) Signatura de la direcció acadèmica i la direcció del CFP.

Article 18. Aprovació dels estudis de màster i de diploma de postgrau

1. Els títols propis de postgrau els aprova el Consell de Govern de la URV, a pro· posta de la Comissió de Política Acadèmica i Docència, amb l'informe previ de la Comissió Acadèmica de Formació Permanent.

2. Amb caràcter general hi haurà dues convocatòries anuals, durant el primer i el darrer trimestre de l'any. Només excepcionalment, si hi concorren circumstàncies sobrevingudes d'oportunitat o altres que en justifiquin l'aprovació abans de la convocatòria següent, es podrà sol·licitar l'aprovació fora d'aquesta.

3. La primera edició d'aquests estudis requereix presentar la memòria acadèmica, en el format establert a l'efecte, perquè l'aprovi el Consell de Govern de la Universitat.

4. Vigència

L'aprovació dels programes formatius conduents a l'obtenció de títols propis de postgrau té una vigència de quatre anys, durant els quals es podran reeditar, sem· pre que no es produeixin canvis significatius en l'estructura ni els continguts, hagin tingut un mínim de 10 alumnes matriculats en cadascuna de les dues darreres edicions i se'n garanteixi la viabilitat econòmica.

Article 19. La renovació de programes

1. Finalitzat el període de vigència dels programes, es podran renovar successives edicions dels estudis de màster i de diploma de postgrau, amb l'informe previ de la Comissió Acadèmica de Formació Permanent. En cas que hi hagi modificacions, s'han de fer constar en l'informe de renovació.

2. La Comissió de Política Acadèmica i Docència, a proposta del vicerectorat responsable de la formació permanent, ha de presentar la relació dels programes que s'han de renovar, junt amb les modificacions proposades i els informes pertinents, al Consell de Govern perquè, si escau, els aprovi.

Article 20. Extinció d'un títol propi de postgrau

1. Un títol es considera extingit quan no es continua programant.

2. El vicerectorat responsable en matèria de formació permanent proposa al Consell de Govern, després d'haver-ne informat la CPAD, l'extinció d'un ensenyament propi de postgrau, en algun dels supòsits següents:

a) Per sol·licitud justificada de la direcció acadèmica del postgrau

b) Per transformació d'un títol propi en títol universitari oficial

c) Per qualsevol altre supòsit que pugui considerar la CPAD

Un cop iniciat el procés d'extinció, s'han d'habilitar els procediments adequats per garantir la finalització dels estudis dels estudiants en curs. Amb caràcter general s'estableixen tres convocatòries d'examen durant el curs acadèmic següent a la data d'extinció.

Article 21. Col·laboració amb altres entitats

1. L'adequació i l'aplicabilitat dels estudis de formació permanent requereix en molts casos la col·laboració amb altres entitats, que s'ha de concretar mitjançant la formalització d'acords entre les parts.

2. En el cas d'estudis propis interuniversitaris o programes Study Abroad en col·laboració amb institucions internacionals d'educació superior, cal formalitzar un conveni entre les universitats o institucions d'acord amb el procediment establert. Per als acords de col·laboració no interuniversitària, la formalització de l'acord correspon a la FURV.

Article 22. Gestió dels estudis de màster i de diploma de postgrau

1. La FURV, mitjançant el CFP, gestiona els estudis de màster i de diploma de post· grau d'acord amb el que estableixen el conveni de col·laboració entre la URV i la FURV i aquesta normativa.

2. Correspon a la FURV coordinar, organitzar i promoure els estudis i avaluar i gestionar la part acadèmica, econòmica i administrativa d'aquests estudis.

Article 23. Assegurament de la qualitat dels estudis de màster i de diploma de postgrau

1. El CFP disposa d'un sistema d'assegurament de la qualitat de la gestió, disseny, desenvolupament i avaluació de la formació permanent, certificat per entitats ex· ternes internacionalment reconegudes.

2. El CFP ha d'emetre un informe d'avaluació inicial de totes les primeres edicions dels estudis de màster i de diploma de postgrau, d'acord amb els estàndards de qualitat de referència, que ha d'acompanyar la memòria acadèmica.

3. Així mateix, ha d'elaborar un informe anual amb la valoració d'aquests estudis feta per l'alumnat, en què ha de recollir els punts de millora i l'ha de lliurar als òrgans de govern pertinents.

4. Per reforçar la qualitat d'aquests estudis i el reconeixement, es procurarà obtenir acreditacions de caràcter nacional, estatal o internacional directament relacionades amb els diferents àmbits d'estudi.

Capítol III. Organització i gestió dels cursos de formació contínua i programes Study Abroad

Article 24. Proposta i aprovació

1. Els cursos de formació contínua i programes Study Abroad, pels seus objectius, naturalesa, durada i diversitat, requereixen una gran flexibilitat i adaptabilitat, per la qual cosa es desenvolupen amb menys regulació pel que fa a organització i gestió que la requerida per als estudis de màster i de diploma de postgrau.

2. Els poden proposar els centres, departaments, centres de recerca, instituts adscrits a la URV i el CFP de la FURV, el qual també pot considerar propostes pro· vinents d'entitats externes.

3. Els aprova la direcció del CFP i els ratifica el vicerectorat competent.

Article 25. Contingut de la proposta i convocatòria

1. La proposta ha de contenir una memòria acadèmica i una proposta de pressupost i es pot presentar al llarg de l'any.

2. La memòria acadèmica l'ha de presentar el coordinador o coordinadora del curs, amb el vistiplau de la unitat promotora i ha de contenir, com a mínim, els punts següents:

a) Indicació de la unitat, de la persona responsable de coordinar el curs i de la unitat on es preveu realitzar l'activitat, si escau.

b) Objectius.

c) Contingut i durada.

d) Relació nominal dels docents, amb indicació de la càrrega lectiva.

e) Relació d'entitats col·laboradores, si n'hi ha, amb una breu descripció del con· tingut de la col·laboració esmentada.

f) Calendari, horari i lloc d'impartició.

g) Nombre de places.

h) Requisits d'admissió, si s'escau.

i) Sistema d'avaluació, si s'escau.

j) Signatura del coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica i vistiplau de la unitat promotora de la URV.

3. La proposta de pressupost l'ha d'elaborar el CFP, en col·laboració amb la coordinació acadèmica del curs. Ha d'incloure com a mínim els punts següents:

a) Pressupost detallat de les partides de despeses i ingressos

b) Proposta del preu de matrícula

c) Nombre mínim de places perquè sigui viable econòmicament

d) Si n'hi ha, relació d'entitats cofinançadores

e) Resultat previst

f) Signatura del coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica, de la unitat pro· motora, i de la direcció del CFP

Article 26. Gestió dels cursos de formació contínua

La FURV, mitjançant el CFP, gestiona els cursos de formació contínua, d'acord amb el que estableixen el conveni de col·laboració entre la URV i la FURV i aquesta normativa.

Capítol IV. Règim econòmic dels títols propis de postgrau, de formació contínua i programes Study Abroad

Article 27. Preu dels cursos

Correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, fixar anualment el preu dels crèdits dels estudis de màster, de diploma de postgrau i dels cursos de formació contínua. En els programes de formació a mida i programes study abroad el preu es fixa en funció de l'encàrrec.

Article 28. Pressupost

1. Els estudis de màster, cursos de diploma de postgrau, cursos de formació contínua i programes Study Abroad funcionen en règim d'autofinançament. S'ha de buscar la col·laboració amb altres entitats pel que fa al cofinançament i la concessió de beques.

2. El pressupost ha de recollir detalladament tots els ingressos i les despeses que es preveuen, a més dels cànons aplicables segons la normativa vigent.

3. Ingressos

3.1 Els ingressos són els drets que genera la matrícula i les quantitats que s'obtinguin, com subvencions i altres aportacions. En el cas de subvencions o d'aportacions, s'ha de recollir la documentació en què s'estableix el compromís d'aquests ingressos.

3.2 Si el programa preveu un itinerari modular, el preu per crèdit dels mòduls corresponents pot ser més elevat que el preu per crèdit de la matrícula global del programa.

4. Despeses

Les despeses han d'incloure, si més no, els conceptes següents:

a) Remuneracions de personal: direcció o coordinació, docència, tutories, conferenciants, tribunals, direcció de projectes, personal d'administració i altres professionals que siguin necessaris

b) Viatges, allotjament i dietes

c) Difusió i promoció

d) Despeses de funcionament: inventariable, material didàctic, fotocòpies, dossiers, assegurances, transport col·lectiu, lloguers i/o cessió d'ús d'instal·lacions, càterings, etc.

e) Gestió específica

f) Cànons universitaris, interuniversitaris i/o col·laboracions amb altres institucions

g) Imprevistos: el 3% del total de les despeses previstes als apartats a) a f) i al· tres que s'hi puguin haver afegit.

En el cas dels programes Study Abroad, que habitualment porten associat un programa d'activitats socials i culturals, han d'incorporar el detall de les despeses que se'n derivin, així com les d'allotjament i manutenció dels estudiants i professorat visitant, si s'escau.

Article 29. Tancament de programes i romanents

Els romanents al tancament del curs s'han de distribuir de la manera següent:

- 70% per al responsable acadèmic.

El romanent destinat al responsable acadèmic s'ha de traspassar a una partida pressupostària de romanents específics per poder-lo aplicar, davant la seva proposta i previ vistiplau de la unitat promotora:

a) Per impartir edicions posteriors del curs.

b) Per comprar material didàctic o inventariable necessari, contractació de personal i/o altres despeses directament vinculada a l'activitat de formació.

c) Per a formació.

d) Per a altres activitats relacionades amb la finalitat de la URV.

- 30% destinat al CFP, per a beques, amb la finalitat d'incrementar la captació d'estudiants, per cobrir necessitats de caràcter comú als cursos i postgraus amb un impacte global en tots, per acord del Patronat de la FURV. Es prioritza destinar els recursos a reedicions de programes ja iniciats que responguin a línies d'interès estratègic per a la Universitat i requereixin impuls econòmic addicional.

En tot cas en l'execució de la despesa s'haurà de regir per allò que disposin les bases d'execució del pressupost.

Disposició addicional

El vicerectorat competent en formació permanent és, per delegació del rector, l'òrgan competent per resoldre totes les qüestions relatives a l'aplicació i interpretació d'aquesta normativa, així com per fer-hi excepcions, si escau.

Disposició addicional segona

Als efectes del que preveu l'article 17.1 d'aquesta Normativa, també poden proposar cursos de màster i de diploma de postgrau de la URV, el Campus de les Terres de l'Ebre.

Disposició derogatòria

Queda derogada la Normativa sobre estudis propis de formació de postgrau i cursos d'extensió universitària de la Universitat Rovira i Virgili, aprovada pel Consell de Govern de 17 de desembre de 2020.

Disposició final

Aquesta normativa s'aplica a l'oferta d'ensenyaments que es programin a partir de la data de la publicació al Full Oficial de la URV, sense perjudici que allò previst en l'article 29 apliqui als projectes actius a data 01/01/2021.