saltar al contingut principal
Cercar
URV

Òrgans relacionats amb la qualitat


Òrgans i estructures relacionades amb la qualitat

Els òrgans de govern i representació de la Universitat han de portar a terme una acció conjunta i coordinada per assolir els objectius en matèria de qualitat de la Universitat:

  • El Claustre Universitari, com a màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, vetlla per la qualitat institucional de la Universitat.
  • El Consell de Govern fixa i coordina els sistemes de qualitat organitzativa i estableix els criteris d'assignació de recursos.
  • El Consell Social contribueix a supervisar i avaluar la qualitat, el rendiment i la viabilitat econòmica i social de la Universitat.

Les estructures i els òrgans específics en matèria de qualitat, que tenen com a nexe comú facilitar l'adopció i la implantació transversal de les estratègies i sistemes de qualitat, són:

  • La Comissió per a la Qualitat Institucional és la comissió del Claustre que té com a objectiu vetllar per la qualitat de la Universitat com a institució. Té com a funcions bàsiques analitzar i valorar les informacions sobre qualitat institucional de la Universitat, proposar al Claustre la revisió de la política de qualitat i la implantació dels instruments i procediments adients, i elevar al Claustre el seguiment del desenvolupament de la qualitat institucional de la Universitat.
  • EL Gabinet de Programació i Qualitat és la unitat tècnica de qualitat de la URV. S'encarrega de donar suport tècnic als òrgans de govern en el desplegament de l'estratègia institucional i d'impulsar el disseny, seguiment i avaluació dels diferents processos en els àmbits d'actuació de la unitat. Treballa d'acord amb les directrius i els objectius de la institució i els requeriments externs, amb la finalitat de facilitar la presa de decisions i la rendició de comptes a la comunitat universitària i de garantir la millora continuada.  

A més, els centres docents i els diferents serveis i unitats de gestió també defineixen les seves estructures organitzatives en l'àmbit de qualitat.