saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions a rector o rectora: Informació general


El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i la representa. El rector o rectora és elegit per la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret.

El vot per elegir el rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària, d’acord amb els coeficients establerts a l’article 65.3 de l’Estatut de la URV:

Sector Coeficient
Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat 0,51
Resta del col·lectiu docent i investigador 0,11
Estudiants 0,26
Personal d'administració i serveis 0,12


Un cop realitzat l’escrutini, la Junta Electoral adjudica a cada candidat el nombre de vots ponderat, d’acord amb el procediment previst a l’article 65.4 de l’Estatut de la URV.

És proclamat rector o rectora, en primera volta, el candidat que obtingui el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures vàlidament emesos (no són vots a candidatures vàlidament emesos els vots nuls i els vots en blanc), un cop fetes i aplicades les ponderacions esmentades. Si cap candidat no l'assoleix, es farà una segona votació, a la qual només podran concórrer els dos candidats amb més suport a la primera votació, tenint en compte les ponderacions esmentades. A la segona volta és proclamat el candidat que obté la majoria simple de vots ponderats.

Renovació

La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada.