saltar al contingut principal
Cercar
URV

Espectrometria de masses


Descripció tècnica

  • L’espectrometria de masses és la tècnica més utilitzada per determinar molecularment una substància, ja que n’aporta informació qualitativa (informació sobre l’estructura i la massa de la molècula) i quantitativa, si està acoblada a tècniques de separació sobre un compost pur o sobre una mescla de compostos.

        Aquesta tècnica analítica es fonamenta en ionitzar la mostra i posteriorment en separar els ions (ió molecular i fragments) en funció de la seva relació massa/càrrega. L’espectre que s’obté és com una emprenta digital del component que s’analitza.

        Acoblar el detector de masses a les tècniques de separació (com la cromatografia) ha permès analitzar, quantificar i identificar un gran número de      compostos diferents. A l’SRCiT disposem d’espectròmetres de masses acoblats a cromatògraf de gasos i cromatògraf de líquids.

  • La cromatografia de gasos és una tècnica de separació que utilitza una fase mòbil, que és un gas que transporta els diferents components de la mostra a través d’una fase estacionària situada en una columna cromatogràfica. La separació té lloc por les diferents interaccions (processos físics i/o químics) que tenen els compostos entre les dues fases, així com dels seus diferents punts d’ebullició.
  • La cromatografia de líquids (HPLC) és una tècnica de separació que utilitza una fase mòbil que és un líquid que transporta els diferents components de la mostra a través d’una fase estacionària (també líquida) situada en una columna cromatogràfica. La separació té lloc per les diferents interaccions (processos físics i/o químics) que tenen els diferents compostos entre les dues fases. La força dels solvents de la fase mòbil és un dels paràmetres que determina la separació.

Les possibilitats d’aquestes tècniques analítiques abasten quasi tots els camps de la química, la biologia, la bioquímica, la geoquímica, la bromatologia, la medicina, l’arqueologia, el medi ambient, etc.

Aplicacions

  • Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de compostos orgànics volàtils de baix pes molecular (mitjançant GC-MS) i compostos no volàtils (mitjançant HPLC-MS).
  • Determinació del seu pes molecular
  • Determinació de masses exactes
  • Identificació i confirmació d’estructures per comparació amb espectroteques, etc.

Equipament

  • Espectròmetre de masses acoblat a un cromatògraf de gasos HP: Agilent model G1099A/MSD5973 Mass Detector