saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions de representants al Claustre Universitari: informació general


El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària.

El Claustre Universitari, d'acord amb l'Estatut de la URV, es renova cada quatre anys, llevat dels representants dels estudiants, que es renoven cada dos anys, sense perjudici de la possibilitat de fer eleccions parcials per cobrir les vacants.

Les eleccions parcials per cobrir vacants de representants dels estudiants al Claustre Universitari s’han de convocar obligatòriament els anys que no hi hagi eleccions generals. Tant les eleccions generals com les parcials s’han de realitzar amb anterioritat al primer Claustre Universitari del curs acadèmic.

Composició

El Claustre està constituït pel rector o rectora, que el convoca; el secretari o secretària general, el gerent o gerenta i un màxim de dos-cents membres més, d’acord amb la distribució següent:

 1. Els membres del Consell de Direcció no previstos en el paràgraf anterior.
 2. Els degans o deganes i els directors o directores de centre.
 3. Els directors i directores de departament.
 4. El director o directora de l’Escola de Doctorat.
 5. Els directors o directores d'instituts universitaris de recerca propis.
 6. Una representació del personal docent i investigador que, sumada a les persones esmentades en els apartats 1 a 5, completi el nombre de 124 membres del personal docent i investigador, repartits de manera proporcional al nombre de membres del personal docent i investigador equivalents a jornada completa de cada departament, tenint en compte que el nombre de professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat ha de representar la majoria del nombre total dels membres del Claustre. Han de ser elegits pels membres del personal docent i investigador de cada departament i entre aquest, d'acord amb el nombre i la distribució d’escons que estableixi el Consell de Govern.
 7. Cinquanta-dos estudiants, dels quals quaranta-nou han de ser representants de l’estudiantat de grau i màster, repartits proporcionalment al nombre d'estudiants de cada facultat o escola, elegits pel col·lectiu d’estudiants de grau i màster i entre aquest, i tres han de ser representants de l’estudiantat de doctorat, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. En cas que no hi hagi prou candidats per cobrir els escons corresponents als ensenyaments de màster i de doctorat, la Junta Electoral assigna els escons vacants als candidats dels ensenyaments de grau de la mateixa agrupació més votats que no hagin obtingut un escó.
 8. Vint-i-quatre membres del personal d’administració i serveis, repartits entre personal funcionari i personal laboral de manera proporcional al nombre de membres de cada col·lectiu, elegits conjuntament pel col·lectiu del personal d'administració i serveis i entre aquest.

Competències

 1. Elaborar i modificar l’Estatut de la Universitat.
 2. Elegir els representants dels diversos sectors de la comunitat universitària en el Consell de Govern.
 3. Elegir i, si escau, revocar el síndic o síndica de greuges i rebre’n un informe anual.
 4. Establir les línies generals d'actuació de la Universitat i proposar iniciatives al Consell de Direcció o al Consell de Govern.
 5. Vetllar per la qualitat institucional de la Universitat.
 6. Manifestar l’opinió sobre aspectes de funcionament de la Universitat, emetre declaracions institucionals i pronunciar-se respecte a les qüestions sotmeses a la seva consideració pel rector o rectora o incloses en l'ordre del dia a petició d'almenys el 20% dels claustrals.
 7. Rebre l'informe anual del rector o rectora, que ha d'incloure un resum de l'activitat docent i investigadora i de la memòria econòmica.
 8. Fer un seguiment de la gestió dels òrgans de govern de la Universitat formulant preguntes a destinataris concrets sobre qüestions de la seva competència.
 9. Elaborar, aprovar i reformar el seu reglament.
 10. Vetllar pel compliment de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
 11. Crear les comissions que consideri oportunes i fixar-ne la composició.
 12. Totes les altres que la normativa vigent i l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili li atribueixin.