saltar al contingut principal
Cercar
URV

Mesures transitòries d'aplicació al professorat de la URV derivades de l'entreda en vigor de la LOU i la LUC

1. Professorat interí

La LOU, a diferència de la LRU, no estableix la prohibició de romandre en situació d'interinitat més d'un any. Tot i això, sembla recomanable establir un període de temps raonable que permeti a aquest professorat assolir els requisits per accedir a un lloc de treball estable mitjançant alguna de les figures que per aquests casos estableixen la LOU i la LUC.

Per altra banda, el decret que regula el procediment d'habilitació estableix la data límit de 30 de setembre de 2003 per a poder contractar professors col·laboradors temporals a qualsevol àrea de coneixement, amb una durada màxima de contracte de dos anys, període després del qual caldrà que el lloc de treball s'ajusti a algunes de les figures previstes a la LOU.

Prenent com a referència aquest període transitori, es proposa:

1.1. Professors Titulars d'Universitat interins

- Continuació del nomenament d'interí fins, com a màxim, 30 de setembre de 2007.

- Durant el mes de maig de 20041, el Consell de Govern, escoltats els departaments afectats, decidirà quines d'aquestes places s'han de proveir mitjançant concurs d'accés entre habilitats/des i comunicarà la decisió al Consejo de Coordinación Universitaria. Els concursos d'accés a Titular d'Universitat es convocaran dins el termini necessari per a que s'hagin completat les proves d'habilitació corresponents i puguin ser resolts abans de 30 de setembre de 2005.

- Per a la resta de places implicades, es revocarà el nomenament d'interí amb efectes de 30 de setembre de 2005 i es convocaran els corresponents concursos d'accés de professor agregat, dins el termini necessari per a que puguin ser resolts abans d'aquesta mateixa data.


1.2. Professors Titulars d'Escola Universitària interins

Entre aquest col·lectiu, cal distingir:

1.2.a Professorat que actualment està adscrit a places d'àrees de coneixement que permeten la figura de Titular d'Escola Universitària2:

Se seguirà el procediment establert en el del punt anterior, tenint en compte que la figura contractual equivalent és la de professor col·laborador. Tanmateix, si el professor afectat està realitzant la tesi doctoral, podrà acollir-se al que s'estableix a l'apartat següent per als professors d'àrees en les que no és possible la figura de Titular d'Escola Universitària.

1.2.b Professorat que actualment està adscrit a places d'àrees de coneixement que NO permeten la figura de Titular d'Escola Universitària:

En aquest cas, amb caràcter extraordinari, i tenint en compte que els professors/es afectats ja han superat un procediment de concurrència competitiva. podran ser contractats com a Col·laboradors Docents, abans del 30 de setembre de 2003 i per un període màxim de 2 anys3, sense necessitat de participar en un concurs de selecció, si bé han de reunir els requisits establerts en l'article 51 de la LOU (disposar de l'informe favorable de l'ANECA o de l'Agència per la Qualitat de Sistema Universitari de Catalunya).

Tanmateix, si el professor/a afectat està realitzant la tesi doctoral, podrà acollir-se a la mesura transitòria següent:
 

  1. La plaça ocupada pel professor/a afectat/da es dotarà en la plantilla com a plaça de professor lector

  2. El professor/a afectat l'ocuparà com TEU interí fins, com a màxim, 30 de setembre de 2007, mitjançant renovacions anuals del nomenament subjectes a l'avaluació positiva de l'activitat investigadora duta a terme, encaminada a l'assoliment de la titulació de doctor i dels mèrits necessaris per a obtenir un informe favorable per a ser contractatcom a professor lector.

  3. En el moment en què l'interessat presenti aquest informe favorable serà contractat com a professor lector, amb l'objectiu d'assolir el període preceptiu de docència i recerca postdoctoral previ a la seva participació, si s'escau, en processos de selecció de professorat permanent contractat.

  4. De no produir-se abans, a la convocatòria ordinària de professorat de 2007 es revocaràel nomenament d'interí i es convocarà el concurs de professor lector corresponent.
     

2. Professorat en formació que actualment és Ajudant de primer cicle.

Romandran en aquesta situació fins a la finalització del seu contracte o l'obtenció del grau de doctor, moment en què el contracte podrà ser renovat com a Ajudant de segon cicle pel període de temps que resti de durada màxima del contracte d'Ajudant4.


3. Professorat en formació que actualment és Ajudant de segon cicle.

Romandran en aquesta situació fins a la finalització del seu contracte o l'obtenció de l'informe favorable per a professor lector.


4. Contractació com a Lector d'Ajudants de segon cicle que obtenen l'informe favorable preceptiu.

L'ajudant de segon cicle podrà ser contractat com a Lector, en les condicions que estableixi la Universitat i amb els requisits establerts en l'article 51 de la LOU (disposar de l'informe favorable de l'ANECA o de l'Agència per la Qualitat de Sistema Universitari de Catalunya), per un període de temps donat per la diferencia entre 4 anys i el temps en què s'hagi estat contractat com a Ajudant de 2n cicle, amb una durada mínima de contracte de lector de 2 anys.


5. Professorat Associat

El pas de contracte administratiu a contracte laboral per aquest tipus de professorat s'anirà fent paulatinament al llarg del període de quatre anys que estableix la disposició transitòria cinquena de la LOU, comptabilitzats a partir de l'entrada en vigor de la mateixa, sempre que reuneixin els requisits establerts per aquest professorat a l'article 50 de la LUC i a mesura que es regulin els aspectes de compatibilitat dels nous contractes laborals amb la situació laboral de cada professor/a afectat.


  1. Segons l'article 2.1 del RD 774/2002, de 26 de juliol, por el que regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

  2. Annex III del RD 774/2002, de 26 de juliol, por el que regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

  3. Disposició Transitoria Segona del RD 774/2002, de 26 de juliol, por el que regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

  4. Disposició Transitoria Quarta de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de Universidades.