saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions a rector o rectora: Informació general


Per presentar candidatura és indispensable estar inscrit al cens electoral corresponent i no incórrer en cap causa d'inelegibilitat prevista a l'article 6 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general ni a l'article 6.2 del Reglament electoral de la URV.

Les candidatures s'han de presentar en el model establert a aquest efecte que es pot trobar a l'apartat de tràmits de la web d'eleccions.

La candidatura l’ha de presentar el mateix candidat/a o el seu representant legal al Registre General de la URV ubicat al Rectorat de la Universitat o en qualsevols dels registres auxiliars de la URV (forma presencial), o a través del registre telemàtic de la URV (forma no presencial), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest darrer cas, la persona interessada enviarà un email a la secretaria general (eleccions@urv.cat) informant de la presentació de la seva candidatura per alguns dels mitjans establerts a la Llei 30/1992 i haurà de preveure qu ela sol·licitud arribi a la Secretaria General dins el termini establert.

Proclamació provisional de candidatures

Una vegada presentades les candidatures, la Junta Electoral les examinarà i, si són correctes, les proclamarà amb caràcter provisional.

Tots els candidats proclamats o exclosos estan legitimats per interposar recurs davant la Junta Electoral.

Es podrà trobar la informació i l'imprès per interposar un recurs contra la proclamació provisional de candidats a rector o rectora a l'apartat de tràmits de la web d'eleccions.
 

Proclamaciò definitiva de candidatures

La Junta Electoral resoldrà els recursos, si n'hi ha, i  procedirà a la proclamació definitiva dels candidats.