saltar al contingut principal
Cercar
URV

R2B - Valorització del coneixement 2010: Bases de convocatoria

Resolució del vicerector competent en matèria de Transferència i Innovació en execució de l’acord de 18 de febrer de 2010 delacitada Comissió, per la qual es convoquen ajuts per a la valorització del coneixement per a l’any 2010

La Universitat Rovira i Virgili (URV), en el marc del pla estratègic d'R+D+I i del programa de govern aprovats i exercint les seves competències en matèria de foment de la investigació científica i desenvolupament tecnològic, vol impulsar, en els àmbits que consideri apropiats i tenint en compte l'activitat d'investigació, iniciatives que afavoreixin l’arribada a mercat de coneixements i tecnologies desenvolupades en el si de la URV.

Actualment existeixen altres organismes públics que permeten tant desenvolupar projectes des de la fase precompetitiva fins a la prova de concepte o prototipus com revisar i avaluar l’estoc de coneixement acumulat en les institucions de recerca amb possibilitats de ser valoritzat. Però hi ha molts altres aspectes que també sóon rellevants a l’hora de facilitar l’arribada al mercat de coneixements i tecnologiesi que no susceptibles de ser finançats per ajuts competitius externs. O fins i tot, cas de ser-ho, es requereix al sol·licitant l’aportació d’un cert grau de cofinançament de l’activitat proposada.

Considerant, doncs, que hi ha activitats necessàries per a la valorització de coneixements i tecnologies generats pels grups de recerca de la URV, s’obre convocatòria en col·laboració amb el Consell Social de la URV per atorgar ajuts per a la valorització de coneixements i tecnologies de la URV.

DISPOSICIONS

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts per possibilitar accions singulars, específiques i concretes que permetin afavorir la valorització, comercialització i transmissió de coneixements i tecnologies URV.

2. Sol·licitants

Podrà presentar sol·licituds a aquesta convocatòria el personal docent i investigador de la URV que compleixin els requisits següents:

1.1. Tenir el pacte de dedicació complet.

1.2. Pertànyer a un grup de recerca de la URV, segons el Mapa de Grups de Recerca vigent.

1.3. Tenir vinculació estatutària o laboral

1.4. Estar en situació de servei actiu o similar.

3. Durada

Les accions finançades a través d’aquesta convocatòria tindran un període màxim d'execució de dotze mesos a partir de la data de la resolució de concessió, excepte en el cas de modificacions, segons el que disposa l'apartat 11 d'aquesta convocatòria.

4. Formalització de les sol·licituds

4.1. El termini de presentació de sol·licituds resta obert des de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria fins el 30 de setembre de 2010.

4.2. Les sol·licituds seran presentades per l'investigador/a sol·licitant i hauran de comptar amb la seva signatura de conformitat, la de l'investigador/a responsable del grup de recerca al qual pertanyi i la del director/a del departament d'adscripció.

4.3. Les sol·licituds s'emplenaran a través dels mitjans telemàtics facilitats per la Universitat Rovira i Virgili a l'adreça www.urv.cat/recerca_innovacio/programes/urv/r2b/2010/index.html.

4.4. Els sol·licitants hauran d'imprimir les pàgines preceptives i presentar-les signades, amb la documentació addicional necessària, al Registre del Servei de Gestió de la Recerca (Av. dels Països Catalans 5-7, 43007 Tarragona).

4.5. La sol·licitud haurà de contenir la informació següent:

4.5.1. Dades del sol·licitant

4.5.1.1. Dades del sol·licitant

4.5.1.2. Dades del grup de recerca

4.5.2. Dades de l’ajut sol·licitat

4.5.2.1. Títol de l’acció

4.5.2.2. Objectius de l’acció

4.5.2.3. Relació de membres de l’equip

4.5.2.4. Durada de l’acció

4.5.2.5. Import demanat de l’acció

4.5.2.6. Pressupost de l’acció, d’acord amb els conceptes susceptibles d’ajut

4.6. Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:

4.6.1. Memòria tècnica de l’acció

4.6.2. Justificació de necessitat

4.6.3. Indicadors

5. Esmena de les sol·licituds

Si la documentació aportada és incompleta o presenta errades esmenables, es requerirà al/a la sol·licitant que en el termini de deu dies naturals esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud, en els termes i d’acord amb els requisits previstos a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6. Avaluació i selecció de les sol·licituds

6.1. La concessió dels ajuts es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, igualtat i no discriminació.

6.2. El procés d'avaluació i selecció de les sol·licituds s'atendrà a les bones pràctiques internacionalment admeses per a l'avaluació científica i tècnica de la investigació, i constarà de dues fases.

6.3. En la primera, el trampolí tecnològic de la URV, amb la col·laboració del Servei de Gestió de la Recerca en el punt 6.3.4. esmentat a continuació, farà una valoració tècnica i econòmica de les sol·licituds, d'acord amb els criteris i barem següents:

6.3.1. Capacitat de l'investigador/a sol·licitant i de la resta de l'equip per a la realització de les activitats programades i contribucions recents d'aquests relacionades amb la temàtica de l’acció....................... fins a 30 punts

6.3.2. Viabilitat tècnica............................................................................................ fins a 30 punts

6.3.3. Importància de l’ajut per al desenvolupament del projecte................................ fins a 30 punts

6.3.4. Existència d’altres ajuts competitius de finançament per l’acció que hagin estat sol·licitats o concedits en concepte de cofinançament........................................................................................................ fins a 10 punts

6.4. En una segona fase, les accions seran prioritzades i seleccionades per la Comissió delegada d'Investigació i Transferència, d’acord amb els criteris i barem següents:

6.4.1. Informe de viabilitat tècnica i econòmica elaborat pel trampolí tecnològic de la URVfins a 50 punts

6.4.2. Ajuts rebuts pel grup d'R+D+I per a accions d'innovació per part de la URV. Es prioritzaran els grups que hagin rebut menys suport......................................................................................................... fins a 25 punts

6.4.3. Exposició de l’acció per parts del sol·licitant..................................................... fins a 25 punts

6.5. La Comissió delegada d’Investigació i Transferència podrà comptar amb experts externs a la Universitat i a la Fundació URV en el procés d’avaluació i selecció.

6.6. La proposta de concessió de l’acció amb la corresponent xifra de finançament proposta, o bé la proposta de denegació, es comunicarà a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de la Universitat Rovira i Virgili (Av.dels Països Catalans 5-7, 43007 Tarragona). La persona interessada tindrà un termini màxim i improrrogable de deu dies naturals per manifestar la seva acceptació o renúncia o per exposar les al·legacions que consideri oportunes. Si no es reben al·legacions o una renúncia expressa durant aquest termini, les propostes s'entendran acceptades. Si no es presenten al·legacions en aquest termini, s'entendrà decaigut en el dret a al·legar de la persona interessada. La comunicació de la informació a la persona interessada podrà realitzar–se de forma complementària mitjançant el servidor d'informació del Vicerectorat competent en matèria de Transferència i Innovació (www.urv.cat/recerca_innovacio/programes/urv/r2b/2010/index.html).

7. Òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment

7.1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és el Vicerectorat competent en matèria de Transferència i Innovació.

7.2. Correspon a la Comissió delegada d'Investigació i Transferència l'acord de concessió o denegació de les sol·licituds, a la vista de la proposta de selecció, i, si s'escau, de les al·legacions presentades. La Comissió convidarà un membre designat pel Consell Social.

7.3. La resolució de concessió o denegació serà notificada a cada sol·licitant pel Vicerectorat de Transferència i Innovació.

8. Termini de resolució i notificació

8.1. Les sol·licituds seran resoltes i notificades per escrit a l’investigador sol·licitant de l’acció en el termini màxim de tres mesos des de la data límit de presentació de sol·licituds.

8.2. Transcorregut aquest termini sense notificació de resolució expressa, els interessats estaran legitimats per entendre desestimades les seves sol·licituds.

9. Dotació i quantia dels ajuts

9.1. Els ajuts per al finançament d’accions en aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció.

9.2. Els ajuts previstos en aquesta convocatòria podran finançar totalment o parcialment el pressupost sol·licitat fins a un màxim de 15.000 Euros per sol·licitud. En el procés de selecció es determinarà en cada cas el pressupost finançable de l’acció tenint en compte les disponibilitats pressupostàries.

9.3. El finançament dels ajuts d’aquesta convocatòria s’imputaran a la codificació econòmica 7300176 del pressupost de la URV per a l’any 2010.

9.4. La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 60.000 Euros, dels quals 40.000 Euros són aportats per la URV i 20.000 Euros pel Consell Social de la URV.

10. Actuacions susceptibles d'ajut

Els ajuts seran destinats a sufragar les despeses ocasionades per les actuacions proposades, que podran ser:

10.1. Actuacions de futures spin-off de la URV que es trobin en fase d’incubació.

10.2. Actuacions adreçades a l’execució de projectes de transferència / innovació de grups de recerca de la URV en col·laboració amb empreses de base tecnològica (EBT) sorgides de la URV que han aconseguit un cofinançament públic o privat extern a la URV.

10.3. Actuacions adreçades a l’execució de projectes de transferència / innovació de grups de recerca de la URV en certs programes “tecnològics” que requereixen un cert grau de cofinançament.

10.4. Actuacions derivades de la comercialització de la propietat industrial i intel·lectual.

11. Modificació de les condicions d’execució

Qualsevol modificació de les condicions d’execució de l’acció haurà de ser autoritzada de manera expressa pel Vicerectorat competent en matèria de Transferència i Innovació, amb una petició prèvia raonada de l’investigador responsable de l’acció, en el termini màxim d’un mes des de la data de presentació de la sol·licitud de modificació.

12. Pagament dels ajuts

12.1. El 80% de l'import concedit serà lliurat en el moment de l'aprovació de l’acció per la Comissió Delegada d'Investigació i Transferència.

12.2. El 20% restant de l’import concedit es lliurarà en el moment de la justificació tècnica i econòmica de l’acció a què es refereix l’apartat 13 i estarà condicionada a l’import certificat.

12.3. L’entitat gestora de l’ajut serà la Universitat Rovira i Virgili o bé la Fundació URV, segons les necessitats de despesa manifestades pel beneficiari a l’imprès de sol·licitud.

13. Justificació. Seguiment tècnic i econòmic

13.1. El seguiment tècnic i econòmic de les accions finançades correspon al Vicerectorat competent en matèria de Transferència i Innovació.

13.2. El seguiment tècnic i econòmic es realitzarà a través de l’informe final, que inclourà:

13.2.1. La descripció de les fites i l’assoliment dels objectius de l’acció.

13.2.2. La certificació econòmica haurà d’anar signada pel responsable científic. L’import de la despesa certificada haurà de correspondre al 100% de l’ajut concedit.

13.3 L’informe final haurà de ser presentat per l’investigador/a responsable de l’acció al Servei de Gestió de la Recerca dins el termini de tres mesos des de la data de finalització de l’acció. L’informe es presentarà segons el model de imprès normalitzat i els mitjans telemàtics facilitats en els servidors d’informació de la URV (www.urv.cat/recerca_innovacio/programes/urv/r2b/2010/index.html).

13.4. Els fons no utilitzats un cop finalitzada la vigència de l’ajut seran reintegrats mitjançant transvasament de crèdit a la codificació econòmica de partida del pressupost de la URV.

14. Normativa aplicable

Aquesta resolució de convocatòria es regeix per la normativa que li sigui d’aplicació.

15. Confidencialitat de la informació tècnica de les sol·licituds

15.1. Les dades de la memòria tècnica que formen part de cada sol·licitud tindran caràcter confidencial.

15.2. Aquesta disposició afecta totes aquelles persones que hagin pogut tenir accés a l’esmentada informació en el desenvolupament del programa.

16. Retorn

En la mesura que les accions ho permetin, es procurarà que hi hagi un retorn a la URV.

17. Entrada en vigor

Aquesta resolució entra en vigor en la data de la seva aprovació.

18. Disposició final

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del Consell de Govern en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.

Contra els acords de concessió o denegació, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del Consell de Govern en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.

El vicerector competent en matèria de Transferència i Innovació

Josep Pallarès Marzal

Tarragona, 18 de febrer de 2010