saltar al contingut principal
Cercar
URV

Junta Electoral

D'acord amb el Reglament Electoral de la URV la Junta electoral estarà formada per:

 • Un professor/a Dr. permanent, amb dedicació a temps complet, designat pel Consell de govern, que la presideix.
 • Dos professors permanants amb dedicació a temps complet, designats pel Consell de govern.
 • Dos estudiants, designats pel Consell de govern.
 • Un membre del personal d'administració i serveis, designats pel Consell de govern.
 • El secretari o secretària general de la Universitat, que, alhora, actuarà com a secretari o secretària de la Junta.

Correspon a la Junta Electoral de la Universitat: organitzar els processos electorals relatius als òrgans de govern i representació d’àmbit general, controlar tots els processos electorals de la Universitat, interpretar les normes per les quals es regeix el procés electoral, suplir mitjançant les disposicions oportunes les deficiències o omissions que puguin advertir-se, supervisar l’elaboració i publicació del cens electoral, dirigir i coordinar l’actuació de les comissions electorals de centre, resoldre les reclamacions i impugnacions sobre qualsevol assumpte relatiu als processos o als resultats electorals, proclamar els resultats dels processos electorals dels òrgans de govern i representació d’àmbit general.

Composició de la Junta Electoral

 • Presidenta: 
  Dra. Mercè Gisbert Cervera
 • Secretària:
  Dra. Laura Román Martín
 • Representants del Personal Acadèmic:
  Dr. Bernat López López
  Dr. Jordi Barrat Esteve
 • Representant del Personal d'Administració i Serveis:
  Sra. Alicia Pasca Marquez
 • Representants dels estudiants:
  Sr. Albert Moragues Fernández
  Vacant