saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa d'estudis de Màster de la URV

PREÀMBUL

Europa ha fet una aposta decidida cap a la construcció d'un espai comú d'educació superior com a instrument clau en la promoció de la mobilitat dels ciutadans, l'ocupabilitat i el desenvolupament global del continent, identificant l'Europa del coneixement com a factor insubstituïble per al creixement social i humà i element indispensable per consolidar i enriquir la ciutadania europea i donant a les universitats el paper central en el desenvolupament de la seva dimensió cultural.

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació) estableix que els ensenyaments universitaris s'estructuren en tres cicles: grau, màster i doctorat. La llei estableix també que les universitats han d'impartir ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori estatal i poden impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols.

La publicació dels reials decrets 55/2005 i 56/2005, de 21 de gener de 2005, pels quals s'establia l'estructura dels ensenyaments universitaris i es regulaven els estudis universitaris de grau i de postgrau, engegava formalment el procés d'harmonització del sistema universitari espanyol a l'espai europeu d'educació superior.

Com es deia en l'expositiu del RD 56/2005, la diversitat de les universitats espanyoles aconsellava dotar els estudis de postgrau de la màxima flexibilitat, perquè, d'acord amb la seva autonomia, les universitats definirien i desenvoluparien les estratègies i l'organització de la formació especialitzada i investigadora. Per això, la responsabilitat d'organitzar aquests programes corresponia a les universitats, que determinarien tant la composició i normes de funcionament de la Comissió d'Estudis de Postgrau com els centres universitaris encarregats de desenvolupar-los.

Aquesta flexibilitat representava un repte, sobretot quan es confronta amb la rigidesa organitzativa que emanava de la LOU, en què es distingeixen i delimiten clarament competències de centres, departaments, instituts i altres estructures. Els nous estudis oficials de postgrau reunien en un mateix programa competències relacionades amb centres i amb departaments, raó per la qual la decisió sobre l'organització dels òrgans responsables de desenvolupar els programes havia de ser compartida i particularment curosa.

El Claustre de la URV de 20 de maig de 2004 va aprovar les línies generals de la política de programació d'estudis de postgrau i les va relacionar explícitament amb el desplegament del Pla Estratègic de Recerca. Així, establia que l'acció política i la presa de decisions dels òrgans de govern de la URV s'haurien d'orientar d'acord amb les línies d'actuació següents:

 • Amb voluntat d'universitat investigadora en el context de l'EEES, i en relació amb el mapa d'ensenyaments, la URV es planteja com a objectius:
  • Mantenir i augmentar, si és possible, el nombre d'entrada d'estudiants a ensenyaments de grau.
  • Assolir la proporció de 2/3 d'estudiants TC de grau i 1/3 d'estudiants TC de postgrau.
 • Dins el ventall de perfils possibles que ofereixen els ensenyaments de màster, la URV procurarà que tots els àmbits de coneixement tinguin projecció en els ensenyaments de postgrau.
 • Per confeccionar el mapa d'ensenyaments de postgrau, la URV alinearà els seus criteris amb els que plantegin la Generalitat per a la programació d'ensenyaments i els ens acreditatius competents (nacionals, estatals i internacionals) per a l'acreditació dels ensenyaments.
 • Per als àmbits identificats com a prioritaris de recerca (d'acord amb els criteris establerts al PER), la URV ha d'erigir-se en referència de formació superior a Catalunya/Espanya i en node primari en les xarxes europees corresponents.
 • El desplegament del Pla Estratègic de Recerca esdevé un instrument per:
 • Estendre i consolidar l'activitat de recerca de qualitat a tots els àmbits de coneixement (posicionament horitzontal).
 • Fer més visibles els àmbits prioritaris de recerca, com a referents de formació universitària superior (posicionament vertical).
 • L'estructuració de la recerca a la URV, mitjançant la creació de (i/o la participació en) centres, instituts o altres estructures de recerca, s'orientarà a la visualització de la URV com a referent europeu de formació superior en àmbits prioritaris.

En conseqüència amb aquestes línies d'actuació establertes pel Claustre, que segueixen sent vàlides, excepte en la proporció d'estudiants de grau a postgrau, que amb el sistema 4+1 passaria a 3/4 - ¼, la programació d'estudis oficials de postgrau ha esdevingut un element molt important en l'activitat de la Universitat Rovira i Virgili. En aquest sentit, el Consell de Govern de 8 de juliol de 2005 va aprovar una normativa que tenia per objecte establir els mecanismes que, en l'àmbit de l'autonomia universitària i assumint la responsabilitat que la universitat té per llei en relació amb els estudis de postgrau, permetien una programació acadèmica ambiciosa i de qualitat atractiva per als millors estudiants de postgrau, tant catalans com d'arreu. Aquesta normativa es va modificar el 2008 i el 2011, tot i que va mantenir en la mesura que va ser possible l'organització dels programes oficials de postgrau i la implicació centre/departament.

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, configura un nou marc normatiu que pretén adaptar totes les titulacions universitàries a les directrius de l'espai europeu d'educació superior.

Pel que fa a l'elaboració dels plans d'estudis de grau, màster universitari i doctorat, el Reial decret 1393/2007 fixa que els ensenyaments universitaris oficials s'han de concretar en plans d'estudis que han de ser elaborats per les universitats, d'acord amb les normes i les condicions que els siguin aplicables en cada cas. han de ser verificats El Consejo de Universidades (CU) ha de verificar els plans d'estudis esmentats i la Generalitat de Catalunya n'ha d'autoritzar la implantació, d'acord amb el que estableix l'article 35.2 de la Llei orgànica 6/2001, modificada per la Llei 4/2007, d'universitats. Els títols a l'obtenció dels quals condueixen s'han d'inscriure en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) (Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre). Els estudis de màster universitari corresponen al segon cicle dels ensenyaments universitaris oficials (Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, en la seva redacció donada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril) i al tercer nivell del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES) (Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol), el qual incorpora els descriptors de Dublín.

En el procés de verificació, el CU envia els plans d'estudis proposats per les universitats catalanes a AQU Catalunya, la qual elabora l'informe d'avaluació corresponent, que té caràcter preceptiu i determinant. El procés dissenyat per AQU Catalunya per avaluar les propostes de nous ensenyaments oficials té per objectiu generar la informació requerida pel procés de verificació i que el Govern de Catalunya autoritzi la implantació dels ensenyaments. Si el títol és avaluat positivament i autoritzat, es considera acreditat (ex ante). Per redactar l'article 3 de la Normativa, s'ha utilitzat la Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster, versió 3.0, desembre de 2012. El Reial decret 1393/2007 també estableix que en un període de sis anys per als graus i quatre per als màsters, aquests títols han de renovar l'acreditació (ex post). Aquest procés es recull en la secció 6 del capítol II, seguint la Guia d'acreditació d'AQU Catalunya publicada amb caràcter d'esborrany.

La URV, d'acord amb la legislació vigent, pot impartir també estudis propis de formació de postgrau i cursos d'extensió universitària gestionats pel Centre de Formació Permanent de la Fundació URV i regulats per la Normativa de formació permanent de la URV.

Aquesta normativa regula els processos de proposta, planificació, verificació, modificació, acreditació i extinció dels estudis de màster universitari a la URV, l'estructura docent i organitzativa i els òrgans responsables en aquest àmbit.

La Normativa es complementa amb la Normativa acadèmica i de matrícula de màster, que s'aprova cada curs acadèmic, en què s'especifica el funcionament dels processos relacionats amb la matrícula, avaluació, gestió de l'expedient i expedició del títol.

Article 1. Abast de la Normativa

1. Els estudis de màster poden tenir reconeixement oficial i validesa a l'Estat espanyol o bé poden ser considerats estudis propis de la Universitat. En el primer cas s'anomenen màsters universitaris i estan regulats pel Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol.

2. L'objecte d'aquesta normativa és regular el procediment per proposar, aprovar, verificar, fer el seguiment, modificar, acreditar i extingir els plans d'estudis conduents als títols oficials de màster universitari, l'estructura i l'organització d'aquests ensenyaments i la composició i funció dels òrgans competents, d'acord amb l'ordenació dels estudis oficials definida pel Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol. També s'aplica als títols propis de màster quan es prevegi expressament.

CAPÍTOL I. ELS ESTUDIS DE MÀSTER

Secció 1. Els estudis oficials de màster universitari

Article 2. Definició

1. Els estudis de màster universitari constitueixen el segon cicle dels ensenyaments universitaris oficials i corresponen al tercer nivell del Marc espanyol de qualificacions d'estudis superiors. Tenen com a finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o a la recerca. La denominació d'aquest títol de màster és el de màster universitari en T (en l'especialitat E / en les especialitats Es) per la Universitat Rovira i Virgili, en la qual T és la denominació del títol i E, el de l'especialitat, si el màster la inclou.

2. Els màsters universitaris poden habilitar per exercir activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que, en cada cas, s'hi apliqui.

3. Els centres o l'Escola de Postgrau i Doctorat (EPD), si escau, són els responsables de l'organització acadèmica i administrativa dels títols oficials de màster universitari.

Article 3. Els plans d'estudis

1. Els plans d'estudis de màster han de tenir entre 60 i 120 ECTS, i han d'incloure tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir.

2. Els plans d'estudi determinen:

 • La descripció del títol (denominació centre responsable, modalitat d'impartició).
 • La justificació del títol, l'interès, els referents i la necessitat d'implantació.
 • Les competències que han d'assolir els estudiants.
 • Els requisits d'accés, els criteris d'admissió, la transferència i reconeixement de crèdits i les accions d'orientació.
 • La planificació de l'ensenyament (organització del títol, activitats formatives, metodologies docents, sistemes d'avaluació) que asseguri l'adquisició de les competències previstes.
 • Els recursos humans, materials i de serveis necessaris per impartir el títol.
 • Els resultats previstos i els mecanismes d'assegurament de la qualitat que permetin fer el seguiment i la revisió del pla d'estudis.

3. En el procés d'elaboració o disseny del pla d'estudis s'estableixen diversos nivells de concreció, que van des dels aspectes més generals fins als més específics o concrets:

 • Aspectes generals de la titulació: durada dels estudis, nombre d'ECTS, períodes docents, etc.
 • Planificació acadèmica: (descripció de les unitats d'aprenentatge i la seqüència) i (continguts, activitats formatives, objectius i avaluació de cada unitat d'aprenentatge).
 • Planificació operativa: calendari, horaris, recursos humans i materials assignats.
 • Modalitat (presencial, semipresencial o a distància) i llengua o llengües d'impartició.

Article 4. Justificació del títol

1. L'interès del títol ha d'estar relacionat amb les estratègies i les polítiques de desenvolupament de la URV establertes pel Claustre Universitari, d'acord amb les fortaleses acadèmiques i científiques i el mapa de titulacions, tenint en compte la disponibilitat de recursos docents, de recerca i de suport administratiu i tècnic, i d'acord amb la demanda social i els criteris de programació en el marc del sistema universitari de Catalunya, concretades en la vinculació de la proposta amb les prioritats del mercat laboral i de recerca.

2. El títol ha de ser també acadèmicament rellevant i ha d'estar sustentat en referents internacionals que en justifiquin l'interès científic i professional. Ha de tenir en compte la previsió de demanda, d'acord amb el nombre de graduats en les titulacions prèvies que hi donen accés i amb la captació en nous entorns, preferentment internacionals.

Article 5. Competències de la titulació

1. El pla d'estudis ha d'establir clarament les competències que l'estudiant ha d'adquirir, que constitueixen el perfil de formació i s'han de correspondre al Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES) en el nivell de màster, que inclou els descriptors de Dublín. En el cas dels títols que habiliten per exercir una activitat professional regulada a l'Estat espanyol, les competències generals definides al títol s'han d'ajustar, a més, a les establertes en les disposicions oficials.

2. Les memòries de màster, tant en els apartats de descripció de competències com en els de seguiment i assegurament de la qualitat, han d'incloure els continguts i les metodologies que condueixen a adquirir les competències descrites en el currículum nuclear de la URV.

Article 6. Mòduls, matèries i assignatures

El pla d'estudis es pot estructurar en assignatures, matèries (unitat acadèmica que inclou una o diverses assignatures que es poden concebre de manera integrada) i mòduls (unitat acadèmica que inclou una o diverses matèries que constitueixen una unitat organitzativa). Les assignatures han de ser com a mínim de 3 ECTS.

Article 7. Treball de fi de màster

En els màsters orientats bàsicament a la recerca, el treball de fi de màster (TFM) ha de tenir, almenys, 20 ECTS. Els centres han de disposar d'una normativa pròpia de treballs de fi de màster, d'acord amb la Normativa de TFM de la URV.

Article 8. Assignatures obligatòries

Per assegurar l'assoliment del perfil de formació dels estudiants, els màsters han de tenir una obligatorietat mínima del 25% del total de crèdits del màster, més el TFM.

Article 9. Especialitats

Els màsters poden presentar especialitats que vénen donades per un grup d'assignatures optatives, obligatòries per a l'especialitat, entre el 15% i el 40% dels crèdits del màster. El TFM no es pot considerar com a crèdits de l'especialitat.

Article 10. Compartició d'assignatures entre màsters

La proposta de màster ha de descriure les possibilitats d'integrar matèries i assignatures entre l'oferta global disponible, perseguint el màxim aprofitament d'aquesta i assegurant alhora la diferenciació amb altres màsters. Es considera que dos màsters són diferents quan difereixen en almenys el 40% dels ECTS

Article 11. Modalitat d'impartició

a) Es considera que un màster s'ajusta a la modalitat presencial quan més de 7 hores per ECTS (28% de l'activitat total en ECTS) són en presència del professor. Se n'exclouen el TFM i les pràctiques externes, si n'hi ha.

b) Entre 2 (8%) i 7 hores per ECTS en presència del professor, el màster es considera semipresencial. Se n'exclouen el TFM i les pràctiques externes, si escau.

c) Els màsters que no requereixen la presència de l'estudiantat al centre es considera que s'ajusten a la modalitat a distància.

Article 12. Màsters amb directrius pròpies

Els màsters amb regulacions específiques de rang superior s'atenen al que aquestes estableixin.

Article 13. Requisits d'accés i d'admissió

1. Poden accedir als estudis de màster universitari aquells estudiants que compleixin els requisits d'accés establerts en la normativa vigent i els requisits o criteris addicionals d'admissió o de selecció que s'hagin fet constar en la memòria de verificació del màster corresponent, entre els quals poden figurar complements formatius en algunes disciplines, d'acord amb la formació prèvia acreditada per l'estudiant. Els complements formatius poden formar part del màster sempre que el nombre total de crèdits que s'han de cursar no superi els 120. En tot cas, tant si formen part del màster com si no, els crèdits corresponents als complements formatius tenen, a l'efecte de preus públics i de concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de crèdits de nivell de màster. Els complements formatius es poden comptabilitzar per acreditar el nombre de crèdits necessaris per accedir al doctorat.

2. Els requisits d'admissió han d'incloure la possibilitat de cursar els estudis a temps parcial i, en el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluen la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

Article 14. Assegurament de la qualitat

Els màsters han de garantir l'adequació al sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ) implantat al centre al qual estan adscrits. En el cas de màsters interuniversitaris, se segueix el sistema de la universitat coordinadora.

Secció 2. Màsters conjunts interuniversitaris

Article 15. Màsters conjunts

1. Les universitats poden organitzar ensenyaments conjunts que condueixen a l'obtenció d'un únic títol oficial de màster universitari mitjançant un conveni amb altres universitats, espanyoles o estrangeres. Un títol conjunt és aquell que correspon a un únic pla d'estudis dissenyat per dues universitats o més i que suposa la mobilitat d'estudiants i/o de professors.

2. La URV pot participar en màsters universitaris conjunts per tal de combinar l'expertesa de diverses universitats i reforçar l'excel·lència en la docència potenciant les sinergies, de manera que en resulti un alt valor afegit per als estudiants i per a les mateixes universitats.

Article 16. Convenis de col·laboració

1. Les propostes de títols conjunts que es dissenyin amb altres universitats han d'adjuntar el conveni de col·laboració corresponent on s'especifiqui, com a mínim:

 • La universitat que presenta la sol·licitud de verificació i és responsable dels processos que se'n deriven (universitat coordinadora).
 • La universitat o universitats responsables dels processos d'accés, admissió i matrícula, de la custòdia dels expedients dels estudiants, i de l'expedició i el registre del títol i dels processos de transferència de dades i informació al òrgans i institucions d'educació superior que els requereixen.
 • Els òrgans responsables del màster i els mecanismes per assegurar la coordinació interuniversitària.
 • La distribució de la docència del màster.
 • Les condicions econòmiques, en el cas que la matrícula es faci a la universitat coordinadora.
 • Els
 • El procediment de modificació o extinció del pla d'estudis.
 • La vigència del conveni.

2. Els convenis que regulin el màsters conjunts han de complir amb els requisits establerts per les normatives de la URV i han de seguir el model de conveni que estableixi la URV, a excepció d'aquells aspectes previstos expressament. Els convenis s'ha de signar almenys en llengua catalana i en llengua castellana.

Secció 3. Títols propis de màster

Article 17. Títols propis de màster

1. La Universitat pot programar també estudis de màster com a títol propi a l'empara de la legislació vigent. Aquest màsters son gestionats pel Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, d'acord amb el conveni de col·laboració entre la URV i la Fundació URV. Aquests màsters s'han d'inscriure, amb els efectes que la normativa estableixi, al Registre d'Universitats Centres i Títols (RUCT), d'acord amb les especificacions que determini la normativa vigent pel que fa a títols propis. La denominació d'aquests títols de màster és màster en T, en la qual T és el nom específic del títol. Els títols propis de màster els expedeix la Universitat, els signa el rector i es registren al registre de títols propis.

2. La normativa específica per a títols propis de màster s'estableix en la Normativa de formació permanent, que aprova el Consell de Govern.

CAPÍTOL II. IMPLANTACIÓ, MODIFICACIÓ, SEGUIMENT, ACREDITACIÓ I SUPRESSIÓ D'ESTUDIS DE MÀSTER

Secció 1. Implantació i supressió d'estudis de màster

Article 18. Implantació i supressió de màsters oficials

1. La implantació i la supressió de màsters universitaris són acordades pel departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Consell de Govern i amb l'informe previ favorable del Consell Social.

2. Correspon a la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica (COAC), delegada del Consell de Govern, debatre les propostes de nous títols de màster universitari, considerant-ne l'adequació i disponibilitat de recursos. Després eleva la recomanació al Consell de Govern, amb l'informe previ de la Comissió Acadèmica de Màsters Universitaris de la URV, la qual valora la qualitat de la proposta. Així mateix, eleva al Consell de Govern, quan escau, la proposta de supressió de màsters universitaris.

Article 19. Implantació i supressió de màsters propis

La implantació i la supressió de títols propis de postgrau correspon al Consell de Govern, a proposta de la COAC, que l'haurà rebut de la Comissió Acadèmica de Formació Permanent de la URV. La iniciativa de proposar cursos de màster propis de la URV correspon a centres, departaments, centres de recerca, instituts i centres adscrits a la URV, el Centre de Formació Permanent de la Fundació URV i altres unitats expressament autoritzades pel vicerectorat responsable de la formació permanent.

Secció 2. Procediment per implantar màsters universitaris

Article 20. Proposta de títols de màster

La iniciativa per proposar un màster universitari correspon als departaments, centres i a l'EPD, d'acord amb un o més departaments o centres.

Article 21. Procés d'implantació

El procés per implantar un màster universitari consta de tres fases: planificació, verificació i implantació.

Article 22. Fase de planificació de la memòria

1. El centre o l'EPD, si escau, ha de nomenar una comissió per elaborar la proposta del títol en la qual han d'estar representats el mateix centre i els departaments implicats en la proposta. La proposta s'eleva a la Junta de Centre perquè l'aprovi.

2. El centre o l'EPD, si escau, ha d'elevar a la COAC la proposta aprovada per la Junta i pels consells de departament implicats en l'ensenyament, que han de garantir la disponibilitat de professorat necessari per impartir el programa.

3. La proposta inicial ha de contenir la informació següent:

 • Centre que proposa el títol
 • Denominació del títol
 • Orientació del màster
 • Departaments participants
 • Valoració de la demanda, l'ocupabilitat i l'oferta de places
 • Justificació de l'interès acadèmic o científic i de la necessitat d'implantació, demanda social, i congruència amb el mapa de titulacions de la URV
 • Referents nacionals, estatals i internacionals
 • Objectius formatius i competències que l'estudiant ha d'assolir
 • Planificació i continguts de l'ensenyament
 • Nivell d'internacionalització
 • Adequació del professorat
 • Recursos necessaris i disponibles, amb especificació de l'anàlisi de possibilitats d'integració d'assignatures i matèries ja programades
 • Estructura organitzativa que garanteix la governança del màster
 • Calendari d'implantació
 • Proposta de conveni en el cas de màster interuniversitari

4. La COAC ha d'analitzar l'adequació de la proposta a l'estratègia de programació de postgrau de la URV i valorar que s'adeqüi als criteris de programació acordats pel Consell Interuniversitari de Catalunya. També ha de sol·licitar un informe a la Comissió Acadèmica de Màsters Universitaris de la URV sobre la seva qualitat.

5. Si la proposta es considera adequada, s'autoritzarà el centre a iniciar l'elaboració de la memòria.

Article 23. Fase d'elaboració de la memòria i sol·licitud de verificació

1. La comissió del màster ha d'elaborar la memòria corresponent, seguint les normatives pròpies de la URV, els processos del SIGQ del centre i les directrius d'AQU Catalunya en la forma establerta per l'aplicació Verifica del Ministeri. La comissió ha de rebre el suport i l'assessorament de les unitats tècniques i de gestió de la URV vinculades al procés.

2. La memòria ha de ser aprovada per la junta de centre o el Comitè de Direcció de l'EPD i els consells dels departaments implicats en la docència, que aproven l'assumpció de l'encàrrec docent, i s'eleva a la COAC.

3. La COAC ha d'elevar la proposta de memòria al Consell de Govern, el qual ha de demanar l'informe favorable del Consell Social i sol·licitar al Consell Interuniversitari de Catalunya l'autorització per a la verificació. Un cop obtinguda, s'ha de remetre la proposta al Consejo de Universidades (CU) perquè la verifiqui.

4. En el cas de màsters conjunts coordinats per una altra universitat, se segueixen els apartats 2. i 3. anteriors, s'ha de formalitzar el conveni corresponent i la universitat coordinadora ha de remetre al CU la memòria perquè la verifiqui.

Article 24. Fase de verificació, inscripció al RUCT i autorització d'implantació

1. Paral·lelament al procés de verificació, subjecte a l'avaluació positiva d'AQU Catalunya i a l'informe preceptiu del CU, la URV ha d'enviar al departament responsable en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya la informació necessària per sol·licitar la implantació, un cop l'hagi aprovat el Consell de Govern i tingui l'informe favorable del Consell Social.

2. Un cop el CU n'hagi emès l'informe favorable i l'hagi autoritzat la Generalitat de Catalunya, el Ministeri competent en matèria d'universitats eleva al Govern de l'Estat la proposta per establir el caràcter oficial del títol, la seva al RUCT i seva aprovació mitjançant acord del Consell de Ministres, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat.

3. Un cop aprovat el caràcter oficial del títol, el rector ha d'ordenar la publicació del pla d'estudis en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Secció 3. Seguiment de la qualitat dels màsters universitaris

Article 25. Seguiment de la qualitat de màsters universitaris

Els màsters universitaris de la URV han de ser objecte d'un procés de seguiment, segons estableix el SIGQ de cada centre. El seguiment és responsabilitat del coordinador o coordinadora de màster i es formalitza a través d'un informe anual de seguiment del màster segons el model i procés d'elaboració establert per la URV. El coordinador o coordinadora de màster ha de rebre el suport i l'assessorament de les unitats tècniques i de gestió de la URV vinculades al procés de seguiment.

Article 26. Informes de seguiment

1. L'informe anual de seguiment ha d'incloure una anàlisi i valoració de les diferents dimensions i indicadors del títol d'acord ambles directrius del Marc per a la verificació, seguiment, modificació i acreditació de títols oficials (Marc VSMA) d'AQU Catalunya i una valoració del compliment de les especificacions de la memòria verificada. Ha de concloure amb la identificació de propostes de millora del títol i, si s'escau, modificacions de la memòria.

2. L'informe de seguiment dels màsters s'inclou a l'informe de seguiment global del centre, d'acord amb el seu SIGC, i l'ha de redactar el responsable del màster.

Secció 4. Modificacions de màsters universitaris

Article 27. Propostes de modificació

Les propostes de modificacions d'un màster universitari han de ser fruit del procés de seguiment i s'han de recollir en l'informe anual de seguiment. S'han de tramitar i registrar com estableix el procés corresponent del SIGQ del centre, el qual les ha d'elevar a la COAC .

Article 28. Tipologia de les modificacions

El caràcter de les modificacions pot ser no substancial o substancial, atenent els criteris que estableix AQU Catalunya:

 • Modificacions no substancials: són aquells canvis menors que milloren el títol i que la Universitat pot implantar com a resultat del procés de seguiment.
 • Modificacions substancials: són aquells canvis en el títol verificat que comporten alteracions en l'estructura o en la naturalesa i objectius. Es poden classificar en dues tipologies:

- Autoritzables: són aquells canvis que afecten l'estructura del títol però no suposen un canvi en la naturalesa i objectius.

- No autoritzables: són aquells canvis substancials que afecten la naturalesa i objectius del títol verificat i no es poden sol·licitar a través del procés de modificació.

Article 29. Procediment de modificació

Un cop es detecta una necessitat de modificació d'un màster universitari, el coordinador o coordinadora de màster ha de proposar i justificar la modificació a l'equip de direcció del centre, que n'informa el vicerectorat competent i els departaments implicats. La sol·licitud de la modificació ha de ser aprovada per junta de centre o el Comitè de Direcció de l'EPD i elevar-se a la COAC, la qual l'ha d'estudiar i determinar si les modificacions són no substancials o substancials.

a) Si les modificacions són no substancials, la COAC pot aprovar-les i es recullen en el informes de seguiment, es registren tal com estableix el SIGQ i s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de modificació. Un cop aprovades, no és necessari informar-ne el CU.

b) Si les modificacions es consideren substancials però autoritzables, es proposa una modificació del títol d'acord amb el procediment establert, que s'ha de remetre al CU. Aquestes modificacions no es poden aplicar fins que no les hagi avaluat positivament AQU Catalunya i es disposi de l'informe favorable del CU.

c) Si les modificacions es consideren substancials però no autoritzables, s'inicia un nou procés de verificació del màster, el qual extingeix el títol anterior.

Secció 5. Extinció de màsters universitaris

Article 30. Motius d'extinció d'estudis de màster universitari

1. L'extinció de màsters universitaris es pot produir quan hi concorri algun dels supòsits següents:

 • No obté la renovació de l'acreditació.
 • Quan el procés de seguiment aconselli modificacions que afectin la naturalesa i els objectius del títol.
 • No compleix els requisits establerts per la Generalitat de Catalunya per a la continuïtat (nombre d'estudiants de nou accés, titulats, taxa de graduació, entre d'altres).
 • A proposta raonada del centre responsable del màster.
 • A proposta raonada del Consell de Govern.
 • Quan s'estableixi legalment.

2. En els supòsits b), c), i d) la COAC ha d'estudiar la conveniència d'extingir estudis de màster i eleva la recomanació al Consell de Govern, el qual ha de sol·licitar l'informe preceptiu al Consell Social.

Article 31. Procediment d'extinció

1. L'extinció d'un títol de màster universitari ha d'assegurar que els estudiants que hi estiguin matriculats puguin finalitzar els estudis i ha d'establir el calendari d'extinció corresponent d'acord amb el que estableix el SIGQ del centre per a aquest procés.

Secció 6. Acreditació dels estudis de màster universitari

Article 32. L'acreditació

1. L'acreditació és un procés de caràcter administratiu que respon a un mandat legal i renova el caràcter oficial dels màsters universitaris. L'acreditació assegura que els màsters oferts reuneixen no només els requisits formals regulats sinó que el nivell formatiu assolit pels graduats correspon al certificat per la Universitat.

2. Els màsters universitaris s'han de sotmetre a un procés d'acreditació un cop transcorreguts quatre cursos des de la implantació, d'acord amb el procediment i els terminis que estableixi la Generalitat de Catalunya, que inclou una visita d'experts externs a la Universitat.

3. L'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya avalua els màsters de la URV per acreditar-los seguint el protocol establert a aquest efecte.

Article 33. Indicadors per a l'acreditació

Un màster acreditat ha d'haver demostrat:

 • Que compleix els requisits legals establerts (denominació del títol, nombre de crèdits ECTS, estructura del pla d'estudis, requisits i criteris d'accés, etc.).
 • Que la proposta acadèmica respon, en termes del perfil de competències establert, a allò que explicita el MECES, i a l'actualització i pertinença del coneixement disciplinari que el sustenta.
 • Que s'ha posat en marxa amb els recursos adequats de professorat, serveis de suport a l'aprenentatge, infraestructures i recursos materials.
 • Que les certificacions atorgades (qualificacions de les matèries i títol) responen a procediments pertinents i adequats d'avaluació dels assoliments dels estudiants, que, al seu torn, posen de manifest el nivell de qualitat exigit.
 • Que les trajectòries acadèmiques de progrés, graduació i ocupabilitat dels graduats estan d'acord amb les característiques dels estudiants i la potencialitat del context laboral.
 • Que disposa d'uns mecanismes de garantia interna que asseguren una anàlisi periòdica del procés formatiu orientat a la millora contínua de la formació dels estudiants.

Article 34. Resultats del procés d'acreditació

1. El resultat de l'avaluació s'expressa en termes de favorable o desfavorable i s'estructura en quatre nivells:

 1. Acreditat en progrés d'excel·lència: la majoria dels criteris d'acreditació s'assoleix amb qualitat i s'identifiquen, en conseqüència, nombroses bones pràctiques que excedeixen el nivell mínim requerit.
 2. Acreditat: s'assoleixen tots els criteris d'acreditació, almenys, en el seu nivell mínim.
 3. Acreditat amb condicions: no tots els criteris d'acreditació s'assoleixen. Es detecten problemes que poden solucionar-se en un període de temps raonable. En aquest cas, s'ha d'acordar amb el centre responsable de la titulació el termini per dur a terme aquesta implantació, que en cap cas pot superar els dos anys.
 4. No acreditat: no s'assoleix la majoria dels criteris d'acreditació.

2. Si l'informe és favorable, AQU Catalunya comunica a la Generalitat de Catalunya, al ministeri competent en matèria d'universitats i al CU el resultat de l'acreditació. Un cop dictada la resolució definitiva, el ministeri la comunica al RUCT, que procedirà a inscriure la corresponent renovació de l'acreditació.

4. En cas de ser desfavorable, el títol ha de constar al Registre com a extingit a partir d'aquella data. En aquest cas, la resolució que es dicti declararà extingit el pla d'estudis i s'hauran d'habilitar les mesures adequades per garantir els drets acadèmics dels estudiants que es trobin cursant els estudis.

Secció 7 Calendaris dels processos

Article 35. Calendari de propostes de màsters universitaris

Es preveu el calendari següent, que la COAC pot modificar, si escau:

 1. Proposta inicial: abans de l'1 de maig de l'any anterior al de la implantació.
 2. Memòria elaborada: abans de l'1 de juliol de l'any anterior al de la implantació.
 3. Tramesa de la memòria al CU per a la verificació: abans del 30 d'octubre anterior al curs d'implantació.
 4. Proposta de modificacions de plans d'estudis: abans de l'1 de juny de l'any anterior a la implantació dels canvis.

CAPÍTOL III. ÒRGANS RESPONSABLES DELS MÀSTERS UNIVERSITARIS

Article 36. Centres i departaments

1. Els centres i l'EPD, si escau, són els òrgans responsables de l'organització i dels processos acadèmics, administratius i d'assegurament de la qualitat dels màsters universitaris.

2. Les juntes de centre o el Comitè de Direcció de l'EPD aproven les propostes de memòria de titulacions i les modificacions, i en proposen l'aprovació al Consell de Govern. També designen les respectives comissions acadèmiques d'estudis de màster.

3. Els departaments són responsables de coordinar la docència dels màsters universitaris que els sigui assignada en els seus àmbits de coneixement d'acord amb els plans d'estudis, i de realitzar propostes en el procés d'elaboració dels plans d'estudis en els quals estan implicats.

Article 37. La Comissió Acadèmica de Màster

1. Cada màster universitari ha de disposar d'una Comissió Acadèmica de Màster (CAM).

2. La CAM és nomenada pel centre o l'EPD i ha d'assegurar una representació adequada del centre i dels departaments implicats en el programa. També hi poden estar representats instituts universitaris de recerca implicats en la docència del màster. La CAM la presideix el coordinador o coordinadora del màster.

3. Son funcions de la CAM:

 • Assistir el coordinador o coordinadora en les tasques de gestió.
 • Aprovar l'admissió dels estudiants que accedeixen al màster.
 • Proposar al centre la resolució de les sol·licituds de reconeixement de crèdits.
 • Establir criteris d'avaluació i resoldre conflictes que poden sorgir.
 • Registrar les modificacions de plans d'estudis i les accions de millora, seguint el sistema d'assegurament intern de la qualitat del centre.
 • Vetllar pel seguiment, la millora contínua i l'acreditació del màster.
 • Altres que li encomani el coordinador o coordinadora.

4. En el cas de màsters interuniversitaris conjunts, la composició i les funcions de la comissió s'han d'establir en el conveni corresponent.

Article 38. El coordinador o coordinadora de màster

1. El coordinador o coordinadora de màster ha de ser professor doctor o professora doctora a temps complet. El nomena el rector o rectora a proposta del degà, director del centre o del director de l'EPD, si escau.

2. Correspon al coordinador o coordinadora de màster:

a) Dur a terme l'organització acadèmica i vetllar per la coherència de la docència del màster.

b) Coordinar els recursos humans i materials necessaris.

c) Fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora del màster, i elaborar la documentació necessària per als processos de seguiment, modificació i acreditació del programa.

d) Vetllar per la publicitat adequada de la guia docent i els programes dels ensenyaments.

e) Garantir l'atenció adequada a l'estudiantat, en tots els aspectes acadèmics.

f) Vetllar pel compliment dels horaris previstos en els aularis predeterminats.

h) Col·laborar amb la resta de coordinadors en els màsters interuniversitaris, segons s'indiqui en el conveni.

i) Col·laborar en els processos de captació, admissió i acollida.

3. Per exercir les seves funcions, els coordinadors reben el suport de la CAM.

Article 39. La Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica

1. Amb relació a la programació de màsters universitaris, la COAC, comissió delegada del Consell de Govern, debat les propostes d'implantació, modificació i extinció de màsters universitaris que li eleven els centres. La COAC té competències per proposar la programació de la URV, determinar l'adequació dels ensenyaments als criteris i directrius definits en la política de postgrau de la universitat, a la legislació vigent i les normatives pròpies de la URV, i determinar el nombre d'estudiants d'entrada. D'acord amb aquestes competències, la COAC coordina el procés d'implantació, modificació i extinció de màsters universitaris i eleva al Consell de Govern els informes corresponents. Per fer-ho, s'ocupa dels punts següents:

 • Estudiar la proposta de nous màsters, que ha d'incloure una anàlisi de la viabilitat acadèmica i econòmica, l'oportunitat estratègica, la qualitat acadèmica i l' adequació a la normativa vigent.
 • Determinar el nombre mínim d'estudiants per autoritzar la impartició d'un programa i proposar-ne l'oferta de places.
 • Rebre l'informe de la Comissió amb relació a la qualitat de les propostes de nous ensenyaments.
 • Elevar al Consell de Govern les propostes de nous ensenyaments, de modificacions dels que impliquin canvis substancials en l'estructura o afectin els recursos humans o materials compromesos en la seva impartició i de l'extinció de programes vigents.
 • Autoritzar les modificacions no substancials dels plans d'estudis.
 • Altres que li encomani el Consell de Govern.

2. Respecte als títol propis de postgrau, la COAC debat les propostes elaborades per la Comissió Acadèmica de Formació Permanent de la URV i les eleva, si escau, al Consell de Govern de la URV perquè les aprovi.

Article 40. La Comissió Acadèmica de Màsters Universitaris de la URV

1. La Comissió Acadèmica de Màsters Universitaris de la URV vetlla perquè es compleixin els estàndards de qualitat establerts i necessaris per garantir l'acreditació inicial i les renovacions dels màsters universitaris de la URV.

2. La Comissió està integrada per les persones següents:

 • Els vicerectors o vicerectores competents en matèria de postgrau, que la copresideixen.
 • Un professor o professora representant per cada centre, designat pel degà o director del centre, preferentment entre els coordinadors de màster
 • Un membre de la unitat que gestiona els màsters universitaris de la URV, per designació del vicerector/a competent
 • Dos estudiants de màster designats pel Consell d'Estudiants

3. Son funcions de la Comissió Acadèmica de Màsters universitaris:

 • Analitzar la qualitat acadèmica de les propostes de màster universitari i les modificacions, i informar-ne la COAC. Per a això haurà de considerar l'adequació de l'historial docent i investigador o professional del grup que imparteix la docència i la coherència del programa; així mateix, ha de valorar els antecedents i referents del pla d'estudis i la interdisciplinarietat amb què es planteja i, en general, encarregar-se de la previsió d'acompliment dels criteris i indicadors necessaris per a l'acreditació del programa.
 • Harmonitzar l'establiment de criteris i l'aplicació dels mecanismes per admetre els estudiants de màster.
 • Valorar anualment els informes de seguiment dels màsters.
 • Valorar anualment el desenvolupament del procés de preinscripció i matrícula de màster i proposar-hi les millores corresponents.
 • Administrar el recursos consignats en el pressupost de la Universitat i els que s'obtinguin externament, i distribuir el pressupost assignat als programes de màster.
 • Altres que li encarregui el president o presidenta.

Article 41. L'Escola de Postgrau i Doctorat

En l'àmbit dels màsters universitaris, són funcions de l'Escola de Postgrau i Doctorat:

 • Pot ser responsable de màsters universitaris a proposta d'un o més centres o departaments.
 • Donar suport als processos de difusió i captació.
 • Gestionar el procés de preinscripció.
 • Organitzar i gestionar les activitats de formació de competències de currículum nuclear en màsters.
 • Donar suport a la coordinació dels processos conduents a la verificació, seguiment, modificacions i acreditació d'estudis oficials de màster, i a la gestió de convenis interuniversitaris.
 • Impulsar i gestionar convocatòries de beques i ajuts.
 • Altres funcions que li assigni el Consell de Govern o la direcció de l'EPD.

Disposició addicional

Tots els substantius de persona que apareixen en gènere masculí, s'entén que són d'aplicació pels dos gèneres.

Disposició transitòria

La Comissió de Postgrau i Doctorat manté les seves funcions, quant a l'àmbit de màster i l'àmbit de doctorat, fins que es constitueixin la Comissió Acadèmica de Màsters Universitaris i el Comitè de Direcció de l'Escola de Postgrau i Doctorat, respectivament.

Disposició derogatòria

Aquesta normativa deroga la Normativa d'estudis oficials de postgrau de la URV, aprovada en la sessió del Consell de Govern de 8 de juliol de 2005 i modificada en les sessions del Consell de Govern de 18 de desembre de 2008 i de 14 de juliol de 2011.

Disposició final

Aquesta normativa entra en vigor l'endemà que es publiqui al FOU de la URV.