saltar al contingut principal
Cercar
URV

Model de reglament de funcionament intern del Consell d'Estudiants de (nom del centre) de la URV

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte del Reglament
Aquest reglament estableix les disposicions que conformen el règim de funcionament intern del Consell d'Estudiants de (nom del centre) de la Universitat Rovira i Virgili, constituït d'acord amb el que preveu l'article 156 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV).

Article 2. Naturalesa
El Consell d'Estudiants de (nom del centre) és el màxim òrgan de representació dels estudiants de (nom del centre) de la URV , sens perjudici de les funcions atribuïdes al Consell d'Estudiants de la Universitat.

Article 3. Principis generals
1. El Consell d'Estudiants de (nom del centre) gaudeix de plena autonomia en l'àmbit de les seves competències i funcions i actua amb plena observança als principis de col·laboració entre els diversos consells d'estudiants de centre i el Consell d'Estudiants de la URV , amb els quals pot establir plans i programes d'actuació conjunts, sens perjudici de la preeminència del Consell d'Estudiants de la Universitat en cas de conflicte competencial o d'interessos.

2. Les funcions de representació han d'estar inspirades pels principis de llibertat, democràcia, igualtat i no discriminació i transparència..

Article 4. Composició

1. El Consell d'Estudiants de (nom del centre) està compost pels estudiants dels ensenyaments adscrits a (nom del centre) que tinguin la condició de:

a) Representants al Claustre Universitari
b) Representants a la junta de (nom del centre)
c) Representants als consells dels departaments que són responsables de docència en algun dels ensenyaments adscrits al centre. En aquest cas, els representants als consells dels departaments només poden formar part del Consell d'Estudiants d'un centre.
d) Delegats d'acord amb l'article 8 del present reglament . El nombre de delegats del consell d'estudiants de centre no pot excedir el 50% del total de membres del Consell d'Estudiants. En cas que el nombre de delegats excedeixi el susdit 50%, els delegats han de designar d'entre ells els representants al Consell d'Estudiants de forma proporcional al nombre d'estudiants matriculats en cadascun dels ensenyaments adscrits a (nom del centre).

2. El mandat dels representants al Claustre Universitari, junta de centre i consell de departament es regeix pel que estableix l'Estatut de la URV. El mandat de la resta de representants té una durada d'un any corresponent a un curs acadèmic.

Article 5. Drets dels membres dels consells d'estudiants de centre de la URV

Són drets dels membres dels consells d'estudiants de centre de la URV:

a) Exercir lliurement la representació.
b) Expressar-se lliurement, sense altra limitació que el respecte a les persones i a la institució.
c) Rebre informació sobre els assumptes que afecten l'estudiantat.
d) Participar responsablement en els processos de presa de decisions i polítiques estratègiques.
e) Compatibilitzar l'estudi amb les activitats de representació sense menyscabament de la seva formació.
f) Disposar d'espais físics i de recursos materials i econòmics propis per dur a terme les funcions de representació.

Article 6. Deures dels membres dels consells d'estudiants de centre de la URV

Són deures dels membres dels consells d'estudiants de centre de la URV , pel que fa a l'estudiantat representat i a la institució universitària:

a) Assistir a les reunions i canalitzar les propostes, iniciatives i opinions del col·lectiu que representen davant els òrgans de govern de la Universitat , sens perjudici del dret de qualsevol membre de l'estudiantat a elevar-les directament.
b) Fer bon ús de la informació rebuda per raó del càrrec i respectar la confidencialitat d'aquella que li sigui tramesa amb aquest caràcter.
c) Donar a conèixer els drets de l'estudiantat i vetllar perquè es compleixin.
d) Protegir els béns de la URV.
e) Informar l'estudiantat que representen dels acords dels òrgans col·legiats de govern i de les seves actuacions.

Article 7. Pèrdua de la condició de membre del Consell d'Estudiants de (nom del centre)

1. Es perd la condició de membre del Consell d'Estudiants de (nom del centre) en els casos següents:

a) Si es deixa de pertànyer al col·lectiu pel qual es va ser elegit.
b) Per renúncia expressa de la persona interessada.
c) Per expiració del període de duració del mandat.
d) Quan es perd la condició d'estudiant de la Universitat Rovira i Virgili.

2. Mentre no hagin estat elegits els nous membres del Consell d'Estudiants, continuen en funcions els anteriors.

3. El delegat o delegada de grup perd la condició de membre quan finalitza el curs acadèmic en què va ser escollit, sens perjudici de les causes anteriorment enumerades.

Article 8. Els delegats

1. Els delegats són el nexe d'unió entre el grup i el consell d'estudiants de centre.

2. El grup és el conjunt d'estudiants matriculats a les assignatures del pla d'estudis que corresponen a un curs. Hi pot haver més d'un grup per curs.

3. Els delegats són escollits anualment per cada grup. A aquest efecte, el responsable d'ensenyament ha de facilitar el corresponent procés electoral.

4. Els delegats han d'estar matriculats en almenys el 50% de les assignatures obligatòries que correspongui al seu grup.

5. Les funcions del delegat o delegada són:

a) Representar el grup al qual pertany davant el professorat.
b) Recollir i transmetre les propostes i suggeriments de l'estudiantat, tant als consells d'estudiants de centres de la URV i al Consell d'Estudiants de la Universitat com al professorat.
c) Assistir a les reunions convocades pel responsable de cada ensenyament.
d) Informar l'estudiantat del grup al qual pertany.


TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN

Capítol primer. El Ple

Article 9. Definició i membres del Ple

1. El Ple és l'òrgan màxim de representació del Consell d'Estudiants de (nom del centre).

2. El Ple està format per tots els representants dels estudiants previstos a l'article 4 del present reglament. Tanmateix, pot assistir a les reunions del Ple qualsevol estudiant dels ensenyaments adscrits a (nom del centre), amb veu però sense vot, que n'acrediti la condició i que notifiqui degudament al coordinador o coordinadora la seva intenció d'assistir-hi abans de l'inici de la sessió.

Article 10. Funcions del Ple

Les funcions del Ple són (sens perjudici de les que pugui afegir el Reglament corresponent):

a) Proposar el Reglament del Consell d'Estudiants de (nom del centre) així com les possibles modificacions, perquè sigui sotmès al vistiplau del Consell d'Estudiants de la Universitat i a l'aprovació de la junta de (nom del centre).
b) Escollir el coordinador o coordinadora.
c) Ratificar, si escau, les decisions del o coordinadora.
d) Proposar iniciatives i manifestar l'opinió sobre problemes que afectin la comunitat universitària i, en especial, el centre i els ensenyaments que hi són adscrits.
e) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament, i fixar-ne la composició i les funcions.
f) Qualsevol altra que es derivi del present reglament, del Reglament del Consell d'Estudiants de la Universitat , de l'Estatut de la URV i de l'Estatut de l'estudiant Universitari.

Article 11. Convocatòria del Ple

1. El Ple de (nom del centre) s'ha de reunir almenys dues vegades cada quadrimestre (el Reglament en pot preveure un major nombre de reunions). Sempre que sigui possible, s'ha de reunir amb anterioritat a les reunions ordinàries del Ple del Consell d'Estudiants de la Universitat.

2. El secretari o secretària, per indicació del coordinador o coordinadora, ha de cursar la convocatòria del Ple amb una antelació mínima de set dies naturals.

3. Les convocatòries s'han de fer preferentment per mitjans electrònics, d'acord amb la normativa vigent.

4. La convocatòria s'ha d'acompanyar de l'ordre del dia, que ha d'incloure, si és el cas, els temes sol·licitats pels membres del Ple que s'hagin presentat amb una antelació no inferior a dos dies hàbils a la data de la convocatòria.

5. La convocatòria ha d'incloure també la documentació que s'ha de sotmetre a deliberació, la qual, en qualsevol cas, ha d'estar disponible amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores en un web, del qual s'ha de garantir l'accessibilitat i la seguretat.

6. En casos d'urgència, els terminis de convocatòria del Ple es poden reduir a la meitat. El coordinador o coordinadora n'ha de justificar de forma expressa la urgència, la qual ha de ratificar posteriorment el Ple.

7. Les sessions del Ple s'han de realitzar necessàriament dins els períodes lectius.

8. S'ha d'informar les persones convocades dels drets i deures que tenen com a representants dels estudiants.

Article 12. Assistència a reunions

Els membres del Consell d'Estudiants de (nom del centre) han d'assistir a les reunions del Ple a les quals siguin convocats o justificar-ne l'absència al coordinador o coordinadora. No obstant això, en cas d'absència, els membres poden ser representats per un altre membre del Consell d'Estudiants (si ho preveu el Reglament).

Article 13. Exercici del dret de vot

1. Els membres del Consell d'Estudiants de (nom del centre) exerceixen personalment el dret de vot. No obstant això, es pot exercir el dret de vot per representació (si ho preveu el Reglament), però no per delegació. Cadascun dels membres del Consell d'Estudiants només pot exercir un vot per representació.

2. El membre del Consell d'Estudiants de (nom del centre) que exerceixi el dret de vot per representació (si ho preveu el Reglament) pot modificar el sentit del vot com a resultat del debat que hagi tingut lloc durant la sessió, sempre que sigui per afavorir els interessos de la persona representada. En aquest cas, n'ha d'informar immediatament per escrit la persona representada.

3. El membre del Consell d'Estudiants que exerceix la representació d'un altre membre (si ho preveu el Reglament) ha d'acreditar-la per escrit davant el coordinador o coordinadora.

Article 14. Publicitat, quòrum i acords

1. El coordinador o coordinadora ha d'emprar els mitjans electrònics per informar tots els estudiants que no són membres del Ple del Consell d'Estudiants de (nom del centre) de les convocatòries, de l'ordre del dia i dels acords presos.

2. El Ple és vàlidament constituït, a efecte de la realització de sessions, deliberacions i presa d'acords, quan hi sigui present la majoria absoluta dels membres. Si en primera convocatòria no hi ha aquest quòrum, s'ha de constituir en segona convocatòria mitja hora després de l'hora assenyalada en primera convocatòria, i és suficient la presència d'una tercera part dels membres.

3. Una vegada constituït el Ple es pot exigir la comprovació del quòrum abans de prendre un acord.

4. Els acords s'adopten per assentiment dels membres presents o per votació. Aquesta pot ser a mà alçada o secreta, quan es tracti d'eleccions de càrrecs personals o d'un assumpte que afecti qualsevol persona, i sempre que ho demani algun dels membres presents.

5. Qualsevol tema sotmès a votació ha de ser objecte d'un debat previ, excepte en el cas de l'elecció de càrrecs personals.

6. Abans de la votació els membres del Ple poden demanar la paraula per fer una explicació del seu vot.

7. Els acords es prenen per majoria simple dels vots emesos, excepte el que estableix l'article 20 d'aquest reglament.

8. En cas d'empat en les votacions a mà alçada el coordinador o coordinadora disposa de vot de qualitat per dirimir-lo.

Article 15. De les votacions secrete

1. Té la consideració de vot nul:
a) El vot emès en una papereta diferent del model oficial.
b) El vot emès en una papereta en què consti un nombre de marques superior al nombre màxim de candidats que l'elector pugui votar.
c) En cas de diferents opcions representades per diferents paperetes, el vot emès en un sobre que contingui més d'una papereta.
d) El vot emès en una papereta amb guixades, esmenes, modificacions o qualsevol altre tipus d'alteració que impedeixi conèixer amb claredat la voluntat efectiva de l'elector.
e) La papereta que contingui qualsevol expressió aliena al vot.

2. Es considera vot en blanc:
a) El vot emès en un sobre que no contingui cap papereta.
b) El vot emès en una papereta que no contingui cap indicació a favor de cap de les candidatures presentades.
c) El vot a una candidatura legalment retirada.

3. Si algun membre present té dubtes sobre el contingut d'una papereta llegida en l'escrutini, pot demanar examinar-la en el mateix acte i se li ha de concedir.

4. El secretari o secretària és la persona encarregada de dur a terme l'escrutini i el recompte de vots. En cas que no hi sigui present o en cas de votacions en què sigui part interessada, serà substituït per qualsevol membre del consell d'estudiants de centre que designi el coordinador o coordinadora .

5. Fet el recompte de vots, el coordinador o coordinadora ha de preguntar si hi ha cap al·legació a l'escrutini. Si no n'hi ha cap, o després de resoldre, si escau, les que es presentin, el coordinador o coordinadora ha d'anunciar en veu alta el resultat de l'escrutini, especificant el nombre de votants, el nombre de vots en blanc, el nombre de vots nuls i el nombre de vots vàlids obtinguts per cada opció.

6. A continuació s'han de destruir les paperetes en presència dels assistents, a excepció dels vots considerats nuls o dels que hagin estat objecte d'alguna al·legació, en cas que hagin pogut canviar el sentit de la votació. Aquests vots s'han d'unir a l'acta original, una vegada signada pel secretari o secretària.

Article 16. Actes

1. El secretari o secretària del consell d'estudiants de centre ha d'aixecar acta de cada sessió. L'acta ha d'incloure el lloc, el dia i l'hora; la relació d'assistents; les excuses rebudes i les acreditacions de representació, si n'hi ha; els punts de l'ordre del dia tractats; el resum del contingut de les intervencions més significatives durant els debats; el resultat de les votacions i els acords presos, així com totes aquelles altres dades que es considerin necessàries per conèixer el desenvolupament fidel de la sessió.

2. Qualsevol membre del consell d'estudiants de centre pot sol·licitar que s'incorpori a l'acta la seva intervenció íntegra i que hi consti la justificació del sentit del vot exposada. En cas que la sessió hagi estat enregistrada, se li ha de permetre l'accés a l'enregistrament.

3. Les actes han de ser signades pel secretari o secretària, que n'és l'encarregat de la custòdia, i han de rebre el vistiplau del coordinador o coordinadora .

4. L'aprovació de l'acta té lloc al començament de la següent sessió i l'esborrany s'ha de lliurar als membres del Ple abans del començament de la susdita sessió.

Capítol SEGON. El coordinador o coordinadora

Article 17. Coordinador o coordinadora

1. El Ple del Consell d'Estudiants de (nom del centre) elegeix el coordinador o coordinadora , el qual ha de ser un membre del Ple que formi part de Junta de (nom del centre) o del Claustre Universitari.

2. En cas que no hi hagi cap candidat que compleixi els requisits indicats a l'apartat anterior, pot ser candidat qualsevol dels membres del consell d'estudiants de centre que formi part d'algun dels consells dels departaments responsables de docència en algun dels ensenyaments adscrits al centre i, en última instància, un delegat que formi part del consell d'estudiants de centre.

3. En cas d'absència, impediment o vacant del coordinador o coordinadora , n'assumeix accidentalment les funcions un membre del consell d'estudiants de (nom del centre) escollit pels membres de dret assistents al Ple i entre aquests.

Article 18. Funcions del coordinador o coordinadora

Les funcions del coordinador o coordinadora són:

a) Coordinar les accions dels membres del consell d'estudiants de (nom del centre).
b) Ser l'interlocutor entre els estudiants de (nom del centre) i la direcció.
c) Convocar i presidir el Ple, tant en sessió ordinària com extraordinària, del consell d'estudiants de (nom del centre).
d) Rebre del Consell d'Estudiants de la Universitat tota la informació d'interès relacionada amb (nom del centre) i fer-la-hi arribar.
e) Presentar un informe i una memòria anual de les activitats del consell d'estudiants del centre al Consell d'Estudiants de la Universitat.
f) Totes les funcions pròpies d'un representant dels estudiants.
g) Totes les altres funcions que li atribueixin l'Estatut de la URV, el Consell de Govern i la normativa vigent.

Capítol TERCER. El secretari o secretària

Article 19. El secretari o secretària
El secretari o secretària és escollit pels membres de dret del Ple i entre aquests, i s'encarrega de redactar i custodiar les actes del Ple, d' expedir els certificats dels acords adoptats i de les funcions pròpies de la secretaria d'un òrgan col·legiat.


TÍTOL III. REFORMA DEL REGLAMENT


Article 20. Reforma del Reglament
El coordinador o coordinadora , per iniciativa pròpia o bé d'una tercera part dels membres de dret del Ple, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual cosa requereix l'acord de la majoria absoluta dels membres de dret presents en el Ple i l'aprovació posterior, si escau, de la Junta de (nom del centre).

Disposició final primera
En tot allò que no estigui previst en aquest reglament de funcionament intern, s'han d'aplicar les disposicions previstes en el Reglament del Consell d'Estudiants de la Universitat i les normes de procediment administratiu comú.

Disposició final tercera
El present reglament entra en vigor l'endemà que es publiqui al FOU de la URV.