saltar al contingut principal
Cercar
URV

Codi Ètic

El nou codi ètic orienta la convivència de la comunitat universitària i les relacions amb la societat

El nou codi ètic, aprovat pel Claustre el juliol del 2020, és un document que orienta la convivència de la comunitat universitària i les relacions amb la societat i el territori. Respon al compromís social de la URV i actualitza els principis reconeguts a l'Estatut; ha d'orientar la conducta i bones pràctiques de la comunitat universitària, i definir la gestió de la qualitat ètica de la Universitat. Es basa en deu principis: bon govern, compromís social, benestar i salut, equitat en la diversitat, igualtat de gènere, integritat, llibertat acadèmica, respecte, solidaritat, i sostenibilitat.

El codi ètic ha estat el resultat del treball d'una comissió tècnica i una comissió de membres del Claustre i del procés de participació de la comunitat universitària, que ha fet un total de 116 aportacions. Es tracta d'un codi general, que es concreta amb la normativa que la institució ja té, com ara la normativa de plagi o el codi ètic de la recerca. No és sancionador sinó que és inspirador de la conducta, ha explicat la vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social, Cori Camps; per tant, no detalla conductes concretes ni tampoc jerarquitza els valors o principis que el regeixen. Incorpora un canal ètic, on la comunitat universitària pot enviar les propostes de millora i suggeriments.

El nou codi ètic, aprovat pel Claustre el juliol del 2021, és un document que orienta la convivència de la comunitat universitària i les relacions amb la societat i el territori. Respon al compromís social de la URV i actualitza els principis reconeguts a l'Estatut; ha d'orientar la conducta i bones pràctiques de la comunitat universitària, i definir la gestió de la qualitat ètica de la Universitat. Es basa en deu principis: bon govern, compromís social, benestar i salut, equitat en la diversitat, igualtat de gènere, integritat, llibertat acadèmica, respecte, solidaritat, i sostenibilitat.

El codi ètic ha estat el resultat del treball d'una comissió tècnica i una comissió de membres del Claustre i del procés de participació de la comunitat universitària, que ha fet un total de 116 aportacions. Es tracta d'un codi general, que es concreta amb la normativa que la institució ja té, com ara la normativa de plagi o el codi ètic de la recerca. No és sancionador sinó que és inspirador de la conducta, ha explicat la vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social, Cori Camps; per tant, no detalla conductes concretes ni tampoc jerarquitza els valors o principis que el regeixen. Incorpora un canal ètic, on la comunitat universitària pot enviar les propostes de millora i suggeriments.

Compromís social

La URV ha de promoure la transformació social del seu entorn i a escala global mitjançant la generació i la transmissió de coneixement, el desenvolupament cultural i la formació de persones amb esperit crític i reflexiu i compromeses amb els valors democràtics, humans i solidaris.

Benestar i salut

La URV es compromet a tenir cura de les persones, fomentant les condicions adients per promoure una qualitat de vida saludable i digna per a tota la comunitat universitària. La Universitat ha de procurar que les persones es cuidin, i també que es cuidin les unes de les altres, afavorint sentiments socioemocionals de prosperitat, felicitat i satisfacció.

Igualtat en la diversitat

La URV ha de reconèixer la dignitat de totes les persones i vetllar per l'atenció a la diversitat i la igualtat d'oportunitats, en un marc de convivència democràtica. Tots els membres de la comunitat universitària han de ser tractats sense discriminació per motiu d'origen, gènere, orientació sexual, identitat i expressió de gènere, creences, religió, condició socioeconòmica, llengua, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social. La Universitat ha de garantir el principi d'inclusió, tant en l'accessibilitat com en les mesures d'adaptació curricular o del lloc de treball.

Igualtat de gènere

La URV ha de garantir que dones i homes tinguin les mateixes possibilitats de desenvolupament personal i de participació en la vida de la comunitat universitària. Per això els comportaments, aspiracions i necessitats de cadascú han de ser igualment considerats, valorats i afavorits.

Integritat

La URV ha de vetllar perquè tots els membres de la comunitat universitària actuïn de manera íntegra, és a dir, desenvolupin la seva activitat amb honestedat i veracitat i estableixin vincles de seguretat basats en la confiança i l'honorabilitat.

Llibertat acadèmica

La URV ha de promoure el pensament crític i lliure sobre la base de la llibertat acadèmica, entesa com el dret del professorat i l'estudiantat a difondre lliurement els seus pensaments, idees i opinions durant l'activitat docent i d'estudi, i la llibertat de recerca, tot respectant el rigor científic i ètic.

Respecte

La URV ha de garantir un tracte correcte cap a totes les persones, respectant-ne les opinions i posicions, i ha d'usar el diàleg, el debat i la crítica constructiva per al manteniment d'una convivència cívica i pacífica. Aquest tracte respectuós també ha de ser present en totes les comunicacions orals i escrites. El respecte implica el rebuig de qualsevol manifestació de violència contra les persones, la biodiversitat i el patrimoni material o immaterial.

Solidaritat

La URV ha de promoure l'acció social de tota l'activitat universitària, especialment a través del voluntariat i la cooperació amb les persones, comunitats i institucions mitjançant l'empoderament per assolir una vida plena, el desenvolupament sostenible i la pau, especialment en els sectors de població més vulnerabilitzats.

Sostenibilitat

La URV ha de promoure l'equilibri del desenvolupament social, cultural, econòmic i ambiental per satisfer les necessitats presents de la comunitat universitària i de la societat, sense comprometre les de les generacions futures, tot vetllant per la qualitat de vida de les persones i el seu benestar, així com dels altres éssers vius i els ecosistemes.

Bon govern

La URV ha de promoure la millora del govern i de la gestió de la institució al servei de l'interès general, la participació de la comunitat universitària en la presa de decisions i el desenvolupament d'iniciatives i canvis que millorin el seu entorn en un futur. També ha de garantir la transparència de la institució, la rendició de comptes, la imparcialitat, l'efectivitat i la coherència en la presa de decisions, i ha de vetllar per la privadesa de les dades.