saltar al contingut principal
Cercar
URV

Comunicació del vot per correu


Quan algun elector prevegi que en la data de votació, 16 de maig de 2019, no es trobés en el lloc que li correspongui exercir el dret de sufragi, podrà emetre el seu vot per correu, prèvia comunicació a la Mesa Electoral Coordinadora, segons circumscripció electoral, a partir del dia següent a la convocatòria electoral i fins a 5 dies hàbils abans del dia de la votació

  • Mesa electoral coordinadora PDI-Funcionari
  • Mesa electoral coordinadora PDI-Laboral
  • Mesa electoral coordinadora PAS-Funcionari
  • Mesa electoral coordinadora PAS-L (grups I-II)
  • Mesa electoral coordinadora PAS-L (grups III-IV)

La comunicació haurà de realitzar-se a través de les oficines de Correus sempre que es presenti en sobre obert per a ser datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser certificada, exigint aquest de l'interessat l'exhibició del document nacional d'identitat, per tal de comprovar les seves dades personals i la coincidència de signatura de tots dos documents.

Aquesta comunicació també podrà ser realitzada, en nom de la persona electora, per una persona degudament autoritzada (documentalment), sempre que acrediti la seva identitat i l'autorització pertinent.

Posteriorment la Mesa Electoral Coordinadora comprovarà que la persona electora es troba inclòs al cens electoral, procedirà a anotar-hi la petició i se li remetran les paperetes electorals i el sobre en el qual ha de ser introduïda la del vot.

L'elector introduirà la papereta que triï al sobre remès, que tancarà, i aquest, al seu torn, juntament amb la fotocòpia del document nacional d'identitat, en un altre de majors dimensions que remetrà a la mesa electoral per correu certificat.

Rebut el sobre certificat, es custodiarà pel secretari de la taula fins a la votació, que, al final d'aquesta i abans de començar l'escrutini, el lliurarà al President que procedirà a la seva obertura, i identificat l'elector amb el document nacional d'identitat , introduirà la papereta a l'urna electoral i declararà expressament haver-se votat.

Si la correspondència electoral fos rebuda amb posterioritat a la finalització de la votació, no es computarà el vot ni es tindrà com a votant a l'elector, procedint-se a la incineració del sobre sense obrir, deixant constància de tal fet.

No obstant l'exposat, si el treballador que hagués optat pel vot per correu es trobés present el dia de l'elecció i decidís votar personalment, ho manifestarà així davant la taula, la qual, després d'emès el vot, procedirà a lliurar-li el que hagués enviat per correu si s'hagués rebut, i en cas contrari, quan es rebi s'incinerarà.

Personal Funcionari

Article 19 Real Decret 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions als òrgans de representació del personal al sevei de l’Administració General de l’Estat.

Personal Laboral

Article 10 Real Decret 1844/1994 de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d’eleccions a òrgans de representació dels treballadors a l’empresa