saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa d'associacions i de grups d'estudiants de la URV

Preàmbul

L'Estatut de la URV reconeix el dret d'associació dels estudiants en l'article 152 com el dret a "associar-se lliurement, crear les pròpies organitzacions i rebre per a aquest fi un suport adequat tant pel que fa a material com a instal·lacions, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Universitat i dels centres respectius".

És palesa així la voluntat de potenciar l'associacionisme estudiantil com a eina de la qual els estudiants es doten per exercir millor els altres drets que els reconeix l'article 152 de l'Estatut de la URV, i en especial el de participació en els òrgans de govern i de gestió de la Universitat.

En data 16 de febrer de 2006 la Universitat Rovira i Virgili va aprovar la Normativa d'associacions i grups d'estudiants de la Universitat. Per tal d'adequar-la als canvis que en aquests darrers anys s'han produït a la Universitat i facilitar i promoure el registre d'associacions, s'adopta la present Normativa d'associacions i de grups d'estudiants de la Universitat Rovira i Virgili.

Article 1. Àmbit d'aplicació de la Normativa

1. La present Normativa s'aplica a les associacions i grups d'estudiants de la URV. En queden exclosos les associacions o grups d'antics estudiants.

2. A l'efecte de la present Normativa, s'entén per associació d'estudiants de la URV aquella que compleixi els requisits següents: 1) qualsevol col·lectiu d'estudiants que tingui com a àmbit principal d'actuació el de la Universitat Rovira i Virgili, d'acord amb les funcions bàsiques de la URV , previstes en el seu Estatut, 2) que s'hagi constituït com a associació d'acord amb la legislació vigent i 3) que com a tal hagi estat inscrita al Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la URV.

3. A l'efecte de la present Normativa, s'entén per grup d'estudiants de la URV aquell que compleixi els requisits següents: 1) que estigui constituït per un nombre significatiu d'estudiants de la URV , que en cap cas serà inferior a 5, 2) que es registri com a tal, 3) que tingui com a àmbit principal d'actuació el de la Universitat Rovira i Virgili, d'acord amb les funcions bàsiques de la URV , previstes en el seu Estatut i 4) que com a tal hagi estat inscrit al Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la URV.

4. Les associacions o grups d'estudiants de la URV que es presentin com a tals en les eleccions de representants d'estudiants en els òrgans de govern de la URV (Claustre, Consell de Govern, junta de centre, consell de departament), seran considerades grups d'estudiants o associacions representatives.

Article 2. Acta de constitució

1. La constitució d'una associació o grup d'estudiants es materialitzarà jurídicament mitjançant una acta en què consti, de manera inequívoca, el propòsit d'associar-se, amb plena capacitat d'obrar, que acordin voluntàriament servir un fi determinat i lícit, expressat als estatuts de l'associació o grup i ajustat al que disposa l'article 1 d'aquesta Normativa.

2. Almenys cinc dels membres de l'associació o grup han de tenir la condició d'estudiant de la URV i, com a mínim, un dels membres dels òrgans de govern de l'associació o dels representants del grup ha d'estar matriculat a la URV , en qualsevol dels estudis, tant en centres propis com adscrits.

3. No es reconeixerà cap associació o grup que en el procés d'admissió o en el funcionament discriminin per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, ni aquelles que amb la seva activitat promoguin o justifiquin l'odi o la violència contra persones físiques o jurídiques.

Article 3. Estatuts o regles de funcionament

1. Els Estatuts de l'associació han de regular, com a mínim, les qüestions següents:

a) Denominació de l'associació, que no indueixi a confusió respecte a altres associacions o grups d'estudiants registrats, ni sobre la naturalesa o finalitats. Tampoc no podrà induir a confusió ni coincidir amb marques o noms comercials notoris o de renom.
b) Àmbit d'actuació.
c) Domicili.
d) Finalitats i activitats específiques de l'associació.
e) Les regles sobre la convocatòria i la constitució de l'assemblea general ordinària i extraordinària.
f) Les regles sobre l'organització i el funcionament de l'òrgan de govern que estableixin el règim de convocatòria i constitució, la composició, la manera de designar les persones que en formen part, destituir-les i renovar-les, i la durada del mandat.
g) El règim de deliberació i l'adopció d'acords dels òrgans col·legiats i el procediment d'aprovació de les actes.
h) Procediment d'adquisició i pèrdua de la condició d'associat.
i) Drets i deures dels associats o membres del grup i el règim disciplinari.
j) La previsió de la destinació dels béns sobrants, de manera que, en cas de dissolució, reverteixi en benefici de la URV o una altra associació constituïda i registrada segons aquesta Normativa amb les mateixes finalitats.
i) Procediment de modificació dels Estatuts.
j) Durada de l'associació, en cas que no es constitueixi per temps indefinit.

2. En el cas dels grups, l'acta de constitució ha d'indicar les qüestions següents:

a) Denominació del grup, que no indueixi a errors respecte a altres associacions o grups d'estudiants registrats, ni sobre la seva naturalesa o finalitats. Tampoc no podrà coincidir ni induir a confusió amb marques o noms comercials notoris o de renom.
b) Àmbit d'actuació.
c) Domicili.
d) Finalitats i activitats específiques del grup.
e) Òrgans de govern i representació i forma d'administració.
f) Procediment d'adquisició i pèrdua de la condició de membre del grup.
g) Drets i deures dels membres del grup.
h) Aplicació que s'ha de fer al patrimoni del grup en cas de dissolució que, de tota manera, haurà de revertir en benefici de la URV.
i) Durada del grup, en cas que no es constitueixi per temps indefinit.

Article 4: Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la URV

1. Es crea un Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la URV (en endavant, el Registre), amb dues seccions, amb seu al Centre d'Atenció a l'Estudiant. A la secció primera s'hi inscriuen les associacions registrades a la Generalitat de Catalunya i a la secció segona s'hi inscriuen els grups d'estudiants.

2. Es poden inscriure al Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la URV les entitats següents:
a) Les associacions d'estudiants inscrites al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.
b) Els grups d'estudiants formats almenys per cinc estudiants matriculats a la Universitat.

3. El col·lectiu que vulgui sol·licitar la inscripció al Registre, en la secció que correspongui, haurà de presentar una sol·licitud, segons el model normalitzat, dirigida al vicerectorat competent en aquesta matèria, acompanyada de la documentació que estableix l'article 5.

Article 5. Inscripció al Registre

1.Tota associació o grup que vulgui inscriure's al Registre ha de presentar al Centre d'Atenció a l'Estudiant la documentació següent:

a) Acta fundacional de l'associació o acta de constitució com a grup d'estudiants.
b) Certificat acreditatiu de l'acord pres per la Junta Directiva de l'associació o bé per la totalitat dels membres del grup d'estudiants de sol·licitar la inscripció al Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la URV.
c) Relació de les persones que formen part dels òrgans de govern de l'associació o dels representants del grup d'estudiants, amb el nom i cognoms. En el cas del grup d'estudiants, la relació de representants ha d'estar signada per totes les perdones que formen el grup.

2. Si l'entitat sol·licitant és una associació, a més de la documentació especificada a l'article anterior, ha d'adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia compulsada dels documents següents:

a) Estatuts vigents, degudament registrats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
b) Document que acrediti la inscripció de l'Associació al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb indicació del número de registre que se li hagi atorgat, si escau.

Article 6. Validesa de la inscripció

1. La validesa de la inscripció al Registre és d'un any natural. Les associacions o grups que vulguin ser considerats actius han de sol·licitar, en un termini de 30 dies naturals des de la finalització de la vigència de la inscripció anterior, la renovació de la inscripció mitjançant un escrit normalitzat en el qual han d'indicar totes les possibles modificacions de càrrecs, alta i baixa de membres o qualsevol altra modificació que es produeixi. A més, han d'adjuntar una memòria d'activitats realitzades durant l'any anterior, així com una proposta d'activitats per a l'any següent.

2. La Universitat Rovira i Virgili ha de respondre a aquesta sol·licitud comunicant la renovació o no de la inscripció de l'associació o grup.

3. Si una associació o grup no renova la inscripció en el termini establert no serà considerada associació o grup de la URV, tot i que les dades romandran a l'arxiu històric del Registre.

4. Una associació inscrita en el Registre i que hagi passat a ser considerada no activa perquè no hagi fet la renovació pot tornar a sol·licitar la inscripció mitjançant el procediment i la documentació que es detallen a l'article 5.

Article 7. Beneficis de les associacions

1. Les associacions i els grups d'estudiants poden tenir accés a un ajut material i de finançament d'activitats. Per obtenir-lo l'associació o grup ha d'elaborar un projecte detallat i específic que ha de presentar en el moment que la Universitat realitzi la convocatòria pertinent a la Comissió Avaluadora dels Ajuts, d'acord amb el procediment establert per a aquest cas. La denegació del projecte s'haurà de justificar degudament.

2. En la mesura de les possibilitats de la Universitat , les associacions i els grups podran també accedir a locals, línies telefòniques i altres mitjans materials que la Universitat determini.

3. La concessió de recursos econòmics o materials (seu o local) a les associacions i grups d'estudiants té caràcter anual i està sempre condicionada al compliment dels requisits següents:

a) Adequació de les activitats a les finalitats indicades a l'article 1.
b) Desenvolupament normal de les activitats de l'associació o grup.
c) Compliment dels requisits assenyalats a l'article 5.

4. L'assignació de mitjans compartits serà en tot cas prioritària respecte a la d'aquells que són d'ús exclusiu d'una associació o grup.

Article 8. Responsabilitat

Poden incórrer en responsabilitat disciplinària, al marge de la responsabilitat penal, els associats promotors i les persones que tinguin la representació de l'associació o grup en els supòsits següents:

a) La no-devolució de la subvenció econòmica concedida quan no es realitzin les activitats per a les quals els fou atorgat l'ajut econòmic.
b) El deteriorament anormal i injustificat, no degut a causes fortuïtes o de força major, dels locals posats a disposició de les associacions o grups per la URV.
c) L'organització i promoció d'activitats o expressions que fomentin la violència, l'odi o la discriminació.

Disposició transitòria única

1. Les associacions o grups inscrits a l'actual Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants estaran actius fins al 30 d'abril de 2010.
2. En cas que una associació o grup d'estudiants vulgui seguir en actiu després d'aquesta data, haurà de seguir el procediment establert a aquest efecte en aquesta Normativa.
3. Les associacions o grups d'estudiants que no renovin la vigència abans de l'esmentada data constaran al Registre històric corresponent.
4. A partir de l'any 2011 el període de vigència de la inscripció coincidirà amb l'any natural.

Disposició derogatòria
Aquesta Normativa deroga la Normativa d'associacions i de grups d'estudiants de la URV aprovada pel Consell de Govern el 16 de febrer de 2006.

Disposició final
La present Normativa entrarà en vigor des de la data de l'aprovació pel Consell de Govern de la URV.