saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe d'eficàcia i eficiència en l'ús de recursos

Amb l’objectiu d’informar de l’actuació de la URV el conjunt de la societat i de proporcionar a la comunitat universitària una visió global de la seva activitat, aquest informe se centra en l’ús dels recursos que la Universitat té a l’abast per acomplir les missions que té encomanades. Com d’altres, forma part d’una sèrie d’informes que estructuren la rendició de comptes a la comunitat universitària i a la societat —sectorial i distribuïda al llarg de les diferents reunions del Consell de Govern— per acabar configurant l’Informe anual del rector al Claustre.

El document, organitzat en tres apartats, analitza els recursos econòmics emprats per la URV, l’ús que n’ha fet i els resultats de l’activitat docent i investigadora a través d’un conjunt d’indicadors d’eficàcia i eficiència que aporten informació rellevant de l’activitat duta a terme durant el 2016.

El primer apartat se centra en els espais i infraestructures de què disposa la URV, amb informació sobre la superfície dels campus i els edificis que té la institució, les tipologies d’espais i l’immobilitzat. El segon tracta de la dedicació dels recursos econòmics, que també inclou dades de l’activitat de gestió de la Universitat i el pes de la institució en el model de finançament del sistema universitari públic de Catalunya. El tercer apartat, d’anàlisi de l’eficàcia i l’eficiència, mostra la distribució de despeses per activitats i uns quants indicadors de costos unitaris de les activitats de docència i de recerca. Com a novetat, aquest apartat s’ha ampliat amb la mesura de l’eficàcia i l’eficiència de la URV en el context internacional.

Aquest document, novament, permet a la institució disposar de dades per buscar la millora contínua de la qualitat en les diferents missions i l’ús eficaç i eficient dels recursos que la societat li posa a l’abast.

Josep Anton Ferré Vidal
Rector