saltar al contingut principal
Cercar
URV

Instruccions per establir el domicili social d'una entitat jurídica a la URV

Aprovada en Consell de Govern de 27 d’abril de 2017

ANTECEDENTS

- La URV és membre de diferents associacions i organitzacions, a vegades a títol individual, a vegades a títol sectorial (departament o centre). L'adhesió l'aprova, si escau, el Consell de Govern.

- Els membres del PDI i PAS que treballen a la URV poden ser membres a títol individual de qualsevol associació professional, sense que calgui l'autorització de la URV.

- Tanmateix, ara ens trobem amb un cas nou, en què un membre de la URV que pertany a l'equip directiu d'una associació professional demana poder establir a la URV la seu social o el domicili social de l'associació.

CRITERIS PER ACCEPTAR LA SOL·LICITUD

1. La sol·licitud ha de provenir d'un membre del PDI o del PAS de la URV que hi tingui vinculació permanent.

2. La sol·licitud ha d'incloure un exemplar dels estatuts vigents de l'entitat i informació sobre l'organigrama de càrrecs directius. El Gabinet Jurídic de la URV ha d'emetre un informe sobre els estatuts de l'entitat.

3. L'activitat de l'entitat ha d'estar relacionada amb l'àmbit científic o professional de la persona sol·licitant.

4. La persona sol·licitant ha d'ocupar un càrrec directiu a l'entitat.

CONDICIONS PER A L'ESTABLIMENT DEL DOMICILI SOCIAL A LA URV

1. L'autorització per establir el domicili social a la URV ha de tenir la vigència que els estatuts de l'entitat atorguin al càrrec directiu que ocupi el membre de la URV que sol·licita l'autorització. Un cop finalitzada aquesta vigència, si la persona és nomenada de nou pel mateix o un altre càrrec directiu, haurà de sol·licitar l'autorització un altre cop.

2. El domicili social ha de ser l'adreça postal del despatx de la persona sol·licitant a la URV.

3. L'entitat no pot utilitzar automàticament les instal·lacions de la URV per a les seves activitats.

4. L'autorització d'establiment del domicili social no pot comportar cap càrrec econòmic o responsabilitat legal per a la URV.

5. La URV pot revocar l'autorització d'establiment del domicili social en qualsevol moment. La revocació s'ha de notificar a la persona sol·licitant tres mesos abans de fer-se efectiva.

6. El rector és l'òrgan competent per autoritzar, si escau, l'establiment de domicili social a la URV a l'empara d'aquesta normativa.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els membres dels col·lectius de PDI i PAS que amb anterioritat a l'aprovació d'aquesta instrucció hagin establert a la URV el domicili social de qualsevol associació o entitat similar disposen de tres mesos des de l'aprovació d'aquesta normativa per sol·licitar l'autorització preceptiva per establir a la URV el domicili social esmentat.

DISPOSICIÓ FINAL

El secretari general és l'òrgan competent per resoldre qualsevol dubte d'interpretació d'aquesta normativa.