saltar al contingut principal
Cercar
URV

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

1. Qui pot signar una acta modificada per esmena de qualificacions?
2. De quina manera es poden signar les actes modificades?
3. Quins són els requeriments mínims per poder signar digitalment un document en l'eina de portasignatures?
4. Com obtenir un certificat digital?
5. He perdut el meu carnet URV o s'ha deteriorat i no el puc utilitzar
6. Com es pot canviar el codi PIN?
7. Com es pot canviar el codi PUK?
8. No recordo el codi PUK
9. He bloquejat el carnet URV perquè he introduït erròniament tres vegades el codi PIN
10. Quan vaig a signar l'acta modificada digitalment, l'assignatura no apareix, com ho corregeixo?

1. Qui pot signar una acta modificada per esmena de qualificacions?

Tal i com indica la Normativa de Docència, les actes només podran ser signades pel PDI responsable d'aquell grup. No pot ser responsable de grup el personal investigador en formació. És requisit indispensable disposar de carnet URV amb certificació digital.

2. De quina manera es poden signar les actes modificades?

A través del portasignatures, un cop seguit el protocol d'esmenes de qualificacions establert. El professorat és responsable de conèixer el procediment de signatura digital i disposar del certificat digital.

3. Quins són els requeriments mínims per poder signar digitalment un document en l'eina de portasignatures?

De manera resumida, els requeriments per a signar digitalment un document amb l'eina de portasignatures són:

 • Disposar d'un lector de targetes criptogràfiques.
 • Tenir instal·lat el programari Adventis Easy PKY.
 • Disposar d'un certificat digital URV vigent i vàlid. Conèixer el codi PIN o en el seu defecte el codi PUK del certificat.
 • A nivell de programari, els requeriments mínims són:
  • Windows XP
  • Firefox 12
  • IExplorer 8

Si no disposeu d'alguns d'aquests requeriments o teniu algun dubte o problema amb algun d'ells, si us plau, poseu-vos en contacte amb el Centre d'Atenció a l'Usuari, en endavant CAU.

Per posar-vos en contacte amb el CAU, ho podeu fer:

 • enviant un correu electrònic a cau(ELIMINAR)@urv.cat
 • trucant al número de telèfon 900 808 940
 • des de la Intranet, a través de l'apartat «Manteniments»

4. Com obtenir un certificat digital?
 • Ser Personal Docent Investigador funcionari o Personal d'Administració i Serveis funcionari, interí o que disposi de contracte de treball vigent fix o temporal.

 • Disposar del carnet URV vigent que incorpora el logo Advantis Crypto a l'anvers. En cas de no disposar del carnet URV, s'ha de sol·licitar al Servei de Recursos Humans mitjançant l'imprès model establert a tal efecte que es pot trobar a la Intranet de la URV, a l'apartat Tràmits - Models d'ús intern de Recursos Humans.
 • Si es compleixen els requisits mencionats anteriorment, l'usuari s'ha d'adreçar a qualsevol de les entitats de registre ubicades a la secretaria de les facultats o al Registre General del Rectorat i presentar:
  1. El DNI, NIE o passaport
  2. El carnet URV vigent
 • Els operadors de les entitats de registre portaran a terme el procés d'emissió i entregaran a l'usuari el carnet URV amb els certificats digitals emmagatzemats, els codis PIN i PUK per accedir als certificats i la documentació legal associada (full de lliurament dels certificats digitals amb els seus codis de suspensió).
 • Les entitats de registre contenen les dades de tot el PAS i PDI necessàries per poder emetre els certificats digitals. El nom i cognoms que contenen les entitats de registre han de ser exactes als del document acreditatiu de l'usuari. En cas contrari, l'operador de l'entitat de registre ho farà saber a l'usuari, qui haurà de sol·licitar la modificació al Servei de Recursos Humans. Un cop el Servei de Recursos Humans hagi actualitzat el nom i cognoms, l'usuari podrà obtenir els certificats digitals.

5. He perdut el meu carnet URV o s'ha deteriorat i no el puc utilitzar

En cas de pèrdua o deteriorament del carnet URV, l'usuari pot sol·licitar un duplicat al Servei de Recursos Humans mitjançant el tràmit corresponent que pot trobar a "Tràmits en línia" a la intranet de la URV.

L'usuari, un cop disposi del carnet, haurà de seguir el que s'exposa a la pregunta anterior 4. Com obtenir un certificat digital?.

6. Com es pot canviar el codi PIN?

Es pot canviar mitjançant el programari Advantis EasyPKI Suite. És necessari conèixer el codi PIN o el codi PUK.

7. Com es pot canviar el codi PUK?

El codi PUK no es pot canviar.

8. No recordo el codi PUK

Carnet antic: En cas de pèrdua o oblit es pot sol·licitar de nou en qualsevol de les entitats de registre. Cal presentar el carnet URV i el document acreditatiu (NIF, NIE o passaport).

Carnet nou: A través de la pàgina web de CATCERT

9. He bloquejat el carnet URV perquè he introduït erròniament tres vegades el codi PIN

 Es pot desbloquejar mitjançant el programari Advantis EasyPKI Suite i el codi PUK.

10. Quan vaig a signar l'acta modificada digitalment, l'assignatura no apareix, com ho corregeixo?

Has de consultar a la Intranet l'enllaç "Llistat i fitxa d'alumnes". Observa si en l'assignatura a la que et refereixes hi ha la indicació que ets el professor responsable. Si creus que no reflecteix la situació correcta, has d'adreçar-te a la secretaria del departament on estàs adscrit, per tal que resolgui el desajustament, si s'escau.

Una assignatura que no tingui professor responsable mai apareixerà al portasignatures, encara que estigui qualificada i tancada.