saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa d'edició de la Universitat Rovira i Virgili

Aquesta normativa pretén regular els drets i deures dels autors i editors només quan aquests són respectivament membres i unitats orgàniques de la mateixa Universitat.

La finalitat dels pactes que es presenten és la d'evitar problemes i contenciosos en relació amb allò que estableixen les disposicions legals contingudes en el Reial decret legislatiu 1/96, de 12 d'abril, que aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Aquests pactes són també d'aplicació a les coedicions patrocinades conjuntament entre la Universitat i altres institucions, en les quals figuren professors i professores de la nostra universitat com a editors, coordinadors, directors o autors.
En totes les edicions en les quals aparegui com a editor o coeditor la nostra universitat es tindrà en compte el que estableix el Manual bàsic de normes gràfiques (1994) a fi que el logotip i els tipus gràfics siguin els correctes.

Quan s'hagi d'emprendre l'edició de materials (llibres, revistes, CD, vídeos, etc.), la unitat orgànica responsable (departament, facultat, institut,...) haurà d'emplenar el model de pactes d'edició que s'acompanya, adaptant-lo a cada cas concret i l'haurà de trametre a la Secretaria General, perquè sigui revisat per l'Assessoria Jurídica i, si escau, signat pel rector.
 

PACTES D'EDICIÓ

A Tarragona,--------de-----------------de

D'una part, el Dr. Lluís Arola Ferrer, en nom i representació de la URV.
De l'altra part, el Dr./a ______________________________________ professor/a titular/associat, etc. de _________________________________________________

EXPOSEN
1/ Que el Dr/a. és autor/a (director/a...) d'un (llibre, article, part de llibre, CD, vídeo, etc.), titulat __________________________________________, que tracta de __________________________________________, i destinat a ______________________________________________________________________ Els continguts d'aquest material estan d'acord amb les línies de (recerca o millora de la docència) empreses pel (grup de recerca, departament...) d'aquesta universitat, per la qual cosa el (departament, institut, facultat, universitat) està disposat a editar-lo.
2/ Que el (departament, institut, facultat, universitat) assumeix el paper d'editor.
3/ Que ambdues parts es reconeixen amb capacitat jurídica suficient per signar aquests pactes.
4/ Que els pactes es fan a l'empara del Reial decret legislatiu 1/96, de 12 d'abril, que aprova el text refós de la Llei de la propietat intel·lectual.
 

ESTABLEIXEN
1/ Que l'autor Dr./a._________________________________________, cedeix a la Universitat Rovira i Virgili, a través del (departament, institut, facultat, universitat) el dret a reproduir l'obra titulada _____________________________________________, i a distribuir-la.
2/ Que els continguts de l'obra estan avalats per una comissió formada per ____________________________________________________________________ (com a mínim per tres professors o professores amb el grau de doctor i per la persona responsable de la unitat orgànica que es fa càrrec de l'edició)
3/ Que el cost de l'edició va totalment o parcialment a càrrec de la URV (departament, institut, facultat, ...).
4/ Com a contraprestació, l'autor/director rebrà gratuïtament _______________ exemplars, i renunciarà expressament a qualsevol remuneració monetària en benefici de la divulgació universitària.
5/ La cessió té caràcter exclusiu. Si el director/autor vol fer-ne una altra edició a càrrec d'una altra editorial n'haurà de demanar el permís exprés a la URV a través de la Secretaria General, i si l'hi és concedit, a la nova edició hi haurà de constar que una primera versió del treball va ser patrocinat i editat per la URV.
6/ L'edició de l'obra serà de ___________ exemplars. En el cas d'una possible nova edició, la URV en tindrà la preferència.
7/ L'autor i l'editor es comprometen a respectar les normes formals d'edició i d'inserció del logotip establerts per la Universitat en el Manual bàsic de normes gràfiques (1994).
8/ La URV (departament, institut, facultat, rectorat...) es compromet a la posada en circulació i distribució de l'obra, la qual s'haurà de realitzar abans de sis mesos des del lliurament a la unitat orgànica editora dels exemplars de l'obra.
9/ La URV, per mitjà del seu Gabinet de Comunicació, es compromet a fer la presentació pública de l'obra. Qualsevol altra presentació s'ha de fer d'acord amb l'esmentat servei de la URV.
10/ En un lloc preferent de l'obra (quan es tracti de CD, llibres o vídeos) hi constarà que la propietat intel·lectual del material editat correspon als autors, que també en seran responsables dels continguts.
11/ L'autor respondrà davant de la URV de l'originalitat de l'obra, així com de l'exercici pacífic dels drets cedits en aquests pactes.
12/ Aquests pactes tindran una durada de deu anys.
13/ Són causes de resolució i extinció d'aquests pactes aquelles que s'especifiquen a la Llei de la propietat intel·lectual i l'incompliment de les seves obligacions per les parts implicades.
14/ La unitat orgànica editora dipositaran com a mínim un exemplar de l'obra a la Biblioteca de la Universitat i un altre al Rectorat.
15/ Ambdues parts es comprometen a resoldre amistosament qualsevol divergència o discrepància que sorgeixi amb motiu de la interpretació o de l'execució d'aquests pactes. A aquests efectes, ambdues parts se sotmeten a l'arbitratge que efectuï el/la Síndic/a de Greuges de la URV. En segona instància, es comprometen a seguir l'arbitratge del/de la Síndic/a de Greuges de Catalunya. Esgotades aquestes vies, i en el cas d'haver d'acudir als tribunals, ambdues parts se sotmetran a la jurisdicció dels tribunals de Tarragona.