saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de docència -curs 2018/2019-

PREÀMBUL

La Normativa de docència de la Universitat Rovira i Virgili estableix:

1. El Pla d'ordenació acadèmica (POA), que defineix i ordena temporalment, espacialment i per àmbits de coneixement tota la tasca docent que ha de dur a terme la Universitat.

2. El procediment de seguiment de l'activitat del personal docent.

3. Els calendaris acadèmics.

TÍTOL I. PLA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA (POA)

Article 1. Òrgans competents

Correspon al Consell de Govern aprovar l'estructura, la normativa i el Pla d'ordenació acadèmica de la Universitat, compostos per l'organització acadèmica dels ensenyaments i l'assignació docent als departaments. Correspon als centres i departaments elaborar-les. El seguiment dels aspectes organitzatius correspon al vicerectorat competent en matèria de política acadèmica, el qual ha d'informar preceptivament la Comissió Delegada de Política Acadèmica. El seguiment dels aspectes docents correspon al vicerectorat competent en matèria de docència, que n'ha d'informar la Comissió Delegada de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària.

Article 2. Itinerari estable

Aquelles matèries o assignatures que l'estudiant ha de superar obligatòriament han de preveure un itinerari estable en el pla d'estudis, basat en el projecte formatiu de la titulació. Qualsevol modificació a l'itinerari s'ha de fonamentar en una revisió d'aquest projecte formatiu i s'ha de justificar convenientment.

Article 3. Configuració de l'itinerari

1. Els responsables d'ensenyament i els coordinadors de màster han de fer la proposta d'organització acadèmica de cada ensenyament, que té la forma clàssica d'horari amb informació sobre cursos, períodes, assignatures, activitats, grups d'activitats, horaris teòrics i pràctics, llengua d'impartició, edifici, lloc i departament responsable d'impartir la docència. Les juntes de centre han d'aprovar les propostes corresponents subjectes a la disponibilitat de força docent en els departaments als quals es preveu assignar la docència.

Prèviament entre el centre, els departaments i el vicerectorat competent en política acadèmica han d'haver acordat si hi ha modificacions en:

 1. Les assignatures optatives que s'activen i el període d'impartició.
 2. Les assignatures corresponents a diferents ensenyaments, que està previst que s'imparteixin conjuntament a la mateixa hora i aula.
 3. Els grups d'activitat necessaris per impartir les assignatures.
 4. La distribució dels espais en forma d'aularis.
 5. Si el percentatge de presencialitat de les assignatures és l'adequat.


2. Abans de fixar l'oferta d'assignatures per a estudiants de mobilitat externs, els centres han de tenir en compte quines són les assignatures activades en el POA per al curs següent amb docència completa. Per tant, no podran incloure les assignatures que s'ofereixin com a tutoria o com a dret a examen.

Article 4. Oferta d'assignatures optatives

1. Per a cadascun dels plans d'estudis que incloguin una oferta d'assignatures optatives, els centres han de planificar una oferta d'assignatures que permetin als estudiants completar el pla d'estudis. Aquesta oferta ha d'estar configurada de la manera següent:

 1. Un primer conjunt d'assignatures optatives, activades expressament per oferir-se dins de cada titulació, que sumades representin un nombre de crèdits igual al nombre de crèdits que ha de cursar l'estudiant.
 2. Un segon conjunt d'assignatures optatives, activades expressament per oferir-se dins de cada titulació segons el nombre d'estudiants:
  • Dues assignatures si la mitjana d'estudiants del curs és superior a 40 en els estudis de grau i 20 en els estudis de màster.
  • Una si la mitjana d'estudiants del curs és inferior a 40.
  • Sense oferta si la mitjana d'estudiants del curs de grau és inferior a 15 o si la mitjana d'estudiants del curs de màster és inferior a 9.
  • Si un grau amb més de 80 estudiants ha d'activar més grups d'activitat en una assignatura optativa, d'acord amb el que estableix l'article 7, podrà delimitar l'assignatura i sol·licitar activar-ne una de nova.
 3. Un tercer conjunt d'assignatures optatives, escollides entre les assignatures obligatòries o optatives d'altres ensenyaments. El nombre total de crèdits que s'ofereixin d'aquest conjunt d'assignatures no pot ser més gran que dues vegades el nombre de crèdits optatius que ha de cursar l'estudiant.
 4. Un quart conjunt d'assignatures optatives de pràctiques en empreses i estudis en el marc de convenis de mobilitat, les quals es poden proposar amb independència del nombre d'estudiants matriculats.
   

2.En el supòsit dels plans d'estudis amb mencions (graus) / especialitats (màsters), el centre ha de proposar quina és la menció/especialitat que de forma imprescindible s'ha d'activar per permetre que els estudiants puguin completar el pla d'estudis. Es podran activar altres mencions/especialitats addicionals si es compleixen dues condicions:

a.Que els departaments implicats puguin assumir l'encàrrec docent.

b.Que les mencions/especialitats addicionals que es volen activar hagin tingut una mitjana superior a 15 estudiants en els graus o superior a 9 estudiants en els màsters en cadascun dels dos cursos anteriors.

En qualsevol cas, en la menció/especialitat primera i en les addicionals sols s'activaran assignatures optatives pel nombre dels crèdits de la menció/especialitat.

3.En el supòsit dels plans d'estudis que preveuen les dues possibilitats anteriors de forma alternativa, el centre ha de decidir si per activar l'oferta d'optatives tria el punt 1 o el punt 2 anteriors.

4.En el supòsit dels plans d'estudis que requereixen tant l'elecció d'algunes assignatures optatives com cursar almenys una menció/especialitat, l'oferta d'assignatures optatives es regeix pel punt 1 d'aquest article i l'oferta de mencions/especialitats es regeix pel punt 2 d'aquest mateix article.

5.Aquest article no s'aplica als graus i màsters als quals cursar una menció/especialitat els atorgui atribucions professionals.

Article 5. Fixació d'horaris

1. Els horaris han de ser coherents des del punt de vista de l'estudiant i tan compactes com sigui possible, a fi de buscar l'aprofitament òptim del seu temps i l'esforç, i evitar fragmentacions de l'encàrrec lectiu.

2. El conjunt nuclear de matèries o assignatures d'un pla d'estudis, bàsiques, obligatòries i optatives que el centre identifiqui com a fonamentals, configuren l'horari estable. Atès que les excepcions, sempre justificades pel centre, han de ser les mínimes possibles, és recomanable copiar automàticament els horaris del curs anterior. El centre ha d'informar el Servei de Gestió Acadèmica (SGA) del funcionament que vol aplicar.

3. L'horari també ha de facilitar l'aprofitament de recursos del professorat. Si en assignar la docència a un professor o professora es comprova que hi ha coincidència horària entre assignatures, el departament afectat ha de modificar l'assignació. Quan això no sigui possible, tindrà preferència en el manteniment de l'horari el centre al qual es troba vinculat aquell docent.

4. Amb caràcter general, es recomana no superar les dues hores d'activitat magistral consecutives d'una mateixa assignatura. Si hi hagués algun supòsit que ho fes necessari, cal demanar-ne autorització al vicerectorat competent.

5. Quant a l'organització horària, cal tenir en compte que la banda horària disponible és des de les 8 h fins a les 21 h, i que no hi pot haver classes que fraccionin la unitat de l'hora.

Per poder assignar adequadament els espais docents a les assignatures, es recomana als centres que tinguin aprovats els horaris cap al 20 de maig.

6. No es poden recuperar hores de docència en altres horaris que els fixats, llevat de casos excepcionals que ho justifiquin. En tot cas, quan la docència quedi descoberta temporalment per malaltia o una altra circumstància imprevisible, l'ha de cobrir preferentment el professorat de l'àrea de coneixement corresponent que gaudeixi de reducció docent no regulada.

7. A partir de la data en què s'inicia el període de matrícula, no es poden modificar els horaris. Si el professorat implicat considera que hi ha circumstàncies que ho motivin, per tramitar l'autorització davant el deganat/direcció, caldrà acreditar que tots els estudiants matriculats a l'assignatura corresponent hi han manifestat el seu acord.

Article 6. Distribució de l'esforç de l'estudiantat en graus i màsters

1. Per organitzar el curs acadèmic en període ordinari, es disposa de 39 setmanes útils per a l'activitat acadèmica, tenint en compte que el procés d'avaluació ha d'estar incorporat al procés de formació.

2. Cada assignatura ha d'identificar la dedicació mitjana de l'estudiant a diferents tipus bàsics d'activitat:

 1. Treball en classe magistral.
 2. Treball en classe tutoritzada (seminaris, problemes).
 3. Treball en laboratori tutoritzat o pràctiques clíniques, si n'hi ha.
 4. Tutoria de seguiment del procés d'aprenentatge.
 5. Treball personal extern o pràctiques clíniques.
 6. Treball personal en el TFG o TFM tutoritzat.
 7. Activitats d'avaluació.
 8. Treball personal no tutoritzat.

Els apartats 1), 2) i 3) determinen el treball de l'alumnat en presència del professorat, i han de representar un màxim del 50% del temps en ECTS de les assignatures. Si l'assignatura és únicament de laboratori, es pot arribar al 75%. En el cas de les pràctiques clíniques, es pot arribar al 80%, d'acord amb les directrius dels ensenyaments, atès que el càlcul en hores d'un crèdit ECTS és de 30 hores; aquest percentatge correspon a 20 hores presencials de l'estudiant i la resta, de treball personal.

3. En el global de la titulació, l'activitat en presència de professorat s'estableix entre el 30% i el 40%. Es poden exceptuar ensenyaments amb directrius europees o, excepcionalment, aquells que s'hagin aprovat com a semipresencials o virtuals. Els ensenyaments que s'implantin totalment hauran de fer les adequacions necessàries, per tal d'ajustar-se al marge de presencialitat establert. L'ajustament pot afectar tant el nou curs com els ja implantats.

4. Per sota del 30% de presencialitat (respecte al total d'hores dels crèdits ETCS) d'una assignatura, es considera semipresencial o virtual i només es poden programar si s'ha establert així en la memòria de l'ensenyament. A la guia docent s'ha de fer constar com s'imparteixen les assignatures.

Article 7. Grups d'activitat

1. Els grups d'activitat, per a cada assignatura de grau i màster, s'estableixen a proposta del vicerectorat competent en matèria de política acadèmica i estan subjectes a la disponibilitat de força docent en els departaments als quals es preveu assignar la docència, prenent com a base els grups d'activitat del curs anterior i els valors de referència següents:

 1. Grup gran (classes magistrals): 100 estudiants per grup
 2. Grup mitjà (problemes i seminaris): 50 estudiants per grup
 3. Grup petit (pràctiques de laboratori i de camp): 20 estudiants per grup
 4. Pràctiques clíniques en graus (grups clínics): 10 estudiants per grup. S'aplicarà un coeficient entre 0,20 i 0,30 respecte al temps presencial de l'estudiant.

2 En el cas de l'assignatura Pràctiques Externes, s'assigna 0,25 crèdits per cada estudiant. Aquesta assignació pot ser modificada en un interval del ±20%, a proposta del centre i amb l'acord del Vicerectorat de Política Acadèmica i Personal Docent i Investigador, sempre que l'encàrrec docent global del centre no s'incrementi.

3. Per a les assignatures Treball de Fi de Grau i Treball de Fi de Màster s'estableixen inicialment les equivalències següents, que es valoraran i revisaran, si escau, en la Comissió de Política Acadèmica:

- Treball de Fi de Grau:

S'aplica l'expressió: Crèdits = (nre. crèdits TFG/30 + 0,2) x nre. estudiants

- Treball de Fi de Màster

 • 21 - 30 ECTS: 1,2 crèdit per estudiant
 • 11 - 20 ECTS: 0,9 crèdits per estudiant
 • 6 - 10 ECTS: 0,6 crèdits per estudiant

4. L'assignatura Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat permet reconèixer la formació acadèmica de l'estudiantat en estades de mobilitat amb conveni quan no hi ha un equivalent a la titulació d'origen. Per reconèixer l'activitat de coordinació de mobilitat al professorat, s'assigna a aquesta assignatura els crèdits que resultin de l'expressió següent:

Nre. crèdits per centre = 1 + 0,1 * Nre. estudiants de mobilitat (entrant +sortint) del curs anterior

L'assignació a un mateix docent no pot superar 12 crèdits.

5. Amb l'objectiu de potenciar l'oferta de màsters d'abast internacional, s'aplicarà un factor +10% als crèdits generats per cada assignatura que formi part d'un màster ofert íntegrament i exclusivament en una tercera llengua.

Aquestes xifres constitueixen la base per assignar l'encàrrec docent. El centre pot considerar altres models, d'acord amb els departaments, sempre que puguin assumir l'encàrrec docent sense recursos addicionals i sempre que no se superi el nombre total de crèdits de l'encàrrec docent previst per a l'ensenyament segons el model establert.

6. La direcció de tesis doctorals en el marc del RD 99/2011, de 10 de febrer (art. 12.3), també genera activitat docent. S'assignen anualment per estudiant de doctorat matriculat a la URV:
a) 1,5 crèdits per curs, amb un màxim de tres cursos acadèmics per estudiant.
b) 1,5 crèdits addicionals el quart curs si la tesi ha estat defensada durant els tres primers cursos o durant el quart curs amb menció internacional.

En el cas de codireccions de tesi doctoral, aquests crèdits es reparteixen entre els codirectors de la URV. L'Escola de Postgrau i Doctorat (EPD) n'ha de lliurar als departaments la distribució final, que s'ha d'acordar amb la direcció del departament.

Per a les tesis doctorals dirigides en el marc d'altres RD o fora de la URV, s'hi aplica la Normativa del pacte de dedicació, que preveu l'assignació d'UAA de recerca.

L'assignació a un mateix docent amb dedicació a temps complet per aquest concepte és d'un màxim de 4,5 crèdits, en funció de la disponibilitat del departament. Les direccions de tesis que no puguin ser reconegudes per aquesta via ho seran al pacte de dedicació (UAA de recerca).

Article 8. Assignació de docència al professorat

1.Correspon als centres determinar per a cada assignatura de grau i màster el/els departament/s que han d'impartir la docència. La distribució final és aprovada per la junta de centre.

De manera excepcional, un professor adscrit a un departament pot impartir docència assignada a un altre departament. Els departaments afectats han de signar un acord específic en què han de manifestar el seu consentiment i els termes de la col·laboració i no pot tenir una durada superior a un curs acadèmic, sens perjudici de les possibles pròrrogues que s'acordin per escrit. Aquest acord l'ha de ratificar anualment la Comissió́ de Política Acadèmica.

2. Correspon als departaments aportar els recursos de personal docent amb què compten. Les obligacions docents que tinguin assignades, en vista de la força docent que els correspongui, constitueixen el seu encàrrec docent, el qual és responsabilitat col·lectiva del departament i s'ha de complir obligatòriament un cop aprovat. El consell de departament ha d'aprovar la distribució d'aquest encàrrec docent entre el professorat, d'acord amb el seu règim de dedicació en el marc de la Normativa del pacte de dedicació i l'itinerari, si escau. Aquesta distribució s'ha de fer de manera que tot el professorat tingui com a mínim un encàrrec del 50% de la capacitat docent, un cop descomptades les reduccions aplicables, amb l'objectiu que no es vegi perjudicat a l'hora de tenir una avaluació positiva en el complement addicional per mèrits docents previst a la normativa vigent.

També caldrà que tingui en compte a l'hora de fer l'assignació si hi ha alguna assignatura amb el requeriment d'impartició en una determinada llengua. En cada grup d'assignatura ha de constar la llengua en què la imparteix el docent assignat. Amb caràcter general, la llengua ha de ser la pròpia de la URV, d'acord amb l'Estatut.

3. En principi, el conjunt nuclear de matèries o assignatures d'un pla d'estudis, bàsiques i obligatòries, l'ha d'impartir professorat a temps complet, atesa la plena disponibilitat horària. Mentre que, d'acord amb la dedicació parcial i subjecta a canvis anuals de disponibilitat horària, s'han de reservar per al professorat associat les assignatures optatives específiques, de perfil professional i caire més complementari.

4. L'assignació de docència s'ha de fer tenint en compte primer el professorat amb dedicació a temps complet i després, el professorat associat. Cal vetllar perquè l'encàrrec docent assignat permeti assolir, en la previsió, el pacte de dedicació complet a tot el professorat del departament:

 • Assignant docència als professors que no el tinguin complet, fins al màxim previst per la legislació vigent.
 • Reduint docència als professors que el tinguin complet, fins a un límit de 6 crèdits per sota de l'encàrrec docent màxim.

En l'assignació de la docència s'ha de prioritzar la docència d'assignatures bàsiques i obligatòries al professorat a temps complet, i s'ha de garantir que la proporció de professorat permanent a primer curs sigui el més alt de tota la titulació.

En qualsevol cas, l'encàrrec docent derivat de l'aplicació dels criteris establerts en els articles d'aquesta normativa s'ha d'ajustar a les disponibilitats de plantilla del departament. Per aquest motiu, en cas que l'encàrrec docent d'un departament sigui superior a la força docent disponible, cal revisar l'assignació docent dels centres al/s departament/s, o bé la programació acadèmica del títol modificant l'oferta d'assignatures optatives i, si cal, de les mencions (graus)/especialitats (màsters), disminuint el nombre de grups d'activitat o reduint les hores de presencialitat dels crèdits ECTS.

5. En la docència corresponent a crèdits teòrics d'una assignatura, no es pot assignar al personal docent menys d'1,5 crèdits (15 hores). En la docència corresponent a crèdits pràctics, no es pot assignar menys d'1 crèdit (10 hores). En casos particulars, es podrà revisar l'aplicació del criteri.

6. Tots els grups d'activitat han de tenir assignats un professor o professora, o el codi de la plaça vacant, que quan es cobreixi serà la persona que impartirà la docència.

Article 9. Regularització del nombre de grups d'activitat

1. Un cop finalitzat el període de matrícula (setembre) i no més tard del 15 de novembre, els centres han de revisar les dades de matrícula de les assignatures activades.

Tenint en compte les xifres d'ocupació, els centres han de regularitzar el nombre de grups d'activitat. En el cas que la matrícula hagi superat les previsions inicials, els centres podran sol·licitar:

 • L'augment del nombre de grups d'activitat si se supera considerablement la mida del grup i sempre que sigui de primera matrícula. Caldrà tenir l'informe del departament segons el qual pot assumir l'augment de càrrega docent sense professorat addicional i s'haurà d'adjuntar la programació horària nova.
 • La no-eliminació dels grups d'activitat si no s'arriba a la mida del grup que correspongui.

En el cas que la matrícula hagi estat inferior a les previsions inicials, es desactivaran els grups d'activitat no justificats així com les assignatures optatives que no arribin a 8 estudiants en els estudis de grau o que no arribin a 5 estudiants en els estudis de màster. S'haurà de garantir, però, que hi haurà una oferta d'optatives suficient perquè les persones afectades puguin completar el pla d'estudis.

En els casos de desactivació d'assignatures optatives, els estudiants afectats podran substituir-la per una altra o anul·lar-la, d'acord amb el que estableixi la Normativa de matrícula.

2. Aquells grups d'activitat que en el moment d'iniciar-se el curs no tinguin un docent assignat o codi de plaça vacant, es desactivaran automàticament, llevat que l'assignació correspongui a contractes pendents de resolució.

3. Els grups d'activitat amb professorat o plaça assignat han de tenir fixat l'horari; en cas contrari se'n revisarà l'activació.

4. Les assignatures o grups que després d'acabar el període de matrícula no tinguin estudiants matriculats s'han de desactivar automàticament. El vicerectorat competent en aquesta matèria ho ha de comunicar als centres i aquests, als departaments afectats. Els departaments poden modificar la docència prèviament assignada als professors corresponents.

Article 10. Tractament de plans en extinció

1. S'ha de seguir el procediment establert en les memòries corresponents.

2. Per a les assignatures que inicien el calendari d'extinció, la primera vegada que deixin d'impartir-se, els centres, juntament amb els departaments afectats, han de preparar una programació en què constin d'una manera expressa, com a mínim, les dades següents:

 1. El programa i les activitats de cadascuna de les assignatures. Es pot considerar tutoria o bé docència compartida.
 2. El professor o professora que s'encarregui de la tutoria dels estudiants i responsable de la realització i qualificació dels exàmens. S'ha de procurar que coincideixi amb l'últim professor o professora que va impartir l'assignatura quan estava activada.
 3. L'horari durant el qual es pot atendre els estudiants i, si escau, els recursos web posats a disposició de l'estudiant.

3. L'activitat del professorat responsable de la programació de les assignatures dels plans d'estudis antics, corresponents a cursos ja extingits, pot generar en el POA fins a un 20% de la docència assignada a l'assignatura, sempre que correspongui a la primera vegada que deixa d'impartir-se.

4. Per a les assignatures que es troben en situació d'impartir-se amb dret a examen, els centres, juntament amb els departaments afectats, han d'elaborar la guia docent, que ha d'incloure, com a mínim, el sistema d'avaluació previst i altra informació que a criteri de l'equip docent faciliti a l'estudiant la superació de l'assignatura.

Article 11. Atenció personalitzada

El professorat amb dedicació a temps complet ha de dedicar a l'estudiantat sis hores d'atenció personalitzada a la setmana. El professorat amb dedicació a temps parcial o amb reducció per càrrec ha de dedicar tantes hores a la setmana com hores lectives li correspongui. Durant les hores d'atenció, ha de ser al seu departament, institució sanitària o a l'edifici on s'imparteix l'ensenyament, en cas que el departament estigui ubicat en un altre campus. La direcció del departament ha de fer fixar als taulers d'avisos dels departaments i centres afectats l'horari d'atenció personalitzada del professorat i ha de promoure, entre aquest últim, l'ús de l'eina de reunions de l'entorn virtual de formació per publicar el seu horari d'atenció personalitzada. També es podran utilitzar mitjans telemàtics, sempre que assegurin una atenció correcta a l'estudiantat.

Article 12. Tutoria acadèmica

La tutoria acadèmica definida per la URV és un procés de caràcter formatiu, orientador i integral que duen a terme els docents universitaris amb la finalitat d'orientar l'estudiant en el seu procés formatiu. Un tutor o tutora acompanya l'estudiant des que ingressa a la Universitat fins que finalitza els estudis, sobretot en aquells moments en els quals ha de prendre decisions. Es diferencia de l'atenció personalitzada de cada matèria pel seu caràcter transversal a les diferents matèries i cursos.

Es fa en grups d'entre 1 i 5 estudiants. Amb caràcter general, cada tutor o tutora ha de tenir un màxim de 20 estudiants. La tutoria acadèmica té el reconeixement docent establert en la Normativa del pacte de dedicació.

Article 13. Dades del POA

1. El Pla d'ordenació acadèmica ha d'incloure la informació següent: assignatures activades per períodes, horaris i aularis, amb especificació del tipus i del nombre de grups, àrea de coneixement, si s'escau, departaments i calendari d'exàmens.

2. Els centres han de tenir informació sobre:

- l'assignació de tutoria acadèmica del professorat

- llengua en què impartiran les classes (discriminant els diferents grups)

- horaris d'atenció als estudiants i de tutoria acadèmica

Sempre que sigui possible, aquestes dades s'han d'incloure en el sistema informàtic.

Article 14. Guia docent i pla de treball

1. S'entén per guia docent el document en què es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Afecta totes les assignatures que formen part dels diferents plans d'estudis.

2. Tots els ensenyaments han de disposar de la guia docent en el sistema Docnet. Aquest document és considerat el model oficial per acreditar els programes de les assignatures.

3. La fitxa de la guia docent comprèn diversos apartats per a cada assignatura. En general són els següents:

1) Dades identificatives de l'assignatura, qui la imparteix, idioma d'impartició i descripció general
2) Competències
3) Resultats d'aprenentatge
4) Continguts
5) Planificació
6) Metodologia
7) Atenció personalitzada
8) Avaluació
9) Fonts d'informació

En algunes assignatures amb determinades característiques (Pràctiques Externes, TFG, etc.), aquest format general s'adapta a les seves especificitats.

4. És imprescindible que l'estudiant conegui aquesta informació i la del POA abans del procés de matrícula, per poder prendre decisions basades en el seu desenvolupament formatiu. Una vegada tancat el sistema Docnet abans d'obrir el període de matrícula, no es pot modificar el document.

L'elaboració del document ha d'implicar necessàriament la coordinació de tot el personal docent que imparteix l'assignatura a l'hora de definir els components de la guia.

5. El deganat/direcció del centre, si així ho requereix un estudiant o titulat de la URV, per a processos de legalització, ha de facilitar els programes amb els requeriments establerts pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. En el cas que no es disposi de la guia docent d'una determinada assignatura, el centre s'ha de posar en contacte amb el departament al qual està adscrita l'assignatura, per tal que faciliti el document que va constituir en el seu dia el programa de l'assignatura.

6. El pla de treball d'una assignatura conté informació detallada de les activitats que ha de dur a terme cada estudiant per desenvolupar les competències definides en els graus i màsters. El pla de treball permet analitzar la distribució del volum de treball de l'estudiant, la tipologia d'activitats avaluatives i l'evolució del desplegament del perfil de competències de la titulació.

7. L'equip docent vinculat a cada assignatura és el responsable d'elaborar el pla de treball.

8. El coordinador o coordinadora de l'assignatura és el responsable de publicar el pla de treball.

TÍTOL III . PROCEDIMENT DE SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT DOCENT

Article 15. Sistema intern de garantia de la qualitat (SIGC) de la docència

1. Totes les unitats i persones les funcions de les quals tinguin relació amb l'activitat docent han de seguir els procediments establerts en el sistema intern de garantia de la qualitat (SIGC) de la docència de la URV i han de contribuir a la millora contínua del model, incorporant-hi i adequant tots els procediments necessaris.

2. El disseny del SIGC i la implantació tenen com a objectius:

 • Definir de forma clara i explícita la política i estratègia de qualitat docent de la URV, les responsabilitats i els procediments per garantir la qualitat de tots els ensenyaments que ofereix.
 • Definir com es farà el seguiment intern de la garantia de la qualitat de la docència, els agents implicats i les responsabilitats, i com es durà a terme el procés de rendició de comptes dels resultats.
 • Garantir la qualitat dels ensenyaments, segons els estàndards establerts, fixats per la mateixa universitat i els organismes externs competents en matèria de qualitat, per assegurar els processos del Marc per a la verificació, modificació, seguiment i acreditació.
 • Donar resposta a les necessitats i expectatives de tots els agents implicats en el procés formatiu.
 • Oferir la transparència que exigeixen els processos de qualitat docent establerts en el Marc per a la verificació, modificació, seguiment i acreditació.
 • Incorporar estratègies de millora contínua.

Article 16. Funcions de la direcció del centre

El centre es responsabilitza de les accions següents, entre altres:

 • Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments que li són adscrits.
 • Elaborar els plans d'estudis i proposar-ne la modificació.
 • Garantir el progrés acadèmic de l'estudiantat i el seu aprenentatge.
 • Coordinar el pla d'acció tutorial del centre.
 • Vetllar per la qualitat de la docència, implantant el sistema intern de garantia de la qualitat (SIGC), segons el manual corresponent, i fent-ne el seguiment.

Article 17. Funcions de la direcció de departament

1.El departament es responsabilitza de les accions següents, entre altres:

 1. Aprovar la fitxa de la guia decoent de les assignatures que imparteix i vetllar, d-acord amb els centres,perquè s'adeqüi als plans d'estudis i a les memòries verificades.
 2. Oferir atenció a l'estudiantat i vetllar per la permanència al departament del professorat.
 3. Vetllar pel compliment general del personal, perquè el professorat compleixi els terminis de          lliurament de les actes, garantir la docència i l'atenció als estudiants en casos d'absència, de permisos o de vacants, utilitzant tots els recursos de personal del departament.
 4. Prendre les mesures necessàries per coordinar adequadament el professorat que té adscrit.

2. Si la direcció del departament coneix cap incompliment d'algun membre del personal acadèmic del departament, ha de seguir els passos següents:

a) Adreçar-se a la persona que fa l'incompliment per intentar resoldre el problema.
b) Si no obté cap solució positiva al problema plantejat, la direcció del departament ho ha de comunicar per escrit al deganat o a la direcció de l'escola, o persona en qui delegui. Ambdós, conjuntament, determinen la manera d'actuar per resoldre el problema plantejat.
c) Si el problema no queda resolt, la direcció del departament i el deganat o la direcció de l'escola, després de reunir-se, trameten un escrit dirigit al vicerectorat competent en matèria de docència a fi que n'iniciï el tràmit disciplinari, si escau.
d) Si l'incompliment es refereix a les actes, se segueix el procediment establert a la Normativa acadèmica.

Article 18. Funcions dels responsables d'ensenyament

1. Correspon al responsable de l'ensenyament, sota la direcció del degà o degana, o director o directora del centre al qual l'ensenyament estigui adscrit, fer el seguiment de l'organització acadèmica de l'ensenyament. En aquest àmbit, és responsable de:

a) Desenvolupar l'organització acadèmica de l'ensenyament corresponent.
b) Coordinar els recursos humans i materials assignats pels departaments i els centres.
c) Fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora de l'ensenyament.
d) Vetllar per la publicitat adequada de la guia docent i el pla de treball dels ensenyaments.
e) Vetllar per la coherència de la docència que s'imparteix amb les directrius generals i els plans d'estudis dels ensenyaments dels quals és responsable.
f) Garantir l'atenció adequada a l'estudiantat, en tots els aspectes acadèmics i administratius.
g) Vetllar perquè es compleixin els horaris previstos en els aularis predeterminats.
h) Coordinar el professorat a càrrec seu.

2. Si el responsable d'ensenyament coneix cap incompliment en matèria docent de personal acadèmic del seu ensenyament, ho ha de comunicar per escrit a la direcció del departament corresponent. Per a les seves funcions, el responsable d'ensenyament compta amb el suport de la junta de centre.

Article 19. Funcions de la coordinació de màster

1. Correspon al coordinador o coordinadora de màster, sota la direcció del degà o degana, o director o directora del centre on s'imparteix, fer el seguiment de l'organització acadèmica del màster. En aquest àmbit, és responsable de:

a) Desenvolupar l'organització acadèmica i vetllar per la coherència de la docència del màster.
b) Coordinar els recursos humans i materials assignats pels departaments i els centres.
c) Fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora del màster.
d) Vetllar per la publicitat adequada de la guia docent i els programes dels ensenyaments.
e) Garantir l'atenció adequada a l'alumnat, en tots els aspectes acadèmics i administratius.
f) Vetllar pel compliment dels horaris previstos en els aularis predeterminats.
g) Col·laborar amb la resta de coordinadors en els màsters interuniversitaris, segons que s'indiqui en el conveni.
h) Col·laborar en els processos de captació, admissió i acollida.
i) Coordinar el professorat a càrrec seu .

2. Si el coordinador o coordinadora coneix cap incompliment en matèria docent de personal acadèmic del màster, ho ha de comunicar per escrit a la direcció del departament corresponent.

3. Per a les seves funcions, els coordinadors compten amb el suport de la comissió acadèmica de màster.