saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions de representants al Claustre Universitari: Informació general


Informació sobre:                   

Presentació de candidatures

Per presentar candidatura és indispensable estar inscrit al cens electoral corresponent i no incórrer en cap causa d'inelegibilitat prevista a l'article 6 de la Llei 5/1985 ni a l'article 6.2 del Reglament electoral de la URV.
Les candidatures s'han de presentar en el model establert a aquest efecte que es pot trobar a l'apartat de Gestió electoral de la web d'eleccions de la URV.

La candidatura l’ha de presentar el mateix candidat/a o el seu representant legal al Registre General de la URV o als registres auxiliars (forma presencial), o a través del registre telemàtic de la URV (forma no presencial), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest darrer cas, la persona interessada enviarà un email a la secretaria general (eleccions@urv.cat) informant de la presentació de la seva candidatura per alguns dels mitjans establerts a la Llei 30/1992 i haurà de preveure que la sol·licitud arribi a la Secretaria General dins el termini establert.

Si, transcorregut el termini de presentació de candidatures, no n'hi ha de suficients per cobrir la totalitat d'escons que s'han d'escolir, en el termini de dos dies el rector pot obrir un nou període de cinc dies per presentar candidatures.

Proclamació provisional de candidats

Una vegada presentades les candidatures, la Junta Electoral examinarà si són correctes i proclamarà els candidats provisionalment o els exclourà.

Tots els candidats proclamats o exclosos estan legitimats per interposar recurs davant la Junta Electoral.

Es podrà trobar la informació i l'imprès per interposar un recurs contra la proclamació provisional de candidats a l'apartat “Tràmits” de la web d'eleccions de la URV.

Proclamació definitiva de candidats

La Junta electoral resoldrà els recursos, si n'hi ha, i procedirà a la proclamació definitiva dels candidats.