saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits electorals: Presentació de candidatures


Presentació de candidatura (ampliació de terminis)

En aquelles circumscripcions electorals en les quals s'han presentat menys candidats respecte a les vacants convocades a elecció, s'ha obert un nou període de 5 dies per a la presentació de candidatures. Aquest període finalitza a les 13 hores del dia 17 d'octubre de 2016

Pots consultar les circumscripcions on s'ha ampliat el termini:


Per presentar una candidatura, cal emplenar l'imprès de presentació de candidatura i presentar-lo telemàticament o presencialment.

Presentació presencial de la candidatura

Cal imprimir l’imprès de presentació de candidatura. Un cop emplenat i signat, l'ha de presentar el mateix candidat/a o el seu representant legal al Registre General de la URV ubicat al Rectorat de la Universitat o en qualsevols dels registres auxiliars de la URV (forma presencial), o a través del registre telemàtic de la URV (forma no presencial), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest darrer cas, la persona interessada enviarà un email a la secretaria general (eleccions@urv.cat) informant de la presentació de la seva candidatura per alguns dels mitjans establerts a la Llei 30/1992 i haurà de preveure que la sol·licitud arribi a la Secretaria General dins el termini establert.

Presentació telemàtica de la candidatura

L’imprès de presentació de candidatura és un formulari en format pdf el qual, un cop emplenat i signat digitalment, es pot presentar mitjançant el registre telemàtic de la URV.
 

Com presentar una candidatura en el Registre telemàtic de la URV?
 1. Inserir a la unitat de tarja de l’ordinador la targeta que contingui algun dels certificats vàlids establerts per la URV.
 2. Accedir al Registre telemàtic ubicat a la seu electrònica de la URV
 3. Seguir les instruccions fins arribar al formulari de registre de dades identificatives, unitat de destí i adjunció de documents.
 4. Emplenar els camps del formulari:
   
  Dades identificatives: Dades personals
  Exposo: “Presentació de candidatura a les eleccions de representants al Claustre Universitari” o "Presentació de candidatura a rector o rectora"
  Sol·licito: “Acceptació de la candidatura”
  Unitat destinatària: Cercar en el desplegable “SECRETARIA GENERAL”(zona vermella)
  Destinatari: “Esteve Bosch Capdevila”
  Càrrec del destinatari: “Secretari general”
   
 5. Annexar el document pdf de presentació de candidatura, degudament emplenat i signat digitalment.
 6. Prémer el boto “Signar”
   

Un cop signat el formulari, el Registre telemàtic emetrà de forma automàtica un rebut acreditatiu de la seva presentació, en el qual figurarà el número de registre d’entrada i la data i hora en què ha estat registrat. En cas que no obtingueu el rebut, no es  garanteix que s’hagi produït la recepció de la candidatura i, per tant, cal que us poseu en contacte amb la URV a través de l’adreça electrònica registre.general(ELIMINAR)@urv.cat.
 

IMPORTANT: El rebut és el justificant d'haver presentat la candidatura per la qual cosa s’ha de conservar almenys fins a la proclamació definitiva de candidatures.