saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions a rector o rectora: Informació general


Consulta del cens

El cens electoral es pot consultar on line accedint a l'aplicació de consulta del cens, a la qual es pot accedir des de l'apartat Cens electoral de la web d'eleccions.

Dret de sufragi

El dret de sufragi en l’elecció de rector o rectora correspon a tots els membres de la comunitat universitària que prestin serveis a la Universitat o que hi estiguin matriculats.

Són electors els membres del col·lectiu docent i investigador i del personal d'administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili en actiu en la data de la convocatòria d'eleccions i els estudiants que estiguin matriculats en la mateixa data.

Poden ser candidats els funcionaris del cos de catedràtics d’universitat en actiu que prestin servei a la URV.

El sufragi és un dret i un deure personal. No es pot delegar el vot ni l'exercici de les representacions que se'n derivin.

Per exercir el dret de sufragi és necessari figurar en el cens electoral. El cens està tancat amb les dades que consten a la Universitat amb data 6 d'abril de 2018 (data de la convocatòria de les eleccions).

El cens electoral incorpora els membres de la comunitat universitària d'acord amb els requisits següents:

a) El personal acadèmic amb nomenament o contracte en actiu a la URV.

b) El personal d'administració i serveis en actiu a la URV.

c) Els estudiants matriculats a la URV als ensenyaments de la URV.

d) Els estudiants matriculats a la FURV en cursos de postgrau conduents a obtenir títols propis de la URV amb una durada igual o superior a un quadrimestre acadèmic.

Si un membre del PDI té també la condició de PAS o d’estudiant, als efectes d’aquesta elecció té la consideració de PDI i figura en el cens electoral del PDI.

Si un membre del PAS té també la condició d’estudiant, als efectes d’aquesta elecció té la consideració de PAS i figura en el cens electoral del PAS.

Publicació i reclamacions

El cens electoral provisional és públic des del mateix dia de la convocatòria de les eleccions (6 d'abril).

Si un cop consultat el cens electoral provisional no es figura en el cens o les dades són incorrectes, es pot presentar una reclamació davant la Junta Electoral de la URV per tal que aquesta verifiqui la reclamació i procedeixi, si escau, a la correcció del cens electoral.

El termini per presentar reclamacions al cens provisional finalitza el dia 13 d'abril de 2018 a les 13:00 hores.

Les reclamacions poden presentar-se de forma telemàtica o de forma presencial.

Per a més informació cal accedir a l'apartat “Tràmits” de la web d'eleccions.